VERSLAG VAN DE VERGADERING

27 januari 2014

Aanwezig:              personeel:  dhr K. Ysebaert

                              ouders: mevr. Van Garsse

                              lokale gemeenschap: Dhr P. Verly, dhr. G. Vermeulen, voorzitter dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.

                              Leerlingen : Gilles Delporte,(voorzitter) , K. Van hulle

Verontschuldigd:    mevr. P. Bouckenooghe, dhr. De Cordier, Dhr Delforge, mevr. L. Storme – Vanschoubroeck , mevr. Van Craen, dhr. D. Van Hijfte

 

1. Eventuele toevoeging bijkomend(e) agendapunt(en) :

Geen

2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 21.10.2013 en 22.11.2013

De verslagen worden goedgekeurd

 

3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)

Eerstvolgende vergadering : februari 2014

4. Overleg: herstructurering basisschool

5. Overleg/advies : Organisatie voor- en naschoolse opvang ; opvang op woensdagnamiddag basisschool

6. Overleg/advies : ouders op de speelplaats tijdens de middagpauze ; aanvulling schoolreglement basisschool

 

7. Advies : opsplitsing examens in 2 sessies 

            De directeur vraagt advies over het volgend probleem :

De leerlingen vanaf het vierde jaar leggen examens af in een grote, gemeenschappelijke zaal. Bij het afleggen van meer dan één examen hebben de leerlingen zelf de vrijheid om hun tijd in te delen : beide bundels met examenvragen worden reeds uitgedeeld bij het begin van de voormiddag. Dit heeft als voordeel dat de leerlingen eerst de antwoorden kunnen invullen waar ze zeker van zijn en daarna rustig kunnen nadenken over de overige vragen. (voor beide vakken). Het nadeel is dat een spanningsboog van 4 uur vaak te hoog is.

Indien een leerling wil gebruik te maken van het toilet, kan dit onder begeleiding van een leerkracht. In de muzenzaal zijn er voldoende leerkrachten aanwezig. Er wordt gevraagd om de zakken leeg te halen vooraleer hij/zij het toilet binnenstapt. (fouilleren is geen optie)

De leerlingen zelf hebben via hun voorzitter laten weten dat het opmerkelijk is dat het net die leerlingen zijn – die gebruik hebben gemaakt van een toiletbezoek – die vanaf dat moment plotseling veel inspiratie hebben om de examenbladen in te vullen, daar ze vóór het bezoek weinig te noteren hadden… Eén van de leerlingen die zijn zakken moest leegmaken, heeft daar “per ongeluk” nog een notitieblad gevonden.

De directeur meldt dat er wordt gedacht aan een verplichte opsplitsing in 2 delen, zelfs al is er één examen. Dit kan zorgen voor een vermindering van de noodzaak om naar het toilet te gaan. Anderzijds is het een fundamenteel recht van elke mens om naar het toilet te gaan, indien nodig.

Nadelen bij een opsplitsing :

  • Kunnen de leerkrachten hun examens opsplitsen in 2 gelijkwaardige delen?
  • Indien de leerling klaar is met het eerste deel, moet hij wachten tot na de pauze om aan het tweede deel te beginnen
  • Indien een leerling het antwoord op een vraag (tijdens deel 1) niet onmiddellijk weet, kan dit hem/haar nog te binnen schieten na de pauze (te laat, want al moeten afgeven)

De leerlingen tot en met het derde jaar leggen examens af in hun eigen klas. (Veiliger gevoel) Indien daar een leerling het toilet wil gebruiken, moet de toeziende leerkracht wachten tot er een collega passeert, die met de leerling kan meegaan.

 

Voorlopig wordt er nog geen beslissing genomen; dit item wordt opnieuw besproken tijdens de volgende vergadering; er wordt nagevraagd hoe de andere Jezuïetencolleges en andere scholen uit onze scholengemeenschap dit aanpakken.
 

8. Voorstel voorzitter om schoolraadgebonden mailverkeer, voorbereidende stukken en archief via een cloud-toepassing te organiseren (open leeromgeving of Dropbox).

Momenteel wordt er via een dropbox gecommuniceerd met de andere leden van de schoolraad. De verslagen en nodige bijlagen kunnen er worden geraadpleegd.

De voorzitter stelt voor om te werken met een open leeromgeving waar niet enkel leerlingen maar ook derden kunnen uitgenodigd worden. Het voorstel wordt positief onthaald. Er zal gewerkt worden met Minerva.

 

Volgende vergadering : maandag 12 mei 2014

 

Dit bericht delen:Ga terug