Aanwezig:

 • personeel:                    mevr. I Bracke,  mevr. Van Craen
 • ouders:                         dhr. S. Maertens , dhr. C. Tuypens
 • lokale gemeenschap:     dhr. A. Despiegeleer, dhr. J. Van Hoorde, vervangend voorzitter
 • Leerlingen :                  E. Derveaux (voorzitter leerlingenraad)
 • afgevaardigde I.M:       dhr. G. Dalcq
 • secretaris                     mevr. P. Lataer

Verontschuldigd:    dhr. P. Ascoop (vertegenwoordigd door mevr. Van Craen) Mevr. Karakaya ,  dhr. B. Van Vlem, dhr. G. Vermeulen, dhr. K. Ysebaert 

– De vergadering start met een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van de vader van de voorzitter.

– Aanduiding vervangende voorzitter :

            Daar de voorzitter verontschuldigd is, wordt aan de heer Jo Van Hoorde gevraagd of hij de taak van vervangend voorzitter wil waarnemen, wat hij onmiddellijk aanvaardt (waarvoor dank)

 1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten :
  geen
   
 2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 09.10.2017
  Het verslag wordt goedgekeurd.
  Er wordt evenwel gevraagd om de documenten die op de avond zelf werden verspreid, nog kenbaar te maken aan de leden die toen verontschuldigd waren. De documenten worden via google-maps verspreid.

   

 3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad).

  Ook dit maal hebben er geen vergaderingen van het MCSG plaats gevonden.
   

 4. Overleg : voorstellen leerlingen
  zie vorige schoolraad; toen was er geen unanimiteit en wilden de afgevaardigden van de ouders en de leerkrachten niet beslissen in naam van resp. de ouderraad en het lerarenkorps.

  4a Dispensatie ook voor het eerste lesuur indien voorziene afwezigheid leerkracht
  Het standpunt van de ouders is reeds via mail aan de leden van de schoolraad bezorgd : zij zijn tegen omdat er wordt gevreesd dat de leerlingen in de stad zullen rondhangen.. De school voorziet immers niet in opvang. Ze vrezen ook dat niet alle ouders op de hoogte zullen zijn van de dispensatie : zou het bericht hen wel tijdig bereiken?
  De leerkrachten vinden dit bespreekbaar. Het zou enkel worden toegestaan voor de leerlingen van de derde graad en bij uitzondering, bijvoorbeeld tijdens de week van de retoricareizen, omdat er dan heel wat leerkrachten – voorzien- afwezig zijn. Kunnen er lessen wegvallen bij de vijfdejaars. Ze blijven er ook bij dat de ouders vroeg genoeg moeten geïnformeerd worden bij elke afwezigheid die een  uitzonderingsmaatregel moet blijven. De vierde geleding vraagt zich af of alle administratie die hierbij komt kijken wel opweegt tegen  de luttele keren dat er gebruik zou kunnen gemaakt worden van de dispensatie het eerste lesuur.
  4b Inkorting middagpauze/namiddagpauze
  Hierin kan niemand zich vinden, ook al om praktische overwegingen : de capaciteit van de leerlingenrefter voldoet niet om alle leerlingen op hetzelfde moment te laten aanschuiven. (leerlingen moeten zich nu al haasten) Er staan ook heel wat activiteiten gepland onder de middag (koor en orkest, middagsport, monitoraat,…)

  Besluit : Er is geen meerderheid voor noch tegen voorstel 4a; in voorstel 4b kan niemand zich vinden. de directie zal voorstel 4a meenemen naar het directieoverleg en de Raad van bestuur. Misschien kan dit in het schoolreglement worden opgenomen in welomschreven bepaalde omstandigheden.
  Wordt opnieuw als agendapunt op de volgende schoolraad geplaatst.
   

 5. Visietekst ICT + voorstel i.v.m. gebruik ICT door leerlingen in de klas (D. Costeur)
  zie tekst, reeds aan de leden bezorgd

  Er is nood aan ICT, wat ook door de doorlichting wordt aangemoedigd. Momenteel wordt er nog geen kant- en klare oplossing voorgesteld, maar  ideeën en een stappenplan dringen zich op omdat er kosten zullen zijn die de ouders zullen moeten dragen.
  Het stappenplan ziet er als volgt uit :
  – glasvezelnetwerk
  – Wifi
  – testen van Wifi via 60 chromebooks : de leerlingen gebruiken dit tijdens de lessen die zich daartoe lenen (start febr 2018-2019-2020)
  Groepsaankoop laptops met leasing van de laptops door de leerlingen. Dit laatste betekent voor de ouders een kost van 150 euro per jaar. De optie is om laptops aan te kopen daar chromebooks geen volwaardig alternatief zijn voor een pc.

  Waarom kiest de school voor chromebooks en niet voor laptops in het pilootproject?
  – de batterij kan een ganse dag overbruggen
  – dergelijke toestellen zijn gemakkelijker te onderhouden
  – leerlingen leren werken met “the Cloud”. Daardoor zullen ze in de toekomst hun bestanden niet op het toestel zelf bewaren.

  Vanaf volgende maand start een proefproject bij sommige leerkrachten en leerlingen..
  Het is echter niet de bedoeling dat de leerlingen de ganse dag voor een scherm doorbrengen
  Aan ouders zou moeten meegedeeld worden dat de aankoop van een pc niet écht nodig is voor het derde middelbaar. (alhoewel bijna elke leerling er één krijgt voor zijn/haar communie of lentefeest).
  Het is wel de bedoeling dat de schoolrekening eens onder de loep wordt genomen : is de aankoop van sommige leerboeken dan nog relevant? Kan het aantal kopies verminderen ?

  Volgende opmerkingen/bemerkingen werden geopperd :
  – ouders zullen wellicht toch een pc blijven kopen “voor thuis” = de reden waarom ouders een laptop aankopen en geen chromebook. Chromebooks zijn de toestellen van de school en blijven op de school.
  – de ouders moeten een ganse tijd op voorhand ingelicht worden over deze situatie
  – zal dus ten vroegste zijn voor de leerlingen die nu in het eerste middelbaar zitten
  – enkel goed voor de eerste graad (bv. Kaarten voor aardrijkskunde) want Excel is toch nog beter voor de derde graad = de reden waarom de school kiest voor Chromebooks. Leerlingen vanaf het derde middelbaar kopen daarom een laptop aan.
  – uitleenbaan per 5 stuks (zodat er in groep kan worden gewerkt) = chromebooks op school.
  – is niet geschikt voor elke les/leerkracht
  – moet gekaderd worden in het pedagogisch project
  – de leerkrachten zullen deze manier van lesgeven ook moeten aanleren (er is ondertussen een werkgroep opgericht)
  – heel veel leerkrachten gebruiken nu de beamer om te projecteren (verplaatsing naar pc-klas hoeft niet) en hebben dus wel baat aan ICT-middelen
  – hoe zal de leerling gecontroleerd worden bij ICT-gebruik? Is nu ook een opmerking bij gebruik pc in de pc-klas. (software die sommige schermen kan blokkeren?)
  – de laptop blijft eigendom van de school (wat – via software- controle mogelijk maakt)
  – er zullen dus geen nota’s meer genomen moeten worden door de leerlingen
   het is aan de leerkracht om met de geboden mogelijkheid creatief aan de slag te gaan en interessante lessen aan te bieden; leerkrachten zullen moeten leren van elkaar
  – Het blijft een aanvulling, geen vervanging van de tot nu toe gebruikte middelen
  – het is heel belangrijk dat er conformiteit geldt (iedereen kan over hetzelfde chromebook beschikken)
  – wat bij een defect? Kan gemakkelijk geüpdatet worden of via een USB stick via het secretariaat opnieuw aangemeld worden.

  De schoolraad verklaart zich akkoord om te starten met het pilootproject op voorwaarde dat er evaluaties plaats vinden. De chromebooks zullen ter beschikking van de leerkrachten staan. Er zal een rondvraag komen wie de chromebooks zal gebruiken. Het is wel de bedoeling dat elke leerkracht zijn eigenheid mag behouden en dus het gebruik van chromebooks niet verplicht zal worden.
  Er wordt door de directie uitdrukkelijk gemeld dat dit de huidige inschatting is.; het is onvoorspelbaar of dit over 2 jaar nog haalbaar zal zijn (ook het bedrag van 150 euro) Misschien is een trimestriële betaling mogelijk?.
  De schoolraad gaat akkoord met de aankondiging van dit voorstel.
   

 6. Informatief : nieuwe softwarelicentie (D. Costeur)

  Tot op heden betaalde de school een bedrag per computer, maar dit wordt aangepast naar het aantal gebruikers, uitgedrukt in FTE. Helaas wordt een leerkracht vanaf een opdracht van 6u/week als al één FTE geteld. (de kostprijs verdriedubbelt) Omdat de leerlingen ook legaal moeten kunnen werken en downloaden, moet er een platform ter beschikking worden gesteld. Omdat blijkt dat iedereen over legale software beschikt, is er geen  vraag van de ouders om een dergelijk platform ter beschikking te stellen In dat geval kostte het 16000 euro; aangezien we hiervoor niet kiezen kost het de school inderdaad 6000 euro per jaar, wat ongeveer een verdubbeling is.
  De school stelt voor om elke leerling 5 euro per jaar aan te rekenen als vergoeding voor het softwaregebruik op school.

 

 1. Bouwprojecten en verkennende gesprekken i.v.m. de uitbreiding van internaat en externaat
  Zie document
  project 1 : wetenschapslokalen .
  Stand van zaken : momenteel is de architect bezig het tweede chemielokaal te tekenen.
  Kosten worden geraamd op 275.000 euro voor 4 lokalen
  project 2: waterleiding
  Stand van zaken : mevrouw Mortier zal in de loop van de volgende weken het buizensysteem in kaart brengen
  projecten 3,4 en 5  : verfraaiing van de school (technische zaak )   
  Stand van zaken : er worden aan het schoolbestuur gevraagd prioriteiten te stellen.
  project 6 : Drongen
  Stand van zaken : er is al een akkoord hierover binnen de school, doch onder voorbehoud.
  In Drongen zijn er momenteel al 21 kamers onmiddellijk beschikbaar in de A-vleugel. Het is evenwel de bedoeling dat op termijn de C-vleugel wordt opgeknapt om daar het definitieve internaat met een recreatieruimte te huisvesten. (Geraamde kostprijs bedraagt 2 miljoen euro) Een opstart van een meisjesinternaat vraagt ten minste 40 internen, zodat dit niet kan in Drongen, doch in Gent zal moeten gebeuren. De subsidiëring van 2 voltijdse opvoeders voor Drongen komt in orde, doch ten vroegste op 1 september 2019.
  Het is de bedoeling dat op termijn ook de rest van de C-vleugel, samen met de huidige woonruimte van de abt, worden ingericht als klaslokaal voor het externaat (12 klaslokalen).
  Ter info wordt nog meegedeeld dat de school momenteel nog recht heeft op zo’n 6 miljoen aan de Vlaamse Gemeenschap. Op dit geld is het echter nog minstens 5 jaar wachten? Het is ook de bedoeling dat op termijn de eerste graad in Gent wordt afgebouwd, zodat er wat ademruimte is voor de andere leerlingen. Een totaal van ongeveer 950-1000 leerlingen is het streefcijfer.
  Het is nu wachten op de beslissing van de Raad van Bestuur van de Oude Abdij te Drongen…
  Op de vraag of een leerling op externaat kan in Gent en op internaat in Drongen, wordt positief geantwoord. In eerste instantie zal er immers geen externaat zijn in Drongen. Het lijkt wel logisch (doch niet noodzakelijk) dat nadien de leerling  hoort bij éénzelfde locatie voor zowel internaat als externaat.
   

 

 

Peggy Lataer                                                                             Jo Van Hoorde

secretaris                                                                                 voorzitter
 

 

 

Volgende vergadering : maandag 14 mei 2018

 

 

Dit bericht delen:Ga terug