Aanwezig:  personeel:   dhr. P. Ascoop,  dhr. K. Ysebaert ouders:   dhr. C. Tuypens  lokale gemeenschap:  dhr. A. Despiegeleer, mevr. Karakaya,  dhr. J. Van Hoorde voorzitter :    dhr. G. Vermeulen Leerlingen :   F. Verstraete (voorzitter leerlingenraad), D. Willocq afgevaardigde I.M:  dhr. G. Dalcq secretaris  dhr K. Ysebaert
Verontschuldigd: mevr. I Bracke, mevr. P. Lataer, dhr. S. Maertens, dhr. B. Van Vlem

 

 

1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten : 

 

 

geen De voorzitter wil evenwel graag punt 8 van de agenda bespreken na punt 3

 

 

2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 11.01.2019 Het verslag wordt goedgekeurd mits de volgende aanvullingen (en bijkomende opmerkingen voor de agendapunten van deze vergadering): – De oprichting van humane wetenschappen is niet toegekend – de prijzen van de boeken zijn met 8.22% gedaald – bij het inschrijven van nieuwe leerlingen via het CAR-systeem kregen 96% van de leerlingen hun eerste keuze toegewezen. (dankzij het nieuwe algoritme dat door toedoen van onze school werd aangepast) – Stefanie Lagae wordt vanaf volgend schooljaar de “groene leerkracht”

 

 

3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad).

 

 

Ook dit maal hebben er geen vergaderingen van het MCSG plaats gevonden.

 

 

(8) Opvolging : schoolreizen Pieter Ascoop heeft nog een krantenartikel uit De Standaard toegevoegd (zie bijlage 8) 

 

 

– niet alle Gentse scholen geven inzage in de kosten van de reizen; is niet toegankelijk voor het grote publiek; De directie wil dit gerust agenderen op de volgende vergadering van de directeurs (CODI) – in onze school wordt verwezen naar de sociale kas; de opbrengst van het balcomité gaat ook voor een deel naar deze kas. – momenteel is de maximale grens voor de retoricareis bepaald op 930 euro – retoricareizen werden vroeger tijdens de vakanties georganiseerd maar om verschillende redenen verplaatst naar schooldagen – retoricareizen op klasniveau worden niet in vraag gesteld; wel wordt gevraagd steeds te waken over de kostprijs, eventueel door andere reiswijzen of dichtere/goedkopere bestemmingen. – de leerlingen zelf vinden de retoricareis een enorme bijdrage  tot hun algemene ontplooiing. – men kan niet van hogerhand beslissen; alle niveaus moeten hierbij betrokken blijven – samengevat : er moet een duidelijk verschil zijn tussen de verplichte schooluitstappen en de nietverplichte uitstappen. Retoricareizen moeten blijven, op klasniveau. Prijsreductie via andere reiswijzen of dichtere/goedkopere bestemmingen lijkt evenwel mogelijk. Ook een mogelijkheid tot betalen met een spreidingsplan moet blijven  – de directie belooft om bij meer geledingen deze kwestie te bespreken Onze website werd ondertussen al aangepast …

 

 

4. Overleg met schoolbestuur m.b.t. ontwerp van beslissing inzake de vaststelling voor de humaniora van de criteria voor de aanwending van lestijden 2019-2020

 

 

Opmerking bij de volgende punten : 1 : één zesde jaar meer (eenmalig 2019-2020) opdat de klasindeling van het huidige vijfde kan bewaard worden; in het tweede jaar zullen er kleinere klassen zijn (en een klas meer)  4 : iemand in opleiding omwille van nakend pensioen van softwarebeheerder  6 : monitoraat : 2 à 3 uren aanvangsbegeleiding voor nieuwe leerkrachten 8 : media en marketing : nodig voor onderhoud website ; energiebeheer ook nieuw en “varia” : diversiteitscoach is nodig (aantal uren onbekend)  Een vermindering van het aantal  BPT-uren wordt nagestreefd; dit is vooral mogelijk door de aanstelling van Tom De Backer als beheerder van het internaat en de dubbele wachturen. Deze verwachting zal misschien niet kunnen ingelost worden door de immer stijgende noden van een school (zie hierboven)

 

 

5. Overleg met schoolbestuur m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schooltarieven 2019-2020      humaniora

 

 

Behalve de indexering met 2,33% en de verhoging van de ICT-kost met één euro, werd er verder niets aangepast. Zowel het internaat als het externaat resulteren in een positieve balans. Er wordt opgemerkt dat de tarieven voor de maaltijden goedkoper worden per graad en er wordt ook meegegeven dat er veel en grote investeringen voor de humaniora op til zijn.

 

 

6. Overleg met schoolbestuur m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schoolreglement   humaniora o.a. anti-racisme, onbetaalde schoolfacturen 

 

 

a. Naar aanleiding van een voorval op de laatste retoricareis wordt er gevraagd of het gedragsreglement- dat momenteel ondertekend wordt een paar weken voor de retoricareis aanvat- niet beter in het schoolreglement kan worden opgenomen. Vooraf gemaakte opmerkingen : – de meerkost die de sanctie met zich meebracht, mag niet verhaald worden op de sociale kas (is ook niet het geval) – de brief, waarvan sprake, wordt om allerlei redenen ook niet altijd ondertekend terug bezorgd aan de klastitularis; indien dit wel het geval is, is dit ook nog geen garantie dat de ouders de meerkost willen betalen. De directie vraagt of een bijlage aan het schoolreglement soelaas kan brengen  De voorzitter is van mening dat dit eerder een omgekeerd effect zal hebben : een maatregel in een toetredingscontract (schoolreglement) is zeer zwak afdwingbaar. Als het toepassen van deze sanctie de school geld kost, dan is dit maar zo. Het gaat essentieel over de verantwoordelijkheid die de leerkrachten (na telefonisch overleg met de directie) willen opnemen. De schoolraad besluit dat de huidige maatregel best behouden blijft.

 

 

In het schoolreglement zelf zal het antiracismecharter worden toegevoegd. Een werkgroep zal hiervoor samen komen. Dit punt zal geagendeerd worden op de eerstkomende vergadering van de schoolraad. (14/10/2019)

 

 

b. De tekst, opgemaakt door advocaat T. Beele, in verband met het niet-betalen van de schoolrekening, wordt goedgekeurd door de leden van de schoolraad mits de vervanging van het woord “onkostennota” door “schoolrekening”. Er wordt opgemerkt dat het eerder de minst behoevende zijn die de rekening niet betalen.

 

 

7. Overleg schoolbestuur : beleidstekst diversiteit en duurzaamheidsbeleid Aanvulling op beide teksten :  De aangeboden visietekst, die gerust ingekort mag worden, zal volgende schoolraad opnieuw worden besproken omdat de klemtoon  op meer engagement naar diversiteit mag liggen. Diversiteit brengt immers ook andere talenten op onze school. Deze tekst, die nog niet verspreid werd en voornamelijk werd opgebouwd rond het opvoedingsproject, zal in die zin aangepast worden.

 

 

8. Vastleggen vergaderdata schoolraad humaniora voor 2019-2020 en voorstel van afvaardiging in de schoolraad door de verschillende geledingen :

 

 

Volgende data worden weerhouden :  maandagen 14/10/2019 20/01/2020 18/05/2020

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Peggy Lataer

 

secretaris

 

 

Gert Vermeulen

 

voorzitter

 

Dit bericht delen:Ga terug