Aanwezig:

personeel:                    mevr. I. Van Craen
ouders:                        dhr. S. Maertens
lokale gemeenschap:    dhr. G. Vermeulen, voorzitter
Leerlingen :                  P. Bruneel (voorzitter leerlingenraad)
afgevaardigde I.M       dhr. C. Brabant (voor de punten van overleg)
secretaris                    mevr. P. Lataer
Verontschuldigd:          mevr. P. Bouckenooghe, dhr. D. Van Hijfte, dhr. C. Tuypens, dhr. B. Van Vlem, dhr. P. De Cordier, dhr. P. Verly

 1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten.:
  geen
 2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 19.10.2015
  Het  verslag wordt goedgekeurd.
 3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)
  De laatste vergadering van het MCSG dateert van 28 mei 2015. De volgende vergadering is gepland op 25 februari 2016. De voorzitter had graag ook het verslag van 27 oktober 2015, enkel voor leerkrachten, beschikbaar gezien op Minerva. Die vergadering had het voornamelijk over de problematiek rond het schoolbal en herbevestigde de standpunten van de school in verband met het sluitingsuur , drankverbruik, …
 4. Overleg met inrichtende macht m.b.t. aanpassing schoolreglement i.v.m. archief van de leerlingen
  zie oorspronkelijke tekst in schoolreglement en voorstel tot wijziging.
  De overheid verplicht de school om sommige documenten op school bij te houden tot het einde van het schooljaar, volgend op het schooljaar waarop de documenten betrekking hebben.  Dit betreft decretaal enkel grote toetsen en examens. Voor de gewone taken en toetsen zijn er geen wettelijke bepalingen en werden deze tot op heden op het einde van elk trimester opgehaald door de klastitularis en verzameld in het schoolarchief. Indien een leerling om een of andere reden graag deze toetsen nog eens had ingekeken, betekende dit een zoektocht in het archief.
  Er wordt voorgesteld om de leerlingen dit met ingang van volgend schooljaar zelf te bundelen en thuis te bewaren. De zorg van een ouder is of dit dan wel zal gebeuren en of alle taken en toetsen wel zullen teruggevonden worden door alle leerlingen.
  Er wordt positief advies gegeven om het schoolreglement in die zin aan te passen, doch met nadrukkelijk verzoek om als school dit toch enigszins te coördineren : de leerlingen kunnen best alle taken en kleine toetsen per vak chronologisch bundelen, afgeven aan de titularis en na goedkeuring opnieuw meenemen om thuis te bewaren.
 5. Aanvraag STEM/STEAM
  Eigenlijk betreft dit geen aanvraag van STEM/STEAM , want dit is geen wettelijke richting en hoeft er dus niets aangevraagd te worden. Er is trouwens nog altijd een programmatiestop, dus starten met een nieuwe richting is geen optie.
  STEM, aangevuld met ARTS = STEAM. In Sint-Barbara zouden we eerder kiezen voor het ruimere “humane” in plaats van het kunstzinnige aspect om de A inhoud te geven.
  Hoe zouden de  vijf lesuren die niet tot het verplichte basispakket horen praktisch ingevuld worden? Zijn de leerlingen uit het zesde leerjaar goed voorbereid om gericht te kunnen kiezen? Eigenlijk stelt deze vraag zich ook bij de optie “Klassieke Studiën”.

Weten de leerlingen wel waarvoor ze kiezen?
De directeur benadrukt dat inderdaad afhankelijk van de gegeven toelichting het beeld van STEAM wordt gekleurd. Er zijn echter vele vormen.
STEM is een richting vanaf de tweede graad, zowel in BSO,TSO als ASO. Onze wetenschappelijke richting wordt aanzien als een STEM-richting. In de eerste graad wordt er een breed kader aangeboden en volgt de uitdieping later. Daar STEM eerder wordt aanzien als een concurrentiele optie van een technische afdeling, opteert het college voor STEAM met als invulling voor de optionele 5 uren : 2 uren wetenschappelijk project, 1 uur programmeren, 1 uur wiskunde en 1 uur culturele activiteit. Alle andere ASO-scholen uit onze scholengemeenschap (St-Lievens en St-Janscollege) met inbegrip van het VISO, zal vanaf volgend schooljaar eveneens STEAM aanbieden.
Zou het niet beter zijn dat de leerlingen van onze eigen basisschool ook meer op de hoogte worden gebracht van deze nieuwigheid? De voorzitter vindt dat er alvast meer info moet komen ; misschien kunnen de 3 verschillende opties aan bod komen (1e leerjaar A algemeen of mét KS of mét STEM) met de verwachte interesses /profielen van de leerlingen.  Het is ook niet de bedoeling dat de “moderne” als minderwaardig wordt aanzien.
Indien de leerlingen getriggerd worden door het wetenschappelijk project of het programmeren, is er dan een zinvol vervolg voor die leerlingen? De directie stipuleert dat het niet om uitbreiding hoeft te gaan, dienstig voor later, en dat het geenszins de bedoeling is dat leerlingen voorsprong verwerven op andere leerlingen om met kans op succes te starten in een wetenschappelijke richting.
Op de vraag of dit al vorm heeft in de basisschool, wordt geantwoord dat het item “mens en techniek” aan bod moet komen in de lessen wereldoriëntatie, doch dat er nog geen richtlijnen zijn omtrent het bijsturen of toevoegen van  onderwerpen. De basisschool en het CLB zijn al op de hoogte van het nieuwe aanbod in de secondaire school en kunnen dus als advies ook STE(A)M noteren .
Op 1 februari start de voorrangsperiode voor inschrijvingen voor het volgend schooljaar. Bij inschrijving hoeft de leerling echter nog niet te vermelden of hij/zij opteert voor KS, STEAM of moderne. Meestal wordt het laatste rapport afgewacht .
Op 20 februari e.k. is nog een informatiedag gepland. De voorzitter wijst erop dat heldere communicatie noodzakelijk is; dat we moeten adverteren wat we aanbieden.

De website is ondertussen ook aangepast : http://humaniora.sint-barbara.be//content/aanbod-steam-op-sint-barbara
Besluit : er wordt positief geadviseerd op de komst van STEAM mits duidelijke communicatie!

 1. Overleg met inrichtende macht : organisatie van type 9 OV4 in samenwerking met BUSO Binnenhof

zie summiere bijkomende info in verband met type 9 OV4
In onze scholengemeenschap Edith Stein heeft BUSO Binnenhof type 9 OV4 aangevraagd én bekomen. Dit betekent dat leerlingen,  met autismespectrumstoornissen maar normale intelligentie, meer begeleiding kunnen krijgen – 6 uren- indien ze worden ingeschreven in een BUSO-school en effectief lessen gaan volgen in een ASO-school. Daar ze leerling zijn bij BUSO Binnenhof, moeten ze zich houden aan de regels uit dat schoolreglement. Indien er andere leefregels gelden in de school waar ze lessen volgen, kan dit voor verwarring zorgen. Daarom moet er in het schoolreglement van BUSO Binnenhof én de ASO-scholen die zo’n leerlingen willen verwelkomen, duidelijk genoteerd staan in het schoolreglement welke punten wél en niet van toepassing op hen zijn.
De samenwerking op het vlak van lesbijwoning is zelfs een verplicht onderdeel van het schoolreglement.
Momenteel verzamelt de scholengemeenschap alle schoolreglementen en wil die materie zo transparant en duidelijk mogelijk in kaart brengen om aan desbetreffende leerlingen te kunnen bezorgen. Door hun akkoord met het eigen schoolreglement, zijn ze dan gehouden aan de specifieke afspraken die inhoudelijk aansluiten bij het schoolreglement van de school waar ze een (groot) deel van de lessen volgen.      

Dit bericht delen:Ga terug