Aanwezig:

personeel:                    dhr. Ascoop, mevr. I Bracke, dhr. Ysebaert

ouders:                         dhr. C. Tuypens

lokale gemeenschap:     dhr. A. Despiegeleer, Mevr. S. Karakaya , dhr. J. Van Hoorde

Leerlingen :                  A. Vandeputte

afgevaardigde I.M:       dhr. G. Dalcq

Voorzitter                    dhr. G. Vermeulen

secretaris                     mevr. P. Lataer

 

Verontschuldigd:     dhr. S. Maertens , dhr. B. Van Vlem

 

 

 1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten :
  geen
   
 2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 22.01.2018
  Het verslag wordt goedgekeurd, mits de aanpassingen die werden voorgesteld bij het verspreiden van het ontwerpverslag (besluit van punt 4)
  Volledigheidshalve wordt nog toegevoegd dat
  – het gebruik van de Chromebooks positief wordt onthaald door de leerlingen
  – voor de softwarelicentie in punt zes echter 6 euro per jaar zal worden aangerekend in plaats van de 5 euro waarvan sprake tijdens de vorige vergadering.
  – er nog een ander bouwtraject is opgestart : Er werd een compromis ondertekend –onder opschortende voorwaarde van voldoende subsidie vanwege Agion- voor de aankoop van een pand, gelegen in de Savaanstraat 82, waarbij 49 studentenkoten zullen omgebouwd worden tot minimaal 40 kamers van een meisjesinternaat.
  Het project te Drongen staat voorlopig op on-hold..

   

 3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad).

  Ook dit maal hebben er geen vergaderingen van het MCSG plaats gevonden.
   

 4. Overleg met schoolbestuur m.b.t. ontwerp van beslissing inzake de vaststelling voor de humaniora van de criteria voor de aanwending van lestijden 2018-2019
  zie document.

  Het is zoals steeds de bedoeling dat de leerkrachten een voltijdse opdracht krijgen (indien zij dit wensen)
  De directeur geeft toelichting over de te besteden lestijden en BPT-uren aan de hand van een bijlage.

  Volgens schooljaar zal er waarschijnlijk een tweede jaar minder zijn en een vijfde jaar meer.
   

 5. Overleg met schoolbestuur m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schooltarieven 2018-2019 humaniora en
 6. Overleg met schoolbestuur i.v.m. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schoolreglement humaniora

  Beide punten worden samen behandeld daar de voorziene gewijzigde schooltarieven ook in het schoolreglement moeten verschijnen.

  Op de desiderataformulieren die de leerkrachten eerstdaags zullen ontvangen, is de mogelijkheid voorzien om zich op te geven als raadgever om het schoolreglement eens te actualiseren. Ook de leerlingenraad zal een adviserende stem krijgen. De hiërarchie van belangrijkheid is immers niet meer zo transparant in het huidig schoolreglement.
   

De summiere aanpassingen die werden vooropgesteld zijn voornamelijk aanpassingen aan de actuele situatie (namen leden schoolbestuur) en typfouten; de zinnen “mogelijke tuchtmaatregelen …” en “ het tuchtdossier kan niet worden overgedragen …”  moeten enkel geschrapt worden op bladzijde 2 – op de inhoudspagina dus)
Op blz 18 is vermeld dat de schoolpoort niet meer wordt geopend onder de middag omdat de leerlingen via de portier binnen en buiten gaan.

In de bijlage, die handelt over de les LO, wordt punt 17 geschrapt : er wordt geen reservekledij meer aangeboden indien de leerlingen hun turngerief niet zelf bij zich hebben.

Daar de wet op de privacy werd aangepast, zal dit ook in het schoolreglement moeten verschijnen. De vooropgestelde tekst – die gebaseerd is op de tekst die het Katholiek Onderwijs heeft verspreid – wordt op 15 mei 2018 besproken met het schoolbestuur. Er wordt voorgesteld om daarna de tekst via mail aan de leden over te maken en via een elektronische vergadering van de schoolraad goed te keuren.
 

De tarieven werden geïndexeerd met 1,4%.

De prijs voor het internaat werd verhoogd met 45 euro kostgeld en 5 euro kosten voor activiteiten op jaarbasis, wat overeenstemt met een maandelijkse verhoging van 5 euro. Het kostgeld dient niet alleen voor de slaapgelegenheid, maar ook voor de voeding en het loon van de opvoeders.
 

Voor de eerste en tweede graad wordt er opgemerkt dat de kosten voor de STEAM uiteraard enkel moeten worden aangerekend aan de leerlingen van die afdeling. (Moet dus ook een verwijzing krijgen naar een nota onderaan de bladzijde)
 

Voor het externaat werd er een kleine aanpassing doorgevoerd voor de schooluitstappen in de derde graad : het maximumbedrag voor het vijfde jaar vermindert met 30 euro tot 200 euro en dat van het zesde jaar verhoogt tot 925 euro.

Er wordt nogmaals gevraagd dat de dure boeken die weinig worden gebruikt, misschien kunnen aangekocht worden door de school. Voor Nederlands (en andere vakken) kunnen de prijzige invulboeken eveneens vervangen worden door een eigen cursus.

Op de brieven met praktische info over de schoolreizen wordt telkens vermeld dat de ouders wat meer mogen betalen dan het gevraagde bedrag zodat de “sociale kas” gespijsd kan worden. Idem voor de extra lessen die aangeboden worden aan leerlingen uit het zesde jaar om hun slaagkansen bij het ingangsexamen geneeskunde te vergroten. In het schoolreglement staat : Indien de leerling of de ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kan men contact opnemen met de directie”   
Deze info is uiteraard vertrouwelijk en namen zijn enkel bekend bij directie en economaat.
De leden van de schoolraad zouden graag eens willen weten om hoeveel gevallen dit jaarlijks gaat en vraagt de cijfers van de laatste 3 jaren op. Het is niet de bedoeling dat de kinderen hierop worden aangesproken (zijn meestal zelfs niet op de hoogte) maar ook niet dat er misbruik van wordt gemaakt; vandaar de korte mededeling in het schoolreglement.

Wellicht zijn er echter ook leerlingen die niet inschrijven op onze school omwille van de kosten. Moet er iets van deze problematiek op de site geplaatst worden?
Het imago van onze school  – een dure school- wordt niet echt ondersteund door directie en meeste leerkrachten. Het zijn eerder de leerlingen zelf die met hun kledij dat imago onderstrepen.
De school zelf hecht veeleer belang aan sociale vaardigheden en inlevingsmomenten bij leerlingen (sociale stage in vierde jaar, Scheve tafel, getuigenis van vluchteling,…)
Een lid van de schoolraad engageert zich om eens op te zoeken of andere scholen in het Gentse hierover communiceren op hun site.

 

 

7.     Overleg met schoolbestuur i.v.m. voorstel leerlingenraad : dispensatie eerste lesuur bij voorziene afwezigheid leerkrachten

Er is weinig enthousiasme bij de ouders over dit voorstel van de leerlingen. Praktisch is dit ook geen gemakkelijke oefening : weten de ouders dan wanneer de leerling naar school is vertrokken? De leerlingen komen dan ook druppelsgewijs de school binnen en storen de lessen. De leerkracht die afwezig is, heeft ook meestal een opdracht of een toets in petto en de leerlingen proberen toch ook altijd om nog een les te wisselen zodat ze het laatste lesuur vrij zijn en toch dispensatie kunnen bekomen …
Nog een praktisch bezwaar : de aanwezigheden worden steeds het eerste lesuur gecontroleerd en moeten voor 10 uur aan het ministerie worden bezorgd. Tijdens het eerste lesuur wordt dan ook druk gebeld naar ouders wiens kind (nog) niet op school is.
Besluit : de ouders zijn niet echt voor; de leerkrachten hebben geen uitgesproken mening en zijn er zich van bewust dat dit jaarlijks heel weinig voorvalt; de leerlingendelegatie kan zich hiermee verzoenen.
 

8.     Vastleggen vergaderdata schoolraad humaniora voor 2018-2019 en voorstel van afvaardiging in de schoolraad door de verschillende geledingen :

volgende data worden weerhouden :
maandagen 15/10/2018 en 21/01/2019 en 20/05/2019

 

 

Met vriendelijke groet,

Peggy Lataer                                                                             Gert Vermeulen

secretaris                                                                                 voorzitter

Dit bericht delen:Ga terug