AanmeldingsprocedureMenu internaat
Welkom

Beste ouders en internen,

Naar aanleiding van het nieuwe decreet voor de onderwijsinternaten van 16 juni 2023 gepubliceerd op 14 augustus 2023, geldig vanaf 1 september 2023, verandert er juridisch een en ander voor de onderwijsinternaten in Vlaanderen. Dit was dan ook de aanzet voor enige aanpassingen en verplichte uitbreidingen in ons reglement, waarvan u hier het eerste resultaat krijgt. Op vraag kan men een papieren versie van dit reglement verkrijgen.

Bij een eerste inschrijving is een voor akkoord ondertekening nodig. Telkens wanneer het bestuur wijzigingen of aanvullingen in het reglement aanbrengt, is er een akkoord met deze wijziging van de ouders vereist. Bij een ‘niet akkoord’ met de wijziging, wordt een einde gesteld aan de inschrijving op het einde van het lopende schooljaar. Een wijziging van het reglement kan op zijn vroegst uitwerking hebben in het daaropvolgende schooljaar, tenzij die wijziging het rechtstreeks gevolg is van nieuwe regelgeving zoals nu van toepassing is.

Voor een minderjarige jongere zijn het de ouders (of voogd) die zich akkoord verklaren in plaats van het kind dat zij als intern inschrijven voor het komende schooljaar. Van zodra een intern 18 wordt, treedt die volledig zelfstandig op. Dus in alle passages van ons internaatsreglement waar we over ‘ouders’ spreken, kan die meerderjarige jongere autonoom handelen en beslissen.

In elk geval verwachten we dat elk van onze internen – ongeacht de leeftijd – dit internaatsreglement goed leest, inhoudelijk ermee akkoord kan gaan, en het daadwerkelijk zal naleven. Pedagogisch houden we dezelfde lijn aan als in de voorbije jaren, aangezien ons uitgangspunt hierin steeds het ignatiaans opvoedingsproject blijft.

Peter De Smet & Stefan De Cramer
Internaatsdirecteurs

Ons pedagogisch project: missie en visie

Net zoals in het Sint-Barbaracollege is de werking van het internaat gebaseerd op het solide fundament van de zogenaamde ‘Tien bewegingen’, die u op de website van het Sint-Barbaracollege kan terugvinden.
Wij onderschrijven mede de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs, die aangeeft op welke manier wij in het hedendaagse Vlaanderen ook onze school tot een katholieke dialoogschool willen uitbouwen.Maar specifiek voor ons internaat leest u hier onze eigen missie en visie:

1/ De internen worden gestimuleerd en begeleid om een gedreven studiehouding en een efficiënte studiemethode te vinden.

2/ De internen krijgen op psychologisch en moreel vlak houvast, ademruimte én groeikansen.

 • In een rustig, net en veilig internaat met duidelijke leefregels leren de jongeren doorheen de zes jaren geleidelijk aan met meer vrijheid én verantwoordelijkheid om te gaan op weg naar hun volwassenheid. Om hierin te slagen, is het noodzakelijk dat we voortdurend in dialoog zijn met onze internen, luisteren naar hun vragen, antwoord geven, en hen waar mogelijk ook laten participeren, en dit niet enkel via onze internenraad.
 • De regelmaat in onze dagindeling, met een evenwichtige afwisseling van studie en ontspanning, rust en lichaamsbeweging, legt de basis voor een gezonde levenshouding. Gezonde voeding is hier ook een belangrijk onderdeel van.
 • Opdat iedereen zich goed kan voelen, verwachten we dat de internen samen met de internaatsmedewerkers het internaat tot een warme en hechte leefgemeenschap Hiervoor moeten we blijvend werken aan voldoende contactmogelijkheden en de juiste omgangsvormen, zowel binnen elke leefgroep als tussen de verschillende leefgroepen van het internaat. Kernwaarden hierin zijn beleefdheid, respect, eerlijkheid, dankbaarheid, zorg, vriendelijkheid, empathie, dienstbaarheid en vriendschap voor de anderen. De ontspanningsactiviteiten staan hier mede ten dienste van. Sport en spel dienen niet alleen om de gezondheid van het lichaam te bevorderen, maar ook voor de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en het leren leven in een groep. Ook sociale en culturele activiteiten dragen hier zeker toe bij.
 • We willen de internen in (meestal individuele) leermomenten helpen te reflecteren over zichzelf, over de effecten van hun handelingen en woorden voor henzelf, voor de andere betrokkenen en voor hun leefgroep. Als we hen kunnen helpen los te komen van de eigen, onmiddellijke gevoelens, voorkeuren en angsten, krijgen ze een bredere blik op alles en iedereen, en kunnen ze juiste keuzes maken in hun handelen en spreken. Door het ontwikkelen van een zelfkritisch vermogen hopen we hen zo te helpen uitgroeien tot fijne en ontwikkelde persoonlijkheden.
 • We willen de internen een bredere blik op de wereld geven, hen oproepen tot engagement t.o.v. anderen (zowel binnen de internaatsgemeenschap als naar de buitenwereld toe) en hen zo laten proeven van de voldoening die men krijgt door zich betekenisvol en dienstbaar te maken voor anderen. Zo kunnen ze opmerkzaam en gevoelig worden voor de vele noden van anderen, vooral die van de kwetsbare en minder bedeelde mensen in onze wereld.
 • We willen de internen ook activiteiten aanbieden waarin verwondering en bewondering om al het mooie en indrukwekkende van deze wereld in hen kunnen groeien. Cultuur en natuur beleven en leren waarderen is ook een noodzakelijk onderdeel van ons opvoedingsproject. Ook dit kan immers de jongeren helpen om uit te groeien tot fijngevoelige, tevreden en dankbare volwassenen.
 • Internen moeten de kans krijgen om in de drukte van het leven nu en dan eens stil te worden, zodat ze zich bewuster worden van het mysterie, de rijkdom en de kracht van hun innerlijk leven. We willen hen binnen deze stilte uitnodigen om te peilen naar wat hen beweegt. Enkel in de stilte kan er ook verbondenheid ontstaan met het hogere, ook met God.

3/ De internaatsmedewerkers geven en krijgen de nodige inspiratie, ondersteuning en begeleiding.

 • De kwaliteiten die hierboven werden opgesomd moeten ook zichtbaar zijn in de persoonlijkheid van de internaatsmedewerkers. Want internaatsmedewerkers zijn met hun dynamiek en bezieling een voorbeeld en inspiratiebron voor jonge, zoekende mensen. Onze internaatsmedewerkers gaan duidelijk de weg vooruit met alle internen, met al hun collega’s, met het internaat.
 • Elke internaatsmedewerker is begaan met de jongeren die aan ons zijn toevertrouwd, is een luisterend oor en steunt hen wanneer het nodig is. Onze internen hebben zeker in hun groeijaren nood aan bekommerde mensen die willen luisteren naar hun levensverhaal en die hen in moeilijke fasen kunnen helpen om houvast en richting te vinden. Anderzijds hoort ook het aangeven van grenzen tot het opvoeden, en vraagt het samenleven in groep om duidelijke afspraken. Het is een deel van onze taak dat jongeren dit ook leren te begrijpen en na te volgen. Op het vlak van deze begeleiding moeten de ouders en de internaatsmedewerkers duidelijk eenzelfde visie hebben. Dit is maar mogelijk door voldoende overleg met en participatie van de ouders.
 • Voor het welslagen van ons project is het ook van groot belang dat de internaatsdirecteurs zorg dragen voor al hun medewerkers, professioneel en emotioneel. Daarvoor zullen zij voldoende tijd maken om met elke internaatsmedewerker in gesprek te gaan. Open communicatie is ook tussen de internaatsmedewerkers zelf belangrijk om de interne cohesie almaar te doen groeien en om bij eventuele meningsverschillen elkaar te kunnen vinden. Ook meer informele en ontspannende activiteiten zullen de teamspirit
 • De internaatsdirecteurs stimuleren de professionele groei van de internaatsmedewerkers en zichzelf door teamvergaderingen en interne en/of externe vormingen.
 • De internaatsdirecteurs zorgen voor een degelijke organisatie en een tijdige en transparante communicatie met heldere afspraken en een duidelijke lijn. Dit biedt rust en overzicht voor allen, en is een basis waarop we elke dag onze internaatswerking verder kunnen uitbouwen.

Kortom, we willen op ons internaat de jongeren laten groeien in
kennis en inzicht
vrijheid en verantwoordelijkheid
wijsheid en dienstbaarheid

Wie is wie?

Het internaat wordt georganiseerd door de VZW Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33 te 9000 GENT.
Ons internaat is een door de Vlaamse overheid erkend internaat.

 • Bestuursorgaan:
 Voorzitter: Jan Vande Moortel
Leden:CEBECO vertegenwoordigd door Bob Van de Putte
Tom Boterberg
Annick Claes
Vincent Leus
Dirk Vandepitte
Lieve Vanschoubroek
Didier Vercruysse

Men kan met het bestuursorgaan contact opnemen per brief, gericht aan de voorzitter op het adres van de VZW.

 • Internaatsdirecteurs: 
  Peter De Smet & Stefan De Cramer
 • Internaatsmedewerkers:
Lieselot Vercaemstmeisjesinternaat
Camille De Maesschalckmeisjesinternaat
Werner Blarinckx jongensinternaat 1ste jaar
Barbara De Rodderjongensinternaat 1ste jaar + 3de graad
Peter Coddensjongensinternaat 2de jaar
Joris Descamps jongensinternaat 2de graad
Renzo Verkooren jongensinternaat 2de graad
Stefan De Cramerjongensinternaat 3de graad
Tomas Van Den Nestejongensinternaat 3de graad + meisjesinternaat
Niels Mistiaenjongensinternaat 3de graad

Schriftelijke correspondentie van de internen en hun ouders met de internaatsdirecteur(s) of internaatsmedewerkers gebeurt uitsluitend via Smartschool.

 • Interne beroepscommisie:
Voorzitter: Lieve Hoste
Externe leden:Sabrina Roeland, Janneke Hennekam, Jessy De Block of Erika Modde
Interne leden:Tom Boterberg (lid van het bestuursorgaan) of Didier Vercruysse (lid van het bestuursorgaan),
een internaatsmedewerker en een internaatsdirecteur
 • Aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag:

Met meldingen, opmerkingen of vragen over grensoverschrijdend gedrag vanwege of tegenover internen of andere personen binnen het internaat, kan men in eerste instantie terecht bij iemand van de internaats-medewerkers of de internaatsdirecteur(s). Indien men dat niet verkiest, kan men zich wenden tot het CLB van onze school. Men kan hen heel eenvoudig contacteren via een Smartschoolbericht, gericht naar ‘CLB’.

 • Ondernemingsraad:  
  Diederik Costeur (voorzitter)
 • Comité voor preventie en bescherming op het werk:
Voorzitter: Diederik Costeur
Preventieadviseur: Geert Corveleyn
Inschrijvings- en uitschrijvingsmodaliteiten

 Aanmeldingsprocedure

Omdat ons internaat verbonden is aan het college wordt er in principe verwacht dat wie zich bij ons aanmeldt als kandidaat-intern, ook naar de school van Sint-Barbara (secundair onderwijs) zal gaan. Binnen deze voorwaarde kan iedereen aangemeld worden als kandidaat-intern. De gegevens die ons hiervoor per mail dienen doorgestuurd te worden zijn te vinden op de website van onze school, bij ‘internaat/aanmeldingsprocedure’. Voor elk eerste jaar zijn er 18 plaatsen in ons jongensinternaat en 7 plaatsen in ons meisjesinternaat. Omdat er steevast meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, hanteren we aanmeldingslijsten met een objectieve rangorde:

De datum van aanmelding bepaalt de volgorde op de aanmeldingslijst, maar zussen of broers van oudere internen en huidige leerlingen van het Sint-Barbaracollege krijgen voorrang (ook wie het vorige schooljaar naar onze lagere school ging). Aanmelden met voorrang kan voor de eerstes slechts tot 1 januari van het jaar waarin een kind bij ons zal starten. Deze voorrangsregels worden tijdig aan alle betrokken ouders gecommuniceerd. Aangezien de volgorde van de aanmeldingslijst vanaf dan vaststaat, kunnen we in januari de eerste 18 jongens en de eerste 7 meisjes op de aanmeldingslijst uitnodigen voor een gesprek en een rondleiding door de school en het internaat. Pas hierna kan er een eigenlijke inschrijving gebeuren.

Indien er dan kandidaten zijn die hun plaats niet meer wensen op te nemen, contacteert het internaat systematisch de eerstvolgende kandidaten op de aanmeldingslijst. We trachten elk jaar de inschrijvingsprocedure nog voor de paasvakantie af te ronden, zodat we toch binnen een redelijke termijn duidelijkheid kunnen geven aan alle kandidaat-gezinnen op de aanmeldingslijst voor dat jaar. 

Zij-instromers (leerlingen die in een hoger jaar wensen in te stromen op internaat) kunnen zich vanzelfsprekend ook aanmelden, maar de kans om in te schrijven is elk jaar afhankelijk van het aantal vrijgekomen plaatsen in de hogere jaren.

Inschrijving op het internaat

Alvorens men eventueel kan ingeschreven worden op het internaat dient minstens één van de ouders (of de voogd) samen met de jongere zelf een rondleiding te krijgen door de school en het internaat, gevolgd door een gesprek. In dit gesprek wordt gepeild of de verwachtingen en noden van de jongeren en het pedagogisch project van de school en het internaat op elkaar kunnen aansluiten. Ook het internaatsreglement wordt hier aangereikt en waar nodig toegelicht.

Hierna nemen beide partijen minstens een dag bedenktijd om al dan niet over te gaan tot inschrijven. Ook het internaat zelf kan besluiten dat een inschrijving niet in het belang van de jongere en/of van de internaatswerking is, en dus eventueel niet overgaan tot een inschrijving. De eigenlijke inschrijvingsprocedure voor het internaat kan online gebeuren, maar dient hoe dan ook bevestigd te worden met een handtekening, liefst elektronisch door minstens een van beide ouders of de voogd.

Wanneer er slechts één ouder ondertekent, verklaart die tegenover het internaat dat hij of zij in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek handelt, dus met instemming van de andere ouder. Wie ingeschreven is op internaat, is verzekerd van een plaats op de school. De jongere dient wel nog apart ingeschreven te worden op het schoolsecretariaat.

Indien de aanmelding van een jongere en de vraag tot inschrijving komt vanuit de jeugdhulpverlening, kan de overeenkomst met het internaat pas starten (en verder gezet worden) volgens de vastgelegde voorwaarden in het nieuw decreet voor de internaten. Ook hier kan het internaat besluiten om niet tot een inschrijving over te gaan als de zorgvraag de draagkracht van het internaat overstijgt.

Herinschrijving

Een inschrijving op internaat is een engagement voor telkens de duur van één schooljaar, van 1 september tot 30 juni, en wordt niet stilzwijgend verlengd. Herinschrijven voor het volgende schooljaar – indien dit door beide partijen gewenst wordt – gebeurt elk jaar vanaf de paasvakantie en ten laatste op 1 juli, tenzij bij herexamens. De ouders ontvangen in het derde trimester een uitnodiging voor herinschrijving, tenzij het internaat daar niet voor kiest. Een intern is pas definitief heringeschreven voor een volgend schooljaar na ondertekening voor akkoord van het (her)inschrijvingsformulier door minimum één ouder, desgevallend door de voogd.

De herinschrijving van een intern kan door het internaat geweigerd worden, onder meer in volgende gevallen:

 • omdat de intern zich niet voldoende kon houden aan wat in dit reglement wordt omschreven.
 • omdat de persoonlijke bijdragen van het voorafgaand schooljaar niet volledig betaald zijn, of bij manifeste en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële verplichtingen tegenover het internaat.
 • omdat er een contractuele tekortkoming was in het voorafgaand schooljaar.
 • na een definitieve uitsluiting van een intern uit het internaat als gevolg van een tuchtprocedure (zie verder bij  ‘tuchtmaatregelen’ ).

Uitschrijving

Een uitschrijving kan de samenwerking binnen de looptijd van een schooljaar vroeger beëindigen

 • op verzoek van de ouders, bijvoorbeeld omwille van een gewijzigde gezinssituatie of een verhuizing naar het buitenland.
 • op initiatief van het bestuur, bijvoorbeeld omdat de persoonlijke bijdragen van het voorafgaand schooljaar niet volledig betaald zijn, of bij manifeste en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële verplichtingen tegenover het internaat.
 • na een definitieve uitsluiting van een intern uit het internaat als gevolg van een tuchtprocedure (zie verder bij ‘tuchtmaatregelen’ ).
 • wanneer het verblijf in ons internaat kadert in jeugdhulpverlening en de samenwerking voor minstens een van beide partijen niet (meer) haalbaar en/of onvoldoende kwaliteitsvol blijkt. Wanneer het bestuur een intern uitschrijft, zal dat schriftelijk of elektronisch medegedeeld worden aan de betrokken personen binnen een termijn van tien kalenderdagen.

Wanneer de ouders een inschrijving vroegtijdig wensen te beëindigen, vragen zij zo snel als mogelijk een overleg met de internaatsdirecteur(s), waarna zij desgewenst de uitschrijving schriftelijk of elektronisch bevestigen. Indien een intern vroegtijdig wordt uitgeschreven, gelden de financiële afspraken van dit reglement, die hieronder te vinden zijn bij ‘verbrekingsvergoeding’.

Financiële modaliteiten

De persoonlijke bijdrage (vroeger ‘kostgeld’ genoemd)

De ouders zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de persoonlijke bijdrage. Op jaarbasis bedraagt dit voor de eerste graad € 3600, voor de tweede graad € 3750 en voor de derde graad € 3850. In deze bijdrage zijn inbegrepen: het verblijf, de woensdagmiddagactiviteiten, de maaltijden, de pedagogische begeleiding, de permanentie tijdens de nacht.

De betaling gebeurt d.m.v. een doorlopende opdracht van een tiende van het totale bedrag tegen de 15de van elke maand, uitgezonderd voor de maanden juli en augustus. De ouders verbinden er zich toe om de betalingen stipt uit te voeren. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de persoonlijke bijdrage. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. Zolang de persoonlijke bijdrage niet volledig is betaald, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben. Bij aanslepende niet-betaling van de persoonlijke bijdrage kan het internaat tot de maximaal wettelijke rentevoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. De interest is een moratoire interest gelijk aan de wettelijke interest.

Er wordt de jongste broer/zus een korting toegewezen op de persoonlijke bijdrage van 5% wanneer 2 kinderen van hetzelfde gezin gelijktijdig worden ingeschreven. Bij ziekte van de intern wordt een gedeeltelijke terugbetaling voorzien vanaf vier weken ononderbroken afwezigheid, vakantiedagen niet meegerekend. De afwezigheid dient gestaafd te worden met een geldig doktersattest. Indien bij een gewapend conflict, pandemie of andere gezondheidscrisis het internaat zijn normale werking, eventueel in beperkte bezetting, kan blijven behouden, dan blijft de persoonlijke bijdrage onverkort verschuldigd.

Het voorschot

Wanneer ouders hun kind voor een eerste keer inschrijven op ons internaat, wordt een voorschot gevraagd dat evenveel bedraagt als de persoonlijke bijdrage van de betreffende intern voor één maand. Enkel na ontvangst van het voorschot zal de inschrijving administratief worden afgehandeld, mits er ook een ondertekening is van deze overeenkomst. Dit voorschot zal gebruikt worden voor de betaling van de maand september, zodat voor de eerstejaars en voor de zijinstromers de doorlopende opdracht pas start in oktober.

De inschrijvingen van internen van het eerste jaar gebeuren in de maanden januari, februari en maart. Wanneer ouders hun inschrijving na de paasvakantie annuleren, zal het bedrag van het voorschot in principe niet meer terugbetaald worden, tenzij het internaat de vrijgekomen plaats voor september nog kan invullen.

De waarborg

Het voorschot geldt enkel tot het begin van het eerste schooljaar, en is dus niet gelijk aan een waarborgsom, die blijvend is gedurende de jaren dat een jongere op internaat blijft. Het is het bedrag waarop het internaat eventuele schade aan de infrastructuur kan verhalen (zoals een gebroken raam, of het verliezen van een inkomkaart voor de elektronische sloten). De waarborg is gelijk aan 1 maand persoonlijke bijdrage en wordt op een (geblokkeerde) huurwaarborgrekening gezet bij een bankinstelling. De waarborg is pas verschuldigd vanaf het schooljaar 2024-2025. Voor het schooljaar 2023-2024 is het natuurlijk wel zo dat wanneer een intern inderdaad schade berokkent, het internaat een billijke vergoeding kan vragen aan de ouders, net zoals dat in het verleden gebeurde.

De verbrekingsvergoeding

Dit is een vergoeding wanneer de ouders vroegtijdig de overeenkomst met het internaat beëindigen. Indien dus eenzijdig en los van een advies van de klassenraad wordt uitgeschreven in de loop van het 1ste trimester, kan het internaat een verbrekingsvergoeding van de som van drie maanden persoonlijke bijdrage vragen. In het 2de trimester gaat het over een som van twee maanden persoonlijke bijdrage, in het 3de trimester over het bedrag van één maand.

Aanwezigheden en afwezigheden op internaat

Normale momenten van aanwezigheid, aankomst en vertrek

Schooluren van het Sint-Barbaracollege (uit het schoolreglement): Op schooldagen is de school open van 7.45 uur tot 18.00 uur. De schoolpoort gaat open om 8.00 uur, 12.05 uur en 16.10 uur. De schoolpoort sluit om 8.25 uur, 12.20 uur en 16.30 uur. Buiten deze uren is de school toegankelijk via de portiersloge. De lessen worden gegeven van 8.30 uur tot 12.05 uur en (behalve op woensdag) van 13.30 uur tot 16.10 uur.

Een aantal klassen van de tweede en derde graad kunnen ook les hebben op woensdag tot 13.00 uur. Leerlingen van de derde graad kunnen, bij afwezigheid van een leerkracht, dispensatie krijgen het 7de lesuur en het 5de lesuur op woensdag. De leerling dient aanwezig te zijn op school vóór 8.25 uur en vóór 13.25 uur; vóór het tweede belteken behoort de leerling in de klas zijn. Er is een korte pauze van 10.10 uur tot 10.25 uur en van 15.10 uur tot 15.20 uur.

Toegang tot het internaat: Het internaat is enkel voor internen toegankelijk. Een intern zal in geen enkel geval een extern meenemen op het internaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de internaatsdirecteur.

Elke maandagmorgen gaan om 7.30 u de deuren van het internaat open voor de internen. De internen maken dan rustig hun boekentas en legen hun valies. Ten laatste om 8.20 u verlaat iedereen het internaat. Een intern die op maandagochtend eenmaal het schoolgebouw heeft betreden, mag zonder toestemming niet meer naar buiten (om bijvoorbeeld naar de winkel te gaan).

Vrijdagavond na de laatste les is het internaat open van 16.10 u tot 16.45 u. Indien men later wordt afgehaald, is er steeds de mogelijkheid om te studeren in de studiezaal op school tot 18.00 u, maar dit dient dan wel op voorhand aangevraagd te worden bij het schoolsecretariaat. Tijdens de schooluren, weekends en vakantieperiodes blijft het internaat voor iedereen gesloten. Alleen via de internaatsdirecteur én na afspraak kan uitzonderlijk toegang tot het internaat verkregen worden.

Omdat quasi al onze internen ook leerling zijn van onze school, is het internaat gesloten op de ochtenden en avonden van occasionele vrije dagen van de hele school of uitstapdagen voor de internen van een bepaalde leefgroep. Als er bijvoorbeeld een feestdag zou liggen op een woensdag, gaan de internen op dinsdagavond na school naar huis en komen dan op donderdagochtend terug naar het internaat.

Afwezigheden van internen

De algemene regel is dat de ouders steeds het internaat verwittigen wanneer hun kind afwezig zal zijn. Als een jongere ingeschreven is in ons internaat verwachten we dat die gedurende het hele schooljaar aanwezig is en aan alle activiteiten deelneemt. Deze geven aan de jongere de kans om zich te verrijken, zich verder te ontwikkelen en zich te integreren in de groep. Uitzonderingen moet men schriftelijk bij de internaatsdirecteur aanvragen.

Wanneer een intern afwezig is door ziekte verwittigen de ouders naast de school ook het internaat zo snel mogelijk (alle internaatsmedewerkers van de eigen leefgroep én de internaatsdirecteurs) via een Smartschoolbericht.

Voor een korte ziekteperiode (één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen) volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders, liefst via Smartschool. Men kan een afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.

Een medisch attest is vereist

 • Zodra men vier opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn.
 • Wanneer de ouders in hetzelfde schooljaar al vier keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring.
 • Als men afwezig is wegens ziekte tijdens de proefwerken.

Afwezigheden bij ziekte tijdens de schooluren

Indien een intern ziek wordt tijdens de schooluren, wordt de normale procedure zoals voor een extern gevolgd: De leerling wacht in het ziektekamertje tot de ouders hem/haar komen halen of gaat – als de leeftijd en de toestand van de jongere dat toelaten – zelf naar huis, op voorwaarde dat een ouder hiervoor schriftelijke toestemming gaf. Een intern mag in principe niet alleen op de gang van de leefgroep verblijven overdag. De school brengt de internaatsmedewerkers van de betrokken leefgroep en de internaatsdirecteurs op de hoogte.

Afwezigheden bij ziekte tijdens de internaatsuren

Bij ziekte (of blessure) van een intern worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd. In samenspraak met de ouders wordt dan beslist of de intern op internaat blijft (tijdens de nacht) of onmiddellijk opgehaald wordt. Wanneer een intern naar spoed moet worden gebracht, verwacht het internaat dat een ouder of ander familielid zo snel mogelijk naar dat ziekenhuis gaat, om daar de internaatsmedewerker of internaatsdirecteur af te lossen. Als de leeftijd en de toestand van de jongere dat toelaten kan die zelf naar huis gaan, maar dit op voorwaarde dat een ouder hiervoor schriftelijke toestemming gaf. De  internaatsmedewerker(s) van de intern, maar ook de ouders zelf brengen de school op de hoogte indien die de volgende dag(en) afwezig zal zijn.

Van rechtswege gewettigde afwezigheid

De van rechtswege gewettigde afwezigheden in de school (huwelijk, begrafenis, …) gelden ook als een gewettigde afwezigheid op internaat, mits een voorafgaande verwittiging via Smartschool. Toch dient men naast de school ook het internaat zo snel mogelijk hiervan te verwittigen.

Door het internaat toegestane afwezigheden op regelmatige basis

Vanaf het moment dat de internen maandagochtend toekomen op internaat tot vrijdagavond mogen zij het internaat nooit zonder toestemming verlaten van zijn/haar internaatsmedewerker of van de internaatsdirecteur. Enkel de internen van de derde graad mogen net zoals de externen ’s middags even de stad in, na hun middagmaal in onze refter, van 12.20 u tot 13.20 u , en op maandag, dinsdag en donderdag na de lesdag,  van 16.10 u tot 16.40 u.

Internen die een buitenhuisactiviteit volgen (vb. muziekacademie, sport in clubverband, toneel) krijgen de kans om hun talenten verder te ontwikkelen. Zij dienen echter minstens een half uur voor het uur van slapen in hun leefgroep terug te zijn. In het 1ste, 2de en 3de jaar kan een dergelijke buitenhuisactiviteit één avond per week, in hogere jaren twee avonden. In de 3de graad kan dit ook op woensdagnamiddag. De internen van de 1ste en 2de graad zijn dan verplicht om deel te nemen aan de woensdagnamiddagactiviteiten van het internaat. Enkel internen die aan topsport doen kunnen hierop een uitzondering verkrijgen na overleg met de internaatsdirecteur(s).

Alle vaste afwezigheden voor buitenhuisactiviteiten worden in het begin van het jaar met de internaatsdirecteur(s) ter goedkeuring besproken en vastgelegd. Indien deze goedkeuring is verleend, kan die toch in het geval van slechte studieresultaten of slecht gedrag (tijdelijk) weer worden ingetrokken. Het internaat kan geen extra begeleide studies voorzien voor internen die studies missen omwille van zulk een activiteit. Ook moet men weten dat de keuken na 19.30 u geen (warm) eten meer kan aanbieden. De intern die het internaat voor zulk een vaste activiteit verlaat, dient elke keer eerst langs te gaan bij zijn/haar internaatsmedewerker om dit vertrek te melden. Ook wanneer hij of zij terug is op internaat, wordt de internaatsmedewerker daarvan op de hoogte gebracht. We verwachten dat de intern na een avondactiviteit ’s avonds terugkeert naar internaat. Wanneer iemand in de portiersloge aanwezig is, zal de intern zich ook daar telkens even aanmelden bij vertrek en bij terugkomst in het gebouw.

Door het internaat occasioneel toegestane afwezigheden

Occasionele afwezigheden dienen aangevraagd te worden in de week voor de aangevraagde afwezigheid bij de internaatsdirecteur(s), via een bericht op Smartschool. De internaatsdirecteur behoudt steeds het recht om aanvragen te weigeren. De intern die het internaat voor deze occasionele activiteit verlaat, dient eerst langs te gaan bij zijn/haar internaatsmedewerker om dit vertrek te melden. Ook wanneer hij of zij terug is op internaat, wordt de internaatsmedewerker daarvan op de hoogte gebracht. Wanneer iemand in de portiersloge aanwezig is, zal de intern ook daar telkens zijn/haar reden tot verlaten van het internaat toelichten en staven met een schriftelijke of mondelinge goedkeuring van de internaatsmedewerkers.

Toegang tot het internaat voor ouders

Ouders mogen nooit zonder toestemming het internaat betreden. In het geval dat ouders hun kind(eren) willen zien of iets willen afgeven tijdens internaatsuren, dienen ze dit aan te vragen bij de internaatsdirecteur(s) of internaats-medewerkers.

Ouders mogen niet op de gang van de leefgroep van hun kind komen wegens privacyredenen tgo. de andere internen en voor de goede werking van het internaat. Uitzondering hierop zijn natuurlijk de installatie- en opruimdagen. Op maandagochtend of vrijdagavond kan dit occasioneel, maar enkel op afspraak met de internaatsdirecteur(s).

Het internaat als leefgemeenschap

Ons internaat is Nederlandstalig, wat betekent dat onze internen en internaatsmedewerkers onderling enkel Nederlands praten. De keuze als ouders voor Nederlandstalig onderwijs betekent dat zij hun kinderen aanmoedigen om Nederlands te leren, ook als dat thuis niet de voertaal zou zijn. Het is overigens een grote hulp voor een kind in zulk een situatie wanneer het niet enkel op school en op internaat, maar ook thuis zoveel als mogelijk Nederlands kan horen, spreken of lezen.

Een correcte houding

Vooraan in dit reglement staat ons pedagogisch project, dat christelijk geïnspireerd is en zijn eigenheid kent vanuit de Ignatiaanse traditie. We verwachten dat allen op een bewuste manier hieraan meewerken. Ons internaat kan maar een aangename leefwereld zijn als elke intern beleefd is en respect heeft voor al zijn of haar mede-internen, alle internaatsmedewerkers, personeelsleden, en iedereen die op het internaat aanwezig is. Dit geldt natuurlijk ook omgekeerd.

Ons internaat waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, want ieder heeft recht op zijn of haar politieke, filosofische, ideologische of religieuze overtuiging en seksuele geaardheid. Het mag echter geenszins de bedoeling zijn om in houding of uiterlijk te provoceren, de goede zeden te schenden of de waardigheid van anderen te ondermijnen. We laten dan ook op ons internaat geen provocerende, intimiderende of vernederende woorden, gebaren, symbolen, afbeeldingen en teksten toe. De internaatsdirecteur kan ook het dragen van bepaalde kleding of haardracht ter discussie stellen en – na overleg – eventueel verbieden.

Het is zeer normaal dat tieners op een internaat nu en dan het spanningsveld aanvoelen tussen enerzijds hun individuele noden en wensen en anderzijds de consequenties van het leven in een gemeenschap, met de noodzakelijke afspraken en regels. Opgroeien op een internaat wakkert hun autonomie én flexibiliteit aan, maar leert hen ook andere belangrijke sociale vaardigheden voor de rest van hun leven. Het leert hen dat we als mens rechten, maar ook plichten hebben, ook morele.

Het is eigen aan ons internaat dat we aan jongeren steeds meer met vrijheid en verantwoordelijkheid leren omgaan naarmate zij ouder worden, omdat zij in de fase na het secundair onderwijs en het internaat heel wat uitdagingen van het leven op eigen houtje zullen moeten aangaan. Dat kan enkel maar wanneer wij aan onze internen telkens weer het vertrouwen geven, een van de pijlers van ons pedagogisch project. Zo bieden we hen groeikansen, al weten we dat het soms fout kan en zal gaan. Maar daarna moet de dialoog volgen over wat er gebeurd is, kan het inzicht groeien en het welgemeende voornemen om het in de toekomst anders aan te pakken.  

We streven ernaar dat onze internen steeds meer engagement tonen voor de eigen leefgroep en we moedigen ook engagement naar andere leefgroepen toe (via studiebegeleiding, peter- of meterschap, begeleiding van activiteiten…). Iedereen heeft talenten en we stellen het steeds op prijs wanneer die op internaat gedeeld kunnen worden. Wij betrachten immers dat onze internen kunnen uitgroeien tot wijze persoonlijkheden, die het ook als een levensopdracht zien om dienstbaar te zijn voor de medemensen. Verantwoordelijkheidszin, sociale bewogenheid en engagement beginnen allemaal vanuit een positieve en enthousiaste levenshouding.

Indeling in leefgroepen

Het internaat van het Sint-Barbaracollege is ingedeeld in vier verschillende leefgroepen, waarvan de slaapkamers telkens in aparte eenheden liggen. De kamers van de zowat 100 jongensinternen bevinden zich grotendeels op de derde verdieping van onze school in de Savaanstraat 33. Enkel de jongens van het eerste jaar hebben hun kamers op de tweede verdieping. De zowat 40 meisjesinternen verblijven in het gebouw Savaanstraat 82.

In leefgroep 1 en 2 zitten de jongens van de eerste graad van het secundair onderwijs. Het eerste en tweede jaar verblijven elk op een aparte gang, en ook de studie en de activiteiten zijn meestal gescheiden. Tot de leefgroep 3-4 behoren de internen die in de tweede graad zitten. De jongens van de derde graad behoren tot de leefgroep 5-6. Vanaf de derdes verloopt het internaatsleven per graad.

De meisjes vormen een aparte leefgroep waarbinnen de dagindeling varieert (omdat die natuurlijk ook gebaseerd is op de leeftijd) en grotendeels parallel loopt met die van de jongens. Door de structuur van het gebouw zijn er geen aparte afdelingen, maar jaargenoten krijgen natuurlijk hun kamers zo veel mogelijk naast elkaar.  Hoe ouder de meisjes zijn, hoe hoger ze hun kamers krijgen in dit gebouw dat zes etages heeft.

Naast de slaapkamers hebben de internen ook verschillende ontspanningsruimtes, en kunnen ze gebruik maken van de sportzalen van de school. De maaltijden gaan door in de schoolrefter.

De internaatsmedewerkers zijn de rechtstreekse aanspreekpunten voor de internen en hun ouders. Zij staan in voor de dagdagelijkse begeleiding en zorg van de jongeren. De eindverantwoordelijken van het internaat zijn de twee internaatsdirecteurs, die instaan voor de algemene praktische organisatie en de infrastructuur, voor het pedagogisch beleid en tuchtprocedures. Zij onderhouden ook via het directieoverleg de goede communicatie tussen het internaat en externaat van ons college. 

Ons internaat volgt per graad dus een eigen, vast dagritme, waarin vaste studiemomenten tijdig worden onderbroken door ontspanningsmogelijkheden binnen of buiten de schoolgebouwen.

Dagindeling van de leefgroepen

Leefgroep één (jongens)

7.15uIedereen wordt gewekt met muziek, frist zich op, kleedt zich aan en brengt zijn kamer in orde. Douchegelegenheid tot 7.30u.
7.35uIedereen vertrekt naar de refter voor het ontbijt. De gang wordt afgesloten.
7.40uOntbijt.
8.00uWie nog wat lessen wil nakijken, zet zich apart in de refter.
8.25uStart van de schooldag.
 _________________________
16.10uVieruurtje en recreatie op de speelplaats.
16.30uSchoolbel: verzamelen aan de trap, we gaan samen naar boven.
16.35uBegin stille studie in de studiezaal.
17.30uSport in de sportzaal (voetbal, hockey, pingpong, tennis, …).
18.30uAvondmaal.
19.00uAvondstudie in de studiezaal.
20.00uRecreatie in de speel- en/of sportzaal.
20.40uIedereen gaat samen rustig naar de gang: douchen, GSM, kamerbezoek, gezelschapsspelen …
21.05uGSM afgeven, geen kamerbezoek meer en klaarmaken om te slapen.
21.30uLichten uit, nachtrust.

Leefgroep twee (jongens)

7.15u

Iedereen wordt gewekt met muziek, frist zich op, kleedt zich aan en brengt zijn kamer in orde. Douchegelegenheid tot 7u30.

7.35u

Iedereen vertrekt naar de refter voor het ontbijt. De gang wordt afgesloten.

7.40u

Ontbijt.

8.10u

Wie nog wat lessen wil nakijken, zet zich apart in de refter.

8.25u

Start van de schooldag.

 

_________________________

16.10u

Vieruurtje en recreatie op de speelplaats.

16.30u

Schoolbel: verzamelen aan de trap, we gaan samen naar boven.

16.35u

Begin stille studie in de studieklas.

17.40u

Sport in de sportzaal (voetbal, hockey, pingpong, tennis, …).

18.25u

Avondmaal.

19.00u

Avondstudie in de studieklas.

20.00u

Recreatie in de speel- en/of sportzaal.

20.40u

Iedereen gaat samen rustig naar de gang: douchen, GSM, kamerbezoek, gezelschapsspelen …

21.15u

GSM afgeven, geen kamerbezoek meer en klaarmaken om te slapen.

21.30u

Lichten uit, nachtrust.

Leefgroep drie-vier (jongens)

7.00u

Er wordt gewekt met muziek. Douchegelegenheid tot 7u20.

7.20u

Belsignaal : Iedereen gaat zelfstandig naar het ontbijt. Ten laatste om 7.30u in de refter.

7.50u

Vrije ochtendstudie of douchegelegenheid. Bed opmaken en kamer in orde brengen.

8.10u

1ste   belsignaal : iedereen maakt zich klaar om naar beneden te gaan.

8.20u

2de  belsignaal : iedereen vertrekt naar beneden.

8.25u

Start van de schooldag. Het internaat wordt afgesloten.

 

_________________________

16.10u

Vieruurtje en recreatie op de speelplaats.

16.40u

Belsignaal school : bovenaan verzamelen aan de ingang van de leefgroep.

16.50u

1ste belsignaal : GSM afgeven, eventueel water halen, toilet, …

17.00u

2de  belsignaal : start stille studie op de eigen kamer.

18.15u

Belsignaal : verzamelen aan de deur. In groep naar de refter.

18.20u

Avondmaal.

18.45u

Recreatie.

19.55u

1ste belsignaal : Iedereen is terug op de gang. GSM afgeven, eventueel water halen, toilet, …

20.00u

2de  belsignaal : Start tweede studie.

21.00u

Einde studie en begin recreatie.

21.40u

1ste  belsignaal : Iedereen is terug op de gang en maakt zich klaar voor de nachtrust.

21.45u

2de belsignaal : Alle derdes geven GSM en laptop af, gaan naar eigen kamer.

21.50u

3de belsignaal : Alle vierdes geven GSM af, gaan naar eigen kamer.

22.00u

Alle derdes doen hun licht uit en gaan slapen.

22.30u

Alle vierdes geven hun laptop af, doen hun licht uit en gaan slapen.

Leefgroep vijf-zes (jongens)

7.00u

Er wordt gewekt met muziek. Douchegelegenheid.

7.25u

Belteken : naar de refter voor het ontbijt. Ten laatste om 7.35u. in de refter.

7.50u

Vrije ochtendstudie of douchegelegenheid.

8.10u

1ste  belsignaal : internen maken zich klaar.

8.20u

2de  belsignaal : iedereen gaat naar beneden.

8.25u

Start van de schooldag. Het internaat wordt afgesloten.

 

_________________________

16.10u

Vieruurtje en begin vrije tijd.

16.40u

Schoolbel : einde vrije tijd. Ten laatste terug op school indien het gebouw werd verlaten.

16.45u

Begin verplichte, stille vooravondstudie op de eigen kamer.

18.10u

Belsignaal : verzamelen aan de deur. In groep naar de refter.

18.15u

Avondmaal en aansluitend recreatie.

19.25u

Iedereen is terug op de gang.

19.00u

Verplichte avondstudie op de eigen kamer.

20.15u

Recreatie.

22.00u

Iedereen is terug op de gang. Avondstilte.

22.30u

Allen gaan naar eigen kamer en sluiten hun deur.

23.00u

Lichten en muziek uit, nachtrust.

Leefgroep 1ste graad (meisjes)

7.15u

Opstaan. Aankleden, douchen, bed opmaken, kamer in orde brengen.

7.50u

Verzamelen in inkomhal en met internaatsmedewerker samen naar het ontbijt.

7.55u

Ontbijt. Daarna kan wie nog wat lessen wil nakijken, zich apart zetten in de refter.

8.20u

Refter verlaten.

8.25u

Begin van de schooldag.

 

_________________________

16.10u

Vieruurtje en recreatie op de speelplaats.

16.40u

Vertrek naar het internaat samen met de internaatsmedewerker.

16.45u

Begin stille studie in de studiezaal.

17.45u

Sport in sportzaal.

18.20u

Samen met de internaatsmedewerker naar de refter voor het avondmaal.

18.25u

Avondmaal.

18.50u

Vertrek naar het internaat samen met de internaatsmedewerker.

19.00u

Avondstudie in de studiezaal.

20.00u

Recreatie : douchen, kamerbezoek, gezelschapsspelen …

20.40u

GSM-tijd tweede jaar tot 21.15u.

20.45u

GSM-tijd eerste jaar tot 21.10u.

21.15u

Geen kamerbezoek meer en klaarmaken om te slapen.

21.30u

Lichten uit, nachtrust.

Leefgroep meisjes 2de  graad (meisjes)

7.15u

Opstaan. Aankleden, douchen, bed opmaken, kamer in orde brengen.

7.50u

Zelfstandig naar het ontbijt.

7.55u

Ontbijt. Daarna kan wie nog wat lessen wil nakijken, zich apart zetten in de refter.

8.20u

Refter verlaten.

8.25u

Begin van de schooldag.

 

_________________________

16.10u

Vieruurtje en recreatie op de speelplaats.

16.40u

Vertrek naar het internaat samen met de internaatsmedewerker.

16.45u

Begin stille studie op de eigen kamer.

18.05u

Zelfstandig naar de refter voor het avondmaal.

18.10u

Avondmaal.

18.50u

Vertrek naar het internaat samen met de internaatsmedewerker.

19.00u

Avondstudie op de eigen kamer.

20.00u

Recreatie : douchen, kamerbezoek, gezelschapsspelen, sporten …

21.45u

Alle derdes geven GSM af, leggen hun laptop op de afgesproken plaats, gaan naar eigen kamer.

21.50u

Alle vierdes geven GSM af, gaan naar eigen kamer.

22.00u

Alle derdes doen hun licht uit en gaan slapen.

22.30u

Alle vierdes leggen hun laptop op de afgesproken plaats, doen hun licht uit en gaan slapen.

Leefgroep meisjes 3de  graad (meisjes)

7.15u

Opstaan. Aankleden, douchen, bed opmaken, kamer in orde brengen.

7.50u

Zelfstandig naar het ontbijt.

7.55u

Ontbijt. Daarna kan wie nog wat lessen wil nakijken, zich apart zetten in de refter.

8.20u

Refter verlaten.

8.25u

Begin van de schooldag.

 

_________________________

16.10u

Vieruurtje en recreatie.

16.45u

Begin stille studie op de eigen kamer.

18.05u

Zelfstandig naar de refter voor het avondmaal.

18.10u

Avondmaal.

19.00u

Avondstudie op de eigen kamer.

20.00u

Recreatie : douchen, kamerbezoek, gezelschapsspelen, sporten …

22.00u

   Iedereen is terug in de leefgroep. Avondstilte.

22.30u

   Allen gaan naar eigen kamer en sluiten hun deur.

23.00u

   Lichten en muziek uit, nachtrust.

Gebruik van de internaatskamers

Het internaat doet blijvend inspanningen om haar infrastructuur te moderniseren en om de gangen en kamers van de verschillende leefgroepen gezellig en netjes te maken. We vragen dan ook van alle internen respect hiervoor en de nodige medewerking om alles goed te kunnen onderhouden.

Behalve de jongens van het eerste jaar (die per twee op een kamer slapen) krijgen al onze internen een individuele kamer, die zij telkens voor een jaar mogen betrekken. Wanneer eind augustus op de installatiedagen aan de internen hun kamer wordt toegewezen, ligt de kamerverdeling van het internaat voor dat schooljaar in principe vast. Op het moment dat de intern met zijn of haar gezin de kamer komt inrichten, zal hij of zij eerst samen met een internaatsmedewerker de staat van die kamer via het invullen van een formulier opmaken.

Als een intern in de loop van dat schooljaar merkt dat er iets stuk gaat op die kamer, moet hij of zij dat onmiddellijk rapporteren. Wanneer er bewust schade zou zijn toegebracht, zal de internaatsdirecteur de ouders daarvan op de hoogte brengen en kan een vergoeding gevraagd worden. Op het einde van elk schooljaar wordt bij de opruimdagen de staat van de kamer opnieuw opgemaakt en vergeleken. Bij schade wordt er ook dan een vergoeding overwogen.

De internen mogen hun kamer volgens een persoonlijke stijl inrichten, maar zonder overdaad en met de nodige goede smaak. De internaatsmedewerkers of -directeur(s) kunnen vragen om bepaalde zaken te verwijderen. Om posters aan de muur te bevestigen, gebruikt men enkel duimspijkers. Er worden geen nagels in de muur geslagen, en dus ook geen hangende boekenplanken geïnstalleerd zonder toestemming van de internaatsdirecteur. Er worden ook geen spiegel(tje)s aan de muur gekleefd. Wanneer men de meubelschikking op de kamer wil veranderen, kan dit pas na toestemming van de internaatsmedewerker. Let er echter op dat men bij het verschuiven van de meubels geen schade toebrengt. Als een internaatsmedewerker in de loop van het schooljaar redenen heeft om toch nog een andere plaatsing van de meubelen op te leggen aan een intern, zal die dit opvolgen en zo behouden.

Op bepaalde momenten van de dag is het toegestaan om op de eigen kamer naar muziek te luisteren (afhankelijk van de leefgroep) met de afspraak dat deze muziek niet in de gang te horen mag zijn. Bij het openen en sluiten van de ramen of deuren maakt men geen overbodig lawaai. Een gouden regel is dat iedereen die dat wil in staat moet zijn om ongestoord op zijn of haar kamer te verblijven. Lawaai in de gang wordt dus tot een minimum beperkt.

Om goed te kunnen studeren is het belangrijk dat internen hun kamer netjes en ordelijk houden. Meestal gaat het om een beperkte ruimte die dan ook vlug vol kan liggen. Daarom vraagt de orde van de kamer een bewuste en aangehouden aandacht, wat zeker ook zijn vormende waarde heeft voor opgroeiende jongeren. Het behoort tot de opvoedende taak van de internaatsmedewerkers om hier mee op toe te zien. Indien mogelijk controleren zij je kamer terwijl je zelf aanwezig bent, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn, aangezien dat enkel ’s ochtends systematisch kan gebeuren, wanneer voor de internen het eerste lesuur gestart is.

Wat zijn onze concrete verwachtingen voor de orde en netheid van een internaatskamer?

Elke maandag maak je je reistas leeg en leg je de propere kleren in de kast, ordentelijk georganiseerd. Je reistas plaats je in of op je kast. Enkel deze tas mag zich op je kast bevinden. Je vuil geworden kleren leg je doorheen de week onmiddellijk in je lege valies, zodat je ze op vrijdag niet vergeet mee te nemen naar huis. Wat nat is geworden laat je natuurlijk eerst drogen.

Elke ochtend laat je je bed goed open liggen ter verluchting, om dan na school je bed netjes toe te leggen. Je maakt verplicht gebruik van (hoes)lakens en een kussensloop die je ook op tijd ververst. Zorg dat er tussen je bed en de muur (of tussen andere meubels) geen vuile kousen en dergelijke meer blijven hangen. Zeker ook onder het bed mag er niets te vinden zijn (tenzij je natuurlijk een hoogslaper hebt als bed).

Je houdt de vloer zoveel mogelijk leeg. Schoenen en pantoffels laat je er niet rondslingeren, maar geef je een vaste plaats in de kast of in een hoek van je kamer, zodat je er niet kan over struikelen. Besteed bijzondere zorg aan de orde op je bureau of de kleinere kastjes of rekken. Papieren, boeken en studiemateriaal liggen netjes geordend, het bureaublad blijft grotendeels vrij. Je toiletartikelen plaats je op het tablet boven je wasbak of -als het er teveel zijn- berg je op in je kast. Het venstertablet wordt geen stapelplaats van allerlei kleinere spullen, maar blijft netjes.

Je kamervloer wordt door ons poetspersoneel eenmaal per week op een vastgelegde dag gepoetst (afwisselend gedweild en gestofzuigd). Dit moet echter zonder belemmeringen kunnen gebeuren. Het behoort duidelijk niet tot de taken van het poetspersoneel om eerst allerlei rommel op te moeten ruimen. Zorg er dan ook voor dat op de afgesproken poetsdag je vloer volledig leeg is (schoenen en dergelijke staan in je kast). Als je een matje hebt, leg je dat de ochtend van de poetsdag netjes opgerold in de gang bij je deur, zo echter dat niemand erover kan struikelen. Leg indien mogelijk ook je bureaustoel op je bed. Behalve de vloer zal de schoonmaker ook je venstertablet, je wasbak en het tabletje erboven reinigen. Dus die heb je die ochtend volledig leeggemaakt. Je leegt zelf regelmatig je vuilbakje (gesorteerd) in de grotere afvalbakken, en zeker op de poetsdag dient je vuilbakje leeg te zijn.

Wanneer je kamer niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de schoonmaker besluiten om je kamer die week niet te poetsen. Die geeft dan je kamernummer door aan een internaatsmedewerker of de internaatsdirecteur, die dan  je kamer inspecteert en jou de opdracht geeft om nog diezelfde avond je kamer ordelijk te maken én zelf te poetsen. Bij herhaling hiervan kunnen er ook andere sancties worden aan verbonden.

Het poetspersoneel zal voor de jongste internen van de eerste graad de meubelen afstoffen en de eventuele matten stofzuigen. Maar de internen van de tweede en derde graad zijn hier zelf  verantwoordelijk voor, en krijgen van het internaat elk een stofdoek dat zij naamtekenen en jaar na jaar gebruiken. Zij kunnen in afspraak met de internaatsmedewerkers een stofzuiger gebruiken.

Gebruik van het internet

De laatste jaren is het gebruik van laptops, tablets en internet in het algemeen tijdens de studies sterk toegenomen. Noodgedwongen, maar ook als positieve keuze, worden digitale media meer en meer ingezet in de school. Het gebruik van GSM, laptop en andere media op internaat is enerzijds verrijkend maar anderzijds is het een mogelijke bron van misbruik.

Wanneer GSM en laptop op ons internaat gebruikt mogen worden hangt af van de leefgroep van de intern (zie bij de dagorde van de verschillende leefgroepen ). Bij de maaltijden zijn deze altijd verboden. De bedoeling is dat we onze internen leren omgaan met deze media, en dus zullen ze meer vrijheid en verantwoordelijkheid hierin krijgen naarmate ze ouder worden. We beseffen dat hier een grote portie zelfdiscipline voor nodig is, maar verwachten dat de internen zich houden aan de afspraken die gemaakt worden binnen elke leefgroep.

Iedereen heeft de toestemming om maximum één laptop of één tablet mee te nemen naar het internaat. Voor elke jongere is de toegang tot het internet strikt persoonlijk. Dit wil zeggen dat iedere intern 1 code krijgt die hij/zij kan gebruiken om twee verschillende toestellen te verbinden met het internet, bijvoorbeeld op GSM en/of laptop. De wifi (draadloos netwerk) wordt uitgezet wanneer het tijd is om te gaan slapen.

In sommige kamers bij de meisjes en bij leefgroep 5-6 is het ook mogelijk om met een kabel internet op de computer te hebben. De uren hebben we gelijkgesteld, dus daar kan men kiezen tussen internet met de kabel, of met de wifi, of beide.

De intern is zélf verantwoordelijk voor alle internetactiviteiten die gebeuren, zowel vanuit zijn of haar persoonlijk apparaat als via de toegang van zijn persoonlijke toegangscode. We adviseren dan ook dat men de toestellen goed beschermt tegen virussen, spyware, … Indien de intern zijn of haar code uitgeleend heeft aan iemand anders, blijft dit onder eigen verantwoordelijkheid. Het is ten strengste verboden om het internet te gebruiken voor illegale praktijken.

Het internaat en zijn personeelsleden kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die internen ondervinden aan hun hard- en software door middel van hun internettoegang.

Ontspanningsmogelijkheden

 • Avondrecreatie
  Internen hebben het voordeel dat zij na schooltijd heel veel uren samen kunnen zijn met hun leeftijdsgenoten, en vooral tijdens de momenten van ontspanning hechte banden met elkaar kunnen smeden. Naargelang het tijdstip en de omstandigheden (weer, leefgroep, tijd van het jaar,…) kunnen onze jongens en meisjes terecht op de speelplaats, de sportzalen, in hun ontspanningslokaal of in het tuintje. In de sportzalen is aangepast schoeisel en kledij steeds verplicht. Wie een rustig praatje wil slaan met vriend(inn)en, kan daarvoor ook op bepaalde tijdstippen (afhankelijk van de leefgroep) met hen samenzitten op zijn of haar kamer.
  Internen die een muziekinstrument bespelen, krijgen na overleg met de internaatsdirecteur en goede afspraken met de internaatsmedewerkers een lokaal ter beschikking om te oefenen. De jongens en meisjes van de tweede en de derde graad kunnen in hun ontspanningslokaal naar het journaal of andere programma’s kijken. Daarnaast zijn er in elke leefgroep kranten beschikbaar, zodat de internen op de hoogte kunnen blijven van de actualiteit.
 • Woensdagnamiddagactiviteiten
  Elke woensdagnamiddag is er voor de internen van de eerste en tweede graad een activiteit voorzien waaraan men verplicht deelneemt. Dit is noodzakelijk voor de integratie van elke intern in zijn of haar leefgroep. Zo leren de internen elkaar en de internaatsmedewerkers beter en op verschillende manieren kennen. Het internaat probeert een gevarieerd activiteitenprogramma aan te bieden -heel vaak buiten onze schoolmuren- waarin sport wordt afgewisseld met culturele uitstappen en sociale activiteiten.
  De jongens en meisjes van het vijfde en zesde jaar mogen hun eigen activiteiten plannen in overleg met hun internaatsmedewerker, hetzij individueel, of in groepjes. Zij mogen op woensdagnamiddag het internaat verlaten om hun vrije tijd zinvol en creatief te besteden. In geval van misbruik kan de toelating om het internaat te verlaten echter ook worden ingetrokken.
 • Individuele ontspanningsactiviteiten buiten het internaat
  Zoals eerder aangegeven kunnen internen onder bepaalde voorwaarden en na goedkeuring van de internaatdirecteur(s) het internaat verlaten voor individuele activiteiten in een sportclub, muziekacademie, of andere vereniging.

Participatieorganen

 • Internenraad
  De internenraad is een overleg- en adviesorgaan waarin internen van de verschillende leefgroepen onder begeleiding van een of meerdere internaatsmedewerkers regelmatig samenkomen. De samenstelling ervan wordt bepaald bij het begin van elk internaatsjaar. De voorzitter wordt door de groep verkozen (in samenspraak met de begeleidende internaatsmedewerkers).
  De bedoeling is om de internen te beluisteren, om hen zicht te geven op het hoe en waarom van de organisatie van het internaat, en om hen daaraan zo actief mogelijk te laten participeren. De internenraad kan echter enkel haar advies geven wanneer het bijvoorbeeld regels en procedures betreft. Het verslag van de internenraad wordt telkens als item op de teamvergadering van de internaatsmedewerkers aangebracht en besproken, om er antwoord en zo veel mogelijk gevolg aan te kunnen geven. Ook andere items uit deze teamvergadering kunnen ter advies voorgelegd worden bij de internenraad. De verslagen van de vergaderingen van de internenraad worden telkens doorgemaild naar alle internen.
 • Oudercontacten
  Oudercontacten bieden de ouders de gelegenheid tot overleg met de school over de ontwikkeling van hun kinderen. De studiehouding en -resultaten zijn hierbij altijd belangrijke aandachtspunten. Maar zeker ook op een internaat moet er aandacht zijn voor de studies, de sociale ontwikkeling en het welbevinden van de jongeren, en dient er regelmatig communicatie met de ouders mogelijk te zijn.
  Het internaat organiseert telkens in het begin van het schooljaar een informatieavond waar eerder algemene informatie wordt gegeven. Per leefgroep worden er ook de internaatsmedewerkers en de werking voorgesteld. Daarnaast zijn er minstens twee maal per jaar (indien mogelijk op hetzelfde moment als de school) individuele oudercontacten mogelijk met de internaatsmedewerkers en/of de internaatsdirecteurs. De data van deze oudercontacten staan vermeld in de schoolkalender (te vinden op de website). In geval het internaat ouders expliciet hiervoor persoonlijk uitnodigt, verwachten we dat deze hierop ingaan of -indien zij verhinderd zouden zijn- dat zij zelf een andere afspraak maken. Dit alles in het belang van hun kind. Vanzelfsprekend zijn er nog heel wat andere momenten van contact mogelijk tussen de ouders en het internaat, vooral met de internaatsmedewerkers, hetzij via Smartschool, hetzij (indien aangewezen) telefonisch.
 • Ouderraad van het internaat
  Tweemaal per jaar, meestal op een woensdagavond, worden alle ouders van onze internen uitgenodigd voor een samenkomst van de ouderraad van het internaat. Hier worden de ouders geïnformeerd over het meer algemene reilen en zeilen op internaat in het voorbije half jaar, en de nabije toekomst. Er wordt samen overlegd over bepaalde thema’s betreffende het internaatsleven. Ook de ouders kunnen thema’s voorstellen om te bespreken, vragen stellen of bedenkingen suggereren. Het verslag van deze vergaderingen wordt nadien  telkens doorgestuurd naar alle ouders.
 • Menucommissie
  Enkele keren per jaar is er na schooltijd een menucommissie, waarin naast ouders van externen en internen ook enkele internaatsmedewerkers en internen uit de verschillende leefgroepen in dialoog gaan met onze huiskok van de firma Sodexo. Hier kunnen opmerkingen of klachten gegeven worden over de maaltijden van de voorbije periode, evenals suggesties of wensen voor de komende periode. De kok zal in deze dialoog ook zijn of haar kant van de zaak proberen te verduidelijken aan de aanwezigen.
Het internaat als leergemeenschap

Belang en organisatie van de studie op ons internaat

Een van de speerpunten in de werking van ons internaat is dat wij onze internen willen helpen te groeien in hun studies en inzicht. We merken dat internen het best in staat zijn om voluit voor hun studies te gaan wanneer ze kunnen terugvallen op een gezonde portie intrinsieke motivatie. Jongeren die interesse hebben voor hun gekozen studierichting studeren met plezier en ijver.

Daarom streven we op ons internaat naar een studiebevorderend klimaat met voldoende studietijd, telkens passend voor de studiegraad waarin elke intern zich bevindt. In de dagorde van de verschillende leefgroepen hierboven is zichtbaar wanneer precies er studiemomenten vastgelegd zijn voor de gewone schoolweken. Een paar weken voor elke proefwerkenperiode worden de woensdagnamiddagactiviteiten vervangen door extra-studie, en ook tijdens de proefwerken zelf is er in de namiddag verplichte studietijd. Elke intern die zijn of haar studietijd efficiënt invult zou met de vastgelegde studiemomenten normaal gezien genoeg tijd moeten hebben om rond te komen. Maar wie occasioneel daarbuiten eens wil verder studeren, krijgt daar – in overleg en afspraak met de internaatsmedewerkers – in principe de kans toe.

De internen van de eerste graad studeren gezamenlijk in een studiezaal of in een grote klas onder toezicht van hun internaatsmedewerker. Vanaf de derdes studeert men op de eigen kamer.

Bij de jongsten wordt in de gezamenlijke studie de nodige concentratie en doorzettingsvermogen bijgebracht. De internaatsmedewerker leert hen ook het dagelijks goed plannen van taken en lessen aan en geeft studietips en persoonlijke feedback op hun studieresultaten. Het is de bedoeling dat in de eerste graad de juiste studiehouding tot een gewoonte wordt voor onze internen, die ze ook in de tweede en derde graad aanhouden en die hen blijvend houvast biedt.

Per leefgroep gelden specifieke regels voor de mogelijkheden om eventueel uitleg te vragen aan de internaatsmedewerker en/of een mede-intern. Omdat we onze jongeren ook willen stimuleren om hun talenten ten dienste te stellen van de anderen, laten we internen uit de 3de graad in hun vrije tijd ondersteuning bieden aan die jongere internen die een extra-woordje uitleg kunnen gebruiken. Het peter/meter-project van de school loopt op internaat dus voort na 16.10 u.

Het kan natuurlijk gebeuren dat er gaandeweg moeilijkheden opduiken. Soms zijn er weken met veel taken en toetsen, soms loopt het wat minder op school of met de vrienden, of er kunnen nog andere factoren zijn waardoor de studies een heuse opgave lijken te worden. De internaatsmedewerkers zijn echter steeds in de buurt om te helpen waar nodig. Vanzelfsprekend kunnen en mogen zij niet het werk van de leraren overnemen of herhalen, maar zij kunnen bijvoorbeeld wel een studieplanning helpen opmaken, gerichte tips geven bij het studeren, een motiverend gesprek hebben met de jongere, of zij kunnen eens contact opnemen met de leerlingenbegeleiding op school; het zijn allemaal zaken die ervoor kunnen zorgen dat een week waarin het moeilijker gaat gevolgd wordt door een frisse nieuwe start.

Uiteraard blijft het belangrijk dat alle ouders hun kinderen mee motiveren, en er op toezien dat de internen ook tijdens het weekend voldoende tijd en aandacht aan het schoolwerk besteden.

Communicatie met de ouders, de school, het CLB

Hiervoor hadden we het reeds over de twee oudercontacten die de ouders kunnen hebben met de internaatsmedewerkers of de internaatsdirecteurs. De internaatsmedewerkers volgen de schoolresultaten van hun leefgroep op en proberen hun internen te motiveren en bij te sturen. Wanneer dit nodig blijkt, contacteren zij de ouders – of omgekeerd – om samen advies of hulp in te winnen bij de leraren, de leerlingen-begeleiding of het CLB. Na elk rapport is er een bespreking tussen de internaatinternaatsdirecteur en de internaatsmedewerkers per graad. Als ouders vragen of opmerkingen hebben over de studieresultaten van hun kind, mogen ze dus zeker niet aarzelen om naast de medewerkers van de school ook die van het internaat te contacteren.

Twee keer per jaar (op het einde van het eerste en het derde trimester) maken de internaatsmedewerkers van de eerste en de tweede graad een internaatsrapport op voor elk van de internen in hun leefgroep. Hierin wordt niet alleen de studiehouding van elke intern over de voorbije periode geëvalueerd, maar ook de integratie in het groepsleven, de algemene omgangsvormen, of orde en stiptheid. Wij hechten zeer veel belang aan deze communicatie omdat ze de ouders in staat stelt een goed beeld van hun kind te krijgen op het internaat. We verwachten immers ook van de ouders de medewerking om – wanneer nodig – bijsturingen in de studiehouding en attitudes van hun kind te helpen verwezenlijken.

Goede communicatie beperkt zich echter niet tot twee momentopnames per jaar. Tijdens de installatie- of opruimdagen, tijdens oudercontacten of via een bericht op Smartschool is het steeds mogelijk om de internaatsmedewerkers of internaatsdirecteurs aan te spreken. Het is natuurlijk niet mogelijk voor een internaatsmedewerker om wekelijks contact met alle ouders van de leefgroep te hebben, maar het is beter om elkaar eens te veel dan eens te weinig te horen tijdens het jaar. Ouders mogen daarom nooit aarzelen om het internaat te contacteren met vragen, opmerkingen of bezorgdheden. Hiervoor kan men best via een mailtje (uitsluitend via Smartschool!) eerst contact te nemen, waarna een telefonisch gesprek makkelijker kan gepland worden.

Een gezonde leefomgeving

Ons internaat hecht belang aan een gezonde levenshouding van de jongeren die ons zijn toevertrouwd. We willen hen in de eerste plaats aansporen om na de schooluren voldoende lichaamsbeweging te hebben. Vanzelfsprekend behoort het ook tot de taken van het internaat om oog te hebben voor voldoende lichaamshygiëne bij de internen. Er zijn voldoende douches op ons internaat, en de internen kunnen zowel ’s avonds als ’s ochtends douchen, maar nooit in de studietijd.

Gezonde voeding

Ook wat een tiener eet en drinkt speelt een belangrijke rol voor de gezonde groei van een tiener. We streven ernaar dat onze jongeren elke dag gezond kunnen eten op internaat. De firma Sodexho verzorgt de maaltijden voor onze school en het internaat. Alle gerechten worden ter plaatse gemaakt en dus niet warm aangeleverd. De warme maaltijden worden ’s middags aangeboden. Op maandag- en woensdagavond eten we een warme snack, op dinsdag en donderdag brood met beleg. ’s Middags en ‘s avonds staat er ook altijd een uitgebreide saladbar ter beschikking. Elke dag is er verse soep. We vragen van onze jongeren dat zij zo weinig mogelijk eten weggooien. Er wordt geen eten uit de refter meegenomen naar de leefgroep of de internaatskamer.

Er is in elke leefgroep en in de refter een kraantje met gefilterd stromend water (spuitwater of plat water). Elke intern zal een herbruikbare fles meebrengen die hij of zij naar believen aan dat kraantje kan aanvullen (behalve bijvoorbeeld tijdens de studiemomenten). Er worden geen waterflessen of glazen uit de refter meegenomen  naar de internaatskamer zonder uitdrukkelijke toestemming.

De internen mogen geen vervangmaaltijden meebrengen van huis of laten afleveren op internaat zonder uitdrukkelijke toestemming. Ouders mogen natuurlijk wel op maandag fruit en gezondere tussendoortjes (zoals graankoeken) meegeven. Ook snoepgoed en frisdrank mag men meebrengen, maar dan in beperkte mate. Het snoepgoed wordt niet ten toon gesteld in de internenkamer, maar weggeborgen in de kast. Internen mogen gebruik maken van de koelkast van hun leefgroep om er eventueel bederfbare voeding in te bewaren. Dit moet dan wel genaamtekend worden, gedateerd worden bij opening, en men let natuurlijk ook op de houdbaarheidsdatum.

We vragen dat de ouders erop toezien dat hun kinderen niet te veel zakgeld meebrengen naar het internaat. Af en toe gaat de eerste of tweede graad op woensdagnamiddag samen met hun internaatsmedewerker iets kopen in een winkel. Maar dan worden er duidelijke beperkingen opgelegd, zodat de jongeren hierbij niet te veel aan snoep aanschaffen. Het internaat kan specifieke producten verbieden (bijvoorbeeld populaire instant-maaltijden).

Wanneer internen grote hoeveelheden eten, snoepgoed of frisdrank op hun kamer hebben, kan de internaatsmedewerker dat limiteren en eventueel tijdelijk in beslag nemen. Voedingswaren of restanten ervan worden in goed afsluitbare dozen in de kast bewaard. De internen zullen eventuele voedingsresten onmiddellijk verwijderen uit hun kamer of vuilbakje, en zeker tijdens weekends en vakantieperiodes ervoor zorgen dat zij geen ongedierte aantrekken. Om dit te voorkomen kunnen de internaatmedewerkers of internaatsdirecteurs de kasten van de internen hierop inspecteren, bij voorkeur wanneer zij zelf erbij kunnen zijn.

Gezonde lucht

Om een gezonde binnenlucht in onze lokalen en kamers te verkrijgen, zijn ventilatie en verluchting onontbeerlijk. Ventilatie is het voortdurend verversen van lucht. Verluchting is het tijdelijk wijd openzetten van de ramen en deuren die in contact staan met de buitenlucht. Een goede ventilatie van lokalen is steeds belangrijk om de schadelijke stoffen uit de binnenlucht te verwijderen en om verse buitenlucht naar binnen te brengen. In een verwarmde ruimte zal ventileren en verluchten inderdaad altijd voor warmte- en energieverlies zorgen, maar een gezonde binnenlucht is hierin primordiaal.

Ook om de verspreiding van (onder andere) virussen tegen te gaan zouden we permanent de binnenruimtes goed moeten kunnen ventileren. Bij alle toekomstige renovaties op ons internaat (bijvoorbeeld bij het vervangen van ramen) zal ventilatie een belangrijk aandachtspunt zijn.

Vooral op de kleinere internenkamers, waar onze jongeren vele uren verblijven en soms enige tijd met anderen doorbrengen, is het een uitdaging om voor voldoende verse lucht te zorgen en tegelijk toch het comfortniveau qua temperatuur te behouden. Dit lukt het beste -althans waar mogelijk- door de ramen in kiepstand of op een kier te zetten en dit te combineren met het openzetten van de deur. Maar dit is niet vanzelfsprekend wanneer de internen er aan het studeren of slapen zijn. Daarom deze minimale richtlijnen als deel van de dagorde:

 • Na een nacht slapen op een vrij kleine internenkamer is het nodig om deze goed te verluchten. Daarom laat je, wanneer je ’s ochtends je kamer verlaat om naar het ontbijt te gaan, je deur helemaal openstaan en zet je ook je raam zo veel mogelijk open, tenzij bij mogelijke regeninslag.
 • De internen die na het ontbijt nog even terugkeren naar hun kamer sluiten hun raam, maar laten hun deur open wanneer ze naar de les vertrekken.
 • In die leefgroepen waar de internen na het ontbijt rechtstreeks naar de klas gaan (dus bij de meisjes en de jongens van de eerste graad), zullen de internaatsmedewerkers na het ontbijt de ramen van de internenkamers sluiten, maar de deuren open laten staan.
 • Wanneer je niet op je kamer bent laat je je deur altijd open staan.
 • Wanneer je na schooltijd op je kamer bent om te studeren of te slapen laat je je raam -indien enigszins haalbaar met de buitentemperatuur- liefst op de kiepstand of op een kier staan.
 • Wanneer een internaatsmedewerker bij jou binnenkomt en je kamer duidelijk muf ruikt, zal deze jou daarop wijzen en je tot de nodige acties brengen.
 • De internaatsdirecteurs of internaatsmedewerkers kunnen het aantal internen dat op een internenkamer mag samenkomen beperken, zeker in tijden van besmettelijke ziekten. Zij kunnen ook vragen dat de deur van de kamer open blijft staan wanneer men daar met meerdere internen samen is.
 • Je zorgt ervoor dat het raam van je kamer tijdens het weekend en op vakantiedagen gesloten is. Als je dat niet doet, en er is als gevolg daarvan schade door regeninslag of andere, zal deze schade vergoed dienen te worden.

Roken, alcohol en drugs

 • Roken
  Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten (onder meer, sigaretten, elektronische sigaretten, sigaren, shisha-pen en heatstick) in alle vestigingsplaatsen van het internaat, zowel in de gesloten als de open plaatsen, ook tijdens extra-murosactiviteiten.  Roken brengt immers niet enkel de gezondheid in gevaar, maar houdt ook een ernstig gevaar in voor de brandveiligheid. Daarom heeft de wetgever dit verbod ingesteld, 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7, voor iedereen die onze school en internaat betreedt: voor het personeel, leerlingen en alle mogelijke bezoekers. Wanneer een intern betrapt wordt op roken in de internaatsruimten (ook of terrassen of binnenpleinen van de gebouwen van de school of het internaat) dringt zich in principe een preventieve schorsing op.
  Sinds 2020 mogen minderjarigen geen tabakswaren meer kopen. We gaan er dus van uit dat wanneer minderjarige internen roken of rookwaren bij zich hebben, dat de ouders hier toestemming voor geven. De internaatsmedewerkers zullen in dat geval met de intern zelf en de ouders overleggen op welke manier het roken kan worden gelimiteerd of afgebouwd, bijvoorbeeld door de intern enkel nu en dan de toelating te geven om even buiten de gebouwen te gaan roken.
 • Alcohol
  Alcohol is het meest toegankelijke van alle genotsmiddelen, zeker voor jongeren. De wet verbiedt alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan wie jonger is dan 16 jaar. Ook alcohol is in principe verboden op het internaat, ook bij extra-murosactiviteiten.  Enkel door de internen van de derde graad (16+) kan, na goedkeuring van de internaatsdirecteur(s), bij speciale gelegenheden onder hun toezicht eens een glaasje worden gedronken. Overmatig drankgebruik binnen of buiten de internaatsmuren wordt hoe dan ook streng gesanctioneerd.
 • Drugs
  Drugs houden een ernstig gevaar in voor de gezondheid. In ons internaat zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van welke drugs dan ook strikt verboden.
  Als een intern in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken met drugs, proberen we zeker te helpen, indien nodig met steun van derden (zoals CLB en gespecialiseerde organisaties). Dat neemt niet weg dat we daarnaast ook sancties kunnen opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Dat zal zeker het geval zijn wanneer de betrokken intern niet meewerkt met ons hulpaanbod, wanneer die het afgesproken begeleidingsplan niet naleeft of wanneer die andere internen aanzet tot gebruik van drugs of drugs verhandelt.

Een veilige leefomgeving

Fysieke veiligheid

 • Het gebruik van elektrische apparatuur
  In het beleid van het internaat is de zorg voor de veiligheid en gezondheid van elke individuele intern primordiaal. Het internaat laat dan ook haar elektrische installaties regelmatig keuren en respecteert bij vernieuwingen de veiligheid. Het internaat doet ook inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. We verwachten dat onze internen deze inspanningen eerbiedigen en dat ze bijdragen tot de veiligheid op ons internaat.
  Zij zullen dan ook zelf nooit zelf defecten aan lampen, elektrische apparatuur of stopcontacten proberen te herstellen en alle mogelijke defecten en storingen onmiddellijk signaleren aan de internaatsmedewerkers, defecte toestellen onmiddellijk uitschakelen en verwijderen van het stroomnet. Er is in elke leefgroep een gemeenschappelijke koelkastje en een waterkoker aanwezig, en de derde graad kan gebruik maken van de gemeenschappelijke microgolf. Bij het gebruik van deze apparaten passen de internen steeds de nodige voorzichtigheid toe. Zij zorgen er ook voor dat de apparatuur nog netjes en hygiënisch is na gebruik. Zij zullen voor de keuken, de sportzalen of sanitaire ruimtes van de schoolgebouwen de eventuele instructieborden en/of reglementen opvolgen, ook na de schooluren.
  Elk elektrisch apparaat dat internen installeren op hun kamer moet een geaarde stekker hebben en voorzien zijn van een CE-markering volgens de Europese veiligheidsnormering. Om veiligheidsredenen vragen we met aandrang om het aantal elektrische apparaten op de internenkamer te beperken. Apparaten met hoge elektrische vermogens zijn verboden. Sowieso verboden zijn elektrische radiatoren, warmtestralers, waterkokers, spiraalverwarmers, microgolf, koffiezetapparaten, elektrische dekens, ventilatoren, spots, blacklights en dergelijke. Wel toegelaten zijn bijvoorbeeld:  radio, laptop, wekker, bureaulamp en nachtlampjes, sfeerverlichting op batterijen, föhn, stijltang, elektrische tandenborstel. Het internaat kan altijd met het oog op de veiligheid niet toegelaten of onveilige toestellen en voorwerpen op de kamer verbieden, en deze zelfs onmiddellijk verwijderen en in beslag nemen tot het einde van week, zodat die weer naar huis kunnen worden meegenomen of aan de ouders kunnen worden overhandigd. Ieder nieuw elektrisch apparaat dat internen na 1 september meebrengen naar het internaat voor op hun kamer dient vooreerst aan een internaatsmedewerker of de internaatsdirecteur getoond te worden voor goedkeuring.
  Uitzonderlijk kan bij aanhoudend hoge temperaturen de internaatdirecteur beslissen via een mail naar alle ouders en internen om toe te laten dat men vanaf dan een ventilator meebrengt van huis. Dit mag enkel een koelteblazer zijn, geen warmteblazer, met een diameter van maximum 35 cm. Dit toestel moet het erkende CE-label dragen, moet een beschermkap hebben rond de schroeven, en een stekker met aarding. Om veiligheidsredenen mag die enkel aan staan wanneer de internen op hun kamer aanwezig zijn. Deze tijdelijke toestemming wordt ingetrokken door opnieuw een mail van de internaatsdirecteur naar alle ouders en internen, of vervalt automatisch bij het einde van het schooljaar. Wanneer een intern niet volgens de afspraken of op een onveilige manier hiermee omgaat, kan de ventilator van zijn of haar kamer weggenomen worden door een internaatsmedewerker of internaatsdirecteur, en wordt die het volgende weekend mee naar huis gegeven of aan de ouders overhandigd.
  Onze internen mogen enkel stekkerdozen gebruiken die voorzien zijn van overspanningsbeveiliging (men kan deze aankopen op het internaat). De veiligheidsvoorschriften laten niet toe dat een stekkerdoos met een andere stekkerdoos verbonden wordt, hoe veilig beide ook zijn. Vanuit een verdeeldoos mag men wel een enkelvoudige geaarde verlengkabel laten vertrekken, met een maximumlengte van 1,5 meter. Alle kabels op een internenkamer moeten zoveel mogelijk aan de zijkant tegen de muren liggen en men mag er niet over kunnen struikelen. Stekkerdozen bevinden zich op de grond en mogen niet aan het bed opgehangen worden.
  GSM’s of smartphones worden enkel opgeladen tijdens de dag en wanneer de internaatsmedewerker (voor de eerste graad) of de intern voor de tweede en derde graad) erbij aanwezig is. Tijdens de schooluren wordt er dus niet opgeladen. Bij het opladen legt men de apparaten niet op een bed of bij andere brandbare stoffen. Als het apparaat opgeladen is, moet de oplader onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden. Die kan immers hitte afgeven en zo zorgen voor brandgevaar. Defecte apparatuur wordt nooit opgeladen. Bij het verlaten van de kamer dooft men alle lichten. Het spreekt vanzelf dat men geen elektrische apparatuur in de nabijheid van water brengt. Laat dus bijvoorbeeld geen krultangen of andere in de wasbak liggen.
 • Brandveiligheid
  Er zijn op het internaat in alle slaapkamers en gemeenschappelijke ruimtes rook- en branddetectoren. Het is niet toegestaan om kaarsen, wierook, shisha-pennen, (elektronische) sigaretten of soortgelijke producten te gebruiken.
  Bij het begin van elk schooljaar worden de evacuatieprocedures per leefgroep uitgelegd. Drie keer per jaar houden we een evacuatieoefening voor het hele internaat, waarvan minstens één keer ‘s nachts. Enkel de eerste oefening is aangekondigd.
  Van elke intern wordt verwacht dat hij/zij met de nodige ernst hieraan meewerkt. Een goede opvolging kan immers bij een echte brand levens redden. Alle voorzieningen voor brandpreventie zijn aanwezig op het internaat. De instructies voor evacuatie hangen uit op elke internenkamer.
  Bij het horen van de alarmsirene wek je je onmiddellijke buren, sluit je je venster, laat je al je spullen op je kamer liggen en trek je je deur achter je dicht. Verwittig een internaatsmedewerker als je vermoedt dat er ergens nog iemand is achtergebleven. Bij brandalarm verlaat je snel maar rustig de gebouwen. Volg daartoe de aangegeven vluchtwegen en ga naar de aangegeven verzamelplaats.Hou je in de slaapkamers en alle gemeenschappelijke plaatsen en keukens van het internaat aan de voorschriften betreffende veiligheid. Richtlijnen i.v.m. brandveiligheid dien je stipt na te leven. Als er opgemerkt wordt dat een intern vuur op de slaapkamer of binnen een gebouw gebruikt(e), wordt die onmiddellijk preventief geschorst van het internaat. Hierbij wordt een tuchtprocedure opgestart. Ook indien men bewust en zonder reden een evacuatie-alarmknop indrukte, zal men onvermijdelijk gesanctioneerd worden.

Psychische veiligheid

In de omgang tussen de internen onderling en tussen internaatsmedewerkers en internen stellen we eerbied en respect centraal. Respect voor de eigenheid, talenten én kwetsbaarheid van iedereen. Dit respect is wederzijds en uit zich in alle omgangsvormen: taalgebruik, handelingen, samenwerken en samenleven. (zie ook bij 6.1 ‘Een correcte houding’ op pag.13). Het is noodzakelijk dat alle internen kunnen opgroeien in een veilige en stabiele omgeving die vrij is van grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en agressie.

Pesten is helaas nog niet uit de wereld, en zeker niet bij onze jongeren. Er wordt veel aandacht aan gegeven en telkens nieuwe campagnes worden georganiseerd. En hoewel het kwalijke fenomeen blijkbaar vermindert volgens de cijfers, komt het nog op elke school voor, en dus zijn ook wij als internaat er zo alert mogelijk voor. Als we een pestsituatie opmerken, worden de betrokken internen individueel aangesproken, worden de ouders van alle betrokkenen gecontacteerd, en wordt er samen gezocht naar de beste manier van aanpakken en een gepaste goedmaking of sanctionering. We zullen in de toekomst onze inspanningen nog verhogen om onze internen aan te zetten tot een respectvolle en vriendelijke houding tegenover iedereen.

Er geldt echter op onze school en internaat een nultolerantie voor alle vormen van lichamelijk of psychisch geweld of (seksueel) misbruik. Al wie hiervan weet zou hebben, heeft een meldingsplicht, en kan zich richten tot een  vertrouwenspersoon binnen het internaat. Met meldingen, opmerkingen of vragen over grensoverschrijdend gedrag vanwege of tegenover internen of andere personen binnen het internaat, kan men in eerste instantie terecht bij iemand van de internaatsmedewerkers of de internaatsdirecteur(s). Indien men dat niet verkiest, kan men zich wenden tot het CLB van onze school. Dit kan  via een Smartschoolbericht, gericht naar ‘CLB’.

Persoonlijke bezittingen en privacy

 • De privacy van de internenkamer
  Op ons internaat willen we van vertrouwen uitgaan, en onder meer daarom hebben de internen geen sleutel van hun kamer. Het spreekt vanzelf dat een intern niet zomaar op de kamer van een andere intern komt, zeker niet als die niet aanwezig is. Eerst kloppen op de deur is een vanzelfsprekendheid. Men kan wel aan een vriend(in) tijdelijk even uitdrukkelijk toestemming geven om zijn/haar internenkamer te laten betreden voor een specifieke reden, maar liefst gaat men zelf mee naar de kamer. Elke intern is immers verantwoordelijk voor zijn/haar kamer en de persoonlijke bezittingen die daar liggen.
  Omdat een internaat een pedagogische opdracht heeft, betreden internaatsmedewerkers – met zoveel mogelijk respect voor de privacy – bijna dagelijks de internen kamers, en dit onder meer om:
  • internen te wekken;
  • individuele gesprekken met internen te voeren;
  • huiswerk te begeleiden (agenda controleren, toetsen/taken …) bij studie op de kamer;
  • orde en netheid te controleren.
 • Om de orde en netheid en zeker om de hygiënische voorschriften qua etenswaren te controleren kunnen de internaatmedewerkers of internaatsdirecteurs nu en dan ook kasten openen om er een algemene blik in te werpen. Dit is duidelijk verschillend van doorzoeken. Bij het controleren van de kamers streeft het internaat ernaar dat de intern zelf daarbij aanwezig is, maar dat zal praktisch gezien niet altijd mogelijk zijn.
  Doorzoeken kan enkel in geval er vermoed wordt dat er zich op de kamer bedorven etenswaren, alcohol, drugs, wapens of dergelijke meer zouden bevinden. Bij het doorzoeken probeert men op voorhand de ouders van de intern daarvan op de hoogte te brengen, en moet de intern zelf er steeds bij aanwezig zijn, liefst met nog een tweede volwassene als getuige.
  De internaatsdirecteur kan aan een intern ook vragen om gesloten kasten, tassen en lockers te openen, maar enkel op voorwaarde dat hij/zij daartoe gegronde redenen heeft. Bij een weigering om een kamer te laten doorzoeken kan het internaat politiediensten inschakelen, enkel indien strikt noodzakelijk.
 • Persoonlijke bezittingen
  Het internaat en haar personeelsleden kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van anderen. Wanneer internen hun GSM’s, tablets en dergelijke tijdens (een deel van) de dag in bewaring (moeten) geven bij een personeelslid, zal deze het ontvangen voorwerp zorgvuldig bewaken en na de bewaargeving vanzelfsprekend in dezelfde staat teruggeven.
  We vragen uitdrukkelijk dat internen hun portefeuille of waardevolle voorwerpen nooit op een onbewaakte plaats achterlaten of zomaar laten rondslingeren op hun kamer, en dat ze deze steeds opbergen in een kast of in een lade van hun bureau. Indien mogelijk worden waardevolle spullen onuitwisbaar voorzien van een naam of initialen. De internen die juwelen of waardevolle voorwerpen bij zich hebben doen dit op eigen risico.
  Internen zullen nooit geld van of aan medeleerlingen of -internen lenen. Als iemand een onvoorziene uitgave zou hebben, kan die steeds bij de internaatsdirecteur terecht. Het is ook verboden om zaken te kopen bij of verkopen aan andere internen of leerlingen op school, behalve dan bij acties die door de school of het internaat georganiseerd worden. Ook het kopen of verkopen, doorgeven of aannemen van medicatie is verboden. Bij medische zorgen kan men terecht bij de internaatsmedewerkers voor overleg en indien nodig hulp.
  Om onze portier(s) niet te overbelasten vragen we dat de internen geen pakjes op het college laten toekomen. Het is handiger wanneer internen iets thuis laten leveren en dan op maandag eventueel meebrengen naar het college.
 • Camerabeelden en ander beeldmateriaal
  Het Sint-Barbaracollege maakt gebruik van een paar bewakingscamera’s aan de ingangen van de school, met als doel om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen, op te sporen en/of overlast op te sporen. Deze camera’s gelden dan automatisch ook voor het jongensinternaat, dat immers boven de schoolgebouwen gelegen is. In het apart liggende gebouw van het meisjesinternaat zijn er drie camera’s werkzaam, met name aan de ingang, aan de nooduitgang en de uitgang langs de garagepoort, en dit natuurlijk met hetzelfde doel. De andere camera’s die nog in het gebouw hangen, zijn restanten van de vorige eigenaars, en worden niet meer gebruikt. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Alle beelden worden telkens bewaard voor twee weken. Al wie gefilmd wordt mag vragen om die beelden te zien, maar geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen om de betrokken beelden vlot te kunnen terugvinden.
  Het internaat publiceert geregeld foto’s of filmpjes van internen op de website en in andere publicaties, ook op de sociale media. De bedoeling is om geïnteresseerden op een leuke wijze te informeren over de activiteiten. Indien het om gerichte foto’s gaat, dit wil zeggen om foto’s die enkel één bepaalde leerling duidelijk in beeld brengen (bijvoorbeeld tijdens een sportactiviteit), mag dit beeldmateriaal uitsluitend met toestemming gepubliceerd worden. Die toestemming wordt door de ouders van elke intern al dan niet gegeven bij de inschrijvingsmodaliteiten.
  Het is aan de internen niet toegestaan om binnen de internaatsmuren foto’s of ander beeldmateriaal van andere internen of personeelsleden van het internaat vast te leggen en/of te verspreiden, tenzij men vooraf de uitdrukkelijke toestemming kreeg van een internaatsmedewerker of de internaatsbeheerder én uiteraard ook van de persoon die gefotografeerd of gefilmd wordt. Hiervoor kunnen ordemaatregelen of tuchtmaatregelen uitgesproken worden.
 • Privacygegevens
  In de leerlingengegevens die de school bijhoudt is er ook een apart onderdeel voor het internaat voorzien. Deze gegevens kunnen in principe enkel geraadpleegd worden door het pedagogisch personeel van het internaat, door de leerlingenbegeleiding en het CLB, en door het directieteam van het Sint-Barbaracollege.
  Het internaat heeft ook een individueel opvolgingsdossier, dat alle relevante informatie kan bevatten om de intern zo goed mogelijk te begeleiden. Dit dossier wordt zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard. De intern en de ouders hebben het recht om zijn/haar eigen dossier in te zien. Zij kunnen ook toelichting krijgen over de gegevens die worden bijgehouden over hem/haar. De intern heeft het recht om een eigen versie te geven van de feiten vermeld in zijn/haar dossier en hij/zij kan zelf documenten laten toevoegen.
  Daarnaast beschikt het internaat ook nog over de zogenaamde aanmeldingslijsten, waarop de gegevens worden verzameld die kandidaat-internen zelf via mail hebben doorgegeven aan het internaat. Op basis hiervan worden elk jaar de nieuwe internen uitgenodigd om zich zo mogelijk ook daadwerkelijk in te schrijven. Deze gegevens worden ook bewaard om in de toekomst eventuele reünies van oud-internen te kunnen organiseren, tenzij de internen of hun ouders hiertegen bezwaar maken.
EHBO en medicatie op het internaat

De medische gegevens van de intern

Bij de inschrijving op het internaat geven de ouders in de ‘medische fiche’ alle noodzakelijke medische informatie over hun kind door aan de internaatsdirecteur(s). De ouders geven hierbij ook al dan niet toestemming aan het internaat om EHBO-verzorging toe te dienen (met bijvoorbeeld ontsmettingsmiddel en pleisters). De informatie in deze medische fiche wordt jaar na jaar doorgegeven door de internaatsdirecteur(s) aan de telkens betrokken internaatsmedewerkers. In de periode dat de jongere op het internaat is, is het aan de ouders om belangrijke wijzigingen betreffende de gezondheid van hun kind door te geven aan de internaatsdirecteur, zodat deze dit telkens kan doorgeven aan de betrokken internaatsmedewerkers. Eens een intern het internaat verlaten heeft, worden alle medische gegevens gewist.

Wat als een intern zich tijdens het weekend niet goed voelt?

Aan de ouders wordt gevraagd om hun kind niet naar school en internaat te laten komen bij duidelijke symptomen van ziekte, zeker van een besmettelijke ziekte (zoals bijvoorbeeld een seizoensgriep of covid). Het internaat mag wettelijk gezien aan de ouders niet vragen om hun kind te laten vaccineren, maar is er wel van overtuigd dat dit de beste bescherming biedt tegen soms gevaarlijke en/of besmettelijke ziektes, en wil hier dan ook met nadruk voor pleiten.

Als de internaatsdirecteur van het internaat meent dat een intern een bijzonder gezondheidsrisico vormt voor de anderen o.b.v. uiterlijke ziektesymptomen, mag die wel vragen dat deze intern onmiddellijk naar huis gebracht wordt en hem/haar eventueel weigeren voor een bepaalde periode. Bij sommige ziektesymptomen kan het dragen van een mondmasker ook aangewezen zijn als bescherming voor de andere internen en de internaatsmedewerkers. Het internaat heeft dan ook het recht dit te vragen aan een intern om mogelijke besmettingen te voorkomen, al dan niet in afwachting van vertrek naar huis.

Wat als een intern zich tijdens de schoolweek niet goed voelt?

Wanneer een intern tijdens de schooluren ziek wordt, zullen de medewerkers van het schoolsecretariaat de nodige stappen zetten voor het welzijn van het kind. Wanneer de intern tijdens de internaatsuren ziek wordt, bekommeren de internaatsmedewerkers van het internaat zich over het kind. Zij zullen de situatie inschatten, en indien aangewezen proberen de ouders telefonisch op de hoogte te brengen. Indien de situatie zich ’s nachts voordoet en niet zeer ernstig is, telefoneert men eventueel pas de ochtend erna naar de ouders. Omdat de internaatsmedewerkers tijdens hun werkuren de verantwoordelijkheid hebben voor een groep van jongeren, verkeren ze niet in de mogelijkheid om met één intern apart op doktersbezoek te gaan.

Soms is het voldoende dat de jongere een aantal uren kan rusten op zijn/haar kamer, maar in de andere gevallen zal de internaatsmedewerker de ouders contacteren, zodat ze de jongere komen halen of in hun plaats iemand sturen. Een jongere van de hogere jaren kan bij ziekte uitzonderlijk op eigen houtje naar huis gaan, dus zonder begeleiding, maar dit enkel op voorwaarde dat de internaatsmedewerker of internaatsdirecteur hem of haar daartoe in staat acht én op tweede voorwaarde dat er door minstens een van de ouders ook een schriftelijke goedkeuring is doorgestuurd.

Wat als een intern gewone verzorging of medicatie nodig heeft (zoals voor hoofdpijn of keelpijn)?

Er is in elke leefgroep een EHBO-kit aanwezig voor kleinere verwondingen. De ouders geven bij inschrijving via de medische fiche al dan niet de toelating aan het internaat om EHBO-verzorging toe te passen bij hun kind, en melden eventuele allergieën die bij EHBO van belang kunnen zijn. Het merendeel van onze internaatsmedewerkers volgde een EHBO-opleiding met de nodige bijscholingen achteraf. Elke verzorging of toediening van eerste hulp door de internaatsmedewerkers van het internaat wordt geregistreerd.

Internaatsmedewerkers kunnen van rechtswege weigeren om medicatie toe te dienen en om medische handelingen te verrichten aangezien zij geen medische opleiding kregen. Het internaat kiest er principieel voor -en dit op advies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen- om haar personeel geen medicatie te laten toedienen aan derden, tenzij wanneer een persoon in een gevaarlijke situatie zou kunnen komen (met name bij epilepsie of diabetes). Het internaat heeft dan ook geen eigen voorraad aan medicijnen.

Het is dan ook aangewezen dat de ouders zelf enige basismedicatie meegeven met hun kind. Dan steken ze al deze medicijnen in een doorzichtig plastic zakje, met op een naamsticker de naam en voornaam van de intern duidelijk te lezen. Ook de telefoonnummers van de ouders worden op deze naamsticker vermeld. De medicatie moet in de verpakking blijven zitten en op elke verpakking staat de naam van de intern geschreven.

De internen van de tweede en derde graad zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en nemen van deze medicatie, en mogen die in geen enkele omstandigheid doorgeven aan iemand anders. Het internaatsteam is hier niet aansprakelijk voor. Medicatie staat nooit in het zicht, maar is altijd opgeborgen in een kast.

Enkel voor de internen van de eerste graad zullen de internaatsmedewerkers deze zakjes met basismedicatie per intern bijhouden, om te vermijden dat deze kinderen er op een onoordeelkundige manier mee zouden omgaan, en om hen te helpen opvoeden in wijs medicatiegebruik.

Wanneer een kind van de eerste graad lichamelijke klachten heeft, komt die dit normaliter melden bij zijn/haar internaatsmedewerker. Deze zullen dan de situatie inschatten, en handelen zoals hierboven reeds aangegeven. Wanneer er medicatie zou worden aangereikt en/of toegediend uit het basispakket van de intern, worden de ouders door de internaatsmedewerker hiervan op de hoogte gebracht (minstens de ochtend nadien, indien dit ’s nachts gebeurde), en wordt dit schriftelijk geregistreerd. Wettelijk gezien mag een personeelslid niet verplicht worden om mee te werken aan het toezicht op het nemen van medicatie door internen. Maar voor ons internaat zijn er internaatsmedewerkers hiertoe bereid.

Wat als een intern meer specifieke medicatie nodig heeft (zoals antibiotica of medicatie voor ADHD)?

Soms schrijft een dokter aan een intern meer specifieke medicatie voor. Zulke medicatie mag de intern enkel op zijn/haar kamer hebben mits de ouders bij de inschrijving hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven in de medische fiche, of mits zij dit later schriftelijk of via mail hebben medegedeeld aan de internaatsdirecteur.

Voor de internen van de eerste graad wordt deze medicatie altijd bijgehouden door de internaatsmedewerkers, en dit op de manier die hierboven reeds beschreven werd. Maar ook voor de oudere internen kan het aangewezen zijn dat dergelijke medicatie niet zomaar ergens op de internenkamer ligt. Bepaalde medicatie moet overigens in een koelkast bewaard worden, en dit mag dan geenszins de gemeenschappelijke koelkast van de leefgroep zijn.

Wanneer ouders hierin ondersteuning willen van het internaat (bijvoorbeeld dat de internaatsmedewerkers dergelijke specifieke medicatie veilig zouden willen bijhouden en aan hun kind zouden willen aanreiken, of zelfs dat erop zou worden toegezien dat deze medicatie wordt genomen) kunnen zij het internaat dit ter overweging voorleggen.

Daarvoor vullen zij het aanvraagformulier in ‘Mijn kind moet op internaat medicijnen gebruiken op doktersvoorschrift’ en geven dit af of sturen dit door naar de internaatsdirecteur. Een luik van dit formulier moet zeker ingevuld worden door de arts die het medicijn voorschrijft. Documenten zonder handtekening of zonder stempel van een arts worden als ongeldig beschouwd. Een ander luik van dit document bevat de namen van die personeelsleden van het internaat of de school die bereid zijn om mee te werken aan dit medicatiegebruik van de intern in kwestie. Voor ons internaat zijn er dus internaatsmedewerkers hiertoe bereid.

De ouders zijn er verantwoordelijk voor dat de juiste medicatie ter bewaring aan de internaatsmedewerkers wordt bezorgd in een doorzichtig plastic zakje, met op een naamsticker de naam en voornaam van de intern duidelijk te lezen. Ook de telefoonnummers van de ouders worden op deze naamsticker vermeld.  Op de verpakking van de medicatie dient duidelijk het volgende vermeld te worden (bij voorkeur door de apotheker): de naam van de apotheker, de naam van de dokter, de naam van het kind, de vervaldatum, de dosering, de wijze van toedienen, de wijze van bewaren.

Een dergelijk verzoek tot ondersteuning van het internaat moet bij het begin van elk trimester door de ouders hernieuwd worden, waarbij ook telkens opnieuw het luik wordt ingevuld dat voor de arts is voorzien.

Het is in principe de verantwoordelijkheid van de intern om zelf deze medicatie te vragen aan de internaatsmedewerkers die zich hiervoor hebben opgegeven. Natuurlijk proberen die ook zelf aan deze vrijwillige dienst te denken, ondanks eventuele drukte binnen de leefgroep. Deze internaatsmedewerkers kunnen enkel maar proberen erop toe te zien dat de intern de medicatie wel degelijk inneemt, maar zij dragen daar geen verantwoordelijkheid voor. Wanneer een intern weigert medicatie te nemen, kan die daar door een internaatsmedewerker of internaatsdirecteur niet toe gedwongen worden. Deze zullen in dat geval wel de ouders verwittigen. Ook wanneer er zulke specifieke medicatie wordt overhandigd aan een intern, wordt dit natuurlijk telkenmale door de internaatsmedewerker schriftelijk geregistreerd.

Wat als een intern ernstiger gewond of gekwetst geraakt?

Soms gebeuren er helaas ook ernstiger voorvallen tijdens de internaatsuren. Dan wordt zo snel mogelijk een van de ouders gecontacteerd via de op de medische fiche vermelde telefoonnummers. Bij acute noodgevallen of bij medische onduidelijkheid zal iemand van het internaat of de school de intern met een auto naar de spoedopname brengen, of -wanneer dit op dat moment niet kan of wanneer dit mogelijks onveilig lijkt voor het kind- zal het internaat een ambulance laten komen. In afwachting kan de intern apart gelegd worden op een EHBO-post. Een intern die naar spoedopname moet, zal altijd begeleid worden door iemand van het internaat of de school. De begeleider zal, indien van toepassing, de nodige invulformulieren voor de verzekering meenemen naar het ziekenhuis.

Er wordt van de ouders verwacht dat zij zelf zo vlug mogelijk naar de kliniek komen of in hun plaats een familielid laten komen. Meestal zal de intern vanuit de kliniek naar huis samen met zijn ouders naar huis gaan. In minder ernstige gevallen kan de intern na (eventueel telefonisch) overleg teruggebracht worden naar het internaat. Het is zoals altijd belangrijk dat de communicatie tussen het internaat en de ouders langs beide kanten zo duidelijk en optimaal mogelijk verloopt, altijd in het voordeel van het kind natuurlijk.

Wat in tijden van covid of andere besmettelijke ziektes?

De gewone voorzorgsmaatregelen voor een goede (hand)hygiëne, ventilatie en verluchting moeten op internaat ten allen tijde worden toegepast. In tijden van ernstiger besmettelijke ziektes roepen we de internaatsmedewerkers en internen op om voldoende afstand van de anderen te bewaren, houden we nog systematischer de CO2-waarden in de verschillende leefruimtes van het internaat bij, en volgen we nauwkeurig de concrete richtlijnen van de overheid op. Om besmetting op het internaat te vermijden kan in zulke situaties een zo strikt mogelijke scheiding opgelegd worden tussen de verschillende leefgroepen, kunnen mondmaskers verplicht worden, kan bezoek op de kamer van een andere intern of gebruik van de gezamenlijke ontspanningsruimtes beperkt of verboden worden. Poetsen en ontsmetten van het internaat gebeurt dan zo intens en frequent mogelijk. Ook de bediening van het voedsel kan dan op een andere manier georganiseerd worden. Bezoek van derden op internaat kan geweigerd worden.

We streven in dergelijke situaties meer dan ooit een heldere communicatie na met de internen en hun ouders. Om zicht te hebben op het aantal internen dat afwezig is wegens bijvoorbeeld covid, verwachten we dat de ouders het internaat én de school hierover snel informeren. We houden bij hoeveel internen (en internaatsmedewerkers) afwezig zijn, en informeren de ouders hierover wekelijks. Wanneer het percentage besmette internen merkelijk hoger ligt dan het gemiddelde onderzoeken we of het internaat een besmettingshaard is, en indien nodig zullen we dit tijdelijk sluiten. Ook wanneer er teveel van onze internaatsmedewerkers door ziekte zouden uitvallen en de normale werking niet meer gegarandeerd kan worden is dit een mogelijkheid, al doen we er natuurlijk alles aan om het internaat zo lang mogelijk open te houden. Alle internaatsmedewerkers worden in zulke tijden geacht in te kunnen vallen waar nodig (zowel voor de werking overdag als ‘s nachts). Indien nodig proberen we ook andere invallers dan de gewone internaatsmedewerkers in te schakelen.

Het internaat kan de ouders in tijden van hoge covid-besmettingen oproepen om hun kind een zelftest te laten ondergaan op zondagavond of maandagochtend. Wanneer een intern op internaat symptomen vertoont van bijvoorbeeld covid, plaatsen we die –indien nodig- in quarantaine en contacteren we de ouders teneinde toestemming te krijgen om hun kind een zelftest te laten doen. Als de ouders dit weigeren, kan het internaat aan de ouders vragen om de zieke jongere te komen halen. Voor internen die in een moeilijke thuissituatie zitten (bijvoorbeeld wanneer beide ouders tijdens een epidemie of pandemie in een cruciale sector zouden werken, of wanneer beiden besmet zouden zijn) zoekt het internaat samen met de ouders naar een oplossing om het kind op te vangen.

Het internaat kan de ouders in tijden van hoge cijfers van covid-besmettingen of andere oproepen om hun kind te laten vaccineren, en dit om zoveel mogelijk besmettingen onder onze internenbevolking te voorkomen.

Orde- en tuchtmaatregelen

Jongeren groeien op met vallen en opstaan, waaruit zij ook moeten kunnen leren door inzicht te krijgen in de effecten van hun handelen en door voldoende kansen op een nieuwe start. De internaatsmedewerkers willen in dit proces hun begeleider en coach zijn. Als een intern storend gedrag vertoont, zullen de internaatsmedewerkers dan ook altijd eerst in gesprek gaan en aansporen tot een betere houding.

Als dit echter blijft mislukken, registreren we de opeenvolgende voorvallen en gaan we hierover niet alleen met de jongere zelf, maar ook met de ouders in gesprek om samen met hen een gedragsverandering te proberen bekomen. Meestal is dat voldoende, maar toch moeten we soms overgaan tot ordemaatregelen en – gelukkig maar zelden – tot de zwaardere tuchtmaatregelen. Dat dit gradueel opgebouwd sanctiebeleid zo uitgebreid in dit internaatsreglement te vinden is, beantwoordt aan nieuwe juridische verplichtingen om de nodige duidelijkheid hierover aan alle betrokkenen te verschaffen. Laat het duidelijk zijn dat wij op ons internaat, in het geval dat we moeten overgaan tot sanctionering, dat zoveel mogelijk in een open dialoog willen doen, en met luisterbereidheid bij alle partijen, zodat we juiste en meest billijke beslissingen kunnen treffen in het belang van élke jongere op ons internaat.

Ordemaatregelen

Wanneer een jongere de leefregels binnen ons internaat schendt, kan het internaat een ordemaatregel opleggen. We streven ernaar om elke ordemaatregel steeds evenredig te laten zijn met de ernst van het vergrijp. Ordemaatregelen zullen aan de intern nooit de kans op voldoende studietijd of de essentiële voorzieningen van het internaat ontnemen.

Indien mogelijk zal de ordemaatregel in het verlengde van de fout liggen. Zo zal bijvoorbeeld wie iets besmeurt het moeten reinigen, wie afval of rommel achterlaat, dit moeten opruimen.

Ordemaatregelen kunnen echter van velerlei aard zijn:

 • een gewone mondelinge vermaning of verwittiging.
 • een schriftelijke vermaning die daarna door een ouder dient ondertekend te worden.
 • een straftaak, zoals het uitvoeren van keukendienst of andere klussen.
 • een schriftelijke straftaak, liefst gerelateerd met het vergrijp zelf.
 • een tijdelijke verwijdering uit bepaalde (ontspannings)activiteiten.
 • het tijdelijk in bewaring nemen van de laptop of GSM, vooral wanneer de intern duidelijk nog niet in staat blijkt om op een juiste manier om te gaan met deze moderne technologische middelen (dergelijke inbewaringneming zal nooit het weekend overspannen, zodat de intern dit eigendom altijd mee naar huis kan nemen op vrijdag).
 • kamerarrest, waardoor de intern voor een bepaalde duur (meestal niet meer dan een avond) de internenkamer enkel mag verlaten voor een toiletbezoek, en geen bezoek van andere internen mag ontvangen.
 • intrekking van eventuele toelatingen die de intern had om het internaat occasioneel te mogen verlaten.
 • een begeleidingsovereenkomst of gedragscontract: deze ordemaatregel kan enkel door de internaatsdirecteur worden uitgesproken in overleg met de betrokken internaatmedewerkers. Van deze laatste ordemaatregel worden de ouders altijd schriftelijk op de hoogte gebracht, meestal na een telefonisch gesprek.

Tegen een ordemaatregel is juridisch geen beroep mogelijk.

Gedragscontract

Wanneer een intern met zijn/haar gedrag herhaaldelijk in de fout gaat of een zwaar vergrijp pleegt, kan de internaatsdirecteur als uiterste ordemaatregel een gedragscontract voorleggen. In de tekst van dergelijk contract omschrijven we als internaat wat er fout liep in de houding van de intern en wat we uitdrukkelijk aan gedragsverandering verwachten.

De intern en zijn/haar ouders krijgen steeds de kans om de inhoud van dit contract rustig te overwegen. Zij kunnen eventueel voorstellen doen tot herformuleren of schrappen van bepaalde passages. Het internaat overweegt deze voorstellen, maar is niet verplicht deze aan te nemen. Dan besluiten de ouders en de intern of zij dit gedragscontract al dan niet ondertekenen.

Juridisch is de handtekening van een minderjarige niet rechtsgeldig, maar het kan in dergelijke situaties een bewust engagement van de jongere uitdrukken om vanaf dan te kiezen voor een andere houding, en dat is de uiteindelijke bedoeling. Een gedragscontract heeft meestal een beperkte duur en focus, en wordt samen met de intern geëvalueerd alvorens het eventueel wordt afgesloten en geklasseerd. Als een gedragscontract werd afgesloten, kan het later toch mee in overweging genomen worden wanneer het gedrag van de intern opnieuw de foute richting uitgaat. Indien het beoogde resultaat uitblijft, kan een gedragscontract ook leiden tot een verdere stap, wat betekent: een tuchtmaatregel.

Tuchtmaatregelen

Enkel de internaatsdirecteur of een afgevaardigde van het bestuur kan een tuchtmaatregel uitspreken. Als die een tuchtmaatregel overweegt, wordt eerst het advies van de betrokkenen uit het internaatsteam en van het CLB ingewonnen. Dit advies maakt deel uit van het tuchtdossier. Zeker bij tuchtmaatregelen zullen we als internaat een snelle, duidelijke en correcte communicatie met de ouders nastreven.

Er kan overgegaan worden tot een tuchtmaatregel:

 • als alle voorgaande ordemaatregelen bij een intern tot niets hebben geleid, zodat de realisatie van ons pedagogisch project in gevaar wordt gebracht voor die intern zelf en/of mede-internen, personeelsleden of anderen.
 • wanneer een intern de afspraken binnen het internaat in die mate schendt dat zijn/haar gedrag een ernstige belemmering of zelfs gevaar vormt voor de goede werking van het internaat, of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van anderen.
 • als er andere ernstige of wettelijk strafbare feiten werden gesteld, zoals diefstal, inbraak of uitbraak uit het internaat, handel drijven, vandalisme, overmatig gebruik van alcohol of andere genotsmiddelen …
 • als de afspraken rond brandveiligheid binnen de gebouwen niet werden gerespecteerd, bijvoorbeeld door vuurgebruik, ondoordacht omgaan met elektronische toestellen en dergelijke meer. Dit geldt ook voor roken of elektronisch roken. De elektronische sigaret is immers een soortgelijk product en dus verboden. Want dit kan zeker bij jongeren de drempel naar roken verlagen.
 • als een intern moedwillig en onnodig een evacuatieknop indrukt, leidt dit automatisch tot een tuchtmaatregel, eventueel zelfs tot een preventieve schorsing.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • een tijdelijke uitsluiting uit het internaat (voor minimaal 1 kalenderdag en maximaal 15 opeenvolgende kalenderdagen),
 • een definitieve uitsluiting uit het internaat.

Tuchtmaatregelen treffen de gestrafte intern door hem/haar tijdelijk of definitief de essentiële voorzieningen van het internaat te ontzeggen.

Bij de start van een tuchtprocedure kan er dus ook beslist worden tot een preventieve schorsing. Dit houdt in dat een intern in afwachting van de (eventuele) tuchtmaatregel niet in het internaat wordt toegelaten. Enkel in heel uitzonderlijke situaties kan dit gebeuren, bijvoorbeeld bij dermate zware gedragsmoeilijkheden dat zij kunnen leiden tot een definitieve uitsluiting, of wanneer de verdere aanwezigheid van een jongere op internaat een gevaar vormt voor zichzelf, mede-internen of  internaatsmedewerkers.

Alleen de internaatsdirecteur of een afgevaardigde van het bestuur kan beslissen tot een preventieve schorsing. Hij/zij deelt die beslissing telefonisch en schriftelijk aan de ouders mee, kort gemotiveerd. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in, zodat de intern dan ook onmiddellijk het internaat dient te verlaten ofwel door afhaling, ofwel anders afgesproken door middel van een schriftelijke toestemming van de ouders. De preventieve schorsing duurt tot wanneer er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of tot wanneer de tuchtprocedure eventueel wordt stopgezet.

Een schorsing of verwijdering uit het internaat impliceert niet automatisch een verwijdering uit de school, en vice versa. Maar ons internaat is geen professionele zorginstelling, en heeft noch het personeel noch de infrastructuur om een alternatieve opvang van de betrokken intern buiten de leefgroepen te organiseren. De ouder/voogd is dus gedurende de periode van schorsing of uitsluiting zelf verantwoordelijk voor opvang buiten het internaat.

Procedure bij een tuchtmaatregel

Elke tuchtprocedure verloopt als volgt:

 • De internaatsdirecteur of een afgevaardigde van het bestuur nodigt de intern en zijn/haar ouders met een aangetekende brief uit voor een gesprek waarin allen gehoord zullen worden.
 • Vóór dat gesprek kunnen zij het tuchtdossier komen inkijken. Ook het CLB, dat eventueel bij dit gesprek aanwezig zal zijn, heeft dan inzage in dit tuchtdossier.
 • Het gesprek zelf vindt na onderling overleg met beide partijen zo snel mogelijk plaats. De ouders en intern kunnen zich bij dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van het internaat, van de school of het CLB kan echter bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon in deze.
 • Na het gesprek brengt de directeur of een afgevaardigde van het bestuur de ouders binnen een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) telefonisch en met een tweede aangetekende brief op de hoogte van zijn/haar beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.
 • Enkel indien de beslissing een definitieve verwijdering uit het internaat inhoudt, is er juridisch de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. In dat geval zal deze beroepsmogelijkheid én de procedure die men dient te volgen voor dergelijk beroep in dit schrijven ook duidelijk verwoord worden.
 • Als men in beroep gaat, schort dat de uitvoering van de beslissing tot definitieve verwijdering niet op.

In het belang van de intern zijn de uitgesproken tuchtmaatregelen en het tuchtdossier niet overdraagbaar naar andere scholen of internaten.

Opstarten van een beroepsprocedure

Alvorens een beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting wordt opgestart, is het aangewezen dat de intern en zijn/haar ouders eerst gebruik maken van hun recht op overleg met de internaatsdirecteur. Indien dat tot geen overeenkomst leidt, kunnen de ouders of de meerderjarige intern het beroep indienen via een aangetekende brief naar (de voorzitter van) het bestuur (zie bijlage ‘Wie is wie?’). Dit verzoekschrift wordt gedateerd en ondertekend. Het vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving van de feiten en motivering van de ingeroepen bezwaren, eventueel ondersteund door overtuigingsstukken.

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de derde dag (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat de beslissing van definitieve uitsluiting werd ontvangen. De aangetekende brief aan de ouders met de beslissing vanuit het internaat tot definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt voor het internaat als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst uiterlijk drie dagen erna.

Een andere mogelijkheid is dat de ouders of de meerderjarige intern hun brief persoonlijk afgeven bij het secretariaat van de school en het internaat op een moment dat dit open is. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze dit hebben ingediend. Het beroep wordt dan onmiddellijk overgemaakt aan het bestuur. Ook als het beroep persoonlijk wordt afgegeven, dient dit te gebeuren ten laatste op de derde dag (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting.

Als dit beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk kunnen afwijzen, wat dan betekent dat ze het inhoudelijk niet zullen behandelen. Als er sprake is van overmacht (zoals bij een poststaking) kan de beroepscommissie, mits aangeleverd sluitend bewijs, beslissen om een laattijdig beroep toch te aanvaarden.

Beroepscommissie

De voorzitter van het bestuur zal de beroepscommissie aanduiden en deze samenroepen om het beroep grondig te onderzoeken. De internaatsdirecteur of de afgevaardigde die de beslissing tot definitieve uitsluiting heeft genomen zal geen deel uitmaken van deze beroepscommissie, maar kan wel gehoord worden. Deze commissie is wel samengesteld uit enerzijds drie interne leden (d.w.z. leden van het bestuur of leden van het onderwijsinternaat waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen), en anderzijds eenzelfde aantal externe leden (d.w.z. leden die niet behoren tot het bestuur of tot het onderwijsinternaat waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen). Daarnaast wordt door het bestuur onder de externe leden een voorzitter van de beroepscommissie aangewezen.

Vooreerst zal de beroepscommissie steeds de intern en zijn/haar ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Dit kan een advocaat zijn, maar dat is niet verplicht. Vóór de zitting kan het tuchtdossier opnieuw ingekeken worden.

De beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel ook het uitnodigen en horen van een of meer personeelsleden die betrokken zijn bij de intern, en/of die een advies over de definitieve uitsluiting hebben gegeven.

Het gesprek vindt plaats binnen een redelijke termijn. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen, en zal de gemotiveerde beslissing meedelen binnen een termijn van zes dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na het gesprek, door middel van een aangetekende brief aan de ouders of de meerderjarige intern.

Tot slot

Beste ouders en internen

Deze bovenstaande regels zijn natuurlijk geen aangename lectuur. Het komt gelukkig zelden zover dat er dergelijke maatregelen moeten getroffen worden.

We zijn overtuigd van ieders goede wil en inzet om het samenleven op ons internaat voor iedereen vlot, veilig en aangenaam te houden.

Laat dit technisch internaatsreglement enkel maar een leidraad zijn om te realiseren wat veel belangrijker is: dat we met ons opvoedingsproject inderdaad mogen helpen om jonge mensen te laten uitgroeien tot gelukkige en waardevolle persoonlijkheden.

Peter De Smet & Stefan De Cramer

Internaatsdirecteurs

Afdrukversie van deze pagina

 • Bijkomende proeven16/08/2023
 • Bijkomende proeven16/08/2023
 • Installatie internaat26/08/2023 (08:00 - 11:00)
 • Installatie internaat28/08/2023 (14:00 - 18:00)
 • Boekenverkoop26/08/2023 (08:00 - 11:00)
 • Boekenverkoop28/08/2023 (13:00 - 17:00)
 • Eerste schooldag (1-6 volledige dag aanwezig)01/09/2023
 • Afhaling bestelde laptops (3-6)07/09/2023
 • Individuele foto's (1-6)07/09/2023
 • Startmoment 5 en 6 met Leo De Weerdt (sj)12/09/2023
 • Klasbezinning derdes (drie klassen)21/09/2023
 • Klasbezinning derdes (drie klassen)22/09/2023
 • Wiskunde knutselfestival (Claudine Lybaert)23/09/2023 (09:00 - 16:00)
 • Startweekend Koor en Orkest30/09/2023
 • Startweekend Koor en Orkest30/09/2023
 • Facultatieve vrije dag (1-6)02/10/2023
 • Sportdag03/10/2023
 • Schoolveldloop (1-6)25/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Infodag Compostelagenootschap (Johan De Ridder)18/11/2023
 • Pedagogische studiedag (1-6 vrijaf)24/11/2023
 • Kerstbezinning + oudercontact22/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kennismaking ouders eerstejaars (titularis en vakleerkrachten)11/09/2023 (18:30 - 20:00)
 • Wijndegustatie14/10/2023 (15:00 - 20:00)
 • Infoavond examens eerste jaar21/11/2023 (19:30 - 20:30)
 • Stadswandeling "Op ontdekking in Gent" met dhr. Pierre Vinck (SBConnect)16/04/2024 (13:00 - 15:00)Voormalig algemeen directeur SBC
 • Lezing Renaat Schotte (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)23/11/2023 (20:00 - 22:00)
 • Lezing dhr. Jonathan Berte (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)01/02/2024 (20:00 - 22:00)Oprichter Robovision "De opportuniteiten van AI"
 • Lezing prof.dr. Bruce poppe (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)21/03/2024 (20:00 - 22:00)
 • Lezing Prof. Jonathan Holslag (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)19/10/2023 (18:00 - 20:00)
 • Klasbezinning 2EO/MOW\, 2GRLAa en 2GRLAb/LAb05/09/2023
 • Klasbezinning 2LAa\, 2STWEa en 2STWEb08/09/2023
 • Klasbezinning 1A1\, 1A2\, 1A3 en 1A414/09/2023
 • Klasbezinning 1A5\, 1A6 en 1A715/09/2023
 • Retorica 197323/09/2023
 • Rapport 1 (1-4)29/09/2023
 • Dag van de leerkracht05/10/2023
 • Infoavond ouders basisschool09/10/2023
 • Infoavond retorica10/10/2023
 • Rapport 1 (5-6)12/10/2023
 • Filmfestival eerstes (voormiddag)17/10/2023
 • Oudercontacten alle leerkrachten en internaat20/10/2023
 • Scouts groepsfeest21/10/2023
 • Klasfoto's 1-507/11/2023
 • Scouts Quiz11/11/2023
 • Aangekondigde evacuatieoefening16/11/2023
 • Rapport 3 (3-4)01/12/2023
 • Rapport 2 (5-6)01/12/2023
 • Start examens 4des\, 5des en 6des05/12/2023
 • Start examens 3des06/12/2023
 • Rapport 3 (1-2)08/12/2023
 • 6des naar Fort Breendonk17/04/2024 (07:00 - 11:30)
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Klassenraden (vrije dag voor de leerlingen)13/10/2023
 • 1ste jaar Medisch onderzoek - Vaccinatie16/10/2023
 • Medisch onderzoek - Vaccinatie (3GRLA/LAb/MTL)23/10/2023
 • Spreker KBC (sparen en beleggen) (2EO/EW/MTE)10/11/2023
 • Medisch onderzoek – Vaccinatie (3HW/MTE)13/11/2023
 • Infoavond ouders basisschool14/11/2023 (20:00 - 22:00)
 • repetitie pelgrimskoor (Johan De Ridder)25/11/2023 (10:00 - 15:00)
 • Bezoek Boekentoren (geïnteresseerden eerste graad)30/11/2023 (12:20 - 13:00)Na inschrijving!
 • Oudervereniging05/12/2023 (20:00 - 22:00)
 • Bezoek Sint-Baafskathedraal (geïnteresseerden eerste graad)08/12/2023 (12:30 - 13:05)Na inschrijving!
 • Start examens 2 (onder voorbehoud)11/12/2023
 • Start examens 1 (onder voorbehoud)12/12/2023
 • Einde examens19/12/2023
 • Leerlingen vrijaf20/12/2023
 • Leerlingen vrijaf20/12/2023
 • Oudervereniging09/01/2024 (20:00 - 22:00)
 • Infomoment kandidaat leerlingen13/01/2024
 • Medisch onderzoek - Vaccinatie (3EW/NW)15/01/2024
 • KRAS (Don Bosco Zwijnaarde\, rollenspel 2)16/01/2024 (17:00 - 19:00)
 • Eerste ronde VWO/JWO17/01/2024 (13:00 - 16:30)13u-16u of 13u30-16u30 voor lln met een 5de lesuur
 • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
 • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
 • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
 • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
 • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
 • Medisch onderzoek – Vaccinatie (3LAa)22/01/2024
 • Schoolraad22/01/2024 (19:30 - 21:30)
 • Leeruitstap eerste jaar (Velzeke + Jubelpark/Brussel)02/02/2024
 • Oudervereniging06/02/2024 (20:00 - 22:00)
 • Rapport 4 (1-4)09/02/2024
 • Rapport 3 (5-6)09/02/2024
 • Retoricabal23/02/2024
 • Medisch onderzoek - Vaccinatie (3NWSTa)26/02/2024
 • Tweede ronde VWO/JWO (UGent)28/02/2024 (15:00 - 17:00)
 • 100-dagen01/03/2024
 • Concert Koor en Orkest (onder voorbehoud)02/03/2024
 • Openschooldag02/03/2024
 • Medisch onderzoek – Vaccinatie (3NWSTb)04/03/2024
 • Oudervereniging05/03/2024 (20:00 - 22:00)
 • KRAS (Sint-Barbaracollege\, rollenspel 3)07/03/2024 (17:00 - 19:00)Muzenzaal
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • Start oefenperiode Vlaamse toetsen11/03/2024
 • Rapport 5 (1-4)15/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • Start examens (1-2)19/03/2024
 • Start examens (3-4)20/03/2024
 • Partieel examen wiskunde (5-6 met 6u of 8u wiskunde)21/03/2024
 • (1-4) Leerlingen lesvrij + inhaalexamens27/03/2024
 • (1-4) Leerlingen lesvrij + inhaalexamens27/03/2024
 • KRAS ((onder voorbehoud): stadhuis Gent\, lokale slotzitting)27/03/2024 (14:00 - 16:00)
 • Inhaalmoment partieel examen wiskunde vijfdejaars28/03/2024
 • (1-2) Paasbezinning kerk29/03/2024
 • 3des Teambuilding (onder voorbehoud)29/03/2024
 • Infosessie sociale stage vierdes29/03/2024 (08:30 - 09:20)
 • Paasrapport (1-4)29/03/2024
 • Rapport 4 (5-6)29/03/2024
 • Inhaalmoment partieel examen wiskunde zesdejaars (ziek + JEEP)15/04/2024
 • Finale VWO/JWO17/04/2024
 • Kookdag (Scouts)20/04/2024
 • Medisch onderzoek - Vaccinatie (1ste jaars)22/04/2024
 • Sportweek22/04/2024
 • Sportweek22/04/2024
 • Sportweek22/04/2024
 • Sportweek22/04/2024
 • Sportweek22/04/2024
 • Einde oefenperiode Vlaamse toetsen23/04/2024
 • Schooltoneel24/04/2024
 • Schooltoneel24/04/2024
 • Schooltoneel24/04/2024
 • Schooltoneel24/04/2024
 • Schooltoneel24/04/2024
 • KRAS (hele dag\, Brussel (Vlaams / federaal parlement)\, nationaleslotzitting)26/04/2024
 • Slotdag De kleine Cervantes30/04/2024
 • Retoricareizen (6des)03/05/2024
 • Retoricareizen (6des)03/05/2024
 • Retoricareizen (6des)03/05/2024
 • Retoricareizen (6des)03/05/2024
 • Retoricareizen (6des)03/05/2024
 • Retoricareizen (6des)03/05/2024
 • Uitstap Xanten/Arnhem 2e jaar (LA)06/05/2024
 • Uitstap Xanten/Arnhem 2e jaar (LA)06/05/2024
 • Normandiëreis 3e jaar06/05/2024
 • Normandiëreis 3e jaar06/05/2024
 • Normandiëreis 3e jaar06/05/2024
 • Daguitstap 4e jaar06/05/2024
 • Daguitstap 1e jaar06/05/2024
 • Uitstap Brugge – Zeebrugge (2STEAM)06/05/2024
 • Uitstap Plantentuin Meise + technopolis (2STEAM)07/05/2024
 • Oudervereniging07/05/2024 (20:00 - 22:00)
 • Top team13/05/2024
 • Medisch onderzoek – Vaccinatie (leerlingen 2de die eerder afwezig waren)13/05/2024
 • Cultuurweek13/05/2024
 • Cultuurweek13/05/2024
 • Cultuurweek13/05/2024
 • Cultuurweek13/05/2024
 • Cultuurweek13/05/2024
 • Proclamatie VWO/JWO22/05/2024
 • Retoricafoto’s + klasfoto zesdes24/05/2024
 • Rapport 6 (4)31/05/2024
 • Rapport 5 (5-6)31/05/2024
 • Start examens 606/06/2024
 • Start examens 4 &507/06/2024
 • Rapport 6 (1-2-3)07/06/2024
 • Start examens 310/06/2024
 • Start examens 213/06/2024
 • Start examens 114/06/2024
 • Einde examens21/06/2024
 • Preproclamatie 625/06/2024
 • Proclamatie 626/06/2024
 • Rapport + oudercontacten.28/06/2024
 • test 2 agenda28/10/2023
 • KRAS op Sint-Bavo (expertensessie)16/11/2023 (17:00 - 19:00)
 • KRAS-project (Muzenzaal)11/10/2023 (12:30 - 14:30)Debat tussen leerlingen van Sint-Bavo\, Don Bosco en Sint-Barbara.
 • Les vroedkunde (2GRLAb/LAa)17/10/2023 (10:15 - 11:05)
 • Les vroedkunde (2STWEb)18/10/2023 (07:20 - 08:10)
 • Les vroedkunde (2EO/MOW)18/10/2023 (08:25 - 09:15)
 • Les vroedkunde (2GRLAa)19/10/2023 (11:30 - 12:20)
 • Les vroedkunde (2STWEa)19/10/2023 (13:20 - 14:10)
 • Bezoek boekentoren (geïnteresseerden tweede graad)20/10/2023 (10:20 - 11:00)
 • Les vroedkunde (2LAa)20/10/2023 (13:20 - 14:10)
 • Les vroedkunde (4EW/HW/MT)23/10/2023 (09:15 - 10:05)
 • Les vroedkunde (4NWa)23/10/2023 (12:20 - 13:10)
 • Les vroedkunde (4LAa)24/10/2023 (07:20 - 08:10)
 • Les vroedkunde (4NWb)27/10/2023 (08:25 - 09:15)
 • Les vroedkunde (4NWSTa/NWSTb)27/10/2023 (09:15 - 10:05)
 • Bezoek Opera (geïnteresseerden tweede graad)27/10/2023 (10:30 - 11:10)Na inschrijving!
 • Les vroedkunde (4GRLA/LAb)27/10/2023 (11:30 - 12:20)
 • Oudervereniging07/11/2023 (20:00 - 22:00)
 • Filmvoorstelling Napoleon (geïnteresseerde leerlingen 5e jaar)16/01/2024 (17:00 - 18:00)
 • XL-Actiedag van de scholierenkoepel (HoGent Schoonmeersen) - ondervoorbehoud02/02/2024
 • Les verliefdheid (1A6\, 1A1 en 1A7)05/02/2024
 • Les verliefdheid (1A4\, 1A2 en 1A3)08/02/2024
 • Les verliefdheid (1A5)09/02/2024
 • Franstalig improvisatietheater (1ste jaar in de Muzenzaal)06/02/2024
 • Filmvoorstelling 'Tori en Lokita' (3de jaar in de Studio Scoop)06/02/2024 (14:00 - 16:00)
 • Les zelfbeeld en eetstoornissen (3EW/NW)21/02/2024 (10:25 - 12:05)
 • Bezoek Minard (met gids ter plaatse\, leerlingen eerste jaar – na inschrijving)23/02/2024
 • Repetitie pelgrimskoor24/02/2024
 • Les zelfbeeld en eetstoornissen (3NWSTb)27/02/2024 (10:25 - 12:05)
 • Les zelfbeeld en eetstoornissen (3HW/MTE)27/02/2024 (13:25 - 15:10)
 • Les zelfbeeld en eetstoornissen (3LAa)28/02/2024 (10:25 - 12:05)
 • Tweede ronde chemie-olympiade28/02/2024
 • Les zelfbeeld en eetstoornissen (3GRLA/LAb)12/03/2024 (13:25 - 15:10)
 • Les zelfbeeld en eetstoornissen (3NWSTa)13/03/2024 (10:25 - 12:05)
 • Reünie retorica 196117/03/2024
 • Oudercontacten 1-429/03/2024
 • Repetitie koor Compostella04/05/2024
 • Repetitie koor Compostella29/06/2024
 • Bijkomende proeven21/08/2024
 • Bijkomende proeven21/08/2024
 • Kangoeroe wedstrijd 1ste graad18/04/2024 (07:30 - 09:10)
 • Oudervereniging16/04/2024 (19:00 - 21:00)
 • Theatervoorstelling “Voorjaarsontwaken” (De Expeditie) (6GRWI6-GRWI8-MTWE-WEWI6a)19/04/2024 (18:30 - 20:30)
 • Muzische avond20/04/2024 (19:00 - 21:00)
 • Infoavond studiekeuze lln.& ouders 4de jaar23/04/2024 (18:30 - 20:30)
 • Vlaamse toets Nederlands (2de jaars)25/04/2024 (11:30 - 15:00)
 • Infoavond studiekeuze lln. & ouders (2de jaar)29/04/2024 (18:30 - 20:30)
 • Schoolraad13/05/2024 (18:30 - 20:30)
 • Oudervereniging04/06/2024 (19:00 - 21:00)
 • Belgische informatica olympiade07/02/2024 (12:45 - 14:45)
 • Vlaamse toets wiskunde (2de jaar)13/05/2024 (11:30 - 15:00)
 • recital van Rotary Gent-Zuid (Gentse opera)20/02/2024 (19:00 - 21:00)
 • Tweede ronde fysica-olympiade21/02/2024
 • Eerste ronde Olyfran06/03/2024 (13:00 - 15:00)
 • Einde examens (1-4)26/03/2024
 • Infoavond studiekeuze lln.& ouders 1ste jaar22/04/2024 (18:30 - 19:30)
 • Voetbalwedstrijd 5-624/04/2024 (12:30 - 14:30)
 • Uitstap naar Utrecht (5LAWE/WEWI6a)06/05/2024
 • Uitstap naar Utrecht (5LAWE/WEWI6a)06/05/2024
 • Uitstap naar Brussel 5WEWI6b/WEST06/05/2024
 • Uitstap naar Brussel 5WEWI6b/WEST06/05/2024
 • Finale Belgische informatica olympiade (Brussel)23/03/2024 (13:30 - 15:00)
 • Lezing door Herman Van de Velde (6ECMT/ECWE)19/04/2024 (07:30 - 10:15)
 • Lezing door Lode Van Laere (5ECMT/ECWI6 en 4EW)27/02/2024 (13:30 - 15:10)