Aanmeldingsprocedure Menu internaat
Welkom

Beste ouders,

Dit internaatsreglement moet voor allen die hun kind bij ons op internaat inschrijven antwoord geven op de meeste praktische vragen aangaande onze organisatie. Vooraan in dit document vindt u onze visie en missie, zoals vanouds gebaseerd op het ignatiaans opvoedingsproject. Vanzelfsprekend zijn er ook de praktische leefregels, die noodzakelijk zijn waar zovele mensen samen leven en studeren. We verwachten dan ook dat u deze leefregels met uw zoon of dochter doorneemt en bespreekt. Want zij blijven een belangrijke leidraad doorheen alle jaren die een intern bij ons op internaat verblijft. Wijzigingen of aanvullingen in het reglement zullen telkens gecommuniceerd worden. Men kan op eenvoudige vraag altijd een papieren versie van dit internaatsreglement verkrijgen.

Voor een minderjarige jongere zijn het de ouders (of de voogd) die zich akkoord verklaren in naam van het kind dat zij op het internaat inschrijven voor het komende schooljaar. Maar van zodra een intern achttien jaar wordt, treedt die zelfstandig op. Dus in alle passages van ons reglement waar we over ‘ouders’ spreken, kan elke meerderjarige jongere autonoom handelen en beslissen.

In elk geval verwachten we dat elk van onze internen – ongeacht hun leeftijd – dit internaatsreglement goed leest, begrijpt en kent, en dat die het daadwerkelijk naleeft. Het is namelijk de basis voor een internaat waar het samenleven aangenaam is, en waar wij vanuit de vormende kracht van ons pedagogisch project de jongeren zo intens mogelijk kunnen begeleiden en vormen als studerenden en als waardevolle mensen.

Peter De Smet & Stefan De Cramer
Internaatsdirecteurs

Ons pedagogisch project: missie en visie

Net zoals in het Sint-Barbaracollege is de werking van het internaat gebaseerd op het solide fundament van de zogenaamde ‘Tien bewegingen’, die u op de website van het Sint-Barbaracollege kan terugvinden.
Wij onderschrijven mede de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs, die aangeeft op welke manier wij in het hedendaagse Vlaanderen ook onze school tot een katholieke dialoogschool willen uitbouwen. Maar specifiek voor ons internaat leest u hier onze eigen missie en visie:

1/ De internen worden gestimuleerd en begeleid om een gedreven studiehouding en een efficiënte studiemethode te vinden.

2/ De internen krijgen op psychologisch en moreel vlak houvast, ademruimte én groeikansen.

 • In een rustig, net en veilig internaat met duidelijke leefregels leren de jongeren doorheen de zes jaren geleidelijk aan met meer vrijheid én verantwoordelijkheid om te gaan op weg naar hun volwassenheid. Om hierin te slagen, is het noodzakelijk dat we voortdurend in dialoog zijn met onze internen, luisteren naar hun vragen, antwoord geven, en hen waar mogelijk ook laten participeren, en dit niet enkel via onze internenraad.
 • De regelmaat in onze dagindeling, met een evenwichtige afwisseling van studie en ontspanning, rust en lichaamsbeweging, legt de basis voor een gezonde levenshouding. Gezonde voeding is hier ook een belangrijk onderdeel van.
 • Opdat iedereen zich goed kan voelen, verwachten we dat de internen samen met de internaatsmedewerkers het internaat tot een warme en hechte leefgemeenschap Hiervoor moeten we blijvend werken aan voldoende contactmogelijkheden en de juiste omgangsvormen, zowel binnen elke leefgroep als tussen de verschillende leefgroepen van het internaat. Kernwaarden hierin zijn beleefdheid, respect, eerlijkheid, dankbaarheid, zorg, vriendelijkheid, empathie, dienstbaarheid en vriendschap voor de anderen. De ontspanningsactiviteiten staan hier mede ten dienste van. Sport en spel dienen niet alleen om de gezondheid van het lichaam te bevorderen, maar ook voor de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en het leren leven in een groep. Ook sociale en culturele activiteiten dragen hier zeker toe bij.
 • We willen de internen in (meestal individuele) leermomenten helpen te reflecteren over zichzelf, over de effecten van hun handelingen en woorden voor henzelf, voor de andere betrokkenen en voor hun leefgroep. Als we hen kunnen helpen los te komen van de eigen, onmiddellijke gevoelens, voorkeuren en angsten, krijgen ze een bredere blik op alles en iedereen, en kunnen ze juiste keuzes maken in hun handelen en spreken. Door het ontwikkelen van een zelfkritisch vermogen hopen we hen zo te helpen uitgroeien tot fijne en ontwikkelde persoonlijkheden.
 • We willen de internen een bredere blik op de wereld geven, hen oproepen tot engagement t.o.v. anderen (zowel binnen de internaatsgemeenschap als naar de buitenwereld toe) en hen zo laten proeven van de voldoening die men krijgt door zich betekenisvol en dienstbaar te maken voor anderen. Zo kunnen ze opmerkzaam en gevoelig worden voor de vele noden van anderen, vooral die van de kwetsbare en minderbedeelde mensen in onze wereld.
 • We willen de internen ook activiteiten aanbieden waarin verwondering en bewondering om al het mooie en indrukwekkende van deze wereld in hen kunnen groeien. Cultuur en natuur beleven en leren waarderen is ook een noodzakelijk onderdeel van ons opvoedingsproject. Ook dit kan immers de jongeren helpen om uit te groeien tot fijngevoelige, tevreden en dankbare volwassenen.
 • Internen moeten de kans krijgen om in de drukte van het leven nu en dan eens stil te worden, zodat ze zich bewuster worden van het mysterie, de rijkdom en de kracht van hun innerlijk leven. We willen hen binnen deze stilte uitnodigen om te peilen naar wat hen beweegt. Enkel in de stilte kan er ook verbondenheid ontstaan met het hogere, ook met God.

3/ De internaatsmedewerkers geven en krijgen de nodige inspiratie, ondersteuning en begeleiding.

 • De kwaliteiten die hierboven werden opgesomd moeten ook zichtbaar zijn in de persoonlijkheid van de internaatsmedewerkers. Want internaatsmedewerkers zijn met hun dynamiek en bezieling een voorbeeld en inspiratiebron voor jonge, zoekende mensen. Onze internaatsmedewerkers gaan duidelijk de weg vooruit met alle internen, met al hun collega’s, met het internaat.
 • Elke internaatsmedewerker is begaan met de jongeren die aan ons zijn toevertrouwd, is een luisterend oor en steunt hen wanneer het nodig is. Onze internen hebben zeker in hun groeijaren nood aan bekommerde mensen die willen luisteren naar hun levensverhaal en die hen in moeilijke fasen kunnen helpen om houvast en richting te vinden. Anderzijds hoort ook het aangeven van grenzen tot het opvoeden, en vraagt het samenleven in groep om duidelijke afspraken. Het is een deel van onze taak dat jongeren dit ook leren te begrijpen en na te volgen. Op het vlak van deze begeleiding moeten de ouders en de internaatsmedewerkers duidelijk eenzelfde visie hebben. Dit is maar mogelijk door voldoende overleg met en participatie van de ouders.
 • Voor het welslagen van ons project is het ook van groot belang dat de internaatsdirecteurs zorg dragen voor al hun medewerkers, professioneel en emotioneel. Daarvoor zullen zij voldoende tijd maken om met elke internaatsmedewerker in gesprek te gaan. Open communicatie is ook tussen de internaatsmedewerkers zelf belangrijk om de interne cohesie almaar te doen groeien en om bij eventuele meningsverschillen elkaar te kunnen vinden. Ook meer informele en ontspannende activiteiten zullen de teamspirit
 • De internaatsdirecteurs stimuleren de professionele groei van de internaatsmedewerkers en zichzelf door teamvergaderingen en interne en/of externe vormingen.
 • De internaatsdirecteurs zorgen voor een degelijke organisatie en een tijdige en transparante communicatie met heldere afspraken en een duidelijke lijn. Dit biedt rust en overzicht voor allen, en is een basis waarop we elke dag onze internaatswerking verder kunnen uitbouwen.

Kortom, we willen de jongeren op ons internaat laten groeien in
kennis en inzicht
vrijheid en verantwoordelijkheid
wijsheid en dienstbaarheid

Wie is wie?

Het internaat wordt georganiseerd door de VZW Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33 te 9000 GENT. Ons internaat is een door de Vlaamse overheid erkend internaat. Het bestuur ontving van de Vlaamse gemeenschap de definitieve erkenning als onderwijsinternaat en voldoet aldus aan de nodige voorwaarden.

 • Bestuursorgaan:
 Voorzitter:  Jan Vande Moortel
Leden: CEBECO vertegenwoordigd door Bob Van de Putte
Tom Boterberg
Annick Claes
Vincent Leus
Marleen Mannekens
Dirk Vandepitte
Lieve Vanschoubroek

Men kan met het bestuursorgaan contact opnemen per brief, gericht aan de voorzitter op het adres van de VZW.

 • Internaatsdirecteurs: 
   Stefan De Cramer     0499 / 05 93 69
  Peter De Smet 0499 / 05 93 70
 • Internaatsmedewerkers:
Lieselot Vercaemst 0498 / 52 00 93 meisjesinternaat
Camille De Maesschalck 0499 / 06 93 94 meisjesinternaat
Werner Blarinckx  0498 / 52 00 60 jongensinternaat 1ste jaar
Barbara De Rodder 0499 / 05 93 66 jongensinternaat 1ste jaar + 3de graad
Peter Coddens 0499 / 05 93 67 jongensinternaat 2de jaar
Niels Mistiaen 0499 / 05 93 62 jongensinternaat 2de graad
Renzo Verkooren 0499 / 05 93 85  jongensinternaat 2de graad
Tom De Burck 0499 / 05 93 68 jongensinternaat 3de graad
Stefan De Cramer 0499 / 05 93 69 jongensinternaat 3de graad
Tomas Van Den Neste 0499 / 05 93 65 jongensinternaat 3de graad + meisjes

Schriftelijke correspondentie van de internen en hun ouders met de internaatsdirecteur(s) of internaatsmedewerkers gebeurt uitsluitend via Smartschool.

 • Interne beroepscommisie:
Voorzitter:  Lieve Hoste
Externe leden: Janneke Hennekam, Sabrina Roeland, of, bij verhindering, Jessy De Block of Erika Modde
Interne leden:

a/ Een lid van het bestuursorgaan, met name Tom Boterberg of, bij verhindering, Vincent Leus of Dirk Vandepitte

b/ Twee personen uit het internaatsteam (behalve de internaats-directeur die de schorsing uitsprak), waarvan er eventueel één vervangen kan worden door een lid van het bestuursorgaan

 • Aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag:

Met meldingen, opmerkingen of vragen over grensoverschrijdend gedrag vanwege of tegenover internen of andere personen binnen het internaat, kan men in eerste instantie terecht bij iemand van de internaats-medewerkers of de internaatsdirecteur(s). Indien men dat niet verkiest, kan men zich wenden tot het CLB van onze school. Men kan hen heel eenvoudig contacteren via een Smartschoolbericht, gericht naar ‘CLB’.

 • Ondernemingsraad:
  Diederik Costeur 0499 / 05 93 78
 • Comité voor preventie en bescherming op het werk:
  Voorzitter:  Diederik Costeur 0499 / 05 93 78
  Preventieadviseur:  Geert Corveleyn  
  Inschrijvings- en uitschrijvingsmodaliteiten

   Aanmeldingsprocedure

  Omdat ons internaat verbonden is aan het Sint-Barbaracollege wordt er in principe verwacht dat wie zich bij ons aanmeldt als kandidaat-intern, ook naar het college (secundair onderwijs) zal komen. Binnen deze voorwaarde kan iedereen aangemeld worden als kandidaat-intern, zolang er plaats is in de betreffende leefgroep. De gegevens die ons hiervoor per mail dienen doorgestuurd te worden zijn te vinden op de website van onze school, bij ‘internaat/aanmeldingsprocedure’. Voor elk eerste jaar zijn er 18 tot 20 plaatsen in ons jongensinternaat en 6 tot 7 plaatsen in ons meisjesinternaat. Omdat er steevast meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, hanteren we aanmeldingslijsten die een objectieve rangorde krijgen:

  De datum van aanmelding bepaalt in principe de volgorde op de aanmeldingslijst, maar zussen of broers van oudere internen en huidige leerlingen van het Sint-Barbaracollege krijgen voorrang (ook wie het vorige schooljaar naar onze eigen lagere school ging). Het bestaan van deze voorrangsregels wordt jaarlijks aan alle betrokken ouders gecommuniceerd. Aanmelden met voorrang kan voor de eerstes slechts tot 1 januari van het jaar waarin een kind bij ons wil starten. Aangezien de volgorde van de aanmeldingslijst vanaf dan vaststaat, kunnen we in januari de eerste 18 jongens en de eerste 6 of 7 meisjes op de aanmeldingslijst uitnodigen voor een gesprek en een rondleiding door de school en het internaat. Pas hierna kan er een eigenlijke inschrijving gebeuren.

  Indien er dan kandidaten zijn die hun plaats niet meer wensen op te nemen, contacteert het internaat systematisch de eerstvolgende kandidaten op de aanmeldingslijst. We trachten elk jaar de inschrijvingsprocedure nog voor de paasvakantie af te ronden, zodat we toch binnen een redelijke termijn duidelijkheid kunnen geven aan alle kandidaat-gezinnen op de aanmeldingslijst voor het komende schooljaar. 

  Zij-instromers (leerlingen die in een hoger jaar wensen in te stromen op internaat) kunnen zich vanzelfsprekend ook aanmelden, afhankelijk van het aantal vrijgekomen plaatsen in de leefgroepen van deze hogere jaren.

  Inschrijving op het internaat

  Alvorens men eventueel kan ingeschreven worden op het internaat zal minstens één van de ouders (of de voogd) samen met de jongere zelf een rondleiding krijgen door de school en het internaat, gevolgd door een gesprek. In dit gesprek wordt gepeild of de verwachtingen en noden van de jongeren en het pedagogisch project van de school en het internaat in voldoende mate op elkaar kunnen aansluiten. Ook het internaatsreglement wordt dan aangereikt en waar nodig toegelicht. Hierna nemen beide partijen minstens een dag bedenktijd om al dan niet over te gaan tot inschrijven. Ook het internaat zelf kan van mening zijn dat een inschrijving niet in het belang van de jongere en/of van de internaatswerking is, en daarom eventueel niet overgaan tot een inschrijving.

  De eigenlijke inschrijvingsprocedure voor het internaat dient hoe dan ook bevestigd te worden door minstens een van beide ouders of de voogd met een ondertekening van de inschrijvingsovereenkomst. Dit ondertekend document moet per post of persoonlijk terugbezorgd worden aan het internaat. De inschrijving van een intern is administratief pas afgehandeld na ontvangst van dit formulier, na betaling van de waarborg en het eventuele voorschot. Ook dienen de nodige persoonlijke gegevens over de gezondheid, privacy-afspraken e.d. doorgegeven te worden aan het internaat.

  Wie ingeschreven is op internaat, is verzekerd van een plaats op de school, en dient zich niet meer aan te bieden in het CAR (Centraal Aanmeldingsregister) van de stad Gent. De jongere dient echter na het ondertekenen van de inschrijvingsovereenkomst wel nog apart ingeschreven te worden op het schoolsecretariaat.

  Indien de aanmelding van een jongere en de vraag tot inschrijving komt vanuit de jeugdhulpverlening, kan de overeenkomst met het internaat pas starten (en nadien verdergezet worden) onder de vastgelegde voorwaarden in het decreet voor de internaten dat rechtsgeldig werd vanaf 1 september 2023. Ook in dit geval kan het internaat besluiten om niet tot de inschrijving van een jongere over te gaan wanneer bijvoorbeeld de zorgvraag de draagkracht van het internaat overstijgt of wanneer er aanwijzingen zijn dat een inschrijving het internaatsleven al te nadelig zou beïnvloeden en ons pedagogisch project in gevaar zou kunnen brengen.

  Verlenging van de inschrijving

  Wanneer een intern ingeschreven wordt in het eerste jaar, is er jaarlijks een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst tot inschrijving, tenzij wanneer de ouders of het internaat daartoe niet besluiten.

  Om de goede werking van het internaat te ondersteunen zullen de ouders een eventuele beslissing om hun kind het volgend schooljaar niet meer naar ons internaat te sturen zo snel mogelijk schriftelijk (eventueel via mail) te kennen geven aan het internaat, en dit ten allerlaatste op 1 juli (tenzij bij herexamens).

  De verlenging van de inschrijving van een intern kan door het internaat geweigerd worden, onder meer in volgende gevallen:

  • omdat door een advies of attestering van de klassenraad een verderzetting van de schoolloopbaan op het Sint-Barbaracollege onmogelijk is geworden.
  • omdat de intern zich in het voorgaande schooljaar niet in voldoende mate kon houden aan wat in dit reglement wordt omschreven.
  • omdat de intern als gevolg van een tuchtprocedure een definitieve uitsluiting uit het internaat kreeg.
  • omdat de ouders onvoldoende vertrouwen toonden in de pedagogische aanpak en/of beslissingen van het internaat, waardoor een gezamenlijke, eensgezinde opvoeding van hun kind onmogelijk wordt.
  • omdat de persoonlijke bijdragen van het voorafgaand schooljaar niet volledig betaald zijn, of bij manifeste en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële verplichtingen tegenover het internaat.
  • omdat er een andere contractuele tekortkoming was in het voorafgaand schooljaar.

  Wanneer het internaat op het einde van een schooljaar overweegt om de overeenkomst niet automatisch te verlengen, nodigen zij de ouders uit tot overleg over de situatie. Dit gebeurt ten laatste op 1 juni in functie van het daaropvolgende schooljaar. Vanzelfsprekend zal het internaat in de meeste van bovenstaande gevallen reeds eerder tijdens het schooljaar de ouders hebben uitgenodigd voor een gesprek over de mogelijke problematiek, om samen naar een oplossing of een compromis te zoeken.

  Wanneer de ouders zelf in de loop van het schooljaar de overeenkomst tot inschrijving vroegtijdig wensen te beëindigen, vragen zij zo snel mogelijk een overleg hierover aan met de internaatsdirecteur(s), waarna zij desgewenst de uitschrijving schriftelijk of elektronisch bevestigen. Indien een intern vroegtijdig wordt uitgeschreven, gelden de financiële afspraken van dit reglement, die hieronder te vinden zijn bij ‘verbrekingsvergoeding’.

  Financiële modaliteiten

  De persoonlijke bijdrage (vroeger ‘kostgeld’ genoemd)

  De ouders zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de persoonlijke bijdrage. In principe komen er geen andere kosten voor de ouders, tenzij voor de occasionele aankoop van bijvoorbeeld stekkerdozen of plastic voedingsboxen bij het internaat. Ook wanneer de ouders hun kind activiteiten laten volgen die geen vast onderdeel uitmaken van het gezamenlijke internaatsleven binnen de leefgroep (bijvoorbeeld pianolessen), doen zij dat voor eigen rekening.

  De betaling gebeurt d.m.v. een maandelijkse doorlopende opdracht van een tiende van het totale bedrag tegen de 15de van elke maand, uitgezonderd voor de maanden juli en augustus (rekeningnummer BE30 0882 4529 5211 van Sint-Barbaracollege vzw, Savaanstraat 33, 9000 Gent).

  Ouders van eerstejaars internen of van zij-instromers starten deze betaling niet medio september maar pas medio oktober, indien zij een voorschot hebben betaald.

  De ouders verbinden er zich toe om de betalingen stipt uit te voeren. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de persoonlijke bijdrage. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. Zolang de persoonlijke bijdrage niet volledig is betaald, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht afspraken die ze onderling gemaakt hebben.

  Bij aanslepende niet-betaling van de persoonlijke bijdrage kan het internaat tot de maximaal wettelijke rentevoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. De interest is een moratoire interest gelijk aan de wettelijke interest.

  Bij ziekte van de intern wordt een gedeeltelijke terugbetaling voorzien vanaf vier weken ononderbroken afwezigheid, vakantiedagen niet meegerekend. De afwezigheid dient gestaafd te worden met een geldig doktersattest. Indien bij een gewapend conflict, pandemie of andere crisis het internaat zijn normale werking, eventueel in beperkte bezetting, kan blijven behouden, dan blijft de persoonlijke bijdrage onverkort verschuldigd.

  Wanneer 2 of meer kinderen van eenzelfde gezin gelijktijdig intern zijn bij ons, wordt er aan de jongere broer(s) en/of zus(sen) 5% korting toegewezen op de persoonlijke bijdrage.

  Het voorschot

  Enkel wanneer ouders hun kind voor het eerste jaar inschrijven op ons internaat, en wanneer de inschrijving niet gebeurt in de loop van het schooljaar maar ervoor, wordt er door het internaat een voorschot gevraagd. Dit voorschot bedraagt evenveel als de persoonlijke bijdrage van de betreffende intern voor één maand. Dit voorschot zal gebruikt worden als betaling van de eerstvolgende maand, zodat voor de eerstejaars de betaling van de maandelijkse doorlopende opdracht pas start medio oktober.

  Deze verplichting tot een voorschot geldt ook voor instromers in alle andere jaren, tenzij de inschrijving gebeurt in de loop van het schooljaar zelf waarin de jongere intern zal worden. In dat geval starten de ouders onmiddellijk met de betalingen van de persoonlijke bijdrage via een maandelijkse doorlopende opdracht (zie hierboven).

  De inschrijvingen van internen van het eerste jaar gebeuren quasi alle in de maanden januari, februari en maart, dus meerdere maanden voor de startdatum op internaat van 1 september. Wanneer ouders hun inschrijving na de voorafgaande paasvakantie nog annuleren, zal het bedrag van het voorschot in principe niet meer terugbetaald worden, tenzij het internaat de vrijgekomen plaats nog kan invullen voor 1 september.

  De waarborg

  Het voorschot geldt enkel tot het moment waarop de jongere intern is geworden en verschilt van de waarborgsom, die immers blijvend is gedurende alle opeenvolgende jaren die een jongere op internaat blijft. Het is het bedrag waarop het internaat eventuele schade aan de infrastructuur kan verhalen (zoals schade aan de internenkamer, een gebroken raam, of het verlies van een  elektronische inkomkaart, … ).

  Wanneer op het einde van een schooljaar zowel de ouders van een intern als het internaat zelf besluiten om de wederzijdse overeenkomst verder te zetten, wordt het bedrag van de waarborg automatisch overgedragen naar het volgende schooljaar. Indien er echter schade werd aangebracht door de intern aan de infrastructuur van het internaat, zal het internaat hiervoor een billijke en verantwoorde vergoeding bepalen en deze in mindering brengen van de waarborgsom. De waarborgsom dient telkens ten laatste voor 1 juni aangezuiverd te worden voor het volgende schooljaar, wanneer nodig.

  Bij het verlaten van het internaat wordt de waarborgsom automatisch binnen de drie maanden teruggestort aan de ouders.

  De verbrekingsvergoeding

  Dit is een vergoeding wanneer de ouders vroegtijdig de overeenkomst met het internaat beëindigen. Indien dus eenzijdig en los van een advies van de klassenraad wordt uitgeschreven vanaf 1 juli tot en met de kerstvakantie, kan het internaat een verbrekingsvergoeding van de som van drie maanden persoonlijke bijdrage vragen. Na de kerstvakantie tot en met het eind van de paasvakantie gaat het over een som van twee maanden persoonlijke bijdrage, na de paasvakantie over het bedrag van één maand.

  Aanwezigheden en afwezigheden op internaat

  Normale momenten van aanwezigheid, aankomst en vertrek

  Schooluren van het Sint-Barbaracollege (uit het schoolreglement): Op schooldagen is de school open van 7.45 uur tot 18.00 uur. De schoolpoort gaat open om 8.00 uur, 12.05 uur en 16.10 uur. De schoolpoort sluit om 8.25 uur, 12.20 uur en 16.30 uur. Buiten deze uren is de school toegankelijk via de portiersloge. De lessen worden gegeven van 8.30 uur tot 12.05 uur en (behalve op woensdag) van 13.30 uur tot 16.10 uur.

  Een aantal klassen van de tweede en derde graad kunnen ook les hebben op woensdag tot 13.00 uur. Leerlingen van de derde graad kunnen, bij afwezigheid van een leerkracht, dispensatie krijgen het 7de lesuur en het 5de lesuur op woensdag. De leerling dient aanwezig te zijn op school vóór 8.25 uur en vóór 13.25 uur; vóór het tweede belteken behoort de leerling in de klas zijn. Er is een korte pauze van 10.10 uur tot 10.25 uur en van 15.10 uur tot 15.20 uur.

  Toegang tot het internaat: Het internaat is enkel voor internen toegankelijk. Een intern zal in geen enkel geval een extern meenemen naar het internaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de internaatsdirecteur(s).

  Elke maandagmorgen gaan om 7.30 u de deuren van het internaat open voor de internen. De internen maken dan rustig hun boekentas en legen hun valies. Ten laatste om 8.20 u verlaat iedereen het internaat. Een intern die op maandagochtend eenmaal het schoolgebouw heeft betreden, mag zonder toestemming niet meer naar buiten (om bijvoorbeeld naar de winkel te gaan).

  Vrijdagavond na de laatste les is het internaat open van 16.10 u tot 16.45 u. Indien men later wordt afgehaald, is er steeds de mogelijkheid om te studeren in de studiezaal op school tot 18.00 u, maar dit dient dan wel op voorhand aangevraagd te worden bij het schoolsecretariaat. Tijdens de schooluren, weekends en vakantieperiodes blijft het internaat voor iedereen gesloten. Alleen via de internaatsdirecteur én na afspraak kan uitzonderlijk toegang tot het internaat verkregen worden.

  Omdat quasi al onze internen ook leerling zijn van onze school, is het internaat gesloten op de ochtenden en avonden van occasionele vrije dagen van de hele school of uitstapdagen voor de internen van een bepaalde leefgroep. Als er bijvoorbeeld een feestdag zou liggen op een woensdag, gaan de internen op dinsdagavond na school naar huis en komen dan op donderdagochtend terug naar het internaat.

  Afwezigheden van internen

  Als een jongere ingeschreven is in ons internaat, verwachten we dat die in principe gedurende het hele schooljaar, inclusief de proefwerkenperiodes, aanwezig zal zijn en aan alle activiteiten deelneemt. Dit geeft aan de jongere de kans om zich te integreren in de groep, zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen.

  Bij ernstige familiale of andere noodgevallen, die ertoe leiden dat de intern plots ’s avonds of ’s nachts het internaat moet verlaten, contacteren de ouders zo vlug mogelijk de internaatsdirecteur(s) telefonisch en communiceren over de reden van afwezigheid.

  Andere occasionele afwezigheden dienen door de ouders aangevraagd te worden bij de internaatsdirecteur(s), ten laatste in de week voor de aangevraagde afwezigheid met een gemotiveerd Smartschoolbericht. De internaatsdirecteur behoudt steeds het recht om deze aanvragen te weigeren.

  De intern die het internaat verlaat, dient eerst langs te gaan bij zijn/haar internaats-medewerker om dit vertrek te melden. Ook wanneer hij of zij terug is op internaat, wordt de internaatsmedewerker daarvan op de hoogte gebracht. Wanneer iemand in de portiersloge aanwezig is, zal de intern ook daar telkens zijn/haar reden tot verlaten van het internaat toelichten en moet dit gestaafd zijn met een schriftelijke of mondelinge goedkeuring van de internaatsmedewerkers.

  Als de leeftijd en de toestand van de jongere dat toelaten kan die autonoom van het internaat naar huis vertrekken, maar dit enkel op voorwaarde dat een ouder hiervoor schriftelijke toestemming gaf.

   Afwezigheden bij ziekte tijdens de schooluren

   Wanneer een intern afwezig is door ziekte verwittigen de ouders via een Smartschoolbericht behalve de school ook zo snel mogelijk het internaat, meer bepaald alle internaats-medewerkers van de eigen leefgroep én de internaatsdirecteur(s).

   Voor een korte ziekteperiode (één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen) volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders, liefst via Smartschool. Men kan een afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.

   Een medisch attest is vereist

   • Zodra men vier opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn.
   • Wanneer de ouders in hetzelfde schooljaar al vier keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring.
   • Als men afwezig is wegens ziekte tijdens de proefwerken.

   Indien een intern ziek wordt tijdens de schooluren, wordt de normale procedure zoals voor een extern gevolgd: De leerling wacht in het ziektekamertje tot de ouders hem/haar komen halen of gaat – als de leeftijd en de toestand van de jongere dat toelaten – zelf naar huis, op voorwaarde dat een ouder hiervoor schriftelijke toestemming gaf.

   Een intern mag in principe niet alleen op de gang van de leefgroep verblijven overdag. De school brengt de internaatsmedewerkers van de betrokken leefgroep en de internaats-directeur(s) op de hoogte.

   Afwezigheden bij ziekte tijdens de internaatsuren

   Bij ziekte of ernstiger blessure van een intern worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd. In samenspraak met de ouders wordt dan beslist of de intern op internaat blijft (bijvoorbeeld voor de nacht) of onmiddellijk opgehaald wordt.

   Als de leeftijd en de toestand van de jongere dat toelaten, kan die zelf van het internaat naar huis vertrekken, maar dit enkel op voorwaarde dat een ouder hiervoor schriftelijke toestemming gaf. De internaatsmedewerker(s) van de intern, maar ook de ouders zelf brengen de school op de hoogte indien die de volgende dag(en) afwezig zal zijn.

   Zie voor dit onderwerp ook ‘EHBO en medicatie op het internaat’.

   Van rechtswege gewettigde afwezigheid

   De van rechtswege gewettigde afwezigheden in de school (huwelijk, begrafenis, …) gelden ook als een gewettigde afwezigheid op internaat, mits een voorafgaande verwittiging via Smartschool. Toch dient men naast de school ook het internaat zo snel mogelijk hiervan te verwittigen.

   Door het internaat toegestane afwezigheden op regelmatige basis

   Vanaf het moment dat een intern op maandagochtend toekomt op internaat tot vrijdagavond mag die het internaat niet verlaten zonder toestemming van zijn/haar internaatsmedewerker en/of van de internaatsdirecteur.

   Over de middag is het internaat gesloten en vallen de leerlingen onder de verantwoordelijkheid van de school. De internen van de derde graad mogen dan, net zoals de externen, na hun warme maaltijd op school de stad in van 12.20 u tot 13.20 u., mits hun ouders daartoe toestemming gaven in het begin van het schooljaar. Ook na een volle lesdag (maandag, dinsdag en donderdag) kunnen de internen van de derde graad van 16.10 u tot 16.40 u. naar buiten.

   Internen die een buitenhuisactiviteit volgen (vb. sport in clubverband, muziekacademie, toneel) krijgen natuurlijk de kans om hun talenten verder te ontwikkelen. Alle wekelijkse afwezigheden voor buitenhuisactiviteiten worden in het begin van het jaar door de ouders ter goedkeuring besproken met de internaatsmedewerkers en internaatsdirecteur(s), en duidelijk omschreven qua invulling en timing. Indien deze goedkeuring is verleend, kan die toch in het geval van ongepast gedrag en/of slechte studieresultaten tijdelijk of definitief worden ingetrokken. De verantwoordelijkheid bij dergelijke wekelijkse afwezigheden valt terug op de ouders, aangezien zij hun kind de toestemming gaven om het internaatsleven tijdelijk te verlaten.

   In het 1ste, 2de en 3de jaar kan een dergelijke buitenhuisactiviteit één avond per week, in hogere jaren twee avonden. Voorwaarde is altijd dat de houding en de studieresultaten van de intern aanvaardbaar zijn. In de 3de graad kan dit ook op woensdagnamiddag. De internen van de 1ste en 2de graad zijn op woensdagnamiddag verplicht om deel te nemen aan de activiteiten van het internaat. Na overleg met de internaatsdirecteur(s) kan er voor bovenstaande beperkingen eventueel een uitzondering verkregen worden.

   Aangezien er in een leefgroep soms vrij veel internen gebruik maken van deze gunst, is het belangrijk dat ons internaatsleven toch zijn gewone structuur en ritme kan behouden. Het internaat kan dus geen extra begeleide studies voorzien voor internen die studietijd missen omwille van zulk een activiteit. In de jongste leefgroepen is het ook qua toezicht niet aangewezen dat de jongere verloren studietijd zou inhalen, terwijl de anderen sporten of op de kamer zijn.

   Onze keuken is na 19.00 u gesloten is en geen (warm) eten meer zal aanbieden. Om hygiënische redenen kan er geen voeding voor de afwezigen bewaard worden of meegenomen worden naar de leefgroep. Men komt na de avondactiviteit ook niet met eigen voeding het internaat binnen, maar zorgt ervoor dat men reeds gegeten heeft als men niet meer kan aansluiten in onze refter tussen 18.00 u en 19.00 u.

   Ieder die het internaat ’s avonds verlaat dient minstens drie kwartier voor het uur van slapen in de leefgroep terug te zijn. In principe keert elke intern na een avondactiviteit terug naar het internaat.

   De intern die het internaat voor zulk een vaste activiteit wil verlaten, moet telkens eerst langsgaan bij zijn/haar internaatsmedewerker om dit vertrek te melden. Ook bij terugkomst op het internaat gaat men onmiddellijk langs bij de internaatsmedewerker om die daarvan op de hoogte te brengen. Wanneer er in de portiersloge iemand van dienst is, zal de intern zich ook daar telkens even aanmelden bij vertrek en bij terugkomst in het gebouw.

   Toegang tot het internaat voor ouders

   Ouders of andere familieleden mogen niet op de gang van de leefgroep van hun kind komen voor de goede werking van het internaat en omwille van privacy-redenen tegenover. de andere internen. Uitzondering hierop zijn natuurlijk de installatie- en opruimdagen en bijvoorbeeld tijdens de grootoudernamiddag. Op maandagochtend of vrijdagavond kan dit occasioneel, maar enkel na afspraak met de internaatsdirecteur(s).

   In het geval dat ouders hun kind(eren) willen zien of iets willen afgeven tijdens de internaatsuren, dienen ze dit aan te vragen bij de internaatsdirecteurs of internaats-medewerkers.

   Het internaat als leefgemeenschap

   Ons internaat is Nederlandstalig, wat betekent dat onze internen en internaatsmedewerkers onderling enkel Nederlands praten. De keuze als ouders voor Nederlandstalig onderwijs betekent dat zij hun kinderen aanmoedigen om Nederlands te leren, ook als dat thuis niet de voertaal zou zijn. Het is overigens een grote hulp voor een kind in zulk een situatie wanneer het niet enkel op school en op internaat, maar ook thuis zoveel als mogelijk Nederlands kan horen, spreken of lezen.

   Een positieve houding

   Vooraan in dit reglement staat ons pedagogisch project, dat christelijk geïnspireerd is en zijn eigenheid kent vanuit de ignatiaanse traditie. We verwachten dat allen op een bewuste manier hieraan meewerken. Ons internaat kan maar een aangename leefwereld zijn als elke intern beleefd is en respect heeft voor al zijn of haar mede-internen, alle internaatsmedewerkers, personeelsleden, en iedereen die op het internaat aanwezig is. Dit geldt natuurlijk ook omgekeerd.

   Ons internaat waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, want ieder heeft recht op zijn of haar seksuele geaardheid en politieke, filosofische, ideologische of religieuze overtuiging. Het mag echter geenszins de bedoeling zijn om in houding of uiterlijk te provoceren, de goede zeden te schenden of de waardigheid van anderen te ondermijnen. We laten dan ook op ons internaat geen uitdagende, intimiderende of vernederende woorden, gebaren, symbolen, afbeeldingen en teksten toe. De internaatsdirecteur kan ook het dragen van bepaalde kleding of haardracht ter discussie stellen en – na overleg – eventueel verbieden.

   Het is zeer normaal dat tieners op een internaat nu en dan het spanningsveld aanvoelen tussen enerzijds hun individuele noden en wensen, en anderzijds de consequenties van het leven in een gemeenschap, met daarbij noodzakelijke afspraken en regels. Opgroeien op een internaat wakkert hun autonomie én flexibiliteit aan, maar leert hen ook andere belangrijke sociale vaardigheden voor de rest van hun leven. Het leert hen dat we als mens rechten, maar ook plichten hebben, ook morele en sociale.

   Het is eigen aan ons internaat dat we onze jongeren steeds meer met vrijheid en verantwoordelijkheid leren omgaan naarmate zij ouder worden, omdat zij immers in de volgende fase heel wat uitdagingen van het leven op eigen houtje zullen moeten opnemen. Dat kan enkel maar wanneer wij aan onze internen telkens weer het vertrouwen geven, en dat is een van de belangrijke pijlers van ons pedagogisch project. Zo bieden wij hen groeikansen, al weten we dat het soms fout kan en zal gaan. Maar als dat gebeurt zal telkens de dialoog en de bezinning volgen over de verrichte handelingen. Zo kan bij de jongere het inzicht groeien en het welgemeende voornemen om het in de toekomst anders aan te pakken.  

   We streven ernaar dat onze internen steeds meer engagement tonen voor de eigen leefgroep en we moedigen ook engagement naar andere leefgroepen toe, via onderlinge hulp bij het studeren (ook naar jongere internen toe), peter- of meterschap, ondersteuning van activiteiten … . Iedereen heeft talenten en we stellen het steeds op prijs wanneer die op internaat gedeeld kunnen worden. Wij betrachten immers dat onze internen kunnen uitgroeien tot wijze persoonlijkheden, die het ook als een levensopdracht zien om dienstbaar te zijn voor de medemensen. Verantwoordelijkheidszin, sociale bewogenheid en engagement beginnen allemaal vanuit een positieve instelling en een enthousiaste levenshouding.

   Indeling in leefgroepen

   Het internaat van het Sint-Barbaracollege is ingedeeld in vier verschillende leefgroepen, waarvan de slaapkamers telkens in aparte eenheden liggen. De kamers van de zowat honderd jongensinternen bevinden zich grotendeels op de derde verdieping van onze school in de Savaanstraat 33. Enkel de jongens van het eerste jaar hebben hun kamers op de tweede verdieping. De zowat veertig meisjesinternen verblijven in het gebouw Savaanstraat 82.

   In leefgroep 1 en 2 zitten de jongens van de eerste graad van het secundair onderwijs. Het eerste en tweede jaar verblijven elk op een aparte gang, en ook de studie en de activiteiten zijn meestal gescheiden. Tot de leefgroep 3-4 behoren de internen die in de tweede graad zitten. De jongens van de derde graad behoren tot de leefgroep 5-6. Vanaf de derdes verloopt het internaatsleven per graad.

   De meisjes vormen een aparte leefgroep waarbinnen de dagindeling varieert (omdat die natuurlijk ook gebaseerd is op de leeftijd) en grotendeels parallel loopt met die van de jongens. Door de structuur van het gebouw zijn er geen aparte afdelingen, maar jaargenoten krijgen natuurlijk hun kamers zo veel mogelijk naast elkaar. Hoe ouder de meisjes zijn, des te hoger krijgen ze hun kamers in dit gebouw dat zes etages heeft.

   Naast de slaapkamers hebben de internen ook verschillende ontspanningsruimtes, en kunnen ze gebruik maken van de sportzalen van de school. De maaltijden gaan door in de schoolrefter.

   De internaatsmedewerkers zijn de rechtstreekse aanspreekpunten voor de internen en hun ouders. Zij staan in voor de dagdagelijkse begeleiding van en zorg voor de jongeren. De eindverantwoordelijken van het internaat zijn de twee internaatsdirecteurs, die instaan voor de algemene praktische organisatie en de infrastructuur, voor het pedagogisch beleid en de eventuele tuchtprocedures. Zij onderhouden ook via het directieoverleg de goede communicatie tussen het internaat en externaat van ons college. 

   Ons internaat volgt per graad dus een eigen, vast dagritme, waarin vaste studiemomenten tijdig worden onderbroken door ontspanningsmogelijkheden binnen of buiten de schoolgebouwen.

   Dagindeling van de leefgroepen

   Leefgroep één (jongens)

   7.15u Iedereen wordt gewekt met muziek, frist zich op, kleedt zich aan. Kamer in orde brengen. Douchegelegenheid tot 7.30u.
   7.35u Iedereen vertrekt naar de refter voor het ontbijt. De gang wordt afgesloten.
   7.40u Ontbijt.
   8.00u Wie nog wat lessen wil nakijken, zet zich apart in de refter.
   8.25u Start van de schooldag.
     _________________________
   16.10u Vieruurtje en recreatie op de speelplaats.
   16.30u Schoolbel: verzamelen aan de trap, we gaan samen naar boven.
   16.35u Begin stille studie in de studiezaal.
   17.30u Sport in de sportzaal (voetbal, hockey, pingpong, tennis, …).
   18.30u Avondmaal.
   19.00u Avondstudie in de studiezaal.
   20.00u Recreatie in de speel- en/of sportzaal.
   20.40u Samen naar de gang: douchen, GSM, …
   21.05u GSM afgeven,  klaarmaken om te slapen.
   21.30u Lichten uit, nachtrust.

    

   Leefgroep twee (jongens)

   7.15u

   Iedereen wordt gewekt met muziek, frist zich op, kleedt zich aan. Kamer in orde brengen. Douchegelegenheid tot 7u30.

   7.35u

   Iedereen vertrekt naar de refter voor het ontbijt. De gang wordt afgesloten.

   7.40u

   Ontbijt.

   8.10u

   Wie nog wat lessen wil nakijken, zet zich apart in de refter.

   8.25u

   Start van de schooldag.

    

   _________________________

   16.10u

   Vieruurtje en recreatie op de speelplaats.

   16.30u

   Schoolbel: verzamelen aan de trap, we gaan samen naar boven.

   16.35u

   Begin stille studie in de studieklas.

   17.40u

   Sport in de sportzaal (voetbal, hockey, pingpong, tennis, …).

   18.25u

   Avondmaal.

   19.00u

   Avondstudie in de studieklas.

   20.00u

   Recreatie in de speel- en/of sportzaal.

   20.40u

   Samen naar de gang: douchen, GSM, occasioneel kamerbezoek, …

   21.15u

   GSM afgeven, geen kamerbezoek meer en klaarmaken om te slapen.

   21.30u

   Lichten uit, nachtrust.

   Leefgroep drie-vier (jongens)

   7.00u

   Er wordt gewekt met muziek. Douchegelegenheid tot 7u20.

   7.20u

   Belsignaal : Iedereen gaat zelfstandig naar het ontbijt. Ten laatste om 7.30u in de refter.

   7.50u

   Vrije ochtendstudie of douchegelegenheid. Kamer in orde brengen.

   8.10u

   1ste   belsignaal : iedereen maakt zich klaar om naar beneden te gaan.

   8.20u

   2de  belsignaal : iedereen vertrekt naar beneden.

   8.25u

   Start van de schooldag. Het internaat wordt afgesloten.

    

   _________________________

   16.10u

   Vieruurtje en recreatie op de speelplaats.

   16.40u

   Belsignaal school : bovenaan verzamelen aan de ingang van de leefgroep.

   16.50u

   1ste belsignaal : GSM afgeven, eventueel water halen, toilet, …

   17.00u

   2de  belsignaal : start stille studie op de eigen kamer.

   18.15u

   Belsignaal : verzamelen aan de deur. In groep naar de refter.

   18.20u

   Avondmaal.

   18.45u

   Recreatie.

   19.55u

   1ste belsignaal : Iedereen is terug op de gang. GSM afgeven, eventueel water halen, toilet, …

   20.00u

   2de  belsignaal : Start tweede studie.

   21.00u

   Einde studie en begin recreatie.

   21.40u

   1ste  belsignaal : Iedereen is terug op de gang en maakt zich klaar voor de nachtrust.

   21.45u

   2de belsignaal : Alle derdes geven GSM en laptop af, gaan naar eigen kamer.

   21.50u

   3de belsignaal : Alle vierdes geven GSM af, gaan naar eigen kamer.

   22.00u

   Alle derdes doen hun licht uit en gaan slapen.

   22.30u

   Alle vierdes geven hun laptop af, doen hun licht uit en gaan slapen.

   Leefgroep vijf-zes (jongens)

   7.00u

   Er wordt gewekt met muziek. Douchegelegenheid.

   7.25u

   Belteken : naar de refter voor het ontbijt. Ten laatste om 7.35u. in de refter.

   7.50u

   Vrije ochtendstudie of douchegelegenheid. Kamer in orde brengen.

   8.10u

   1ste  belsignaal : internen maken zich klaar.

   8.20u

   2de  belsignaal : iedereen gaat naar beneden.

   8.25u

   Start van de schooldag. Het internaat wordt afgesloten.

    

   _________________________

   16.10u

   Vieruurtje en begin vrije tijd.

   16.40u

   Schoolbel : einde vrije tijd. Ten laatste terug op school indien het gebouw werd verlaten.

   16.45u

   Begin verplichte, stille vooravondstudie op de eigen kamer.

   18.10u

   Belsignaal : verzamelen aan de deur. In groep naar de refter.

   18.15u

   Avondmaal en aansluitend recreatie.

   19.25u

   Iedereen is terug op de gang.

   19.00u

   Verplichte avondstudie op de eigen kamer.

   20.15u

   Recreatie.

   22.00u

   Iedereen is terug op de gang. Avondstilte.

   22.30u

   Allen gaan naar eigen kamer en sluiten hun deur.

   23.00u

   Lichten en muziek uit, nachtrust.

   Leefgroep 1ste graad (meisjes)

   7.15u

   Opstaan. Aankleden, douchen, bed opmaken, kamer in orde brengen.

   7.50u

   Verzamelen in inkomhal en met internaatsmedewerker samen naar het ontbijt.

   7.55u

   Ontbijt. Daarna kan wie nog wat lessen wil nakijken, zich apart zetten in de refter.

   8.20u

   Refter verlaten.

   8.25u

   Begin van de schooldag.

    

   _________________________

   16.10u

   Vieruurtje en recreatie op de speelplaats.

   16.40u

   Vertrek naar het internaat samen met de internaatsmedewerker.

   16.45u

   Begin stille studie in de studiezaal.

   17.45u

   Sport in sportzaal.

   18.20u

   Samen met de internaatsmedewerker naar de refter voor het avondmaal.

   18.25u

   Avondmaal.

   18.50u

   Vertrek naar het internaat samen met de internaatsmedewerker.

   19.00u

   Avondstudie in de studiezaal.

   20.00u

   Recreatie : douchen, kamerbezoek, gezelschapsspelen …

   20.40u

   GSM-tijd tweede jaar tot 21.15u.

   20.45u

   GSM-tijd eerste jaar tot 21.10u.

   21.15u

   Geen kamerbezoek meer en klaarmaken om te slapen.

   21.30u

   Lichten uit, nachtrust.

   Leefgroep meisjes 2de  graad (meisjes)

   7.15u

   Opstaan. Aankleden, douchen, bed opmaken, kamer in orde brengen.

   7.50u

   Zelfstandig naar het ontbijt.

   7.55u

   Ontbijt. Daarna kan wie nog wat lessen wil nakijken, zich apart zetten in de refter.

   8.20u

   Refter verlaten.

   8.25u

   Begin van de schooldag.

    

   _________________________

   16.10u

   Vieruurtje en recreatie op de speelplaats.

   16.40u

   Vertrek naar het internaat samen met de internaatsmedewerker.

   16.45u

   Begin stille studie op de eigen kamer.

   18.05u

   Zelfstandig naar de refter voor het avondmaal.

   18.10u

   Avondmaal.

   18.50u

   Vertrek naar het internaat samen met de internaatsmedewerker.

   19.00u

   Avondstudie op de eigen kamer.

   20.00u

   Recreatie : douchen, kamerbezoek, gezelschapsspelen, sporten …

   21.45u

   Alle derdes geven GSM af, leggen hun laptop op de afgesproken plaats, gaan naar eigen kamer.

   21.50u

   Alle vierdes geven GSM af, gaan naar eigen kamer.

   22.00u

   Alle derdes doen hun licht uit en gaan slapen.

   22.30u

   Alle vierdes leggen hun laptop op de afgesproken plaats, doen hun licht uit en gaan slapen.

   Leefgroep meisjes 3de  graad (meisjes)

   7.15u

   Opstaan. Aankleden, douchen, kamer in orde brengen.

   7.50u

   Zelfstandig naar het ontbijt.

   7.55u

   Ontbijt. Daarna kan wie nog wat lessen wil nakijken, zich apart zetten in de refter.

   8.20u

   Refter verlaten.

   8.25u

   Begin van de schooldag.

    

   _________________________

   16.10u

   Vieruurtje en recreatie.

   16.45u

   Begin stille studie op de eigen kamer.

   18.05u

   Zelfstandig naar de refter voor het avondmaal.

   18.10u

   Avondmaal.

   19.00u

   Avondstudie op de eigen kamer.

   20.00u

   Recreatie : douchen, kamerbezoek, gezelschapsspelen, sporten …

   22.00u

      Iedereen is terug in de leefgroep. Avondstilte.

   22.30u

      Allen gaan naar eigen kamer en sluiten hun deur.

   23.00u

      Lichten en muziek uit, nachtrust.

   Gebruik van de internaatskamers

   Het internaat doet blijvend inspanningen om haar infrastructuur te moderniseren en om de gangen en kamers van de verschillende leefgroepen gezellig en netjes te maken. We vragen dan ook van alle internen respect hiervoor en de nodige medewerking om alles goed te kunnen onderhouden.

   Behalve de jongens van het eerste jaar (die per twee op een kamer slapen) krijgen al onze internen een individuele kamer, die zij telkens voor een jaar mogen betrekken. Wanneer eind augustus op de installatiedagen aan de internen hun kamer wordt toegewezen, ligt de kamerverdeling van het internaat voor dat schooljaar in principe vast.

   Op het moment dat de intern met zijn of haar gezin de kamer komt inrichten, zal hij of zij eerst samen met een internaatsmedewerker de staat van die kamer opmaken via het invullen van een formulier. Op het einde van elk schooljaar wordt bij de opruimdagen de staat van de kamer opnieuw opgemaakt en vergeleken.

   Als een intern in de loop van dat schooljaar merkt dat er iets stuk gaat op die kamer, moet hij of zij dat onmiddellijk rapporteren. Wanneer er bewust schade zou zijn toegebracht, zal de internaatsdirecteur de ouders daarvan op de hoogte brengen en kan een vergoeding gevraagd worden.

   De internen mogen hun kamer volgens een persoonlijke stijl inrichten, maar zonder overdaad en met de nodige goede smaak. Politieke symbolen zijn niet toegelaten. De internaatsmedewerkers of -directeur(s) kunnen vragen om bepaalde zaken te verwijderen. Om posters aan de muur te bevestigen, gebruikt men enkel duimspijkers. Er worden geen nagels in de muur geslagen, en dus ook geen hangende boekenplanken geïnstalleerd zonder toestemming van de internaatsdirecteur. Er worden ook geen spiegel(tje)s aan de muur gekleefd.

   De meubelschikking mag de gemakkelijke doorgang of het poetsen van de kamer niet bemoeilijken. Ook zorgt men ervoor dat de deur volledig kan opendraaien. Wanneer men de meubelschikking op de kamer wil veranderen, kan dit pas na toestemming van de internaatsmedewerker. Let er echter op dat men bij het verschuiven van de meubels geen schade toebrengt. Als een internaatsmedewerker in de loop van het schooljaar redenen heeft om toch nog een andere plaatsing van de meubelen op te leggen aan een intern, zal die dit opvolgen en zo behouden.

   Op bepaalde momenten van de dag is het toegestaan om op de eigen kamer naar muziek te luisteren (afhankelijk van de leefgroep) met de afspraak dat deze muziek niet in de gang te horen mag zijn. Bij het openen en sluiten van de ramen of deuren maakt men geen overbodig lawaai. Een gouden regel is dat iedereen die dat wil in staat moet zijn om ongestoord op zijn of haar kamer te verblijven. Lawaai in de gang wordt dus tot een minimum beperkt.

   Om goed te kunnen studeren is het belangrijk dat internen hun kamer netjes en ordelijk houden. Meestal gaat het om een beperkte ruimte die dan ook vlug vol kan liggen. Daarom vraagt de orde van de kamer een bewuste en aangehouden aandacht, wat zeker ook zijn vormende waarde heeft voor opgroeiende jongeren. Het behoort tot de opvoedende taak van de internaatsmedewerkers om hier mee op toe te zien.

   Indien mogelijk controleren zij je kamer terwijl je zelf aanwezig bent, maar dat zal niet altijd haalbaar zijn, aangezien dat enkel ’s ochtends systematisch kan gebeuren, wanneer voor de internen het eerste lesuur gestart is (zie ook ‘privacy van de internenkamer’).

   Wat zijn onze concrete verwachtingen voor de orde en netheid van een internaatskamer?

   Elke maandag maak je je reistas leeg en leg je de propere kleren in de kast, ordentelijk georganiseerd. Je reistas plaats je in of op je kast. Enkel deze tas mag zich op je kast bevinden. Je vuil geworden kleren leg je doorheen de week onmiddellijk in je lege valies, zodat je ze op vrijdag niet vergeet mee te nemen naar huis. Wat nat is geworden, laat je natuurlijk eerst drogen.

   Elke ochtend laat je je bed goed open liggen ter verluchting, om dan na school je bed netjes toe te leggen. Je maakt verplicht gebruik van (hoes)lakens en een kussensloop die je ook op tijd ververst. Het internaat bepaalt de data waarop alle internen hun beddengoed op vrijdag meenemen naar huis om ze te laten wassen (zowat om de drie weken) en deelt die mee in het begin van het schooljaar. 

   Zorg dat er tussen je bed en de muur (of tussen andere meubels) geen vuile kousen en dergelijke meer blijven hangen. Zeker ook onder het bed mag er niets te vinden zijn (tenzij je natuurlijk een hoogslaper hebt als bed).

   Je houdt de vloer zoveel mogelijk leeg. Schoenen en pantoffels laat je er niet rondslingeren, maar geef je een vaste plaats in de kast of in een hoek van je kamer, zodat je er niet kan over struikelen. Besteed bijzondere zorg aan de orde op je bureau of de kleinere kastjes of rekken. Papieren, boeken en studiemateriaal liggen netjes geordend, het bureaublad blijft grotendeels vrij. Je toiletartikelen plaats je op het tablet boven je wasbak of -als het er teveel zijn- berg je op in je kast. Het venstertablet wordt geen stapelplaats van allerlei kleinere spullen, maar blijft netjes.

   Je kamervloer wordt door ons poetspersoneel eenmaal per week op een vastgelegde dag gepoetst (gestofzuigd en gedweild). Dit moet echter zonder belemmeringen kunnen gebeuren. Het behoort duidelijk niet tot de taken van het poetspersoneel om eerst allerlei rommel te moeten opruimen. Zorg er dan ook voor dat op de afgesproken poetsdag je vloer volledig leeg is (schoenen en dergelijke staan in je kast). Leg indien mogelijk je bureaustoel op je bed. Behalve de vloer zal de schoonmaker ook je venstertablet, je wasbak en het tabletje erboven reinigen. Dus die heb je die ochtend volledig leeggemaakt. Je leegt zelf regelmatig je vuilbakje (gesorteerd) in de grotere afvalbakken, en zeker op de poetsdag dient je vuilbakje leeg te zijn.

   Wanneer je kamer niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de schoonmaker besluiten om je kamer die week niet te poetsen. Die geeft je kamernummer door aan een internaatsmedewerker of de internaatsdirecteur, die dan  je kamer inspecteert en jou de opdracht geeft om nog diezelfde avond je kamer ordelijk te maken én zelf te poetsen. Bij herhaling hiervan kunnen er ook andere sancties worden aan verbonden.

   Het poetspersoneel zal voor de jongste internen van de eerste graad de meubelen afstoffen en de eventuele matten stofzuigen. Maar de internen van de tweede en derde graad zijn hier zelf verantwoordelijk voor, en krijgen dan ook van het internaat elk een stofdoek die zij naamtekenen en jaar na jaar gebruiken. Zij kunnen ook een stofzuiger gebruiken in afspraak met de internaatsmedewerkers.

   Het poetspersoneel zal dagelijks alle toiletten en douches van het internaat nazien en poetsen, maar het spreekt vanzelf dat elke intern deze telkens na gebruik zelf netjes achterlaat. Toiletpapier, lege flacons van shampoo en dergelijke laat je niet op de grond achter.

   Wanneer de internen gebruik maken van gemeenschappelijke lokalen (ontspanningszaal, studiezaal, refter, …). zijn zij verantwoordelijk voor de zorg van meubilair en materiaal, en voor het opruimen achteraf. Zo zal men na elke maaltijd in de refter de tafels netjes achterlaten en de stoelen onder de tafels schuiven. Via een beurtrolsysteem ruimen we de tafels af en maken we ze schoon met nat. Als er iets op de stoelen of de vloer ligt, verwijderen we dat ook.

   Het is belangrijk om alle ruimtes tijdig en goed te verluchten, zeker de eigen kamer. De internen zorgen er wel voor dat het raam van hun kamer tijdens het weekend en op vakantiedagen gesloten is. Als zij dat niet doen, en er als gevolg daarvan schade is door regeninslag of andere, zal deze schade vergoed dienen te worden.

   Gebruik van het internet

   De laatste jaren is het gebruik van laptops, tablets en internet in het algemeen tijdens de studies sterk toegenomen. Noodgedwongen, maar ook als positieve keuze, worden digitale media meer en meer ingezet in de school. Het gebruik van GSM, laptop en andere media op internaat is enerzijds verrijkend, maar anderzijds is het een mogelijke bron van misbruik.

   Wanneer GSM en laptop op ons internaat gebruikt mogen worden hangt af van de leefgroep van de intern (zie bij de dagorde van de verschillende leefgroepen vanaf pag.16). Bij de maaltijden zijn deze altijd verboden. De bedoeling is dat we onze internen leren omgaan met deze media, en dus zullen ze meer vrijheid en verantwoordelijkheid hierin krijgen naarmate ze ouder worden. We beseffen dat hier een grote portie zelfdiscipline voor nodig is, maar verwachten dat de internen zich houden aan de afspraken die gemaakt worden binnen elke leefgroep.

   Iedereen heeft de toestemming om maximum één laptop of één tablet mee te nemen naar het internaat. Voor elke jongere is de toegang tot het internet strikt persoonlijk. Dit wil zeggen dat iedere intern 1 code krijgt die hij/zij kan gebruiken om twee verschillende toestellen te verbinden met het internet, bijvoorbeeld op GSM en/of laptop. De wifi (draadloos netwerk) wordt uitgezet wanneer het tijd is om te gaan slapen.

   In sommige kamers bij de meisjes en bij leefgroep 5-6 is het ook mogelijk om met een kabel internet op de computer te hebben. De uren hebben we gelijkgesteld, dus daar kan men kiezen tussen internet met de kabel, of met de wifi, of beide.

   De intern is zélf verantwoordelijk voor alle internetactiviteiten die gebeuren, zowel vanuit zijn of haar persoonlijk apparaat als via de toegang van zijn persoonlijke toegangscode. We adviseren dan ook dat men de toestellen goed beschermt tegen virussen, spyware, … Indien de intern zijn of haar code uitgeleend heeft aan iemand anders, blijft dit onder eigen verantwoordelijkheid. Het is ten strengste verboden om het internet te gebruiken voor illegale praktijken.

   Het internaat en zijn personeelsleden kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die internen ondervinden aan hun hard- en software door middel van hun internettoegang.

   Ontspanningsmogelijkheden

   • Avondrecreatie

    Internen hebben het voordeel dat zij na schooltijd heel veel uren samen kunnen zijn met hun leeftijdsgenoten, en vooral tijdens de momenten van ontspanning hechte banden met elkaar kunnen smeden. Naargelang het tijdstip en de omstandigheden (weer, leefgroep, tijd van het jaar,…) kunnen onze jongens en meisjes terecht op de speelplaats, de sportzalen, in hun eigen ontspanningslokaal of in het tuintje. In de sportzalen is aangepast schoeisel en kledij steeds verplicht. Wie ’s avonds een rustig praatje wil slaan met vriend(inn)en, kan daarvoor ook op vooraf bepaalde tijdstippen (afhankelijk van de leefgroep) met hen samenzitten op zijn of haar kamer.
    Internen die een muziekinstrument bespelen, krijgen na overleg met de internaatsdirecteur en goede afspraken met de internaatsmedewerkers een lokaal ter beschikking om er te oefenen. Er zijn meerdere piano’s ter beschikking in onze lokalen.
    De jongens en meisjes van de tweede en de derde graad kunnen in hun ontspanningslokaal naar het journaal of andere programma’s kijken. Daarnaast zijn er in elke leefgroep kranten beschikbaar, zodat de internen op de hoogte kunnen blijven van de actualiteit.

   • Woensdagnamiddagactiviteiten

    Elke woensdagnamiddag is er voor de internen van de eerste en tweede graad een activiteit voorzien waaraan men verplicht deelneemt. Dit is noodzakelijk voor de integratie van elke intern in zijn of haar leefgroep. Zo leren de internen elkaar en de internaatsmedewerkers beter en op verschillende manieren kennen. Het internaat biedt een gevarieerd activiteitenprogramma aan – heel vaak buiten onze schoolmuren – waarin sport en avontuur wordt afgewisseld met culturele en sociale activiteiten.
    De jongens en meisjes van het vijfde en zesde jaar mogen hun eigen activiteiten plannen in overleg met hun internaatsmedewerker, hetzij individueel, of in groepjes. Zij mogen op woensdagnamiddag het internaat verlaten om hun vrije tijd zinvol en creatief te besteden. In geval van misbruik kan de toelating om het internaat te verlaten echter ook worden ingetrokken. Het internaat zelf zal occasioneel ook voor de derde graad activiteiten voorstellen op woensdagnamiddag of ’s avonds.

   • Individuele ontspanningsactiviteiten buiten het internaat
    Zoals eerder aangegeven kunnen internen onder bepaalde voorwaarden en na goedkeuring van de internaatdirecteur(s) het internaat verlaten voor individuele activiteiten in een sportclub, muziekacademie, of andere vereniging.

   Participatieorganen

   • Internenraad

    De internenraad is een overleg- en adviesorgaan waarin internen van de verschillende leefgroepen onder begeleiding van een of meerdere internaatsmedewerkers regelmatig samenkomen. De samenstelling ervan wordt bepaald bij het begin van elk internaatsjaar. De voorzitter wordt door de groep verkozen (in samenspraak met de begeleidende internaatsmedewerkers).
    De bedoeling is om de internen te beluisteren, om hen zicht te geven op het hoe en waarom van de organisatie van het internaat, en om hen daaraan zo actief mogelijk te laten participeren. Van de leden van de internenraad wordt ook enig engagement verwacht.
    De internenraad kan wanneer het regels en procedures betreft enkel haar advies geven. Ook andere items uit deze teamvergadering kunnen ter advies voorgelegd worden bij de internenraad. De verslagen van de vergaderingen van de internenraad worden telkens doorgemaild naar alle internen.

   • Oudercontacten

    Oudercontacten bieden de ouders de gelegenheid tot overleg met de school over de ontwikkeling van hun kinderen. De studiehouding en -resultaten zijn hierbij altijd belangrijke aandachtspunten. Maar zeker ook op een internaat moet er aandacht zijn voor de sociale ontwikkeling en het welbevinden van de jongeren, en dient er hierover regelmatig communicatie met de ouders mogelijk te zijn.
    Het internaat organiseert telkens in het begin van het schooljaar een informatieavond waar eerder algemene informatie wordt gegeven. Per leefgroep worden er de internaats-medewerkers en de werking voorgesteld. Daarnaast zijn er minstens twee maal per jaar (indien mogelijk op hetzelfde moment als de school) individuele oudercontacten mogelijk met de internaatsmedewerkers en/of de internaatsdirecteurs. In geval het internaat ouders expliciet hiervoor persoonlijk uitnodigt, verwachten we dat deze hierop ingaan of – indien zij verhinderd zouden zijn – dat zij zelf vragen om een afspraak op een ander moment. Dit alles in het belang van hun kind.
    Vanzelfsprekend zijn er nog heel wat andere momenten van contact mogelijk tussen de ouders en het internaat, vooral met de internaatsmedewerkers, hetzij via Smartschool, hetzij (indien aangewezen) telefonisch.

   • Ouderraad van het internaat

    Tweemaal per jaar, meestal op een woensdagavond, worden alle ouders van onze internen uitgenodigd voor een samenkomst van de ouderraad van het internaat. Hier worden de ouders geïnformeerd over het meer algemene reilen en zeilen op internaat in het voorbije half jaar, en de nabije toekomst. Er wordt samen overlegd over bepaalde thema’s betreffende het internaatsleven. Ook de ouders kunnen thema’s voorstellen om te bespreken, vragen stellen of bedenkingen suggereren. Het verslag van deze vergaderingen wordt nadien telkens doorgestuurd naar alle ouders.

   • Menucommissie

    Enkele keren per jaar is er na schooltijd een menucommissie (soms online), waarin naast leden van de directie, ouders van externen en internen ook enkele internaatsmedewerkers en de internenraad in dialoog gaan met onze huiskok en een afgevaardigde van de firma Sodexo. Hier worden opmerkingen of klachten over de maaltijden van de voorbije periode besproken. De kok zal in deze dialoog ook zijn of haar kant van de zaak proberen te verduidelijken aan de aanwezigen. Die opmerkingen of klachten kunnen alle leerlingen en medewerkers op elk moment via een QR-code of een link doorgeven aan onze kok.
    De menu’s worden voor elke maand twee weken op voorhand doorgemaild naar de leden van de menucommissie, zodat zij opmerkingen en suggesties kunnen geven over wat er op het menu komt in die volgende maand.

   Het internaat als leergemeenschap

   Belang en organisatie van de studie op ons internaat

   Een van de speerpunten in de werking van ons internaat is dat wij onze internen willen helpen te groeien in hun studies en inzicht. We merken dat internen het best in staat zijn om voluit voor hun studies te gaan wanneer ze kunnen terugvallen op een gezonde portie intrinsieke motivatie. Jongeren die interesse hebben voor hun gekozen studierichting studeren met plezier en ijver.

   Daarom streven we op ons internaat naar een studiebevorderend klimaat met voldoende studietijd, telkens aangepast aan het leerjaar waarin elke intern zich bevindt. In de dagorde van de verschillende leefgroepen hierboven is zichtbaar wanneer precies de studiemomenten vastgelegd zijn, althans voor de gewone schoolweken.

   Een paar weken voor elke proefwerkenperiode worden de woensdagnamiddagactiviteiten vervangen door extra-studie, en ook tijdens de proefwerken zelf is er in de namiddag verplichte studietijd. Elke intern die zijn of haar studietijd efficiënt invult, zou met de vastgelegde studiemomenten normaal gezien genoeg tijd moeten hebben om rond te komen. Maar wie occasioneel eens wil langer studeren, krijgt daar – in overleg en afspraak met de internaatsmedewerkers – in principe de kans toe.

   De internen van de eerste graad studeren gezamenlijk in een studiezaal of in een grote klas onder toezicht van hun internaatsmedewerker. Vanaf de derdes studeert men op de eigen kamer.

   Bij de jongsten wordt in de gezamenlijke studie de nodige concentratie en doorzettings-vermogen bijgebracht. De internaatsmedewerker leert hen ook het dagelijks goed plannen van taken en lessen aan, en geeft studietips en persoonlijke feedback op hun studieresultaten. Het is de bedoeling dat in de eerste graad de juiste studiehouding tot een gewoonte wordt gemaakt voor onze internen, een gewoonte die ze ook in de tweede en derde graad aanhouden en die hen ook daarna nog een blijvend houvast biedt.

   Per leefgroep gelden specifieke regels voor de mogelijkheden om eventueel uitleg te vragen aan de internaatsmedewerker en/of een mede-intern. Omdat we onze internen ook willen stimuleren om hun talenten ten dienste te stellen van de anderen, laten we internen uit de 3de graad uitleg geven aan die jongere internen die deze ondersteuning kunnen gebruiken. Het peter/meter-project van de school loopt op internaat dus in zekere zin voort na 16.10 u.

   Het kan natuurlijk gebeuren dat er gaandeweg moeilijkheden in de studies opduiken. Soms zijn er weken met veel taken en toetsen, soms loopt het wat minder makkelijk op school of met de vrienden, of er kunnen nog andere factoren zijn waardoor de studies een heuse opgave lijken te worden. De internaatsmedewerkers zijn echter steeds in de buurt om te helpen waar nodig. Vanzelfsprekend kunnen en mogen zij niet het werk van de leraren overnemen of herhalen, maar zij kunnen bijvoorbeeld wel een studieplanning helpen opmaken, gerichte tips geven bij het studeren, een motiverend gesprek hebben met de jongere, of zij kunnen eens contact opnemen met de leraren of leerlingenbegeleiding; zo kan een intern na een moeilijker fase geholpen worden om voldoende moed en doorzettingsvermogen te vinden voor een frisse nieuwe start.

   Uiteraard blijft het belangrijk dat alle ouders hun kinderen mee motiveren, en er op toezien dat de internen ook tijdens het weekend voldoende tijd en aandacht aan het schoolwerk besteden.

   Communicatie met de ouders, de school, het CLB

   Hiervoor hadden we het reeds over de twee oudercontacten die de ouders kunnen hebben met de internaatsmedewerkers of de internaatsdirecteurs. De internaats­medewerkers volgen de schoolresultaten van hun leefgroep op en proberen hun internen te motiveren en bij te sturen. Wanneer dit nodig blijkt, contacteren zij de ouders – of omgekeerd – om samen advies of hulp in te winnen bij de leraren, de leerlingenbegeleiding of het CLB. Na elk rapport is er een bespreking tussen de internaatsdirecteur en de internaatsmedewerkers per graad. Als ouders vragen of opmerkingen hebben over de studieresultaten van hun kind, mogen ze dus zeker niet aarzelen om naast de medewerkers van de school ook die van het internaat te contacteren.

   Twee keer per jaar (op het einde van het eerste en het derde trimester) maken de internaatsmedewerkers van de eerste en de tweede graad een internaatsrapport op voor elk van de internen in hun leefgroep. Hierin wordt niet alleen de studiehouding van elke intern over de voorbije periode geëvalueerd, maar ook de integratie in het groepsleven, de algemene omgangsvormen, en de orde en stiptheid. Wij hechten zeer veel belang aan deze communicatie omdat ze de ouders in staat stelt een goed beeld van hun kind te krijgen op het internaat. We verwachten immers ook van de ouders de medewerking om – wanneer nodig – bijsturingen in de studiehouding en attitudes van hun kind te helpen verwezenlijken.

   Goede communicatie beperkt zich echter niet tot deze twee momentopnames per jaar. Tijdens de installatie- of opruimdagen, tijdens oudercontacten of via een bericht op Smartschool is het steeds mogelijk om de internaatsmedewerkers of internaatsdirecteurs aan te spreken. Het is natuurlijk niet mogelijk voor een internaatsmedewerker om wekelijks contact met alle ouders van zijn/haar leefgroep te hebben, maar indien nodig is het verkieslijk om elkaar eerder eens te veel dan te weinig te horen tijdens het schooljaar. Ouders mogen daarom nooit aarzelen om het internaat te contacteren met vragen, opmerkingen of bezorgdheden. Hiervoor kan men best eerst contact nemen door middel van een mailtje (uitsluitend via Smartschool!), waarna een telefonisch gesprek makkelijker kan gepland worden.

   Een gezonde leefomgeving

   Ons internaat hecht belang aan een gezonde levenshouding bij de jongeren die ons zijn toevertrouwd. We willen hen in de eerste plaats aansporen om na de schooluren voldoende lichaamsbeweging te hebben. Vanzelfsprekend behoort het ook tot de taken van het internaat om oog te hebben voor voldoende lichaamshygiëne. Er zijn voldoende douches op ons internaat, en de internen kunnen zowel ’s avonds als ’s ochtends douchen, maar niet in de voorziene studietijd.

   Gezonde voeding

   Ook wat een tiener eet en drinkt speelt een belangrijke rol in de gezonde groei van een tiener. We betrachten daarom in ons aanbod van voedingsproducten dat onze internen elke dag gezond kunnen eten.

   De firma Sodexo verzorgt de maaltijden voor onze school en het internaat. Alle gerechten worden ter plaatse gemaakt en dus niet warm aangeleverd. De warme maaltijden worden ’s middags bereid. Op maandag- en woensdagavond voorzien we een warme snack, op dinsdag- en donderdagavond brood met beleg. ’s Middags en ‘s avonds staat er ook altijd een uitgebreide saladbar ter beschikking. Elke dag is er verse soep. We vragen van onze jongeren dat zij zo weinig mogelijk eten weggooien. Er wordt geen eten uit de refter meegenomen naar de leefgroep of naar de eigen internaatskamer.

   Er is in elke leefgroep en in de refter een kraantje met gefilterd stromend water (spuitwater of plat water). Elke intern zal een herbruikbare fles meebrengen die hij of zij naar believen kan aanvullen (behalve bijvoorbeeld tijdens de studiemomenten). Er worden uit de refter geen waterflessen of glazen meegenomen naar de internaatskamer zonder uitdrukkelijke toestemming. Wat men eventueel wel meeneemt, zal men zo snel mogelijk ook terugbrengen en naar de afwaskeuken brengen.

   Internen mogen gebruik maken van de koelkast van hun leefgroep om er eventueel bederfbare voeding in te bewaren. Dit moet dan wel genaamtekend worden en gedateerd worden bij opening. Eens de aangegeven houdbaarheidsdatum overschreden is, gooit men deze etenswaren weg bij het afval in de grote refter op het gelijkvloers.

   De internen mogen geen vervangmaaltijden meebrengen van huis of laten afleveren op internaat. Ouders mogen aan hun kind op maandag wel fruit en gezondere tussendoortjes (zoals graankoeken) meegeven. Ook snoepgoed en frisdrank mag men meebrengen, maar dan in beperkte mate. Het internaat kan specifieke producten verbieden (bijvoorbeeld populaire instant-maaltijden).

   Af en toe gaan de internen van de eerste of tweede graad op woensdagnamiddag samen met hun internaatsmedewerker iets kopen in een winkel. Maar dan worden er duidelijke beperkingen in hoeveelheid opgelegd, zodat de jongeren hierbij geen overdaad aan snoep aanschaffen. We vragen daarom ook dat de ouders hun kinderen niet te veel zakgeld meegeven naar het internaat.

   Het snoepgoed wordt niet ten toon gesteld in de internenkamer, maar weggeborgen in de kast, in een goed afsluitbare plastic box, aan te kopen bij het internaat (10 euro). Wanneer internen grote hoeveelheden eten, snoepgoed of frisdrank op hun kamer hebben, kan de internaatsmedewerker dat limiteren en eventueel tijdelijk snoepgoed in beslag nemen.

   De internen zullen eventuele voedingsresten onmiddellijk verwijderen uit hun kamer of vuilbakje, en zeker tijdens weekends en vakantieperiodes ervoor zorgen dat zij geen ongedierte aantrekken. Vanuit deze hygiënische bezorgdheid kan een internaats-medewerker of internaatsdirecteur de kasten van de intern inspecteren, bij voorkeur wanneer de jongere zelf erbij kan zijn.

   Gezonde lucht

   Om gezonde binnenlucht in onze lokalen en kamers te hebben, zijn ventilatie en verluchting onontbeerlijk. Ventilatie is het voortdurend verversen van lucht. Verluchting is het tijdelijk wijd openzetten van de ramen en deuren die in contact staan met de buitenlucht. Een goede ventilatie van lokalen is steeds belangrijk om de schadelijke stoffen uit de binnenlucht te verwijderen en om verse buitenlucht naar binnen te brengen. In een verwarmde ruimte zal ventileren en verluchten weliswaar voor warmte- en energieverlies zorgen, maar een gezonde binnenlucht is primordiaal.

   Ook om de verspreiding van (onder andere) virussen tegen te gaan, zouden we permanent de binnenruimtes goed moeten kunnen ventileren. Bij alle toekomstige renovaties (zoals de vernieuwing van de houten ramen) is ventilatie een belangrijk aandachtspunt.

   Vooral op de kleinere internenkamers, waar onze jongeren vele uren verblijven en soms ook enige tijd met anderen doorbrengen, is het een uitdaging om voor voldoende verse lucht te zorgen, en tegelijk toch het comfortniveau qua temperatuur te behouden. Dit lukt het beste – althans waar mogelijk – door de ramen in kiepstand of op een kier te zetten en dit te combineren met het openzetten van de deur. Maar dit is niet vanzelfsprekend wanneer de internen er aan het studeren of slapen zijn.

   Daarom deze minimale richtlijnen als deel van de dagorde:

   • Na een nacht slapen op een vrij kleine internenkamer is het nodig om deze goed te verluchten. Daarom laat je, wanneer je ’s ochtends je kamer verlaat om naar het ontbijt te gaan, je deur helemaal openstaan en zet je ook je raam zo veel mogelijk open, tenzij bij mogelijke regeninslag.
   • De internen die na het ontbijt nog even terugkeren naar hun kamer sluiten dan hun raam, maar laten hun deur open wanneer ze naar de les vertrekken.
   • In die leefgroepen waar de internen na het ontbijt rechtstreeks naar de klas gaan (dus bij de meisjes en de jongens van de eerste graad), zullen de internaatsmedewerkers na het ontbijt de ramen van de internenkamers sluiten, maar de deuren open laten staan.
   • Wanneer je niet op je kamer bent laat je je deur altijd open staan.
   • Wanneer je na schooltijd op je kamer bent om te studeren of te slapen laat je je raam -indien enigszins haalbaar met de buitentemperatuur- liefst op de kiepstand of op een kier staan.
   • Wanneer een internaatsmedewerker bij jou binnenkomt en je kamer duidelijk muf ruikt, zal deze jou daarop wijzen en je de nodige richtlijnen geven.
   • De internaatsdirecteurs of internaatsmedewerkers kunnen het aantal internen dat op een internenkamer samenkomt beperken, zeker in tijden van besmettelijke ziekten. Zij kunnen ook vragen dat de deur van de kamer open blijft staan wanneer men daar met meerdere internen samen is.
   • Je zorgt ervoor dat het raam van je kamer tijdens het weekend en op vakantiedagen gesloten is. Als je dat niet doet, en er is als gevolg daarvan schade door regeninslag of andere, zal deze schade vergoed dienen te worden.

   Roken, alcohol en drugs

   • Roken

    Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten (onder meer: sigaretten, elektronische sigaretten, sigaren, shisha-pen en heatstick, tabak in de mond, …) in alle vestigingsplaatsen van het internaat, zowel in de gesloten als de open plaatsen, ook tijdens extra-murosactiviteiten.  Roken brengt immers niet enkel de gezondheid in gevaar, maar houdt ook een ernstig gevaar in voor de brandveiligheid. Daarom heeft de wetgever dit verbod ingesteld, 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7, voor iedereen die onze school en internaat betreedt: voor het personeel, leerlingen en alle mogelijke bezoekers.
    Wanneer een intern betrapt wordt op roken/vapen in de internaatsruimten (ook of terrassen of binnenpleinen van de gebouwen van de school of het internaat) is een preventieve schorsing mogelijk. Roken/vapen tijdens de internaatsuren is ook buiten de schoolgebouwen verboden voor de internen. Ook indien een intern betrapt wordt in het bezit van rookwaren of vuurwaren zal deze gesanctioneerd worden.

   • Alcohol

    Alcohol is het meest toegankelijke van alle genotsmiddelen, zeker voor jongeren. De wet verbiedt alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan wie jonger is dan 16 jaar. Ook alcohol is in principe verboden op het internaat, ook bij extra-murosactiviteiten.  Enkel door de internen van de derde graad (16+) kan, na goedkeuring van de internaats-directeur(s), bij speciale gelegenheden én alleen onder toezicht eens een glaasje (geen zware bieren, korte drank, …) worden gedronken. Hiervoor dienen de ouders bij de start van het schooljaar hun toestemming te geven. Ook in uitzonderlijke gevallen dat de internen zonder begeleiding mogen drinken (bijvoorbeeld 100-dagen) zal eerst de toestemming aan de ouders gevraagd worden. Overmatig drankgebruik binnen of buiten de internaatsmuren en het bezit van alcohol wordt hoe dan ook streng gesanctioneerd.

   • Drugs

    Drugs kunnen een ernstig gevaar voor de gezondheid inhouden. In ons internaat zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van welke drugs dan ook strikt verboden en zullen streng bestraft worden. Dit kan gaan van een tijdelijke schorsing tot een definitieve schorsing.
    Als een intern in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken met drugs, proberen we zeker te helpen, indien nodig met steun van derden (zoals CLB en gespecialiseerde organisaties). Dat neemt niet weg dat we daarnaast ook sancties kunnen opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Dat zal onder andere het geval zijn wanneer de betrokken intern niet meewerkt met ons hulpaanbod, wanneer die het afgesproken begeleidingsplan niet naleeft of wanneer die andere internen aanzet tot gebruik van drugs of drugs verhandelt.

   • Andere

    Het internaat is geen voorstander van allerhande oppeppende dranken, zoals energy-drinks en koffie in te grote hoeveelheden. Er kan dan ook aan individuele internen of aan leefgroepen of over heel het internaat een gebruiksverbod opgelegd worden van bepaalde producten.
    Het is ook niet toegelaten om zonder doktersvoorschrift medicatie te gebruiken die de  concentratie zou bevorderen (zoals methylfenidaat, vooral gekend onder de merknaam Rilatine of  Equasym). Ook het doorgeven of verhandelen van dergelijke medicatie is ten strengste verboden.
    Gokken, en zeker voor geld, is verboden op ons internaat.

   Een veilige leefomgeving

   Fysieke veiligheid

   • Het gebruik van elektrische apparatuur

    In het beleid van het internaat is de zorg voor de veiligheid en gezondheid van elke individuele intern primordiaal. Het internaat laat dan ook haar elektrische installaties regelmatig keuren, en respecteert bij vernieuwingen de veiligheid. Het internaat doet ook inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. We verwachten dat onze internen deze inspanningen eerbiedigen en dat ze bijdragen tot de veiligheid op ons internaat.

    Zij zullen dan ook zelf nooit zelf defecten aan lampen, elektrische apparatuur of stopcontacten proberen te herstellen en alle mogelijke defecten en storingen onmiddellijk signaleren aan de internaatsmedewerkers, defecte toestellen onmiddellijk uitschakelen en verwijderen van het stroomnet. Er is in elke leefgroep een gemeenschappelijk koelkastje en een waterkoker aanwezig, en de internen van de derde graad kunnen gebruik maken van een gemeenschappelijke microgolfoven. Bij het gebruik van deze apparaten passen de internen steeds de nodige voorzichtigheid toe. Zij zorgen er ook voor dat de apparatuur nog netjes en hygiënisch is na gebruik. Zij zullen voor de keuken, de sportzalen of sanitaire ruimtes van de schoolgebouwen de eventuele instructieborden en/of reglementen opvolgen, ook na de schooluren. 

    Elk elektrisch apparaat dat internen installeren op hun kamer moet een geaarde stekker hebben en voorzien zijn van een CE-markering volgens de Europese veiligheidsnormering. Om veiligheidsredenen vragen we met aandrang om het aantal elektrische apparaten op de internenkamer te beperken. 

    Apparaten met hoge elektrische vermogens zijn verboden. Sowieso verboden zijn elektrische radiatoren, warmtestralers, waterkokers, spiraalverwarmers, microgolf, koffiezetapparaten, elektrische dekens, ventilatoren, spots, blacklights en dergelijke.

    Wel toegelaten zijn bijvoorbeeld: radio, laptop, wekker, bureaulamp en nachtlampjes, sfeerverlichting op batterijen, föhn, stijltang, elektrische tandenborstel. Het internaat kan altijd met het oog op de veiligheid niet toegelaten of onveilige toestellen en voorwerpen op de kamer verbieden, en deze zelfs onmiddellijk verwijderen en in beslag nemen tot het einde van week, zodat die weer naar huis kunnen worden meegenomen of aan de ouders kunnen worden overhandigd. Ieder nieuw elektrisch apparaat dat internen na 1 september van huis meebrengen naar hun kamer, dient vooreerst voor goedkeuring aan een internaatsmedewerker of de internaatsdirecteur getoond te worden.

    Uitzonderlijk kan de internaatdirecteur bij aanhoudend hoge temperaturen beslissen dat ventilators (tijdelijk) kunnen. Met een mail naar alle ouders en internen geeft hij dan toelating dat men vanaf een bepaalde datum een ventilator meebrengt van huis. Dit mag enkel een koelteblazer zijn, geen warmteblazer, met een diameter van maximum 35 cm. Dit toestel moet het erkende CE-label dragen, moet een beschermkap hebben rond de schroeven, en een stekker met aarding. Om veiligheidsredenen mag die enkel aan staan wanneer de internen op hun kamer aanwezig zijn. Deze tijdelijke toestemming wordt ingetrokken door opnieuw een mail van de internaatsdirecteur naar alle ouders en internen, of vervalt automatisch bij het einde van het schooljaar. Wanneer een intern niet volgens de afspraken of op een onveilige manier hiermee omgaat, kan de ventilator van zijn of haar kamer weggenomen worden door een internaatsmedewerker of internaatsdirecteur, en wordt die het volgende weekend meegegeven naar huis of later aan de ouders overhandigd.

    Onze internen mogen enkel stekkerdozen gebruiken die voorzien zijn van overspannings-beveiliging (men kan deze aankopen op het internaat). De veiligheidsvoorschriften laten niet toe dat een stekkerdoos met een andere stekkerdoos verbonden wordt, hoe veilig beide ook zijn. Vanuit een verdeeldoos mag men wel een enkelvoudige geaarde verlengkabel laten vertrekken, met een maximumlengte van 1,5 meter. Alle kabels op een internenkamer moeten zoveel mogelijk aan de zijkant tegen de muren liggen en men mag er niet over kunnen struikelen. Stekkerdozen bevinden zich op de grond en mogen niet aan het bed opgehangen worden.

    GSM’s of smartphones worden enkel opgeladen tijdens de dag wanneer er iemand bij aanwezig is, de internaatsmedewerker (voor de eerste graad) of de intern zelf (voor de tweede en derde graad). Tijdens de schooluren wordt er dus niet opgeladen. Bij het opladen legt men de apparaten niet op een bed of bij andere brandbare stoffen. Als het apparaat opgeladen is, moet de oplader onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden. Die kan immers hitte afgeven en zo zorgen voor brandgevaar. Defecte apparatuur wordt nooit opgeladen.

    Bij het verlaten van de kamer dooft men alle lichten. Het spreekt vanzelf dat men geen elektrische apparatuur in de nabijheid van water brengt. Laat dus bijvoorbeeld geen krultangen of andere in de wasbak liggen.

   • Brandveiligheid

    Er zijn op het internaat in alle slaapkamers en gemeenschappelijke ruimtes rook- en branddetectoren. Het is niet toegestaan om kaarsen, wierook, shisha-pennen, (elektronische) sigaretten of soortgelijke producten te gebruiken.
    Bij het begin van elk schooljaar worden de evacuatieprocedures per leefgroep uitgelegd. Drie keer per jaar houden we een evacuatieoefening voor het hele internaat, waarvan minstens één keer ‘s nachts. Enkel de eerste oefening is aangekondigd.
    Van elke intern wordt verwacht dat hij/zij met de nodige ernst hieraan meewerkt. Een goede opvolging kan immers bij een echte brand levens redden. Alle voorzieningen voor brandpreventie zijn aanwezig op het internaat. De instructies voor evacuatie hangen uit op elke internenkamer.

    Bij het horen van de alarmsirene wek je je onmiddellijke buren, sluit je je venster, laat je al je spullen op je kamer liggen en trek je je deur achter je dicht. Verwittig een internaatsmedewerker wanneer je vermoedt dat er ergens nog iemand is achtergebleven. Bij brandalarm verlaat je snel maar rustig de gebouwen. Volg daartoe de aangegeven vluchtwegen en ga naar de aangegeven verzamelplaats.
    Hou je in de slaapkamers en alle gemeenschappelijke plaatsen en keukens van het internaat aan de voorschriften betreffende veiligheid. Richtlijnen i.v.m. brandveiligheid dien je stipt na te leven. Als een intern rookt(e) of vuur maakt(e) op de slaapkamer of binnen de gebouwen, kan die onmiddellijk preventief geschorst worden van het internaat. Ook indien men bewust en zonder reden een evacuatie-alarmknop indrukte, zal men onvermijdelijk gesanctioneerd worden, eventueel met een schorsing.

   Psychische veiligheid

   In de omgang tussen de internen onderling en tussen internaatsmedewerkers en internen stellen we eerbied en respect centraal. Respect voor de eigenheid, talenten én kwetsbaarheid van iedereen. Dit respect is wederzijds en uit zich in alle omgangsvormen: taalgebruik, handelingen, samenwerken en samenleven. (zie ook ‘Een positieve houding’). Het is noodzakelijk dat alle internen kunnen opgroeien in een veilige en stabiele omgeving die vrij is van grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en agressie.

   Pesten is helaas nog niet uit de wereld, en zeker niet bij onze jongeren. Er wordt veel aandacht aan gegeven en telkens nieuwe campagnes worden georganiseerd. En hoewel het kwalijke fenomeen blijkbaar vermindert volgens de cijfers, komt het nog op elke school voor, en dus zijn ook wij als internaat er zeer alert voor. Als we een pestsituatie opmerken, worden de betrokken internen individueel aangesproken, worden de ouders van alle betrokkenen gecontacteerd, en wordt er gezocht naar de beste aanpak en naar een gepaste goedmaking en eventuele sanctionering. We blijven in de toekomst onze inspanningen onze internen aanzetten tot een respectvolle en vriendelijke houding tegenover iedereen.

   Er geldt op onze school en internaat een nultolerantie voor alle vormen van lichamelijk of psychisch geweld of (seksueel) misbruik. Al wie hiervan weet zou hebben, heeft een meldingsplicht, en kan zich binnen het internaat richten tot een zelf gekozen volwassene als vertrouwenspersoon. Voor meldingen, opmerkingen of vragen over grensoverschrijdend gedrag vanwege of tegenover internen of andere personen binnen het internaat, kan elke intern in eerste instantie terecht bij de internaatsmedewerkers of internaatsdirecteur. Indien men dat verkiest, kan men zich ook wenden tot het CLB van onze school met een Smartschoolbericht, gericht naar ‘CLB’.

   Persoonlijke bezittingen en privacy

   • De privacy van de internenkamer

    Op ons internaat willen we van vertrouwen uitgaan, en onder meer daarom hebben de internen geen sleutel van hun kamer. De internen zullen zelf geen sloten voorzien op de deur van hun kamer, op kasten of schuiven.

    Het spreekt vanzelf dat een intern niet zomaar op de kamer van een andere intern komt, zeker niet wanneer die er niet aanwezig is. Eerst kloppen op de deur is een vanzelfsprekendheid. Men kan wel aan een vriend(in) tijdelijk even uitdrukkelijk toestemming geven om zijn/haar internenkamer te laten betreden voor een specifieke reden, maar liefst gaat men zelf mee naar de kamer. Elke intern is immers verantwoordelijk voor zijn/haar kamer en de persoonlijke bezittingen die daar liggen.

    Omdat een internaat een pedagogische opdracht heeft, betreden internaatsmedewerkers bijna dagelijks de internenkamers – met zoveel mogelijk respect voor de privacy -, en dit onder meer om:

    • internen te wekken;
    • individuele gesprekken met internen te voeren;
    • huiswerk te begeleiden (agenda controleren, toetsen/taken …) bij studie op de kamer;
    • orde en netheid te controleren.

    Om de orde en netheid en zeker om de hygiënische voorschriften qua etenswaren te controleren kunnen de internaatmedewerkers of internaatsdirecteurs ook de kast openen om er een algemene blik in te werpen. Dit is duidelijk verschillend van doorzoeken. Bij het controleren van de kamers streeft het internaat ernaar dat de intern zelf daarbij aanwezig is, maar dat zal praktisch gezien niet altijd mogelijk zijn.

    Doorzoeken kan enkel in geval er vermoed wordt dat er zich op de kamer bedorven etenswaren, alcohol, drugs, wapens of dergelijke meer zouden bevinden. Bij het doorzoeken probeert men op voorhand de ouders van de intern daarvan op de hoogte te brengen, en moet de intern zelf er steeds bij aanwezig zijn, liefst met nog een tweede volwassene als getuige.

    De internaatsdirecteur kan aan een intern ook vragen om met een slot gesloten meubilair, tassen en lockers te openen, maar enkel op voorwaarde dat hij/zij daartoe gegronde redenen heeft. Bij een weigering om een kamer te laten doorzoeken kan het internaat politiediensten inschakelen, enkel indien strikt noodzakelijk.

   • Persoonlijke bezittingen

    Het internaat en haar personeelsleden kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van anderen. Wanneer internen hun GSM’s, tablets en dergelijke tijdens (een deel van) de dag in bewaring (moeten) geven bij een personeelslid, zal deze het ontvangen voorwerp zorgvuldig bewaken en na de bewaargeving vanzelfsprekend in dezelfde staat teruggeven.

    We vragen uitdrukkelijk dat internen hun portefeuille of waardevolle voorwerpen nooit op een onbewaakte plaats achterlaten of zomaar laten rondslingeren op hun kamer, en dat ze deze steeds opbergen in een kast of in een lade van hun bureau. Indien mogelijk worden waardevolle spullen onuitwisbaar voorzien van een naam of initialen. De internen die juwelen of waardevolle voorwerpen bij zich hebben – wat we ten zeerste afraden – doen dit op eigen risico.

    Internen zullen nooit geld van of aan medeleerlingen of -internen lenen. Als iemand een onvoorziene uitgave zou hebben, kan die steeds bij de internaatsdirecteur(s) terecht. Het is ook verboden om zaken te kopen bij of verkopen aan andere internen of leerlingen op school, behalve dan bij acties die door de school of het internaat georganiseerd worden. Ook het kopen of verkopen, doorgeven of aannemen van medicatie is verboden. Bij medische zorgen kan men terecht bij de internaatsmedewerkers voor overleg en indien nodig hulp.

    Om onze portier(s) niet te overbelasten vragen we dat de internen geen pakjes op het college laten toekomen. Het is handiger wanneer internen iets thuis laten leveren en dit dan op maandag eventueel meebrengen naar het college.

   • Camerabeelden en ander beeldmateriaal

    Het Sint-Barbaracollege maakt gebruik van een paar bewakingscamera’s aan de ingangen van de school, met als doel om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen, op te sporen en/of overlast op te sporen. Deze camera’s gelden automatisch ook voor het jongensinternaat, dat immers boven de schoolgebouwen gelegen is.

    In het apart liggende gebouw van het meisjesinternaat zijn er drie camera’s werkzaam, met name aan de ingang, aan de nooduitgang en de uitgang langs de garagepoort, en dit natuurlijk met hetzelfde doel. De andere camera’s die nog in het gebouw hangen, zijn restanten van de vorige eigenaars, en worden niet meer gebruikt.

    De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Alle beelden worden telkens bewaard voor twee weken. Al wie gefilmd wordt mag vragen om die beelden te zien, maar geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen om de betrokken beelden vlot te kunnen terugvinden.

    Het internaat publiceert geregeld foto’s of filmpjes van internen op de website en in andere publicaties, ook op de sociale media. De bedoeling is om geïnteresseerden op een leuke wijze te informeren over de activiteiten. Indien het om gerichte foto’s gaat, dit wil zeggen om foto’s die enkel één bepaalde leerling duidelijk in beeld brengen (bijvoorbeeld tijdens een sportactiviteit), mag dit beeldmateriaal uitsluitend met toestemming gepubliceerd worden. Die toestemming wordt door de ouders van elke intern al dan niet gegeven bij de inschrijving.

    Het is aan de internen niet toegestaan om binnen de internaatsmuren foto’s of ander beeldmateriaal van andere internen of personeelsleden van het internaat vast te leggen en/of te verspreiden, tenzij men vooraf de uitdrukkelijke toestemming kreeg van een internaatsmedewerker of de internaatsdirecteur(s) én uiteraard ook van de persoon die gefotografeerd of gefilmd wordt. Hiervoor kunnen ordemaatregelen of tuchtmaatregelen uitgesproken worden.

   • Privacygegevens

    In de leerlingengegevens die de school bijhoudt is er ook een apart onderdeel voor het internaat voorzien. Deze gegevens kunnen in principe enkel geraadpleegd worden door het pedagogisch personeel van het internaat, door de leerlingenbegeleiding en het CLB, en door het directieteam van het Sint-Barbaracollege.

    Het internaat heeft ook een individueel opvolgingsdossier, dat alle relevante informatie kan bevatten om de intern zo goed mogelijk te begeleiden. Dit dossier wordt zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard. De intern en de ouders hebben het recht om zijn/haar eigen dossier in te zien. Zij kunnen ook toelichting krijgen over de gegevens die over hem/haar worden bijgehouden. De intern heeft het recht om een eigen versie te geven van de feiten vermeld in zijn/haar dossier en hij/zij kan zelf documenten laten toevoegen.

    Daarnaast beschikt het internaat ook nog over de zogenaamde aanmeldingslijsten, waarop de gegevens worden verzameld die alle kandidaat-internen via mail hebben doorgegeven aan het internaat. Op basis hiervan worden elk jaar de nieuwe internen uitgenodigd om zich zo mogelijk ook daadwerkelijk in te schrijven. Deze gegevens worden ook bewaard om in de toekomst eventuele reünies van oud-internen te kunnen organiseren, tenzij de internen of hun ouders hiertegen bezwaar zouden maken.

   EHBO en medicatie op het internaat

   De medische gegevens van de intern

   Bij de inschrijving op het internaat geven de ouders in de ‘medische fiche’ alle noodzakelijke medische informatie over hun kind door aan de internaatsdirecteur(s). De ouders geven hierbij ook al dan niet toestemming aan het internaat om EHBO-verzorging toe te dienen (met bijvoorbeeld ontsmettingsmiddel en pleisters). De informatie in deze medische fiche wordt jaar na jaar doorgegeven door de internaatsdirecteur(s) aan de telkens betrokken internaatsmedewerkers. In de periode dat de jongere op het internaat is, is het aan de ouders om belangrijke wijzigingen betreffende de gezondheid van hun kind door te geven aan de internaatsdirecteur, zodat deze dit telkens kan doorgeven aan de betrokken internaatsmedewerkers. Eens een intern het internaat verlaten heeft, worden alle medische gegevens gewist.

   Wat als een intern zich tijdens het weekend niet goed voelt?

   Aan de ouders wordt gevraagd om hun kind niet naar school en internaat te laten komen bij duidelijke symptomen van ziekte, zeker van een besmettelijke ziekte (zoals bijvoorbeeld een seizoensgriep of covid). Het internaat mag wettelijk gezien aan de ouders niet vragen om hun kind te laten vaccineren, maar is er wel van overtuigd dat dit de beste bescherming biedt tegen soms gevaarlijke en/of besmettelijke ziektes, en wil hier dan ook met nadruk voor pleiten.

   Als de internaatsdirecteur van het internaat meent dat een intern een bijzonder gezondheidsrisico vormt voor de anderen o.b.v. uiterlijke ziektesymptomen, mag die wel vragen dat deze intern onmiddellijk naar huis gebracht wordt en hem/haar eventueel weigeren voor een bepaalde periode. Bij sommige ziektesymptomen kan het dragen van een mondmasker ook aangewezen zijn als bescherming voor de andere internen en de internaatsmedewerkers. Het internaat heeft dan ook het recht dit te vragen aan een intern om mogelijke besmettingen te voorkomen, al dan niet in afwachting van vertrek naar huis.

   Wat als een intern zich tijdens de schoolweek niet goed voelt?

   Wanneer een intern tijdens de schooluren ziek wordt, zullen de medewerkers van het schoolsecretariaat de nodige stappen zetten voor het welzijn van het kind. Wanneer de intern tijdens de internaatsuren ziek wordt, bekommeren de internaatsmedewerkers van het internaat zich over het kind. Zij zullen de situatie inschatten op zijn ernst, en indien aangewezen zullen wij proberen de ouders telefonisch op de hoogte te brengen. Indien de situatie zich ’s nachts voordoet en niet zeer ernstig is, telefoneert men eventueel pas de ochtend erna naar de ouders. Omdat de internaatsmedewerkers tijdens hun werkuren de verantwoordelijkheid hebben voor een groep van meerdere jongeren, verkeren ze niet in de mogelijkheid om met één intern apart op doktersbezoek te gaan.

   Soms is het voldoende dat de jongere een aantal uren kan rusten op zijn/haar kamer, maar in de andere gevallen zal de internaatsmedewerker de ouders contacteren, zodat ze de jongere komen halen of in hun plaats iemand sturen. Een jongere van de hogere jaren kan bij ziekte uitzonderlijk op eigen houtje naar huis gaan, dus zonder begeleiding, maar dit enkel op voorwaarde dat de internaatsmedewerker of internaatsdirecteur hem of haar daartoe in staat acht én op voorwaarde dat er door minstens een van de ouders ook een schriftelijke goedkeuring werd doorgestuurd.

   Wat als een intern gewone verzorging of medicatie nodig heeft (zoals voor hoofdpijn of keelpijn)?

   Er is in elke leefgroep een EHBO-kit aanwezig voor kleinere verwondingen. De ouders geven bij inschrijving via de medische fiche al dan niet de toelating aan het internaat om EHBO-verzorging toe te passen bij hun kind, en melden eventuele allergieën die bij EHBO van belang kunnen zijn. Het merendeel van onze internaatsmedewerkers volgde een EHBO-opleiding met de nodige bijscholingen achteraf. Elke verzorging of toediening van eerste hulp door de internaatsmedewerkers van het internaat wordt geregistreerd.

   Internaatsmedewerkers kunnen van rechtswege weigeren om medicatie toe te dienen en om medische handelingen te verrichten aangezien zij geen medische opleiding kregen. Het internaat kiest er principieel voor -en dit op advies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen- om haar personeel geen medicatie te laten toedienen aan derden, tenzij wanneer een persoon in een gevaarlijke situatie zou kunnen komen (met name bij epilepsie of diabetes). Het internaat heeft dan ook geen eigen voorraad aan medicijnen.

   Het is daarom aangewezen dat de ouders zelf enige basismedicatie meegeven met hun kind. Deze medicijnen steken ze in een doorzichtig plastic zakje, met op een naamsticker de naam en voornaam van de intern duidelijk leesbaar. Ook de telefoonnummers van de ouders worden op deze naamsticker vermeld. De medicatie moet in de verpakking blijven zitten en op elke verpakking staat de naam van de intern geschreven.

   De internen van de tweede en derde graad zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en nemen van deze medicatie, en mogen die in geen enkele omstandigheid doorgeven aan iemand anders. Het internaatsteam is hier niet aansprakelijk voor. Medicatie staat nooit in het zicht, maar is altijd opgeborgen in een kast.

   Enkel voor de internen van de eerste graad zullen de internaatsmedewerkers deze zakjes met basismedicatie per intern bijhouden, om te vermijden dat deze kinderen er op een onoordeelkundige manier mee zouden omgaan, en om hen ook op te voeden in wijs medicatiegebruik.

   Wanneer een kind van de eerste graad lichamelijke klachten heeft, komt die dit normaliter melden bij zijn/haar internaatsmedewerker. Die zal dan de situatie inschatten, en handelen zoals hierboven reeds aangegeven. Wanneer er medicatie zou worden aangereikt en/of toegediend uit het basispakket van de intern, worden de ouders door de internaatsmedewerker hiervan op de hoogte gebracht (minstens de ochtend nadien, indien dit ’s nachts gebeurde), en wordt dit schriftelijk geregistreerd. Wettelijk gezien mag een personeelslid niet verplicht worden om mee te werken aan het toezicht op het nemen van medicatie door internen. Maar voor ons internaat zijn er internaatsmedewerkers hiertoe bereid.

   Wat als een intern meer specifieke medicatie nodig heeft (zoals antibiotica of medicatie voor ADHD)?

   Soms schrijft een dokter aan een intern meer specifieke medicatie voor. Zulke medicatie mag de intern enkel op zijn/haar kamer hebben op voorwaarde dat de ouders bij de inschrijving hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven in de medische fiche, én dat zij dit schriftelijk of via mail hebben medegedeeld aan de internaatsdirecteur(s). Het gebruik van Rilatine is niet toegestaan zonder een doktersvoorschrift dat aan de internaats-directeur(s) werd voorgelegd.

   Voor de internen van de eerste graad wordt deze medicatie altijd bijgehouden door de internaatsmedewerkers, en dit op de manier die hierboven reeds beschreven werd. Maar ook voor de oudere internen is het aangewezen dat medicatie niet zomaar ergens op de internenkamer ligt, maar altijd in een schuif of kast. Bepaalde medicatie moet overigens in een koelkast bewaard worden, en dit mag dan geenszins de gemeenschappelijke koelkast van de leefgroep zijn.

   Wanneer ouders hierin ondersteuning willen van het internaat (bijvoorbeeld dat de internaatsmedewerkers dergelijke specifieke medicatie veilig zouden bijhouden en aan hun kind zouden aanreiken, of zelfs dat erop zou worden toegezien dat deze medicatie wordt genomen) kunnen zij dit ter overweging aan het internaat voorleggen.

   Daarvoor vullen zij het aanvraagformulier in ‘Mijn kind moet op internaat medicijnen gebruiken op doktersvoorschrift’ en geven dit af of sturen dit door naar de internaatsdirecteur(s). Een luik van dit formulier moet zeker ingevuld worden door de arts die het medicijn voorschrijft. Documenten zonder handtekening of zonder stempel van een arts worden als ongeldig beschouwd. Een ander luik van dit document bevat de namen van die personeelsleden van het internaat of de school die bereid zijn om mee te werken aan dit medicatiegebruik van de intern in kwestie. Voor ons internaat zijn er dus internaats-medewerkers hiertoe bereid.

   De ouders zijn er verantwoordelijk voor dat de juiste medicatie ter bewaring aan de internaatsmedewerkers wordt bezorgd in een doorzichtig plastic zakje, met op een naamsticker de naam en voornaam van de intern duidelijk te lezen. Ook de telefoonnummers van de ouders worden op deze naamsticker vermeld.  Op de verpakking van de medicatie dient duidelijk het volgende vermeld te worden (bij voorkeur door de apotheker): de naam van de apotheker, de naam van de dokter, de naam van het kind, de vervaldatum, de dosering, de wijze van toedienen, de wijze van bewaren.

   Een dergelijk verzoek tot ondersteuning van het internaat moet bij het begin van elk trimester door de ouders hernieuwd worden, waarbij ook telkens opnieuw het luik wordt ingevuld dat voor de arts is voorzien.

   Het is in principe de verantwoordelijkheid van de intern om zelf deze medicatie te vragen aan de internaatsmedewerkers die zich hiervoor hebben opgegeven. Natuurlijk proberen die ook zelf aan deze vrijwillige dienst te denken, ondanks eventuele drukte binnen de leefgroep. Deze internaatsmedewerkers kunnen enkel maar proberen erop toe te zien dat de intern de medicatie wel degelijk inneemt, maar zij dragen daar geen verantwoordelijkheid voor. Wanneer een intern weigert medicatie te nemen, kan die daar door een internaatsmedewerker of internaatsdirecteur niet toe gedwongen worden. Deze zullen in dat geval wel de ouders verwittigen. Ook wanneer zulke specifieke medicatie wordt overhandigd aan een intern, wordt dit telkenmale door de internaatsmedewerker schriftelijk geregistreerd.

   Wat als een intern ernstiger gewond of gekwetst geraakt?

   Soms gebeuren er helaas ook ernstiger voorvallen tijdens de internaatsuren. Dan wordt zo snel mogelijk een van de ouders gecontacteerd via de op de medische fiche vermelde telefoonnummers. Bij acute noodgevallen of bij medische onduidelijkheid zal – indien mogelijk en aangewezen – iemand van het internaat of de school de intern met een auto naar de spoedopname brengen. Wanneer dit echter op dat moment niet kan of wanneer dit mogelijks onveilig lijkt voor het kind, zal het internaat een ambulance laten komen. In afwachting kan de intern apart gelegd worden op een EHBO-post. Een intern die naar spoedopname moet, zal altijd begeleid worden door iemand van het internaat of de school. De begeleider zal de nodige invulformulieren voor de verzekering meenemen naar het ziekenhuis.

   Er wordt van de ouders verwacht dat zij zelf zo snel mogelijk naar de kliniek komen of in hun plaats een familielid laten komen, zodat ons personeelslid zijn/haar taken op het internaat kan verderzetten. Meestal zal de intern vanuit de kliniek samen met de ouders naar huis gaan. In minder ernstige gevallen kan de intern na (eventueel telefonisch) overleg teruggebracht worden naar het internaat. Het is ook hier belangrijk dat de communicatie tussen het internaat en de ouders langs beide kanten zo duidelijk en optimaal mogelijk verloopt, altijd in het voordeel en voor het welzijn van het kind.

   Wat in tijden van covid of andere besmettelijke ziektes?

   De gewone voorzorgsmaatregelen voor een goede (hand)hygiëne, ventilatie en verluchting moeten op internaat ten allen tijde worden toegepast. In tijden van ernstiger besmettelijke ziektes roepen we alle internaatsmedewerkers en internen op om voldoende afstand van de anderen te bewaren, houden we nog systematischer de CO2-waarden in de verschillende leefruimtes van het internaat bij, en volgen we nauwkeurig de concrete richtlijnen van de overheid op.

   Om besmetting op het internaat te vermijden kan in zulke situaties een zo strikt mogelijke scheiding opgelegd worden tussen de verschillende leefgroepen, kunnen mondmaskers verplicht worden, kan bezoek op de kamer van een andere intern of gebruik van de gezamenlijke ontspanningsruimtes beperkt of verboden worden. Poetsen en ontsmetten van het internaat gebeurt dan zo intens en frequent mogelijk. Ook de bediening van het voedsel kan dan op een andere manier georganiseerd worden. Bezoek van derden op internaat kan geweigerd worden.

   We streven in dergelijke situaties meer dan ooit een heldere communicatie na met de internen en hun ouders. Om zicht te hebben op het aantal internen dat afwezig is wegens bijvoorbeeld covid, verwachten we dat de ouders het internaat én de school hierover snel informeren. We houden dagelijks bij hoeveel internen (en internaatsmedewerkers) afwezig zijn, en informeren de ouders hierover wekelijks. Wanneer het percentage besmette internen merkelijk hoger ligt dan het gemiddelde, onderzoeken we of het internaat zelf een besmettingshaard is, en zo nodig zullen we tijdelijk sluiten. Ook wanneer er teveel van onze internaatsmedewerkers door ziekte zouden uitvallen en de normale werking niet meer gegarandeerd kan worden is dit een mogelijkheid, al doen we er natuurlijk alles aan om het internaat zo lang mogelijk open te houden. Alle internaatsmedewerkers worden in zulke tijden geacht te willen invallen wanneer en waar nodig (zowel voor de werking overdag als ‘s nachts). Indien mogelijk proberen we ook andere invallers dan de gewone internaats-medewerkers in te schakelen.

   Het internaat kan de ouders in tijden van hoge covid-besmettingen oproepen om hun kind een zelftest te laten ondergaan op zondagavond of maandagochtend. Wanneer een intern op internaat symptomen vertoont van bijvoorbeeld covid, plaatsen we die – indien nodig – in quarantaine en vragen we de ouders toestemming om hun kind een zelftest te laten doen. Als de ouders dit weigeren, kan het internaat hen vragen om de zieke jongere te komen halen. Voor internen die in een moeilijke thuissituatie zitten (bijvoorbeeld wanneer beide ouders tijdens een epidemie of pandemie in een cruciale sector zouden werken, of wanneer beiden besmet zouden zijn) zoekt het internaat samen met de ouders naar een oplossing om het kind op te vangen.

   Het internaat kan de ouders in tijden van hoge cijfers van covid-besmettingen of andere oproepen om hun kind te laten vaccineren, en dit om zoveel mogelijk besmettingen onder onze internenbevolking te voorkomen.

   Orde- en tuchtmaatregelen

   Jongeren groeien op met vallen en opstaan, waaruit zij ook moeten kunnen leren door inzicht te krijgen in de effecten van hun handelen en door voldoende kansen op een nieuwe start. De internaatsmedewerkers willen in dit proces hun begeleider en coach zijn. Als een intern storend gedrag vertoont, zullen de internaatsmedewerkers dan ook altijd eerst in gesprek gaan en aansporen tot een betere houding.

   Als dit echter blijft mislukken, registreren we de opeenvolgende voorvallen en gaan we hierover niet alleen met de jongere zelf, maar ook met de ouders in gesprek om samen met hen een gedragsverandering te proberen bekomen. Meestal is dat voldoende, maar toch moeten we soms overgaan tot ordemaatregelen en – gelukkig maar zelden – tot de zwaardere tuchtmaatregelen. Dat dit gradueel opgebouwd sanctiebeleid zo uitgebreid in dit internaatsreglement te vinden is, beantwoordt aan de juridische verplichtingen om de nodige duidelijkheid hierover aan alle betrokkenen te verschaffen. Laat het duidelijk zijn dat wij op ons internaat, in het geval dat we moeten overgaan tot sanctionering, dit zoveel mogelijk in een open dialoog willen doen en met luisterbereidheid bij alle partijen, zodat we juiste en billijke beslissingen kunnen treffen in het belang van élke jongere op ons internaat.

   Ordemaatregelen

   Wanneer een jongere de leefregels binnen ons internaat schendt, kan het internaat een ordemaatregel opleggen. We streven ernaar om elke ordemaatregel steeds evenredig te laten zijn met de ernst van het vergrijp. Ordemaatregelen zullen aan de intern nooit de kans ontnemen op voldoende studietijd of de essentiële voorzieningen van het internaat ontzeggen.

   Indien mogelijk zal de ordemaatregel in het verlengde van de fout liggen. Zo zal bijvoorbeeld wie iets besmeurt het zelf moeten reinigen, wie afval of rommel achterlaat, dit eigenhandig opruimen.

   Ordemaatregelen kunnen echter van velerlei aard zijn:

   • een gewone mondelinge vermaning of verwittiging.
   • een schriftelijke vermaning die daarna door een ouder dient ondertekend te worden.
   • een straftaak, zoals het uitvoeren van keukendienst of andere klussen.
   • een schriftelijke straftaak, liefst gerelateerd met het vergrijp zelf.
   • een tijdelijke verwijdering uit bepaalde (ontspannings)activiteiten.
   • het tijdelijk in bewaring nemen van de laptop of GSM, vooral wanneer de intern duidelijk nog niet in staat blijkt om op een juiste manier om te gaan met deze moderne technologische middelen. Dergelijke inbewaringneming zal nooit het weekend overspannen, zodat de intern dit eigendom altijd mee naar huis kan nemen op vrijdag.
   • kamerarrest, waardoor de intern voor een bepaalde duur (meestal niet meer dan een avond) de internenkamer enkel mag verlaten voor een toiletbezoek, en geen bezoek van andere internen mag ontvangen.
   • intrekking van eventuele toelatingen die de intern had om het internaat occasioneel te mogen verlaten, zoals voor sportactiviteiten.
   • een begeleidingsovereenkomst of gedragscontract: deze ordemaatregel kan enkel door de internaatsdirecteur(s) worden uitgesproken in overleg met de betrokken internaatmedewerkers. Van deze laatste ordemaatregel worden de ouders altijd schriftelijk op de hoogte gebracht, meestal na een telefonisch gesprek.

   Tegen een ordemaatregel is juridisch geen beroep mogelijk.

   Gedragscontract

   Wanneer een intern met zijn/haar gedrag herhaaldelijk in de fout gaat of een zwaar vergrijp pleegt, kan de internaatsdirecteur als uiterste ordemaatregel een gedragscontract voorleggen. In de tekst van dergelijk contract omschrijven we als internaat wat er fout liep in de houding van de intern en wat we uitdrukkelijk aan gedragsverandering verwachten.

   De intern en zijn/haar ouders krijgen steeds de kans om de inhoud van dit contract rustig te overwegen. Zij kunnen eventueel voorstellen doen tot herformuleren of schrappen van bepaalde passages waarmee zij het niet eens zouden zijn. Het internaat overweegt deze voorstellen, maar is niet verplicht deze ook aan te nemen. De ouders en de intern hebben de vrijheid om dit gedragscontract al dan niet te ondertekenen.

   Juridisch is de handtekening van een minderjarige niet rechtsgeldig, maar het kan in dergelijke situaties een bewust engagement van de jongere uitdrukken om vanaf dan te kiezen voor een andere houding, en dat is de uiteindelijke bedoeling. Een gedragscontract heeft meestal een beperkte duur en focus, en wordt samen met de intern geëvalueerd alvorens het eventueel wordt afgesloten en geklasseerd. Wanneer de houding van de intern niet duidelijk genoeg verbetert, kan het beëindigen van dit gedragscontract uitblijven.

   Als een gedragscontract werd beëindigd, kan het later toch mee in overweging genomen worden, indien het gedrag van de intern opnieuw de foute richting uitgaat. Wanneer het beoogde resultaat uitblijft, kan een gedragscontract ook leiden tot een verdere stap, namelijk een tuchtmaatregel.

   Tuchtmaatregelen

   Enkel een internaatsdirecteur of een afgevaardigde van het bestuur kan een tuchtmaatregel uitspreken. Als die een tuchtmaatregel overweegt, wordt eerst het advies van de betrokkenen uit het internaatsteam en van het CLB gevraagd. Alle verzamelde adviezen maken deel uit van het tuchtdossier. Zeker bij tuchtmaatregelen zullen we als internaat een snelle, duidelijke en correcte communicatie met de ouders nastreven.

   Er kan overgegaan worden tot een tuchtmaatregel:

   • als alle voorgaande ordemaatregelen bij een intern tot niets hebben geleid, zodat de realisatie van ons pedagogisch project in gevaar wordt gebracht voor die intern zelf en/of mede-internen, personeelsleden of anderen.
   • wanneer een intern de afspraken binnen het internaat in die mate schendt dat zijn/haar gedrag een ernstige belemmering of zelfs gevaar vormt voor de goede werking van het internaat, of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van anderen.
   • als er andere ernstige of wettelijk strafbare feiten werden gesteld, zoals diefstal, inbraak of uitbraak uit het internaat, handel drijven, vandalisme, overmatig gebruik van alcohol of andere genotsmiddelen …
   • als de afspraken rond brandveiligheid binnen de gebouwen niet werden gerespecteerd, bijvoorbeeld door vuurgebruik, ondoordacht omgaan met elektronische toestellen en dergelijke meer. Dit geldt ook voor roken of elektronisch roken. De elektronische sigaret is immers een soortgelijk product en dus verboden. Want dit kan zeker bij jongeren de drempel naar roken verlagen.
   • als een intern moedwillig en onnodig een evacuatieknop indrukt, leidt dit automatisch tot een tuchtmaatregel, eventueel zelfs tot een preventieve schorsing.

   Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

   • een tijdelijke uitsluiting uit het internaat (voor minimaal 1 kalenderdag en maximaal 15 opeenvolgende kalenderdagen),
   • een definitieve uitsluiting uit het internaat.

   Tuchtmaatregelen treffen de gestrafte intern door hem/haar tijdelijk of definitief de essentiële voorzieningen van het internaat te ontzeggen.

   Bij de start van een tuchtprocedure kan er dus ook beslist worden tot een preventieve schorsing. Dit houdt in dat een intern in afwachting van de (eventuele) tuchtmaatregel niet in het internaat wordt toegelaten. Enkel in heel uitzonderlijke situaties kan dit gebeuren, bijvoorbeeld bij dermate zware gedragsmoeilijkheden dat zij kunnen leiden tot een definitieve uitsluiting, of wanneer de verdere aanwezigheid van een jongere op internaat een gevaar vormt voor zichzelf, mede-internen of  internaatsmedewerkers.

   Alleen een internaatsdirecteur of een afgevaardigde van het bestuur kan beslissen tot een preventieve schorsing. Hij/zij deelt die beslissing telefonisch en schriftelijk aan de ouders mee, kort gemotiveerd. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in, zodat de intern dan ook onmiddellijk het internaat dient te verlaten ofwel door afhaling, ofwel anders afgesproken door middel van een schriftelijke toestemming van de ouders. De preventieve schorsing duurt tot wanneer er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of tot wanneer de tuchtprocedure eventueel wordt stopgezet.

   Een schorsing of verwijdering uit het internaat impliceert niet automatisch een verwijdering uit de school, en vice versa. Maar ons internaat is geen professionele zorginstelling en heeft noch het personeel noch de infrastructuur om een alternatieve opvang van de betrokken intern buiten de leefgroepen te organiseren. De ouder/voogd is dus gedurende de periode van schorsing of uitsluiting zelf verantwoordelijk voor opvang buiten het internaat.

   Procedure bij een tuchtmaatregel

   Elke tuchtprocedure verloopt als volgt:

   • De internaatsdirecteur of een afgevaardigde van het bestuur nodigt de intern en zijn/haar ouders met een aangetekende brief uit voor een gesprek waarin allen gehoord zullen worden.
   • Vóór dat gesprek kunnen zij het tuchtdossier komen inkijken. Ook het CLB, dat eventueel bij dit gesprek aanwezig zal zijn, heeft dan inzage in dit tuchtdossier.
   • Het gesprek zelf vindt na onderling overleg met beide partijen zo snel mogelijk plaats. De ouders en intern kunnen zich bij dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van het internaat, van de school of het CLB kan echter bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon in deze.
   • Na het gesprek brengt de directeur of een afgevaardigde van het bestuur de ouders binnen een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) telefonisch en met een tweede aangetekende brief op de hoogte van zijn/haar beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.
   • Enkel indien de beslissing een definitieve verwijdering uit het internaat inhoudt, is er juridisch de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. In dat geval zal deze beroepsmogelijkheid én de procedure die men dient te volgen voor dergelijk beroep in dit schrijven ook duidelijk verwoord worden.
   • Als men in beroep gaat, schort dat de uitvoering van de beslissing tot definitieve verwijdering niet op.

   In het belang van de intern zijn de uitgesproken tuchtmaatregelen en het tuchtdossier niet overdraagbaar naar andere scholen of internaten.

   Opstarten van een beroepsprocedure

   Alvorens een beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting wordt opgestart, is het aangewezen dat de intern en zijn/haar ouders eerst gebruik maken van hun recht op overleg met de internaatsdirecteur. Indien dat tot geen overeenkomst leidt, kunnen de ouders of de meerderjarige intern het beroep indienen via een aangetekende brief naar (de voorzitter van) het bestuur (zie bijlage ‘Wie is wie?’). Dit verzoekschrift wordt gedateerd en ondertekend. Het vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving van de feiten en motivering van de ingeroepen bezwaren, eventueel ondersteund door overtuigingsstukken.

   De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de derde dag (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat de beslissing van definitieve uitsluiting werd ontvangen. De aangetekende brief aan de ouders met de beslissing vanuit het internaat tot definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt voor het internaat als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst uiterlijk drie dagen erna.

   Een andere mogelijkheid is dat de ouders of de meerderjarige intern hun brief persoonlijk afgeven bij het secretariaat van de school en het internaat op een moment dat dit open is. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze dit hebben ingediend. Het beroep wordt dan onmiddellijk overgemaakt aan het bestuur. Ook als het beroep persoonlijk wordt afgegeven, dient dit te gebeuren ten laatste op de derde dag (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting.

   Als dit beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk kunnen afwijzen, wat dan betekent dat ze het inhoudelijk niet zullen behandelen. Als er sprake is van overmacht (zoals bij een poststaking) kan de beroepscommissie, mits sluitend bewijs werd aangeleverd, beslissen om een laattijdig beroep toch te aanvaarden.

   Beroepscommissie

   De voorzitter van het bestuur zal de beroepscommissie aanduiden en deze samenroepen om het beroep grondig te onderzoeken. De internaatsdirecteur of de afgevaardigde die de beslissing tot definitieve uitsluiting heeft genomen, zal geen deel uitmaken van deze beroepscommissie maar kan wel gehoord worden. Deze commissie is wel samengesteld uit enerzijds drie interne leden (d.w.z. leden van het bestuur of leden van het onderwijs-internaat waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen), en anderzijds eenzelfde aantal externe leden (d.w.z. leden die niet behoren tot het bestuur of tot het onderwijsinternaat waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen). Daarnaast wordt door het bestuur onder de externe leden een voorzitter van de beroepscommissie aangewezen.

   Vooreerst zal de beroepscommissie steeds de intern en zijn/haar ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Dit kan een advocaat zijn, maar dat is niet verplicht. Vóór de zitting kan het tuchtdossier opnieuw ingekeken worden.

   De beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel ook het uitnodigen en horen van een of meer personeelsleden die betrokken zijn bij de intern, en/of die een advies over de definitieve uitsluiting hebben gegeven.

   Het gesprek vindt plaats binnen een redelijke termijn. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen, en zal de gemotiveerde beslissing meedelen binnen een termijn van zes dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na het gesprek, door middel van een aangetekende brief aan de ouders of de meerderjarige intern.

   Klachtenregeling

   Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer ze ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons internaatsbestuur of de personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen jullie contact opnemen met de voorzitter van ons internaats- en schoolbestuur (zie bijlage bij het reglement ‘Wie is wie?’.

   Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen.

   Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door het bestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet men een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie.

   Het correspondentieadres is: Klachtencommissie, t.a.v. de voorzitter van de Klachten-commissie, Guimardstraat 1, 1040 Brussel. De klacht kan tevens worden ingediend via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie. De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

   • De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden hebben plaatsgevonden, te rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
   • De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het internaatsbestuur.
   • De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al eerder heeft behandeld.
   • De klacht moet eerst aan het internaatsbestuur zijn De klacht moet ten minste besproken zijn met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het internaatsbestuur moet de kans gegeven zijn om zelf op de klacht in te gaan.
   • De klacht moet binnen de bevoegdheid van de klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:
    • Klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure
     (bv. Klachten die betrekking hebben op een misdrijf)
    • Klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen.
   • Klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie

   Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het bestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het bestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan men niet in beroep gaan.

   Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

   Tot slot

   Beste ouders en internen

   Deze laatste juridische bladzijden zijn natuurlijk geen aangename lectuur om er ons internaatsreglement mee te besluiten, en het komt gelukkig zelden zover dat er dergelijke maatregelen moeten getroffen worden.

   We zijn immers overtuigd van ieders goede wil en inzet om het samenleven op ons internaat voor iedereen vlot, veilig en aangenaam te houden.

   Dit reglement, en dan vooral de leefregels daarin, kunnen enkel maar een beperkte praktische leidraad zijn voor wat in de realiteit van het dagelijks leven veel belangrijker en grootser is: namelijk dat het verblijf van uw kinderen op ons internaat hen mag helpen om uit te groeien tot goede studenten, gelukkige volwassenen en waardevolle persoonlijkheden in onze maatschappij.

   Peter De Smet & Stefan De Cramer

   Internaatsdirecteurs

   Afdrukversie van deze pagina

   • Bijkomende proeven16/08/2023
   • Bijkomende proeven16/08/2023
   • Installatie internaat26/08/2023 (08:00 - 11:00)
   • Installatie internaat28/08/2023 (14:00 - 18:00)
   • Boekenverkoop26/08/2023 (08:00 - 11:00)
   • Boekenverkoop28/08/2023 (13:00 - 17:00)
   • Eerste schooldag (1-6 volledige dag aanwezig)01/09/2023
   • Afhaling bestelde laptops (3-6)07/09/2023
   • Individuele foto's (1-6)07/09/2023
   • Startmoment 5 en 6 met Leo De Weerdt (sj)12/09/2023
   • Klasbezinning derdes (drie klassen)21/09/2023
   • Klasbezinning derdes (drie klassen)22/09/2023
   • Wiskunde knutselfestival (Claudine Lybaert)23/09/2023 (09:00 - 16:00)
   • Startweekend Koor en Orkest30/09/2023
   • Startweekend Koor en Orkest30/09/2023
   • Facultatieve vrije dag (1-6)02/10/2023
   • Sportdag03/10/2023
   • Schoolveldloop (1-6)25/10/2023
   • Herfstvakantie30/10/2023
   • Herfstvakantie30/10/2023
   • Herfstvakantie30/10/2023
   • Herfstvakantie30/10/2023
   • Herfstvakantie30/10/2023
   • Infodag Compostelagenootschap (Johan De Ridder)18/11/2023
   • Pedagogische studiedag (1-6 vrijaf)24/11/2023
   • Kerstbezinning + oudercontact22/12/2023
   • Kerstvakantie25/12/2023
   • Kerstvakantie25/12/2023
   • Kerstvakantie25/12/2023
   • Kerstvakantie25/12/2023
   • Kerstvakantie25/12/2023
   • Kerstvakantie25/12/2023
   • Kerstvakantie25/12/2023
   • Kerstvakantie25/12/2023
   • Kerstvakantie25/12/2023
   • Kerstvakantie25/12/2023
   • Kerstvakantie25/12/2023
   • Kerstvakantie25/12/2023
   • Kennismaking ouders eerstejaars (titularis en vakleerkrachten)11/09/2023 (18:30 - 20:00)
   • Wijndegustatie14/10/2023 (15:00 - 20:00)
   • Infoavond examens eerste jaar21/11/2023 (19:30 - 20:30)
   • Stadswandeling "Op ontdekking in Gent" met dhr. Pierre Vinck (SBConnect)16/04/2024 (13:00 - 15:00)Voormalig algemeen directeur SBC
   • Lezing Renaat Schotte (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)23/11/2023 (20:00 - 22:00)
   • Lezing dhr. Jonathan Berte (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)01/02/2024 (20:00 - 22:00)Oprichter Robovision "De opportuniteiten van AI"
   • Lezing prof.dr. Bruce poppe (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)21/03/2024 (20:00 - 22:00)
   • Lezing Prof. Jonathan Holslag (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)19/10/2023 (18:00 - 20:00)
   • Klasbezinning 2EO/MOW\, 2GRLAa en 2GRLAb/LAb05/09/2023
   • Klasbezinning 2LAa\, 2STWEa en 2STWEb08/09/2023
   • Klasbezinning 1A1\, 1A2\, 1A3 en 1A414/09/2023
   • Klasbezinning 1A5\, 1A6 en 1A715/09/2023
   • Retorica 197323/09/2023
   • Rapport 1 (1-4)29/09/2023
   • Dag van de leerkracht05/10/2023
   • Infoavond ouders basisschool09/10/2023
   • Infoavond retorica10/10/2023
   • Rapport 1 (5-6)12/10/2023
   • Filmfestival eerstes (voormiddag)17/10/2023
   • Oudercontacten alle leerkrachten en internaat20/10/2023
   • Scouts groepsfeest21/10/2023
   • Klasfoto's 1-507/11/2023
   • Scouts Quiz11/11/2023
   • Aangekondigde evacuatieoefening16/11/2023
   • Rapport 3 (3-4)01/12/2023
   • Rapport 2 (5-6)01/12/2023
   • Start examens 4des\, 5des en 6des05/12/2023
   • Start examens 3des06/12/2023
   • Rapport 3 (1-2)08/12/2023
   • 6des naar Fort Breendonk17/04/2024 (07:00 - 11:30)
   • Krokusvakantie12/02/2024
   • Krokusvakantie12/02/2024
   • Krokusvakantie12/02/2024
   • Krokusvakantie12/02/2024
   • Krokusvakantie12/02/2024
   • Paasvakantie01/04/2024
   • Paasvakantie01/04/2024
   • Paasvakantie01/04/2024
   • Paasvakantie01/04/2024
   • Paasvakantie01/04/2024
   • Paasvakantie01/04/2024
   • Paasvakantie01/04/2024
   • Paasvakantie01/04/2024
   • Paasvakantie01/04/2024
   • Paasvakantie01/04/2024
   • Paasvakantie01/04/2024
   • Paasvakantie01/04/2024
   • Klassenraden (vrije dag voor de leerlingen)13/10/2023
   • 1ste jaar Medisch onderzoek - Vaccinatie16/10/2023
   • Medisch onderzoek - Vaccinatie (3GRLA/LAb/MTL)23/10/2023
   • Spreker KBC (sparen en beleggen) (2EO/EW/MTE)10/11/2023
   • Medisch onderzoek – Vaccinatie (3HW/MTE)13/11/2023
   • Infoavond ouders basisschool14/11/2023 (20:00 - 22:00)
   • repetitie pelgrimskoor (Johan De Ridder)25/11/2023 (10:00 - 15:00)
   • Bezoek Boekentoren (geïnteresseerden eerste graad)30/11/2023 (12:20 - 13:00)Na inschrijving!
   • Oudervereniging05/12/2023 (20:00 - 22:00)
   • Bezoek Sint-Baafskathedraal (geïnteresseerden eerste graad)08/12/2023 (12:30 - 13:05)Na inschrijving!
   • Start examens 2 (onder voorbehoud)11/12/2023
   • Start examens 1 (onder voorbehoud)12/12/2023
   • Einde examens19/12/2023
   • Leerlingen vrijaf20/12/2023
   • Leerlingen vrijaf20/12/2023
   • Oudervereniging09/01/2024 (20:00 - 22:00)
   • Infomoment kandidaat leerlingen13/01/2024
   • Medisch onderzoek - Vaccinatie (3EW/NW)15/01/2024
   • KRAS (Don Bosco Zwijnaarde\, rollenspel 2)16/01/2024 (17:00 - 19:00)
   • Eerste ronde VWO/JWO17/01/2024 (13:00 - 16:30)13u-16u of 13u30-16u30 voor lln met een 5de lesuur
   • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
   • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
   • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
   • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
   • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
   • Medisch onderzoek – Vaccinatie (3LAa)22/01/2024
   • Schoolraad22/01/2024 (19:30 - 21:30)
   • Leeruitstap eerste jaar (Velzeke + Jubelpark/Brussel)02/02/2024
   • Oudervereniging06/02/2024 (20:00 - 22:00)
   • Rapport 4 (1-4)09/02/2024
   • Rapport 3 (5-6)09/02/2024
   • Retoricabal23/02/2024
   • Medisch onderzoek - Vaccinatie (3NWSTa)26/02/2024
   • Tweede ronde VWO/JWO (UGent)28/02/2024 (15:00 - 17:00)
   • 100-dagen01/03/2024
   • Concert Koor en Orkest (onder voorbehoud)02/03/2024
   • Openschooldag02/03/2024
   • Medisch onderzoek – Vaccinatie (3NWSTb)04/03/2024
   • Oudervereniging05/03/2024 (20:00 - 22:00)
   • KRAS (Sint-Barbaracollege\, rollenspel 3)07/03/2024 (17:00 - 19:00)Muzenzaal
   • EYE-project (Bonn)09/03/2024
   • EYE-project (Bonn)09/03/2024
   • EYE-project (Bonn)09/03/2024
   • EYE-project (Bonn)09/03/2024
   • EYE-project (Bonn)09/03/2024
   • EYE-project (Bonn)09/03/2024
   • EYE-project (Bonn)09/03/2024
   • EYE-project (Bonn)09/03/2024
   • Start oefenperiode Vlaamse toetsen11/03/2024
   • Rapport 5 (1-4)15/03/2024
   • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
   • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
   • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
   • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
   • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
   • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
   • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
   • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
   • Start examens (1-2)19/03/2024
   • Start examens (3-4)20/03/2024
   • Partieel examen wiskunde (5-6 met 6u of 8u wiskunde)21/03/2024
   • (1-4) Leerlingen lesvrij + inhaalexamens27/03/2024
   • (1-4) Leerlingen lesvrij + inhaalexamens27/03/2024
   • KRAS ((onder voorbehoud): stadhuis Gent\, lokale slotzitting)27/03/2024 (14:00 - 16:00)
   • Inhaalmoment partieel examen wiskunde vijfdejaars28/03/2024
   • (1-2) Paasbezinning kerk29/03/2024
   • Infosessie sociale stage vierdes29/03/2024 (08:30 - 09:20)
   • Paasrapport (1-4)29/03/2024
   • Rapport 4 (5-6)29/03/2024
   • Inhaalmoment partieel examen wiskunde zesdejaars (ziek + JEEP)15/04/2024
   • Finale VWO/JWO17/04/2024
   • Kookdag (Scouts)20/04/2024
   • Medisch onderzoek - Vaccinatie (1ste jaars)22/04/2024
   • Sportweek22/04/2024
   • Sportweek22/04/2024
   • Sportweek22/04/2024
   • Sportweek22/04/2024
   • Sportweek22/04/2024
   • Einde oefenperiode Vlaamse toetsen23/04/2024
   • Schooltoneel24/04/2024
   • Schooltoneel24/04/2024
   • Schooltoneel24/04/2024
   • Schooltoneel24/04/2024
   • Schooltoneel24/04/2024
   • KRAS (hele dag\, Brussel (Vlaams / federaal parlement)\, nationaleslotzitting)26/04/2024
   • Slotdag De kleine Cervantes30/04/2024
   • Retoricareizen (6des)03/05/2024
   • Retoricareizen (6des)03/05/2024
   • Retoricareizen (6des)03/05/2024
   • Retoricareizen (6des)03/05/2024
   • Retoricareizen (6des)03/05/2024
   • Retoricareizen (6des)03/05/2024
   • Uitstap Xanten/Arnhem 2e jaar (LA)06/05/2024
   • Uitstap Xanten/Arnhem 2e jaar (LA)06/05/2024
   • Normandiëreis 3e jaar06/05/2024
   • Normandiëreis 3e jaar06/05/2024
   • Normandiëreis 3e jaar06/05/2024
   • Daguitstap 4e jaar06/05/2024
   • Daguitstap 1e jaar06/05/2024
   • Uitstap Brugge – Zeebrugge (2STEAM)06/05/2024
   • Uitstap Plantentuin Meise + technopolis (2STEAM)07/05/2024
   • Oudervereniging07/05/2024 (20:00 - 22:00)
   • Top team13/05/2024
   • Medisch onderzoek – Vaccinatie (leerlingen 2de die eerder afwezig waren)13/05/2024
   • Cultuurweek13/05/2024
   • Cultuurweek13/05/2024
   • Cultuurweek13/05/2024
   • Cultuurweek13/05/2024
   • Cultuurweek13/05/2024
   • Proclamatie VWO/JWO22/05/2024
   • Retoricafoto’s + klasfoto zesdes24/05/2024
   • Rapport 6 (4)31/05/2024
   • Rapport 5 (5-6)31/05/2024
   • Start examens 606/06/2024
   • Start examens 4 &507/06/2024
   • Rapport 6 (1-2-3)07/06/2024
   • Start examens 310/06/2024
   • Start examens 213/06/2024
   • Start examens 114/06/2024
   • Einde examens21/06/2024
   • Preproclamatie 625/06/2024
   • Proclamatie 626/06/2024
   • Rapport + oudercontacten.28/06/2024
   • test 2 agenda28/10/2023
   • KRAS op Sint-Bavo (expertensessie)16/11/2023 (17:00 - 19:00)
   • KRAS-project (Muzenzaal)11/10/2023 (12:30 - 14:30)Debat tussen leerlingen van Sint-Bavo\, Don Bosco en Sint-Barbara.
   • Les vroedkunde (2GRLAb/LAa)17/10/2023 (10:15 - 11:05)
   • Les vroedkunde (2STWEb)18/10/2023 (07:20 - 08:10)
   • Les vroedkunde (2EO/MOW)18/10/2023 (08:25 - 09:15)
   • Les vroedkunde (2GRLAa)19/10/2023 (11:30 - 12:20)
   • Les vroedkunde (2STWEa)19/10/2023 (13:20 - 14:10)
   • Bezoek boekentoren (geïnteresseerden tweede graad)20/10/2023 (10:20 - 11:00)
   • Les vroedkunde (2LAa)20/10/2023 (13:20 - 14:10)
   • Les vroedkunde (4EW/HW/MT)23/10/2023 (09:15 - 10:05)
   • Les vroedkunde (4NWa)23/10/2023 (12:20 - 13:10)
   • Les vroedkunde (4LAa)24/10/2023 (07:20 - 08:10)
   • Les vroedkunde (4NWb)27/10/2023 (08:25 - 09:15)
   • Les vroedkunde (4NWSTa/NWSTb)27/10/2023 (09:15 - 10:05)
   • Bezoek Opera (geïnteresseerden tweede graad)27/10/2023 (10:30 - 11:10)Na inschrijving!
   • Les vroedkunde (4GRLA/LAb)27/10/2023 (11:30 - 12:20)
   • Oudervereniging07/11/2023 (20:00 - 22:00)
   • Filmvoorstelling Napoleon (geïnteresseerde leerlingen 5e jaar)16/01/2024 (17:00 - 18:00)
   • XL-Actiedag van de scholierenkoepel (HoGent Schoonmeersen) - ondervoorbehoud02/02/2024
   • Les verliefdheid (1A6\, 1A1 en 1A7)05/02/2024
   • Les verliefdheid (1A4\, 1A2 en 1A3)08/02/2024
   • Les verliefdheid (1A5)09/02/2024
   • Franstalig improvisatietheater (1ste jaar in de Muzenzaal)06/02/2024
   • Filmvoorstelling 'Tori en Lokita' (3de jaar in de Studio Scoop)06/02/2024 (14:00 - 16:00)
   • Les zelfbeeld en eetstoornissen (3EW/NW)21/02/2024 (10:25 - 12:05)
   • Bezoek Minard (met gids ter plaatse\, leerlingen eerste jaar – na inschrijving)23/02/2024
   • Repetitie pelgrimskoor24/02/2024
   • Les zelfbeeld en eetstoornissen (3NWSTb)27/02/2024 (10:25 - 12:05)
   • Les zelfbeeld en eetstoornissen (3HW/MTE)27/02/2024 (13:25 - 15:10)
   • Les zelfbeeld en eetstoornissen (3LAa)28/02/2024 (10:25 - 12:05)
   • Tweede ronde chemie-olympiade28/02/2024
   • Les zelfbeeld en eetstoornissen (3GRLA/LAb)12/03/2024 (13:25 - 15:10)
   • Les zelfbeeld en eetstoornissen (3NWSTa)13/03/2024 (10:25 - 12:05)
   • Reünie retorica 196117/03/2024
   • Oudercontacten 1-429/03/2024
   • Repetitie koor Compostella04/05/2024
   • Repetitie koor Compostella29/06/2024
   • Bijkomende proeven21/08/2024
   • Bijkomende proeven21/08/2024
   • Kangoeroe wedstrijd 1ste graad18/04/2024 (07:30 - 09:10)
   • Oudervereniging16/04/2024 (19:00 - 21:00)
   • Theatervoorstelling “Voorjaarsontwaken” (De Expeditie) (6GRWI6-GRWI8-MTWE-WEWI6a)19/04/2024 (18:30 - 20:30)
   • Muzische avond20/04/2024 (19:00 - 21:00)
   • Infoavond studiekeuze lln.& ouders 4de jaar23/04/2024 (18:30 - 20:30)
   • Vlaamse toets Nederlands (2de jaars)25/04/2024 (11:30 - 15:00)
   • Schoolraad13/05/2024 (18:30 - 20:30)
   • Oudervereniging04/06/2024 (19:00 - 21:00)
   • Belgische informatica olympiade07/02/2024 (12:45 - 14:45)
   • Vlaamse toets wiskunde (2de jaar)13/05/2024 (11:30 - 15:00)
   • recital van Rotary Gent-Zuid (Gentse opera)20/02/2024 (19:00 - 21:00)
   • Tweede ronde fysica-olympiade21/02/2024
   • Eerste ronde Olyfran06/03/2024 (13:00 - 15:00)
   • Einde examens (1-4)26/03/2024
   • Voetbalwedstrijd 5-624/04/2024 (12:30 - 14:30)
   • Uitstap naar Utrecht (5LAWE/WEWI6a)06/05/2024
   • Uitstap naar Utrecht (5LAWE/WEWI6a)06/05/2024
   • Uitstap naar Brussel 5WEWI6b/WEST06/05/2024
   • Uitstap naar Brussel 5WEWI6b/WEST06/05/2024
   • Finale Belgische informatica olympiade (Brussel)23/03/2024 (13:30 - 15:00)
   • Lezing door Herman Van de Velde (6ECMT/ECWE)19/04/2024 (07:30 - 10:15)
   • Lezing door Lode Van Laere (5ECMT/ECWI6 en 4EW)27/02/2024 (13:30 - 15:10)
   • Weging keukenoverschotten (Ecologica)13/05/2024
   • Weging keukenoverschotten (Ecologica)13/05/2024
   • Weging keukenoverschotten (Ecologica)13/05/2024
   • Weging keukenoverschotten (Ecologica)13/05/2024
   • Weging keukenoverschotten (Ecologica)13/05/2024
   • Infoavond studiekeuze lln. & ouders (2de jaar)14/05/2024 (18:30 - 20:30)