Aanwezig: Frederic Beele, Hélène Van Hoorebeke, Aagje Vanwalleghem, Bruno Van Vlem, Arnd Nelde, Karen Broeckx, Jessy De Block , Cristina Miranda Gozalvez, Vic De Jaegher,  Christophe Tuypens, Carmen Cloet

Directie: Christophe Brabant, Luc Audenaert
Verontschuldigd: Steven Maertens, Sandra Pattyn (ontslagnemend), Fabrice Dubrulle (ontslagnemend

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2. Start van het nieuwe schooljaar : Basisschool en Humaniora

Op de Humaniora werd er gestart met 865 leerlingen verdeeld over 39 klassen.  Er zijn 47 leerlingen minder dan vorig jaar maar dit is enkel te wijten aan het feit dat er in de Retorica 2015-2016 een bijzonder grote lichting van 147 leerlingen zat die de school nu heeft verlaten. De instroom dit jaar is dezelfde als de instroom van vorige september. Er werd dit jaar een nieuw elektronisch platvorm gecreëerd voor leerlingen, ouders, leerkrachten en directie met name Smartschool.  Er zijn drie leerklachten bijgekomen. Er zijn ook een aantal verschuivingen doorgevoerd. 

Op het internaat kwam er een nieuwe internaatbeheerder : mevrouw Barbara Bracke.

Op de Basisschool werd er gestart met 401 leerlingen in de lagere school (vorig jaar 395 leerlingen) en 119 kleutertjes, dit aantal zal waarschijnlijk tegen het eind van het schooljaar oplopen tot 150 met de nieuwe instappertjes. Er is één vijfde leerjaar bijgekomen waarvoor een nieuwe leerkracht werd aangenomen: Maarten Bogaert. Er is één tweede leerjaar weg ten voordele van één klasje meer in het eerste leerjaar (daar zijn kleinere klasjes gemaakt). Er werd een tweede nieuwe leerkracht aangenomen, Sofie Poot, die de taken van zorgleerkracht, één dag per week zesde leerjaar B, één dag per week tweede leerjaar van juffrouw Riet en de muziekles zal combineren. Er werd een derde leerkracht aangenomen : Clarisse Van Steelant.  Zij zal de 13 anderstalige nieuwkomers volgen en tevens voor een deel de taak van zorgleerkracht op zich nemen. Voor volgend jaar wordt er gehoopt dat de klasjes in de Verdedigingsstraat klaar zullen zijn zodat er op die plaats kleuters kunnen worden opgevangen en dat er minstens één klasruimte van de huidige kleuters kan worden vrijgemaakt voor de lagere school.

3. Lidgelden/facturen ontvangen?

Zowel voor de Basisschool als voor de Humaniora zijn alle lidgelden voor 2015-2016 opgemaakt. Voor het schooljaar 2016-2017 zal er 7.000,00 EUR worden vrijgemaakt voor de basisschool en de humaniora.

4. Ter hernieuwen mandaten & oproep kandidaten

Twee leden van de oudervereniging gaven hun ontslag zodat er twee mandaten zijn vrijgekomen. Verschillende kandidaten hebben zich aangemeld voor het volgende schooljaar.  De voorzitter zal hen één dezer bellen om hen uitleg te geven over de werking van de Oudervereniging en om te peilen of zij in hun kandidaatstelling volharden.  Afsluiting kandidaturen: 15 september.

5. Kalender 2016-2017

De kalender werd naar alle leden doorgemaild.

6. Toevoegen/vordering van de verschillende werkgroepen

a. Algemene vergadering

De formele Algemene Vergadering gaat door op donderdag 22 september om 20 uur. De voordracht van Herman Van Rompuy gaat door op donderdag 29 september 2017 om 20.00 uur.

b. Retoricabal

Het bal zal doorgaan in de Vooruit op 27 januari 2017. 

c. Koor & Orkest

Het koor-weekend is voorzien is vanaf 30 september.

d. Vrienden SBC

Er zijn geen speciale meldingen.

e. Helpende handen

Evenmin speciale meldingen.

f. Menucommissie

Geen meldingen.

g. Gezondheid en Preventie

De werkgroep stuurde een brief naar de CLB-medewerker met betrekking tot de jaarlijkse ‘HPV-brief’ en dit wordt verder opgevolgd.

h. Communicatie : website/schoolblad/pr&communicatie

De deadlines voor het schoolblad zijn : 21.09.2016 – 5.12.2016 -13.03.2017 en 9.06.2017.

i. Klasafgevaardigden

Na alle info-avonden zal door de voorzitter van de klasafgevaardigden een mailtje worden gestuurd naar alle klasafgevaardigden met een uitnodiging voor de eerste vergadering op 20 september 2016.

j. Schoolraad

De eerstvolgende vergadering is op maandag 10 oktober 2016.

k. Edith Stein

Geen opmerkingen

l. Ignatius

Geen opmerkingen

j. Mobiliteit

Vanuit het Stadsbestuur wordt gehoopt dat het nieuwe mobiliteitsplan in werking zou kunnen worden gesteld op 3 april 2017.

7. Samenstelling beroepscommissie Sint-Barbaracollege – leden uit de oudervereniging

Op de eerste vergadering worden telkens drie leden van de Oudervereniging gelast om in de Beroepscommissie te zetelen. Dit wordt besproken op de volgende vergadering.

8. Mededelingen van de directie

De directeur deelt mee dat de Basisschool één van de komende weken zal worden doorgelicht.  De laatste inspectie was in 2005.  Volgende dinsdag 13 september is het vooronderzoek waarbij zal worden gezegd welke klassen zullen worden doorgelicht.  Daarna wellicht in de eerste week van oktober volgt de doorlichting gevolgd door, 14 dagen later, het verslag.

Op de Humaniora is er dit schooljaar éénzelfde doorlichting aangekondigd.  Wellicht zal dit volgens de directie plaatsvinden in het eerste trimester en zal de focus liggen op ‘output’, met hierbij heel specifiek het ‘welbevinden’ van de leerling.

10. Varia

De oudervereniging ontving een mail met een verzoek tot informeel overleg met andere ouderverenigingen van secundaire scholen in Gent.

11. Rondvraag

Met betrekking tot de inschrijvingen in de Humaniora kwam de vraag of het inschrijvingsdecreet werd herzien en/of dat tegen maart 2017 zal zijn herzien. De directie voorziet dat het inschrijvingsdecreet niet zal herzien zijn tegen die datum en dat de inschrijvingen dus zullen gebeuren volgens de ‘oude’ criteria.

Dit bericht delen:Ga terug