woensdag 23 december 2020

Beste leerlingen
Geachte ouders

Zoals in ons bericht van gisteren meegedeeld, zal de school – behoudens een andersluidend ministerieel besluit op 2 januari 2021- op 4 januari starten met een dag na dag systeem voor leerlingen uit de 2de en 3de graad. Het is onze overtuiging dat we op die manier veel korter op de bal kunnen spelen en indien nodig sneller kunnen bijsturen. Bovendien kunnen onze interne leerlingen dan voltijds op het internaat verblijven en vermijden we’ dat leerlingen te lange tijd alleen thuis blijven. 

Omdat we werken met een systeem van volledige klassen zal de schoolagenda in Smartschool fungeren als enig centraal platform waar alle lessen, taken, opdrachten en toetsen terug te vinden zullen zijn. Dit zowel voor het contact- als voor het afstandsonderwijs.

De eerste week verwachten we de leerlingen van het 3de en het 5de jaar op maandag, woensdag en vrijdag en de leerlingen van het 4de en 6de jaar op dinsdag en donderdag. De week nadien wisselen van regime.

Om voldoende ruimte en tijd te bieden om de aangeboden leerstof effectief te verwerken,  hebben we aan de leerkrachten ook gevraagd om de verwachte studietijd nauwkeurig in te schatten.   

In de hoop dat we hiermee voldoende geïnformeerd hebben, wensen we u allen nog een zalig kersfeest toe en een mooi eindejaar.

De directie


dinsdag 15 december 2020

Beste ouders en leerlingen

De recente negatieve evolutie van de coronacijfers in België maar ook bij onze buurlanden nopen ons tot bijsturingen van nog voor kort genomen beslissingen.

We achten het in de huidige omstandigheden niet meer verantwoord om alle leerlingen nu vrijdag naar school te laten komen om hun rapport af te halen. Het blijft wel noodzakelijk dat elke leerling feedback kan krijgen over zijn of haar geleverde prestaties! Daarom is afgesproken dat de klastitularis na de digitale klassenraden van donderdag contact opneemt met elke leerling van zijn of haar klas bij wie de uitslag bijzonder slecht of verontrustend is en deze leerling uitnodigt tot een gesprek in de loop van vrijdag 18 december. Dit gesprek kan dan zowel telefonisch, digitaal als na afspraak op school plaatsvinden.

Titularissen die graag een afscheidsmoment met de klas hadden georganiseerd, kunnen dit jammer genoeg niet fysiek op school doen, maar mochten titularissen een digitaal klasmoment willen organiseren, kunnen we dit als directie alleen maar toejuichen. 

Over de opstart van het tweede semester zullen we u nog voor het einde van de week berichten.

Met vriendelijke groet

De directie 


donderdag 5 november 2020

Beste ouders

Hoewel vrijdag 13 november nu onverwachts een vakantiedag geworden is, zouden we toch graag het telefonisch oudercontact op die dag willen behouden. De tijdsloten zijn al aangemaakt en het tijdstip voor feedback is eveneens gunstig.

We hebben wel aan de collega’s – die die dag uiteraard ook het recht hebben op die bijkomende vakantiedag – gezegd dat ze desnoods kunnen uitwijken naar vrijdag 20 november, maar dat ze u dan voor donderdag 12 november 12u00 van die wijziging op de hoogte zouden brengen en nieuwe tijdsloten zouden laten aanmaken.

In afwachting wensen we u of althans uw zoon of dochter nog enkele zonnige vakantiedagen toe in de hoop dat ze op redelijke wijze ook hun studies behartigen, voldoende bewegen en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen blijven respecteren.

We zien momenteel overigens geen enkele reden om af te wijken van de geplande examenregeling en dit voor alle vakken.

De directie zal op 12 en 13 november op school aanwezig zijn en zowel telefonisch (09 235 72 52) als schriftelijk bereikbaar.

Met vriendelijke groet

De Directie 


maandag 2 november 2020

Beste ouders en leerlingen

Op vrijdagavond 30 oktober besliste de overheid om de herfstvakantie nog verder te verlengen tot en met zondag 15 november. De school zal derhalve tot dan gesloten blijven.

Vanaf maandag 16 november gelden de volgende afspraken :

Voor de 1e graad blijft het 100% contactonderwijs van kracht. Deze leerlingen komen dus dagelijks naar school.

Voor de 2e en 3e graad geldt 50% afstandsonderwijs en 50% contactonderwijs.

Voor onze school blijven vanaf 16 november en dit tot en met 27 november dezelfde afspraken van kracht zoals we die meedeelden in onze mail van vrijdag 30 oktober. We herhalen hier de essentiële afspraken :

‘De onderwijstijd tussen de herfstvakantie en de start van de examens bedraagt slechts een goede twee weken. We willen er voor zorgen dat alle leerlingen uit dezelfde klas dezelfde leerkansen krijgen. Daarom zullen we vanaf 16 november werken met volledige klassen en niet met halve klassen zoals eerder gepland. In de week van 16 tot 20 november komen de leerlingen van het 3een 5e jaar op maandag, woensdag en vrijdag naar school en de leerlingen van het 4e en 6e jaar op dinsdag en donderdag. In de week van 23 tot 27 november komen de leerlingen van het 4e en 6e jaar op maandag, woensdag en vrijdag naar school en de leerlingen van het 3e en 5e jaar op dinsdag en donderdag. Op die manier krijgen leerlingen veel sneller feedback op hun inspanningen tijdens het afstandsonderwijs en behouden we de regelmaat in het naar school komen. De leerlingen zullen dus nooit meer dan één dag thuis de lessen volgen of hun taken maken. We herhalen dat de leerlingen van de eerste graad wel altijd voltijds naar school komen.’

De directie blijft tijdens de verlengde herfstvakantie de situatie op de voet volgen en zal zich tussentijds ook beraden over de eventuele impact van deze overheidsbeslissing.

We vragen dat de leerlingen van deze verlengde herfstvakantie ook gebruik zouden maken om naar best vermogen de reeds aangebrachte leerstof te herhalen en eigen te maken en om geplande taken te maken of boeken te lezen. Verder vragen we om voldoende te bewegen, de buitenlucht op te zoeken en gezond te eten en te leven aangezien dit de weerstand versterkt. Uiteraard heeft dit alles maar zin als we met z’n allen de maatregelen van de overheid strikt opvolgen en afzien van elke samenscholing.

Met vriendelijke groet en onze wensen voor een mooie vakantie

De directie

P.S. Gezien de omstandigheden zal een directielid op donderdag 5 en donderdag 12 november op school zijn en schriftelijk of telefonisch (0499/059352) bereikbaar zijn voor eventuele vragen op opmerkingen.


vrijdag 30 oktober 2020

Beste ouders en leerlingen

De veranderingen aan de veiligheidsmaatregelen volgen elkaar de laatste weken in snel tempo op. We merken dat het vaak wat wachten is op communicatie via de officiële kanalen alvorens nieuwsberichten bevestigd te krijgen. We volgen de situatie op de voet op maar verkiezen het toch om eerst rustig te analyseren en na overleg concreet op onze school toe te passen alvorens hierover te communiceren..

Omwille van de nieuwe maatregelen die sinds gisteren van kracht zijn, worden alle L.O.-lessen voorlopig geschrapt. De Vlaamse Overheid liet ons weten dat ze zal zoeken naar oplossingen om deze lessen opnieuw in te richten vanaf 12 november.

Ook de stad Gent voerde een aantal extra maatregelen in. Zo geldt er sinds gisteren een mondmaskerplicht in een straal van 200 meter rond alle Gentse scholen. Het stadsbestuur liet weten dat er hierop extra controles zullen komen.

De lessen op 12 en 13 november 2020 zullen voor de leerlingen van de 2e en 3e graad in afstandsonderwijs plaatsvinden. De leerlingen van de 1e graad komen op deze dagen gewoon naar school. Op deze twee dagen blijven Biblion en de computerklas gesloten.

Vanaf 16 november zijn er in principe een aantal scenario’s mogelijk, maar het ziet er niet naar uit dat van dan af de Gentse scholen nog hun gewone ritme zullen kennen. Behoudens tegenbericht zal onze school vanaf die dag overschakelen op een gedeeltelijk afstandsonderwijs voor de 2e en 3e graad en dit minimaal tot aan de kerstexamens. De leerlingen van de 1e graad blijven wel voltijds naar school komen.

Bij deze omschakeling naar afstandsonderwijs gelden de volgende afspraken :

Elke leerkracht voorziet voor elk lesuur een duidelijk afgebakende opdracht. De onderwijstijd is dus steeds 50 minuten en dit in tegenstelling tot eind vorig schooljaar.

Afstandsonderwijs kan op velerlei manieren gebeuren: synchrone online lessen, ingesproken power points of filmpjes, taken of opdrachten. Live online les geven kan dus, maar uitsluitend op voorwaarde dat deze les integraal opgenomen wordt en digitaal beschikbaar wordt gesteld via Smartschool. Enkel op deze manier kunnen we garanderen dat alle leerlingen de les kunnen  volgen. Niet elke leerling beschikt immers over een eigen toestel  of over voldoende bandbreedte; ook technische problemen zijn niet uit te sluiten. Indien de les niet opgenomen kan worden, is het geven van live lessen dus niet toegestaan. Leerlingen die niet wensen gefilmd te worden, kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan deze live lessen. Zij kunnen nadien de les herbekijken op Smartschool.

Net als vorig schooljaar mag alle communicatie in het afstandsonderwijs uitsluitend via Smartschool verlopen. De opdrachten en afspraken worden eenduidig en alleen maar gecommuniceerd via het ‘vaknieuws’ van het betreffende vak op Smartschool. Alle documenten, filmpjes, leerpaden … worden eveneens enkel via het ‘vak’ beschikbaar gesteld aan de leerlingen.

Voor het verplichte afstandsonderwijs op 12 en 13 november zullen de lesoverzichten voor de leerlingen ten laatste beschikbaar zijn op 11 november 16h00.

De onderwijstijd tussen de herfstvakantie en de start van de examens bedraagt slechts een goede twee weken. We willen er voor zorgen dat alle leerlingen uit dezelfde klas dezelfde leerkansen krijgen. Daarom zullen we vanaf 16 november werken met volledige klassen en niet met halve klassen zoals eerder gepland. In de week van 16 tot 20 november komen de leerlingen van het 3een 5e jaar op maandag, woensdag en vrijdag naar school en de leerlingen van het 4e en 6e jaar op dinsdag en donderdag. In de week van 23 tot 27 november komen de leerlingen van het 4e en 6e jaar op maandag, woensdag en vrijdag naar school en de leerlingen van het 3e en 5e jaar op dinsdag en donderdag. Op die manier krijgen leerlingen veel sneller feedback op hun inspanningen tijdens het afstandsonderwijs en behouden we de regelmaat in het naar school komen. Behalve op 12 en 13 november zullen de leerlingen dus ook nooit meer dan één dag thuis de lessen volgen of hun taken maken. We herhalen dat de leerlingen van de eerste graad wel altijd voltijds naar school komen.

Voorlopig gaan we er van uit dat de kerstexamens op een vrij normale manier zullen plaats vinden. Alle leerlingen leggen hun examen wel af in het eigen klaslokaal, met uitzondering van de leerlingen van het 3e jaar (talrijkste jaar). Zij worden verdeeld over de muzenzaal (5 klassen) en de STEX (2 klassen). Alleen op deze manier kunnen we de examens op een veilig  manier voor leerlingen en leerkrachten organiseren. In de eerste week van de examens zullen we voor de dagen waarop er nog lessen zijn een aparte regeling voorzien. Deze regeling is afhankelijk van de situatie op dat moment.

We kunnen niet uitsluiten dat de overheid in de precaire situatie waarin het land zich bevindt reeds vanavond stringentere maatregelen afkondigt met mogelijke gevolgen voor het onderwijs. Mocht dit zo zijn, zal de directie ook tijdens de herfstvakantie u hierover concreet informeren. Op 9 en 10 november is de school wegens de verlengde vakantie gesloten. We merken nog op dat in de huidige context het internaat altijd gewoon open blijft en dat onze school ook dagelijks voor warme maaltijden blijft zorgen.

We wensen jullie een deugddoende en welverdiende vakantie toe en blikken als directie tevreden terug op het verloop van de eerste twee maanden van dit schooljaar, met dank aan jullie allen en niet in het minst de leerkrachten en opvoeders.

Met hartelijke groeten

De directie


Zaterdag 24 oktober 2020

Beste leerlingen
Geachte ouders

Dinsdagochtend kregen we het definitieve signaal van de overheid dat het Vlaamse onderwijs omschakelt naar code oranje, ten laatste vanaf de herfstvakantie. Omdat we als school onze verantwoordelijkheid willen opnemen en de veiligheid van iedereen maximaal willen garanderen, schakelen we op school over naar code oranje vanaf maandag 26 oktober. In dit bericht informeren we jullie over alle aanpassingen en veranderingen die volgende week ingaan.

Volgende week implementeren we deze nieuwe maatregelen op school. Na deze week zullen we alle maatregelen evalueren en waar nodig aanpassingen maken.

ALGEMEEN
 • Alle leerlingen komen voltijds naar school. De aanwezigheid van derden wordt sterk ingeperkt. Oudercontacten, inschrijvingen, infoavonden … worden tijdelijk opgeschort of zullen digitaal plaatsvinden.
 • Er geldt een mondmaskerplicht op de volledige school (ook op de speelplaats). We roepen ook alle leerlingen op om een mondmasker te dragen in de Savaanstraat en in de onmiddellijke schoolomgeving.
 • Er wordt in code oranje maximaal gewerkt in klasbubbels. Elke klas is dus een aparte contactbubbel en contacten tussen verschillende bubbels moeten maximaal vermeden worden.
LESSEN
 • Alle lessen gaan gewoon door, maar vinden vanaf maandag plaats in een vast klaslokaal. Het aantal verplaatsingen van leerlingen wordt tot een minimum beperkt. Er worden dus zo goed als geen vaklokalen gebruikt voor de volledige duur van code oranje. De vuistregel hierbij is dat leerkrachten van klaslokaal veranderen en niet de leerlingen. Voor lessen waarbij deelgroepen van de klas gesplitst worden en voor de lessen L.O. mogen leerlingen zich wel verplaatsen. Lessen met verschillende deelgroepen samen zullen plaatsvinden in een ‘uitwijklokaal’. In de bijlage bij dit bericht vinden jullie een overzicht van de uurroosters met de aangepaste lokalen.
 • Leerlingen krijgen een vaste plaats in het klaslokaal. Deze plaats mag niet wijzigen voor de hele duur van code oranje! Ook voor lessen met samengestelde groepen uit verschillende klassen zullen vaste plaatsen toegewezen worden.
 • Blijf je handen regelmatig ontsmetten. Bij het gebruik van uitwijklokalen moeten ook de banken en stoelen na gebruik ontsmet worden!
 • Deel geen materialen met elkaar (rekentoestel, pennen, practicummateriaal …). Ontsmet Chromebooks na gebruik.
 • Vanaf dinsdag 27 oktober 2020 vindt de studie tijdelijk plaats in de muzenzaal i.p.v. in de STEX. Er mag maximaal 1 leerling per bank zitten en er mogen maximaal 5 klassen in de muzenzaal zitten, op voorwaarde dat leerlingen op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten. Bij een groter aantal klassen in de studie wordt een extra studie voorzien in de STEX. Leerlingen wachten buiten op de speelplaats tot de leerkracht met toezicht hen komt ophalen om naar de muzenzaal te gaan. Zo vermijden we grote drukte in de trappenhal. Maandag 26 oktober wordt de STEX omwille van praktische redenen nog gebruikt als studielokaal.
 • De lessen L.O. vinden maximaal in open lucht plaats. Bij het binnen sporten is het dragen van een mondmasker verplicht als er onvoldoende afstand kan gehouden worden. Ook bij het omkleden is het dragen van een mondmasker verplicht en ontsmet elke leerling de plek waar hij of zij zich omgekleed heeft.
SPEELPLAATS
 • De normale dagindeling van de school wordt voorlopig behouden. Hou rekening met de mondmaskerplicht op school!
 • We roepen alle leerlingen op om op de speelplaats maximaal in hun klasbubbel te staan en contacten met leerlingen uit andere klassen of jaren te vermijden!
MIDDAGPAUZE
 • Maaltijden worden per klasgroep genuttigd. Dit betekent dat elke klas een vaste tafel heeft in de refter. Alle leerlingen van het 1ee.m. het 4e jaar eten in de refter, ook de leerlingen die boterhammen eten. Leerlingen van de derde graad die ’s middags warm eten, zitten ook in de refter. De leerlingen van de derde graad die boterhammen eten, gebruiken de STEX. Alle leerlingen hebben een vaste zitplaats in de refter en zitten dus steeds op dezelfde stoel aan dezelfde tafel per klas. Verdere instructies worden maandag meegedeeld in de klas.Leerlingen van de derde graad die normaal ’s middags buiten eten, blijven in code oranje op school.
 • In de refter werken we in drie shiften: een eerste shift om 12u05, een tweede om 12u30 en een derde om 12u55. Leerlingen van de eerste en tweede graad verzamelen per klas in rijen op de speelplaats om alles vlot te laten verlopen. Er wordt dus niet langer aangeschoven in het tuintje. Voor leerlingen van de derde graad die warm eten verandert er niets. Zij schuiven per jaar aan in het tuintje.
SHIFT 1(12u05 – 12u30) SHIFT 2(12u30 – 12u55) SHIFT 3(12u55 – 13u20)
1A1 2LAGR 3LA5a
1A2 2LAb 3WEa
1A3 2LAc 3WESTa
1A4 2STWEa 4EC4/EC5
1A5 2MOWa 4GR/GRLA5/LA4
1A6 2MOWb/STWEb 4LA5a
1A7 3EC4 4LA5b
2LAa 3EC5/LA5b 4WEa
warme eters 5-6 3GR/GRLA4/GRLA5/LA4 4WEb/WESTb
internen 5-6 3WEb/WESTb 4WESTa
 • Een aantal middagactiviteiten kunnen in code oranje jammer genoeg niet langer doorgaan. Zowel de middagsport als de repetities van het koor en het orkest worden tijdelijk opgeschort. Biblion zal voorlopig open blijven.
 • Monitoraten zullen in beperkte mate doorgaan: er mag slechts één leerling per bank zitten in het lokaal. Leerlingen ontsmetten hun bank na gebruik. Ook het peter-meter project en de leerlingenbegeleiding blijven voorlopig behouden.

We wensen jullie allen een rustgevend en deugddoend weekend toe!

Met vriendelijke groeten

De directie

corona: alle nieuwsberichten

Corona Nieuws Laatste Nieuws

Coronamaatregelen week voor de paasvakantie 2021
25 maart 2021

Beste leerlingen Beste ouders De trein der coronamaatregelen dendert aan sneltempo voort. De strengere maatregelen zijn nog maar goed en wel geïmplementeerd en de situatie is al opnieuw gewijzigd. Gisterenavond ontvingen we de officiële communicatie dat alle lessen, zowel op school als in afstandsonderwijs, opgeschort worden. Concreet betekent dit dat alle leerlingen van de tweede... Read more »

Lees meer »
Bijkomende coronamaatregelen vanaf 23 maart 2021
23 maart 2021

Beste leerlingen Geachte ouders Omwille van de negatieve evoluties van de pandemiecijfers heeft de overheid het afgelopen weekend de regels voor het onderwijs verstrengd. Zo mogen leerlingen uit verschillende klassen niet meer door mekaar in eenzelfde ruimte zitten. Aangezien we de opdracht kregen om zo snel mogelijk te schakelen, gaan deze nieuwe maatregelen reeds vanaf... Read more »

Lees meer »
Lessen na de krokusvakantie
1 februari 2021

Beste leerlingen Geachte ouders Als de huidige situatie niet verandert, hernemen we na de krokusvakantie de lessen in code oranje. Dat betekent dat de leerlingen van de 2e en 3e graad opnieuw afwisselend afstandsonderwijs volgen en de leerlingen van de eerste graad voltijds naar school komen. De week na de vakantie zal een even week... Read more »

Lees meer »
Voltijds afstandsonderwijs – week voor de krokusvakantie
29 januari 2021

Beste leerlingen Beste ouders Zoals jullie weten gaan we in de laatste week voor de krokusvakantie in volledige afstandsmodus: alle leerlingen van de school krijgen een volle week les, maar dan vanop afstand. Voor de leerlingen van de eerste graad is dit een volledig nieuwe situatie. Leerlingen van de tweede en derde graad hebben het... Read more »

Lees meer »