IN DE KLAS

Het spreekt voor zich dat de zorg voor leerlingen in de klas start. De leerkrachten doen hun uiterste best om de leerstof duidelijk en gedifferentieerd over te brengen. Aangezien zij dagelijks met de leerlingen omgaan, kennen de leerkrachten hun leerlingen en hun noden heel goed. Zij vangen als eersten de signalen op (via de leerling zelf of zijn/haar ouders) en hebben aandacht voor zowel het individuele als het groepsgebeuren in de klas. Je kan de titularissen of vakleerkrachten steeds contacteren via hun school-e-mailadres of via Smartschool!


MONITORAAT

Een aantal zorginitiatieven op school staat open voor alle leerlingen. Zo hangt in elk lokaal een overzicht uit van de aangeboden monitoraten. Leerlingen die een deel van de leerstof niet begrijpen of extra oefeningen willen maken, kunnen er terecht met hun vragen. Er is een monitoraat voor Latijn, wiskunde, Frans, economie en wetenschappen. 


METER-PETERPROJECT

Daarnaast kunnen leerlingen die er nood aan heb ben opvolging krijgen binnen het meter-peterproject. Daar is het de bedoeling dat oudere leerlingen een jongere leerling op regelmatige (wekelijks) basis ondersteunen voor een vak waarin zij sterk zijn. Tijdens de middagpauze zijn er steeds leerlingen begeleiders aanwezig. Meestal zullen ze leerlingen ontvangen op uitnodiging, maar het staat leerlingen ook vrij om zelf langs te komen om een afspraak te maken. Heb je vragen hierover? Het team van de leerlingenbegeleiding (leerlingenbegeleiding@sint-barbara.be) kan ze allemaal beantwoorden!


INDIVIDUELE LEERLINGENBEGELEIDING

Als het zorgprobleem het klasgebeuren overstijgt, kan men terugvallen op het zorgteam! De adjunct-directeurs zijn de brugfiguren tussen de school, het CLB en het ondersteuningsnetwerk DiverGent. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor alle zorgvragen van leerlingen, ouders en leerkrachten. Voor de eerste graad contacteer je Diederik Costeur, leerlingen uit de tweede en derde graad kunnen bij Jens Vandenhaute terecht.

Als de leraar merkt dat er meer aan de hand is en dat het zorgprobleem het klasgebeuren overstijgt, dan kan de betrokken leerling voor ondersteuning terugvallen op het zorgteam (bestaande uit de directie, leerlingenbegeleiding, tuchtverantwoordelijke en eventueel het CLB). Zo proberen we élke leerling binnen de school zo goed mogelijk op te vangen en op te volgen. 

Het team van leerlingenbegeleiders maakt individuele afspraken met de leerlingen, doorgaans tijdens de middagpauze. Ze kunnen de leerling helpen bij planning en studiehouding, het bijhouden van een leerschrift, het maken van samenvattingen en het studeren van een cursus, en verder ook bij psychosociale problemen zoals faalangst.

Leerlingen kunnen bij de leerlingenbegeleiders – mevr. Lagae, mevr. Vervaet, mevr. de Baere, mevr. Soens en dhr. Knockaert – met of zonder afspraak elke weekdag (behalve woensdag) tijdens de schooluren langskomen.

De eventuele extra ondersteuning (in de vorm van redelijke aanpassingen) wordt steeds individueel met de betrokken leerling, de ouders en de CLB-verantwoordelijke besproken. De afspraken zijn voor iedere leerkracht te raadplegen in het persoonlijke dossier van de leerling (via het elektronisch leerlingenvolgsysteem) en worden ook op de klassenraden besproken. Deze aanpassingen worden ten minste jaarlijks geëvalueerd en – indien nodig aangepast. Elk traject van bijkomende zorg wordt dus individueel en op maat van de betrokken leerling uitgestippeld. 

ANDERE INITIATIEVEN VAN DE LEERLINGENBEGELEIDING

  • Boekentasweging: aan het begin van het schooljaar worden alle boekentassen van de nieuwe leerlingen gewogen. De leerling en zijn/haar ouders krijgen hiervan feedback in het eerste rapport (verhouding gewicht boekentas en lichaamsgewicht). 
  • Cursus ‘leren leren’ & ‘grote gehelen leren’: we bieden op verschillende ogenblikken in het schooljaar een cursus leren leren en grote gehelen leren aan. Leerlingen die de nood ervaren hun studiemethode bij te stellen, krijgen hiervoor een uitnodiging. 
  • Individuele begeleiding: een aantal leerlingen komt op regelmatige tijdstippen naar de leerlingenbegeleiding met een leerschrift. Op die manier trachten we zicht te krijgen op de gebruikte studiemethode en trachten we deze bij te sturen. 
  • Studiekeuzebegeleiding: op het einde van elke graad begeleidt het team de leerlingen bij het maken van een goeie studiekeuze.