Aanwezig:

 • personeel: mevr. I Bracke, dhr. P Ascoop, dhr. K. Ysebaert
 • ouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypens
 • lokale gemeenschap: dhr Jo van Hoorde
 • Leerlingen : F. Verstraete (voorzitter),  D. Willocq
 • afgevaardigde I.M: dhr. G. Dalcq
 • secretaris: mevr. P. Lataer
 • voorzitter : dhr. G. Vermeulen
 • Verontschuldigd:dhr. A. Despiegeleer

 

 1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten :

geenDe directeur wil graag meedelen dat de volgende items aan bod zullen komen in de volgende vergadering:- aanpassen schoolreglement : aanstellen van vertrouwensleerkracht- aanpassen schoolreglement: afwenden van discriminatie t.o.v. minderheden en racisme in het algemeen(werkgroep diversiteit)

 1. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 15.10.2018

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 1. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad).

Ook dit maal hebben er geen vergaderingen van het MCSG plaats gevonden. 

 1. Overleg : onderwijskwaliteitskader OK

Zie documenten 4a en 4bDe doorlichting “nieuwe stijl” steunt op 2 krachtlijnen :- ook ouders en leerlingen zullen bevraagd worden- de school krijgt de kans om er haar eigen opvoedingsproject in te passenVoor het algemeen beleid dient de directie haar eigen visie kenbaar te maken aan de hand van vragen, vergelijkbaar met die van U1-U7 die voorgelegd werden aan de vakgroepen. De verslagen van elke vakgroep werden aan de directie bezorgd; er zal nog een gesprek volgen en een globaal overzicht ervan moet tegen het einde van het schooljaar in orde gebracht worden.Op welke wijze ?- analyse huidige toestand van elk vak op basis van de individuele vragenlijst, voorgelegd op de pedagogische studiedag- sterke punten weerhouden; werkpunten formuleren-actieplan ontwikkelen (voorstel: voor de paasvakantie)- cyclische evaluatie vb. is er een evolutie zichtbaar op gebied van …Alle vragen die gesteld werden in de vakgroepen dienen ook op directieniveau beantwoord te worden.De ouders vragen zich af hoe zij zullen gehoord worden door de doorlichting; hoe zullen alle ouders kennis nemen van het onderwijskwaliteitskader ? Dit zal o.m. gebeuren worden via de oudervereniging. De directie verwacht dan ook geen gedetailleerde vragen doch algemene vragen om te achterhalen of “het pedagogisch project en het opgestelde OK overeenkomen met de dagelijkse realiteit. De ouders vragen of de directeur eens kan polsen bij het college in Antwerpen waar de doorlichting reeds geweest is.De leerkrachten vonden het interessant eens te reflecteren over hun eigen vak en de manier van werken. Vragen zoals “ken ik de leerplandoelstellingen? “ en “interpreteer ik zoals mijn collega?”  spoorden aan tot nadenken. Er wordt aan elk doel een score van 1 (slecht) tot vier (uitstekend) gegeven. Het streefdoel van onze school is een score van 3 op 4.Naar aanleiding van punt 4 van het onderwijskwaliteitskader van ons college wordt voorgesteld dat de werkgroep “diversiteit en taalbeleid” best nog eens samenkomt, daar dit dus ook een onderdeel van het kader vormt. In een volgende vergadering van de schoolraad zal de stand van zaken in verband met het algemeen beleid kenbaar gemaakt worden. Wat de rapportering betreft, kan al gemeld worden dat de manier van rapporteren zeker zal worden aangepast : er hoort een korte tekst te staan op een rapport (niet alleen cijfers) en negatieve uitspraken worden ook afgeraden.

 1. Overleg : Bouwprojecten o.a. meisjesinternaat

Het internaat is aangekocht en zal plaats bieden aan 40 meisjes, verspreid over verschillende leeftijdscategorieën. Momenteel zijn er 50 Erasmusstudenten gehuisvest, doch sommige kamers zullen vanaf februari 2019 omgebouwd worden tot sanitair of ontspanningsruimtes zodat er slechts 40 kamers zullen resteren. Er wordt ook gedacht aan een nieuwe uitgang naar de Jeruzalemstraat.De oprichtingsnorm van 40 internen dient behaald te worden op 1 september 2019 opdat er 2 ambten van opvoeder zouden kunnen gesubsidieerd worden en een ambt van beheerder. Momenteel zijn er al 36 aanmeldingen van wie al 8 meisjes die bij ons school lopen maar intern zijn op een andere school.De capaciteit van 168 leerlingen die jaarlijks moet worden meegedeeld aan het LOP (lokaal overlegplatform) mag enkel overschreden worden door het inschrijven van internen; dit jaar dus wellicht 18 (jongens) plus 14 (meisjes) wat het maximum van 200 leerlingen in het eerste jaar brengt. We mikken echter eerder op 180 leerlingen, verspreid over 8 klassen.Het project in Drongen is nog niet afgeschreven. Het schoolbestuur wil ook deze piste verder zetten, vooral omdat de Vlaamse overheid 50 miljoen euro zal voorzien om scholen te (ver)bouwen in de steden vanwege de capaciteitsdruk. Indien het project in Drongen gerealiseerd kan worden, is het wel de bedoeling dat het leerlingenaantal in Gent wat afslankt. Het capaciteitsdossier (1,7 miljoen euro) heeft nog geen fiat gekregen. De opstart in Drongen – met maximaal 180 leerlingen – is zeker niet vóór 01/09/2019 voorzien… Wel voorzien op 01/09/2019 : – 2 nieuwe fysicalokalen én een preparatielokaal voor de onderzoekscompetenties.- verwijderen asbest en vernieuwen waterleiding- verfraaiing basisschool- audit warmtepompen (firma ZES is nu bezig met het in kaart brengen van de pijnpunten van deverwarming/ventilatie.)voorzien 01/09/2020 :- vernieuwing van “blok 40” die al dateert van 1957 (nog geen toestemming schoolbestuur); afhankelijk van de samenwerking tussen de aannemers, zou deze klus op 3 maanden kunnen geklaard worden. Het betreft 11 klassen.- verbouwen van de hele chemieblok met als doel twee nieuwe chemielokalen en een lokaal voor onderzoekscompetenties.- vernieuwing van de gevel van de basisschool 6   Overleg : Onderwijshernieuwing zie document “studieaanbod”Het eerste jaar (eerste leerjaar A) betreft basisvorming waarvoor de studieplanning moet aangepast worden. Vanaf 01/09/2019 zal het eerste jaar bestaan uit 27 uur basisvorming (waarbij “beeld” het vak plastische opvoeding vervangt) en waarbij geopteerd werd  voor 4 uur Frans in plaats van 3 uur Frans en 1 uur Engels en ten slotte voor het maximaal mogelijke 5 uur Latijn. De collega’s vinden het vreemd dat zij niet werden gehoord in deze keuze, maar de directeur verklaart dat zij zelf heel laat op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheden en dat dit toch op de thema-avond ter sprake is gekomen. De leerkrachten hadden echter geen idee dat dit onder andere zou gaan over de invulling van de basisvorming. De directie is ook van mening dat de leerlingen eerder zwak zijn voor Frans in het eerste jaar en toch een extra uur Engels krijgen in het tweede jaar. De keuze voor deze vakken moest ook al kenbaar gemaakt worden in een brochure die moest klaarliggen op de openschooldag, dus er was inderdaad weinig ruimte voor breder overleg.Een nieuw vak is “mens en samenleving” waarvoor Nederlands en PO elk één uur moeten inleveren en dat o.m. wordt ingevuld met economische initiatie. Voor het keuzegedeelte wordt geopteerd voor eenzelfde terminologie in alle scholen van onze scholengemeenschap : Latijn, STEAM en moderne zijn de drie richtingen. Het extra uur Nederlands,  wiskunde en  Frans wordt differentiërend tot aan de herfstvakantie en daarna remediërend of verdiepend in de moderne richting. Voor het eerst worden de klassen ook gemengd : leerlingen uit de verschillende richtingen krijgen samen les voor de basisvorming en apart voor het keuzegedeelte. Dit systeem moet wel geëvalueerd worden. Het lijkt een voordeel uit sociale invalshoek : indien een leerling wil/moet veranderen van keuzegedeelte, kan dit enkel na de kerstvakantie, maar hoeft de leerling niet van klas te veranderen. Een nadeel kan echter de nivellering zijn. Het zal de taak worden van de leerkracht om zowel uitdagend als aanmoedigend te zijn. Ook nieuw in de richting moderne is het extra uur Nederlands dat zal worden ingekleurd door mondelinge vaardigheden en het vak “cultuur” waarbij de leerlingen zullen kennis maken met Gent met als doel deze leerlingen ook meer identiteit te geven. Er wordt gedacht om telkens het derde lesuur van de dag te onderwijzen in het keuzevak.  Voor het tweede jaar is er tot nu toe slechts een voorstel gelanceerd en kunnen er dus nog wijzigingen worden aangebracht; dit gaat dan ook ten vroegste op 01/09/2020 in voege. In het tweede jaar voorziet het leerplan slechts 25 uren basisvorming. Of de leerlingen ook “gemengd” in de klas zullen zitten, wordt voorlopig afgewacht, maar dit is momenteel niet de bedoeling. Naast de 5 basisopties worden er nog 2 uren differentiatie aangeboden. Elke richting heeft –volgens het opgelegde graadplan- minstens 1 uur informatica. Waar het gewone “informatica” staat voor het leren werken met word en excel, zal er in informatica + vooral Arduino aangeleerd worden. Opmerkelijk is dat zowel de richting Latijn-Grieks als de richting STEAM zal instaan voor 33 lestijden. De vraag komt of dat extra uur wiskunde wel nodig is in de STEAM richting of misschien moeten alle tweedejaars dan 33 uur les krijgen met een extra uur economie of sport?? In de richting MT-Wet – cultuur wordt het vak geschiedenis uitgediept in een vak dat overeenstemt met het afgeschafte vak “antieke cultuur” . Wat het vak Engels betreft, zou elke leerling uit het tweede jaar in om het even welke richting van het derde jaar moeten kunnen doorstromen.Op de vraag aan de leerlingen of ze het vijfde lesuur op woensdag leuk vinden, antwoorden ze negatief.7          Overleg : CAR = centraal aanmeldingsregisterzie bijgevoegd document 7Dit nieuw systeem van aanmelden had 2 nadelen :- leerlingen van onze eigen basisschool kregen geen prioriteit omdat we geen campusschool zijn- het algoritme die de school aan de leerling moest toewijzen, was niet optimaal : slecht 78% kreeg de school van eerste keuze toegewezen. De 21 leerlingen die op de wachtlijst stonden, werden dagelijks geïnformeerd en hebben allemaal een plaatsje gekregen in onze school. Volgens een nieuw decreet werd Gent verplicht toe te treden tot het CAR-systeem en werd de term “indicatorleerling” weggelaten. De Waalse gemeenschap heeft hier echter (heel laat) verzet tegen aangetekend zodat de oude regeling voorlopig van kracht blijft. Op het document in bijlage vinden we de verschillende belangrijke data voor inschrijving terug  : digitale aanmelding start vanaf maandag 1 april om 12 uur en loopt tot en met vrijdag 26 april 2019 om 12 uur. Er is geen voorrang volgens tijdstip van aanmelding; de toewijzing  volgens het geoptimaliseerd algoritme) gebeurt tijdens de verwerkingsperiode zodanig dat er via mail op maandag 13 mei 2019 wordt kenbaar gemaakt welke school er werd toegewezen. Samen met de mail  ontvangt men een ticket dat toegang biedt tot effectieve inschrijving vanaf woensdag 15 mei 2019 tot en met vrijdag 7 juni 2019. Nieuw is dat voor broer/zus  en kinderen van de humaniora geen voorrangsregel meer geldt. Aanmelden moet ook voor deze categorie van leerlingen en dan is inschrijving gegarandeerd!Leerlingen die niet inschrijven voor het eerste jaar (instromers 2e-6e jaar) kunnen vanaf dinsdag 23 april 2019 (8.30u) effectief inschrijven op school.Deze info – in ons bezit sedert 18 januari 2019 – wordt verspreid via de website van de school en ook gecommuniceerd aan de leerlingen van onze basisschool en humaniora. De inschrijving via CAR had als doel een diversere instroom te veroorzaken doch dit is niet echt voelbaar geweest t.o.v. de jaren zonder dit systeem. Uitschrijven in een school en daarna in een andere school inschrijven zal nog steeds mogelijk zijn.8          Opvolging : schoolkosten :communicatieZie documenten 8a en 8bNaar aanleiding van een vorige schoolraad werden verschillende scholen aangeschreven om te weten te komen hoe de schoolkosten worden gecommuniceerd naar de ouders en hoeveel die dan ongeveer bedragen. We denken immers nog steeds dat het kostenplaatje invloed heeft op het (niet)inschrijven op onze school. Slechts 2 scholen hebben hierop schriftelijk geantwoord. Via de website kwamen we te weten dat er een groot aanbod is in het Don Boscocollege en dat De Wingerd slechts 600 euro per jaar aanrekent, all-in. Het kostenplaatje voor ons college is terug te vinden in het schoolreglement onder rubriek 3.1.8.2. Leerkrachten vermoeden dat er nog steeds een grote sociale druk is om als leerling mee te gaan op reis, zelfs al is ligt dit financieel moeilijk. Vroeger was de retoricareis voorzien tijdens de paasvakantie, maar niet alle collega’s konden zich dan vrijmaken; Leerlingen gaan trouwens ook vaker met hun ouders op reis tijdens die vakantie.Communicatie over de schoolkosten: weinig terug te vinden op de sites van de Gentse scholen.(enkel De Wingerd en Sint-Janscollege) Ons college vermeldt duidelijk waar de kosten te vinden zijn. Dit schept wel duidelijkheid maar betekent ook engagement; het betreft toch maar een raming van de kosten…Het voorstel wordt geopperd om op niveau van onze scholengemeenschap een link naar de schoolkosten in te voeren en ook uniformiteit naar berichtgeving toe. Dit agendapunt moet nog worden opgevolgd. Is het nog steeds zinvol om op retoricareis te gaan (groepsgevoel?)Met vriendelijke groet,Peggy Lataer                                                                           Gert Vermeulensecretaris                                                                               voorzitter  

Dit bericht delen:Ga terug