Aanwezig: 

personeel: mevr. I. Van Craen , dhr. D. Van Hijfte

ouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypens

lokale gemeenschap: dhr. G. Vermeulen, voorzitter

Leerlingen : P. Bruneel (voorzitter leerlingenraad)

afgevaardigde I.M dhr. C. Brabant (voor de punten van overleg)

secretaris mevr. P. Lataer

Verontschuldigd: mevr. P. Bouckenooghe, dhr. P. De Cordier ,dhr. B. Van Vlem, , dhr. P. Verly 

 

1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten.:

geen

 

2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 25.01.2016 

Het  verslag wordt goedgekeurd.

 

3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)

Er werd geen vergadering gehouden op niveau van het medezeggenschapscollege

 

4. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing inzake de vaststelling voor de humaniora van de criteria voor de aanwending van lestijden 2016-2017

 

zie bijgevoegd document Minerva.

Op vraag van de voorzitter moet het document voor de humaniora wat gedetailleerder voorgesteld worden ter overleg. De opsomming alleen voldoet niet aan de verwachtingen van  “vaststelling van de criteria”. In bijlage de aangepaste versie.

 

5. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schooltarieven 2016-2017 humaniora 

 

Zie tarieven, beschikbaar via Minerva.

De humaniora heeft beslist om de index van 2,04% door te rekenen in de kosten van de maaltijden. 

De verhoging van de prijs van het vak techniek heeft te maken met de grotere kosten die gemaakt worden (aangekocht materiaal werd duurder). De grafische rekenmachine is verhoogd in prijs omdat er vanaf heden een ander model wordt aangeraden aan de leerlingen. Op de vraag waarom de leerlingen toch beter onmiddellijk vanaf het eerste jaar zo’n rekenmachine zouden kopen, wordt geantwoord dat de leerlingen van de eerste graad niet met zo’n ingewikkeld toestel zullen kunnen werken en dat het toestel voor de eerste graad niet zo duur is in aankoop.

 

6. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging 

schoolreglement humaniora 

 

Zie bijgevoegde documenten, beschikbaar in Minerva

blz 12 : wat bieden we aan : eerste leerjaar A met STEAM werd toegevoegd

blz 17 : TOAH : tijdelijk onderwijs aan huis : 4 uur/week aan leerling die meer dan 21 kalenderdagen ziek was . Onze school moet de ouders er ook attent op maken dat de mogelijkheid tot synchroon internetonderwijs bestaat (via BEDNET). Tot op heden werd daar nog geen gebruik van gemaakt.  

blz 18 : indien de leerling van school verandert, moeten ook een aantal gegevens – relevant voor de opvolging van de leerling – aan de nieuwe school worden overgemaakt tenzij de ouders of de leerling zelf dit niet wensen. 

blz 22-23 : aanpassing polis : verduidelijking en wijziging polisnummer 

Omdat er nog geen duidelijkheid was omtrent aansprakelijkheid, wordt de tekst aangepast door onderstaande alinea’s: 

3.1.8.6 Verzekering

De leerlingen zijn op school en tijdens schoolactiviteiten (o.a. reizen en uitstappen, zelfs in het buitenland) verzekerd via de schoolpolis voor :

1)      Hun B.A. : de verzekering komt tussen bij een onopzettelijke fout van een leerling die lichamelijke en of materiële schade veroorzaakt heeft aan derden, waarbij de medeleerling ook als derde kan beschouwd worden.

2)      Hun eigen letsels bij ongevallen. (Een ongeval is een plotse, onvoorziene gebeurtenis) De maatschappij komt enkel tussen, binnen de grenzen van de polis, voor de medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds ) evenals bij invaliditeit en overlijden. 

Voor de ongevallen op weg tussen de woning en de school (de normale weg binnen een verantwoorde tijdslimiet moet gevolgd worden) zijn de eigen letsels eveneens verzekerd maar wat hun aansprakelijkheid betreft, vallen zij tijdens de verplaatsingen onder de verzekering “BA gezin” van hun ouders. Aan de ouders wordt dus aangeraden om een gezinsverzekering te onderschrijven (nl. BA privéleven). De school komt niet tussen in het betalen van de vrijstelling franchise.

Stoffelijke schade (aan eigen kledij, boekentas of bvb. fiets) wordt niet vergoed. 

blz 23 : wijziging verzekering in verband met vrijwilligers : nieuwe polisnummers

blz 30 : (is op de vergadering niet ter sprake gekomen omdat dit niet in een apart 

document 6f  werd opgenomen – momenteel al te raadplegen via Minerva ) : Klachtenregeling : naar analogie van het voorgestelde schoolreglement van het Katholiek Onderwijs werd deze rubriek ook opgenomen in het schoolreglement : bij klachten allerlei kan men zich steeds wenden tot de directie en indien met niet tot een afdoende oplossing kan komen, kunnen ouders zich wenden tot de klachtencommissie van het Katholiek Onderwijs.

 

Alle voorgestelde wijzigingen worden door de schoolraad goedgekeurd;

 

 

7. Vastleggen vergaderdata schoolraad humaniora voor 2016-2017 en voorstel van afvaardiging in de schoolraad door de verschillende geledingen

Volgende data worden weerhouden : 

10 oktober 2016

23 januari 2017

22 mei 2017

Een voorstel van afgevaardigden kon nog niet worden voorgelegd omdat er nog geen vergadering van de ouderraad is geweest ; namen verkozenen worden kenbaar gemaakt van zodra in ons bezit.

 

 

 

 

Dit bericht delen:Ga terug