Het internaat maakt deel uit van een grotere school. Die school is naast een leerhuis, ook een gemeenschap waar men samen werkt, speelt en leeft. Op het internaat is het gegeven ‘samen’ uiteraard nog sterker. Het vraagt ook meer, zowel van de jongeren als van de begeleiders. Daarom durven we stellen dat het internaat een ‘(t)huis binnen het huis’ is. De ziel, als het ware, van de school. 

Het internaat van het Sint-Barbaracollege is een christelijk internaat en wil de meisjes en de jongens helpen groeien naar volledig menszijn: emotioneel, verstandelijk, lichamelijk én geestelijk.

Samen leven en werken veronderstelt goede en duidelijke afspraken. De leefregel van het internaat tracht de krijtlijnen te trekken waarbinnen iedereen zich kan én mag individualiseren. Een vlotte discipline zorgt ervoor dat jongeren zich goed kunnen voelen in een warme internaatsstructuur met het hart op de juiste plaats.

Hoekstenen

Vanuit het besef dat een kind elke mogelijke kans en de allerbeste ondersteuning verdient, willen de internaatsopvoeders uw kind omringen met de beste zorgen. Onze opvoedingswijze is gebaseerd op enkele pijlers van de Ignatiaanse traditie, die we u graag voorstellen:

De vertaling van deze traditie op ons internaat zien we als een leidraad waarmee we graag werken en bestaat uit drie V’s.

  • Vertrouwen,
  • Verantwoordelijkheid
  • Vrijheid

Adolescenten hebben nood aan duidelijke grenzen, maar eveneens aan ruimte om binnen die grenzen creatief te zijn. We geven hen als het ware een tekening waarvan de lijnen door de opvoeders met dikke stift vastgelegd zijn. Het inkleuren van deze tekening laten we over aan de jongere. Hij/zij kiest de kleuren en mogelijke schakeringen, maar werkt wel binnen de vastgelegde lijnen. Gaandeweg maken we de lijnen vager, zodat Uw opgroeiend kind niet alleen uitgenodigd wordt om in te kleuren maar eveneens om aandacht te besteden aan de grenzen zelf. Hij/zij mag de grenzen aftasten en hier en daar accentueren. Indien op die manier het verantwoordelijkheidsbesef groeit, mogen de lijnen steeds vager worden tot er slechts stippellijnen overblijven. In de adolescentie moeten eenvoudige richtlijnen genoeg zijn.

De leefgroepen

Leefgroep 1-2 (eerste graad)

Omdat de behoefte aan rust, regelmaat en structuur vooral voor de eerstejaars van de eerste graad prioritair is, voorzien we hen van een heleboel ankerpunten. In een overzichtelijke studiezaal heeft ieder zijn eigen bureau. Tijdens elke studie houdt een ervaren studiemeester toezicht. Ons internaat is verbonden aan een ernstige school met een degelijk studieniveau en dat laat zich natuurlijk ook voelen binnen de internaatsmuren. Precies omdat de studie erg belangrijk is, bieden we de leerlingen daarnaast ook voldoende fysieke inspanning en geestelijke ontspanning aan. Na een gevulde dag kunnen ze ieder op hun eigen kamer tot rust komen. De activiteiten gaan meestal in groep door, omdat op deze leeftijd de behoefte om ergens bij te horen, om te worden opgenomen in een degelijke vriendenkring erg belangrijk is. Wij stimuleren hen aldus om zich sociaal en bewogen op te stellen.

Leefgroep 3-4 (tweede graad)

In deze fase van de internaatsvorming staan vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid centraal. Een heleboel verantwoordelijkheden kunnen in deze fase van de internaatsvorming door de internen worden opgenomen. Elke intern mag vrij een taak kiezen. Eens er een keuze gemaakt werd, verwachten we een degelijk engagement, zodat we in vertrouwen met elkaar kunnen samenwerken.

In de eerste graad studeren zij onder het oog van de studiemeester. In de tweede graad werken ze in diezelfde vorm verder, maar krijgen ze (indien het eerste rapport goed was) de kans om op hun kamer te studeren. Indien zij dat doen, vertrouwen we er dan ook op dat ze de gekregen verantwoordelijkheid degelijk opnemen.

Leefgroep 5-6 (derde graad)

Het is van belang dat jonge adolescenten ruimte, tijd en mogelijkheden krijgen om zich te profileren. Zij willen de groep, die zij ooit nodig hadden om te groeien, voor een stuk relativeren, zodat ze persoonlijke keuzes kunnen maken. Elk mens is een uniek wezen, met eigen talenten en mogelijkheden. In deze graad is veel erop voorzien om hen dit te laten ontdekken. Het studiekader blijft uiteraard een vast component, maar in samenspraak met hun studiemeester zal bijvoorbeeld de woensdagnamiddag bij de ene anders verlopen dan bij de andere. De drang om de eigen mogelijkheden ten volle te verwezenlijken, lukt meestal indien de onderbouw (eerste en tweede graad) op een succesvolle manier verlopen is.

 

Dagorde internaat

Dagorde leefgroep jongens 1-2 (eerste graad)

7.00uOpstaan (muziek) – douchegelegenheid
7.20uOntbijt
internaat wordt gesloten
7.50uVerplichte ochtendstudie in de studiezaal internaat
8.15uEinde ochtendstudie, klaarmaken voor de lessen
8.25uStudiezaal wordt afgesloten
[lessen – internaat is gesloten]
16.10uVieruurtje en ontspanning op de speelplaats
16.45uVerplichte vooravondstudie in de studiezaal internaat
17.30uSporten
18.30uAvondmaal
19.00uAvondstudie
20.30uNaar de kamers (douchen, GSM, kamerbezoek met maximum drie, gezelschapsspelen)
21.30uNachtrust

Dagorde leefgroep jongens 3-4 (tweede graad)

7.00uOpstaan (muziek)
douchegelegenheid
7.25uOntbijt
7.50uVrije ochtendstudie in de eigen kamer of douchemogelijkheid
8.25uHet internaat wordt afgesloten
8.30uBegin van de lessen
[lessen – internaat is gesloten]
16.10uVieruurtje en ontspanning op de speelplaats
17.00ustart studie (kamer/begeleide studie), iedereen blijft op de kamer, er worden pas vragen aan elkaar gesteld na de studie.
18.20uAvondmaal en aansluitend recreatie
19.00uRecreatie (oase, sportgelegenheid of TV-nieuws)
20.00uavondstudie (kamer/begeleide studie)
21.00uRecreatie
21.50uEinde recreatie. Iedereen individueel naar de eigen kamer en stilte op de gang. Geen kamerbezoek!
22.15uNachtrust

Dagorde leefgroep jongens 5-6 (derde graad)

7.00uOpstaan (muziek) – douchegelegenheid
7.25uOntbijt
7.50uvrije ochtendstudie of kans op douchen
8.25uHet internaat wordt afgesloten
8.30uBegin van de lessen
[lessen – internaat is gesloten]
16.10uVieruurtje en begin vrije tijd
16.40ueinde vrije tijd, ten laatste terug op school indien gebouw  verlaten
16.45uVerplichte, stille vooravondstudie
18.15uAvondmaal en aansluitend recreatie
19.30uavondstudie
20.45uRecreatie
22.30uEinde recreatie – iedereen in eigen kamer
22.45uNachtrust

Dagorde leefgroep meisjes 1-2 (eerste graad)

7.00uOpstaan (muziek) – douchegelegenheid
7.30uOntbijt op school
7.50uVerplichte ochtendstudie in de studiezaal internaat
8.15uEinde ochtendstudie, klaarmaken voor de lessen
8.25uStart van de schooldag
[lessen – internaat is gesloten]
16.10uVieruurtje en ontspanning op de speelplaats
16.45uVerplichte vooravondstudie in de studiezaal
17.50uAvondmaal
18.45uSport en recreatie
19.45uAvondstudie
20.45uRecreatie (ontspanningszaal of kamer, eventueel douchen)
21.30uNachtrust

Dagorde leefgroep meisjes 3-4 (tweede graad)

7.00uOpstaan (muziek) – douchegelegenheid
7.40uOntbijt op school
8.25uStart van de schooldag
[lessen – internaat is gesloten]
16.10uVieruurtje en ontspanning op de speelplaats
16.45uvooravondstudie
17.50uAvondmaal
18.45uSport en recreatie
19.45uAvondstudie
21.00uRecreatie (ontspanningszaal of kamer, eventueel douchen)
22.00uNachtrust

Dagorde leefgroep meisjes 5-6 (derde graad)

7.00uOpstaan (muziek) – douchegelegenheid
7.40uOntbijt op school
8.25uStart van de schooldag
[lessen – internaat is gesloten]
16.10uVieruurtje en begin vrije tijd
16.40ueinde vrije tijd, ten laatste terug op school indien gebouw  verlaten
16.45uvooravondstudie
17.50uAvondmaal
18.45uSport en recreatie
19.45uAvondstudie
21.00uRecreatie (ontspanningszaal of kamer, eventueel douchen)
22.30uNachtrust

Studiemomenten

Op het internaat streven we naar een studie bevorderend klimaat waarin plaats is voor gezonde studie-ijver en aangepaste studietijden. We trachten de leerlingen te stimuleren om het beste van zichzelf te geven, om hun talenten te ontwikkelen, maar dit ten dienste van de anderen. We leggen de klemtoon op efficiënt studeren, d.w.z. een optimale benutting van de studietijd. In de 1e graad schenkt de opvoeder veel aandacht aan planning en methode. Internen worden in groep en individueel begeleid in hun speurtocht naar de best mogelijke studiemethode (leren leren). Ze kunnen rekenen op steun en begeleiding van de opvoeder en van medeleerlingen (dienstbaarheid). In de 2e en vooral in de 3e graad ligt de nadruk op opvolging, ondersteuning en studiemotivatie.

De internen van de 1e graad studeren in de studiezaal van het internaat. Tijdens de laatste studie mogen ze lezen of met de computer werken. De planning van hun taken en lessen wordt opgevolgd door hun opvoeder. De internen van de 1e graad kunnen bovendien gebruik maken van extra vrije studie. De leerlingen van de 2e graad studeren op de kamer. Internen die het moeilijk hebben om op hun kamer te studeren of van wie de resultaten tegenvallen kunnen op vraag van henzelf, de ouders of de opvoeder in een klas studeren onder toezicht en met de begeleiding van een opvoeder.

Per leefgroep gelden specifieke regels voor de studietijd en voor de mogelijkheden om uitleg te vragen aan de opvoeder of een medeleerling. Uiteraard blijft het belangrijk dat de ouders er ook op toezien dat tijdens het weekend voldoende aandacht aan het schoolwerk wordt besteed.

De opvoeder volgt de schoolresultaten van zijn leefgroep op. Regelmatig wordt er overlegd met de directeur, de directeur van de eerste graad en het CLB. Na elk rapport is er een bespreking tussen de internaatsdirecteur en de opvoeders per graad. Leerlingen met tekorten volgen verplicht alle studietijden en kunnen tijdens de sport een extra half uurtje studie nemen.

Ontspanningsmomenten

Avondrecreatie

‘Mens sana in corpore sano’ (‘een gezonde geest in een gezond lichaam’) is een oeroude spreuk die nog steeds niet aan kracht heeft ingeboet. Fair play in het spel bevordert een goede teamgeest die inspirerend werkt voor hechte vriendschappen.

Naargelang van het tijdstip en de omstandigheden (weer, leefgroep, …) kan men terecht op de speelplaats, de pingpongruimte, de sportzalen, speelzaal, ontspanningslokaal of tuin. In alle omstandigheden is aangepaste kledij verplicht. Wie na het sporten een rustig praatje wil slaan met vrienden, kan daarvoor terecht in het tuintje.

In de speelzaal kan men biljarten, tafelvoetbal spelen, naar muziek luisteren, een strip lezen of een gezelschapsspel spelen. Er wordt zorg gedragen voor het materiaal: strips, boeken, ballen, gezelschapsspelen, … Dat geldt uiteraard ook voor de eigen bezittingen en die van de andere leerlingen.

Internen die een muziekinstrument bespelen, krijgen na overleg met de internaatsdirecteur een lokaal ter beschikking om te oefenen. De internen van de tweede en derde graad kunnen in het ontspanningslokaal naar het journaal kijken. In overleg met de opvoeder kunnen ze ook een ander programma volgen of bespreken om een film te bekijken. Daarnaast zijn er in elke leefgroep kranten beschikbaar, zodat internen op de hoogte blijven van de actualiteit.

Woensdagnamiddag

Elke woensdagnamiddag is er voor de internen van de eerste en tweede graad een activiteit voorzien waaraan iedereen deelneemt. Dit zorgt voor een goede groepssfeer. Zo leert men de opvoeder en elkaar op een andere manier kennen. Er wordt gezorgd voor een gevarieerd programma waarin sportactiviteiten (voetbal, zwemmen, bowlen, muurklimmen, kajak, …), culturele excursies en sociale activiteiten elkaar aanvullen.

De internen van de derde graad volgen een eigen ritme en planning in overleg met hun opvoeder. Mits de ouders schriftelijk toestemming geven, mogen ze vanaf oktober het internaat op woensdagnamiddag verlaten om hun vrije tijd zinvol en creatief te besteden. In geval van misbruik kan de toelating om het internaat te verlaten, worden ingetrokken.

In de refter

Bij elke maaltijd komen de leerlingen tijdig naar de refter. Ze wachten aan de zelfbediening rustig hun beurt af, zonder te duwen of in te halen. Voedsel wordt niet weggegooid. Neem dus niet teveel op je bord. Je kan jezelf altijd nog een tweede keer bedienden.

Neem plaats aan een tafel van je leefgroep, wees altijd correct en respecteer de tafelmanieren. Drank, boter, confituur, choco, cornflakes, … kan je bijhalen aan de bedieningstoog. Telkens als je een volle fles gaat halen, zet je de lege terug in de bak.

Neem rustig de tijd om te eten. Praten kan, maar roepen niet. Pas na een teken van de  verantwoordelijke mag je ’s avonds de refter verlaten. Na de maaltijd laat je de tafel netjes achter en plaats je je stoel onder tafel. Via een beurtrolsysteem ruimen we de tafels af. Aan de afruimtoog zet je alles op de voorbestemde plaats. Zorg ervoor dat alles vlot verloopt. Wees vriendelijk, beleefd en attent tegenover je medeleerlingen en het personeel. We hechten hier veel belang aan.

Kostgeld

Het kostgeld van het internaat wordt niet per trimester betaald, maar maandelijks gespreid. Om de administratie voor ons zo miniem mogelijk te houden, zouden we u willen verzoeken met een doorlopende opdracht te willen werken. Daarom vragen we u om naar uw bankinstelling te gaan en een betalingsopdracht voor 10 maanden (september tot juni) in te stellen. We zouden u willen verzoeken om rond de 15e van elke maand te betalen. De prijzen werden t.o.v. vorig schooljaar geïndexeerd.

Het maandelijkse bedrag bestaat enerzijds uit het kostgeld en anderzijds uit een jaarforfait waarmee de internaatsactiviteiten (woensdagnamiddagactiviteiten, film, uitstappen…) worden gefinancierd. Voor de eerste en tweede graad bedraagt het forfait
€ 250, voor de derde graad € 185.

Maandelijkse betaling

De jaarlijkse internaatskosten worden maandelijks gespreid over de periode september – juni. Dit biedt zowel de ouders als het internaat enig financieel comfort. Om de administratie zo miniem mogelijk te houden, ontvangt u bij de installatie eind augustus een geïndividualiseerd overschrijvingsformulier waarmee u naar uw bankinstelling kunt gaan. U kan een doorlopende opdracht voor 10 maanden geven met betalingsopdracht rond de 15de van elke maand. Dit vergemakkelijkt de controle voor ons.

Overzicht per graad (schooljaar 2018-2019)

 KostgeldKostenTotaalMaandelijks
Eerste graad€ 3.200€ 250€ 3.450€ 345
       (2e kind korting)€ 3.030€ 250€ 3.280€ 328
Tweede graad€ 3.350€ 250€ 3.600€ 360
       (2e kind korting)€ 3.170€ 250€ 3.420€ 342
Derde graad€ 3.515€ 185€ 3.700€ 370
       (2e kind korting)€ 3.335€ 185€ 3.520€ 352
Inlichtingen en contact

Contactinfo

Internaat Sint-Barbaracollege
Internaatsbeheerder: Jan Knockaert
Savaanstraat 33 9000 Gent
tel +32-9-235 72 70
fax +32-9-235.72.71
e-mail internaat@sint-barbara.be

Infobrochure

De volledige informatie van de infobrochure is op de website terug te vinden. We raden u dan ook aan om de laatste versie van onze leefregel online te raadplegen. U contacteert ons vrijblijvend schriftelijk of telefonisch.

Rondleiding

Na de informatieronde zijn we graag bereid u te ontvangen op het internaat. Bij voorkeur op woensdagnamiddag krijgt u dan een gecombineerd bezoek aan school en internaat.
Guy Dalcq (algemeen directeur) en Jan Knockaert (internaatsdirecteur) maken u vertrouwd met het pedagogisch project en de werking van het Sint-Barbaracollege en het internaat. Na de introductie nemen we u mee op een verkenningstocht doorheen de voornaamste lokalen.

Een rondleiding neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. We menen dat u enkel via een grondig gesprek en een aangename wandeling doorheen de school een goed beeld kan krijgen van het internaat van het Sint-Barbaracollege.

Inschrijvingsprocedure

U kan uw zoon of dochter enkel via e-mail (internaat@sint-barbara.be) aanmelden als kandidaat-intern. De datum van uw mail bepaalt de volgorde op de aanmeldingslijst. Zowel zussen of broers van huidige internen als huidige leerlingen van het Sint-Barbaracollege krijgen voorrang.

Om kandidaten vlot aan te melden vragen we u volgende gegevens zeker in de mail te vermelden:

  • Voor- en achternaam van uw zoon of dochter
  • Geboortedatum van uw zoon of dochter
  • Schooljaar waarin uw zoon of dochter zou wensen te starten
  • Indien u interesse zou hebben voor een ander leerjaar dan het eerste, graag specificeren in welk jaar uw zoon of dochter zou willen instromen
  • Uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, eventueel een extra e-mailadres) zodat we u vlot kunnen contacteren

Jaarlijks voorzien we 18 plaatsen voor jongens en 6 plaatsen voor meisjes in het eerste jaar. Omdat er vaak meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, nodigen we begin februari van het schooljaar voorafgaand aan het eerste jaar op internaat respectievelijk de eerste 18 jongens en de eerste 6 meisjes op de aanmeldingslijst uit om de school te bezoeken. Tijdens dat bezoek kunt u kennis maken met de werking van het internaat en de school. Nadien kunt u uw zoon of dochter definitief inschrijven.

Indien er kandidaten zijn die hun plaats niet wensen op te nemen, dan contacteren we de volgende kandidaten op de aanmeldingslijst. Om op tijd duidelijkheid te geven aan alle kandidaten doen we steeds ons best om de inschrijvingsprocedure voor de paasvakantie af te ronden.  Zij-instromers (leerlingen die in een hoger jaar wensen in te stromen op internaat) kunnen zich vanzelfsprekend ook aanmelden, maar de kans om in te schrijven is elk jaar afhankelijk van het aantal vrije plaatsen in de hogere jaren. U bent uiteraard welkom om ons te contacteren om te polsen naar de huidige aantallen in de leefgroepen en de kans op inschrijving voor een van de komende jaren. Uit ervaring weten we dat er om uiteenlopende redenen jaarlijks wel plaatsen vrijkomen en dat we slechts zelden instromers moeten weigeren.

Voor verdere vragen over de inschrijvingsprocedure of het internaat in het algemeen kunt u ons steeds telefonisch (09 235 72 70) of per mail contacteren. We kijken ernaar uit om u binnenkort op onze school te mogen ontvangen.

  • Infoavond internaat (jongens 5-6)15/09/2020 (20:00 - 22:00)
  • Infoavond internaat (meisjes 1-6)14/09/2020 (20:00 - 22:00)