Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.

Niet alleen de school, maar jij en je ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en is discreet.

Onze school wordt begeleid door mevrouw Janne Lassuyt, Vrij CLB Regio Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint Amandsberg

Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, kan het multidisciplinair leerlingendossier pas 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het Vrij CLB Regio Gent. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. Als de leerling dit niet wenst, moet hij/zij – of de ouders als hij/zij nog geen 12 jaar is – binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de hoofdzetel of in één van de vestigingen van het Vrij CLB Regio Gent.

De identificatie, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

Als de school vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar hiermee instemmen.

Jij en je ouders zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

 • de begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen;
 • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Het CLB beschikt over een leerlingendossier met medische gegevens en eventueel ook begeleidingsgegevens van elke jongere. Het CLB bewaart het dossier zoals wettelijk voorzien tot 10 jaar na de laatste medische tussenkomst en minstens tot de leeftijd van 25 jaar. Nadien vernietigt het CLB het dossier. Indien je tijdens de periode van bewaring wenst dat het CLB gegevens uit je dossier overmaakt aan een andere dienst, stuur dan een briefje naar je CLB.

Je ouders of jijzelf vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van je ouders.

Kom je bij het CLB voor begeleiding, dan wordt er een dossier aangemaakt. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. Het CLB houdt zich uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • Ze behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • Ze houden zich aan het beroepsgeheim.
 • Ze volgen de Wet op de Privacy.
 • Ze volgen het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulpverlening.
 • Voor de gezondheidsgegevens volgen ze de Wet op de Patiëntenrechten.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je als ‘bekwame’ leerling je dossier inkijken. Je ouders of voogd mogen het dossier dan, enkel inkijken met jouw toestemming. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens in het dossier ligt het anders. Hierover beslist de arts.

Je kan een kopie vragen van je dossier. Dat gebeurt dan wel altijd met een gesprek om uitleg te geven.

Gegevens OK?

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Zijn de gegevens niet meer relevant, dan kan je vragen om ze te verwijderen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren:

 • Identificatiegegevens
 • Inentingen
 • Gegevens over leerplicht
 • Medisch onderzoek en de opvolging hiervan

Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.