Aanwezig:

personeel:mevr. P. Bouckenooghe, dhr. D. Van Hijfte, dhr. K. Ysebaert

ouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypens

lokale gemeenschap: Dhr P. Verly , dhr. G. Vermeulen, voorzitter,

Leerlingen:W. Verstraete (voorzitter), L. Plasschaert, R. Van Tilburgh

afgevaardigde I.M:

secretaris mvr. P. Lataer

 

Verontschuldigd: dhr. Brabant, dhr. P. De Cordier, dhr. B. Van Vlem  

 

– Verwelkoming van de nieuwe leden door de voorzitter

– Inleiding door de voorzitter :

 

° basisschool en humaniora vergaderen samen (tijdsbesparing en nuttig om op beide niveaus te overleggen)

° mandaat van de leerlingen is geldig voor de humaniora (4 geledingen voor humaniora; 3 geledingen voor basisschool)

° doel : inspraakorgaan in schoolbeleid in ruime zin (overleg voeren, vrij  praten over zaken die de school aanbelangen) Elke geleding kan op elk moment een punt   op de agenda laten plaatsen (laten weten aan voorzitter of via secretaris). Enkel mits akkoord van de schoolraad kan er de avond zelf nog een agendapunt worden toegevoegd.

° indien er een stemming plaats vindt, wordt er per geleding gestemd

° vroeger bestond er advies- en overlegbevoegdheid, nu nog enkel overlegbevoegdheid

°de directeur is gemandateerd door het schoolbestuur en dit bestuur is 100% gebonden aan het goedgekeurde overleg. Indien het schoolbestuur niet akkoord gaat, moet dit gemotiveerd worden en opnieuw worden voorgelegd aan de schoolraad

° de directeur is niet stemgerechtigd

 

– Voorstelling van de nieuwe leerlingen en alle leden van de schoolraad

Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten.:

geen

Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 30.05.2016 en 22.08.2016

Beide verslagen worden goedgekeurd

Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)

De voorzitter verklaart in het  kort het nut van de vergadering over de scholen van de scholengemeenschap heen.

Er werd afgesproken dat er enkel vergaderingen op verzoek van één van de scholen zullen gehouden worden .

Vastleggen/herbevestigen resterende vergaderdata schoolraad schooljaar 2015-16 

maandag 23/01/17 en 22/05/17, telkens om 19.30 uur

 

Informatief: schoolresultaten 2015-16 humaniora 

 

De schoolresultaten variëren ten opzichte van vorige jaren, te wijten aan de invoeging van de nieuwe deliberatiecriteria. (minder B-attesten). Of dit zal resulteren in meer C-attesten in de komende jaren, zal de toekomst uitwijzen. Er wordt alvast altijd sterk (niet-bindend) advies gegeven voor een niet-wetenschappelijke richting indien het behaalde percentage voor wiskunde/wetenschappen geen 60% is.

De lijst met percentages van het aantal B en C-attesten voor het schooljaar 2015-2016 moet nog worden opgemaakt. (zie aangepaste bijlage)

De school is nog steeds voorstander van de bijkomende proeven, om C-attesten te vermijden en de leerlingen nog een kans te geven te bewijzen dat ze de leerstof wél voldoende beheersen.

 

Informatief : resultaten toelatingsexamen arts/tandarts

 

Ook dit jaar scoort onze school opmerkelijk hoger dan het Vlaams gemiddelde. 

Het examen wordt steeds moeilijker; extra lessen chemie en fysica zijn zeker nodig om dit slaagpercentage te bereiken. Veel van de gevraagde leerstof voor het vak chemie wordt pas gegeven in het zesde jaar.

Vijfdejaars doen vooral mee om de sfeer al eens op te snuiven. Vanaf volgend schooljaar zullen zij niet meer kunnen deelnemen.

 

Informatief: leerlingencijfers humaniora schooljaar 2016-17.

 

Zoals vorig jaar reeds voorspeld, zijn er minder leerlingen dan de vorige jaren. Dir is voornamelijk te wijten aan het uitzonderlijk groot aantal zesdejaars dat onze school verliet.

 

Overleg met het schoolbestuur m.b.t. vaststelling voor de humaniora van het nascholingsbeleid 2016-17.

 

Het nascholingsbeleid op zich is niet veranderd : indien de behoefte zich voordoet, kan een nascholing aangevraagd worden via de directie. (voorbeeld aanpassing van de leerplannen). Het is wel de bedoeling dat de kennis wordt overgedragen aan collega’s via de vakgroepen.

Leerkrachten worden aangespoord om minstens éénmaal per jaar een bijscholing te volgen. Terloops wordt gevraagd of de leerkrachten het nieuwe platform “Smartschool” al onder knie hebben. Hiervoor werden een aantal interne basisopleidingen onder de middag gegeven door de softwarebeheerder en werd een handleiding aan elke leerkracht bezorgd. Ook aan de ouders wordt deze handleiding eerstdaags bezorgd.

Aan de leerlingen wordt gevraagd om tweemaal per week in te loggen. Het is niet de bedoeling dat er info wordt bezorgd die bestemd is voor de volgende dag. De leerlingen worden nog steeds tijdig – in de klas- verwittigd van vooropgesteld toetsen en taken. Ook het rapport blijft voorlopig op papier.

Het is wel een handige tool of extra oefeningen en (delen van ) de cursus bij te houden.

– Voordeel : alles zit in een gezamenlijk pakket. Vanaf volgend schooljaar kan bijvoorbeeld de schoolagenda digitaal bijgehouden worden.

 – Nadeel : je moet je éénmaal inloggen om verdere info te ontvangen. Nu zijn nog steeds niet alle leerlingen aangemeld…

Cebeco zal ook dit jaar instaan voor de vorming van de leerkrachten die respectievelijk het tweede en het vijfde jaar werkzaam zijn in ons college.

Nascholing wordt nog steeds gestimuleerd; het totale werkingsbudget zal ook dit jaar worden overschreden. In de bijgevoegde documenten moet het cijfer het jaar 2008 nog aangepast worden aan het eindbedrag. (het cijfer was datgene wat op het moment van de desbetreffende schoolraad van toepassing was). Het correcte bedrag is 7279.52 euro.

Het nascholingsbeleid wordt goedgekeurd, maar de voorzitter vraagt om een actuelere tekst : de toekomstige nascholingen moeten aan bod komen, niet diegene die al voorbij zijn…

 

Informatief : herkiezing schoolraad (april 2017)

De samenstelling van de schoolraad kan vierjaarlijks aangepast worden; de leden van de ouderraad stellen zelf een vertegenwoordiger voor. Om de continuïteit te waarborgen, wordt telkens dezelfde persoon (indien herkozen) vooropgesteld.

Vanaf 1 april 2017 moeten er zich dus opnieuw kandidaten aanbieden om de geledingen in de schoolraad te vertegenwoordigen. Er mogen namen gesuggereerd worden voor de externe geleding; de voorzitter zelf mag maar hoeft geen lid van de schoolraad te zijn.

 

Communicatie leden van de schoolraad : via Google drive

Aan alle leden wordt gevraagd of ze hun gmail-account kunnen doorgeven aan de secretaris, zodat er vanaf volgende vergadering met google-drive kan worden gewerkt.

De leden die niet over zo’n account beschikken, krijgen er een van de school, eindigend op “@sint-barbara.be”

 

Doorlichting : stand van zaken

Zie bijgevoegde info. Voorlopig was er enkel een nota met de data en organisatie van het vooronderzoek, de processen en het erkenningsonderzoek.

 

Of de vakken die genoteerd werden in dit verkenningsonderzoek ook wél degelijk worden doorgelicht, is niet 100% zeker.

Er was alvast heel wat minder drukte tijdens het vooronderzoek dan bij de vorige doorlichting.

 

Dit bericht delen:Ga terug