Participatie

Onze school is veel meer dan een onderwijsinstelling.
Diverse satellietverenigingen kleuren en verrijken het schoolleven:

Klasafgevaardigden: 

Bij aanvang van het schooljaar – tijdens de eerste infoavond – kiest iedere oudergroep per klas minstens één klasafgevaardigde. De klasafgevaardigde fungeert voor alle overige ouders als aanspreekpunt binnen de eigen klasgroep.

De klasafgevaardigden vergaderen 1 keer per trimester met de directeur en met een vertegenwoordiging van het leerkrachtenteam met de bedoeling in gezamenlijk overleg de klas- en schoolwerking steeds verder te optimaliseren.

Klik hier voor de verslagen van de vergaderingen van de klasafgevaardigden.

PEDAGOGISCH BEGELEIDERS

Ons schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de s.j.-begeleidingdienst. Dit team werkt vanuit Cebeco, het centraal beleid van de jezuïetencolleges en de ignatiaanse scholen.
De pedagogisch begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.
 
• Begeleider basisonderwijs – godsdienst: dhr. Wouter Van de Walle
• Begeleider basisonderwijs – godsdienst: mevr. Elke Verlinden
• Begeleider lichamelijke opvoeding: mevr. Ingaline Dierickx

Leerlingenparlement:

In onze basisschool is er een sterke leerlingenparticipatie op de klasvloer: leerlingen kunnen en mogen mee beslissen en kunnen wegen op beslissingen en klasafspraken.

Na de positieve inspraakervaringen op de klasvloer willen we onze (oudere) leerlingen ook een forum bieden om op schoolniveau te participeren. Vandaar de keuze voor een leerlingenparlement. Binnen de eigen klas kan iedere leerling in eigen naam spreken. Binnen het leerlingenparlement zetelt de verkozen leerling als vertegenwoordiger van de klas. Op deze beide niveaus, op klas- en schoolniveau, willen we onze kinderen communicatievaardigheden aanleren: overleggen, afstemmen, argumenteren, rekening houden met elkaar, … 

Het leerlingenparlement telt 1 verkozen vertegenwoordiger per klas vanaf het 4de leerjaar.

Leesmoeders:

In het eerste en het tweede leerjaar ondersteunen meerdere ouders (meestal moeders, maar dit is geen must) één uurtje per week het leesproces van de leerlingen in kleine leesgroepjes, ieder volgens eigen leesniveau.

SBConnect (voorheen moedervereniging):

SBConnect biedt de gelegenheid om tijdens gezellige bijeenkomsten andere ouders van de school te leren kennen en informatie te delen rond een boeiend thema. Er wordt maandelijks een bijeenkomst georganiseerd op dinsdagnamiddag.

Oudervereniging:

De oudervereniging is een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaanse gedachtegoed.

Schoolraad:

De schoolraad is samengesteld uit een afvaardiging van de ouders, van de leerkrachten en van de vierde geleding. De schoolraad vergadert in principe 3 keer per schooljaar.
Samenstelling Schoolraad

Scouts:

Het Sint-Barbaracollege heeft een scoutsgroep die elke zaterdagnamiddag samenkomt op het Sint-Barbaracollege. Je leest alles over de scouts op hun website!

Vzw Vrienden van Sint-Barbara:

De vzw Vrienden van Sint-Barbara is een geleding van de oudervereniging, samengesteld uit ouders en leerkrachten. Het doel van de vzw is fondsen te verwerven om het college financieel te steunen.