VERSLAG VAN DE VERGADERING

26 januari 2015

Aanwezig: Personeel:  mevr. I. Van Craen, dhr. D. Van Hijfte

                 Ouders: dhr. S. Maertens

                 Lokale gemeenschap: dhr P. Verly, dhr. G. Vermeulen, voorzitter

                              dhr. C. Brabant, afgevaardigde I.M. (voor de punten van overleg),

                              mevr. P. Lataer, secretaris.

                 Leerlingen : B. Bobrovnitchi, P. Bruneel

Verontschuldigd:    mevr. P. Bouckenooghe, dhr. P. De Cordier, mevr. L. Storme – Vanschoubroeck, Dhr B. Van Vlem

 

1. Eventuele toevoeging bijkomend(e) agendapunt(en) :

  Geen

 

2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 20.10.2014

            Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)

Geen vergadering gehouden sedert de laatste samenkomst van de schoolraad.                          

 

4. Overleg met inrichtende macht m.b.t. aanpassing schoolreglement i.v.m. de interne beroepscommissie

De tekst werd in de vorige vergadering reeds besproken; enkel over de namen van de leden van de beroepscommissie was nog geen consensus bereikt.
(beroep tegen de beslissing van de delibererende klassenraad bij het afleveren van een B of C-attest én beroep tegen tuchtmaatregelen)
Het ontwerp is reeds klaar en kon geraadpleegd worden op minerva. Het derde extern lid zal op de volgende vergadering van de oudervereniging worden aangeduid.    

 

5. Overleg met inrichtende macht m.b.t. aanpassing huishoudelijk reglement en procedureovereenkomst tussen IM en schoolraad 

        Zie tekst in minerva

Er  wordt voorgesteld het huidige huishoudelijk reglement te  wijzigen (daartoe wordt een integrale vervangende tekstversie voorgesteld) en dit met terugwerkende kracht vanaf

 1 september 2014, teneinde conform te zijn met het participatiedecreet  dat met ingang van die datum werd gewijzigd door het  rechtspositiedecreet.

In het voorstel van het aangepast huishoudelijk reglement werden de  keuzes die het Vlaams Secretariaat  voor het Katholiek Onderwijs voorstelt, in geel gemarkeerd en de groene kleurmarkeringen betreffen afwijkingen/toevoegingen van de voorzitter, veelal geïnspireerd op het huidige reglement.

Eerst wordt de overeenkomst tussen de schoolraad, schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatie, overlopen. Deze overeenkomst loopt normaliter tot 2017, maar de er wordt aan de schoolraad gevraagd om deze procedure-overeenkomst (die  wettelijk niet meer hoeft vanaf 2017) nu al op te heffen. De nuttige zaken die daarin vermeld stonden, zijn immers opgenomen in het aangepaste huishoudelijk reglement. Onder andere de items waarover moest overlegd worden met de schoolraad, worden overlopen. (wordt nu punt 5 van huishoudelijk reglement)

In de achtergronddocumentatie (zie minerva punt 5c) vinden we een van de belangrijkste aanpassingen namelijk dat de adviesbevoegdheid is afgeschaft; die punten moeten nu ook in overleg  gebeuren. De schoolraad kan in het begin van het schooljaar al een lijst opmaken van de te behandelen items waarover moet overlegd worden. Er kan echter nog steeds advies gegeven worden over alle zaken die leerkrachten, leerlingen en ouders aanbelangen.

Indien er een participatieraad en ouderraad bestaat, kan deze zonder verkiezingen iemand afvaardigen; indien dit niet bestaat, moeten er verkiezingen gehouden worden. De voorzitter vraagt om het kiesreglement voor beide geledingen conform de nieuwe wetgeving op te maken. Een model van het VSKO kan dienen als leidraad. (zie bijlage in minerva)

Het medezeggenschapscollege is niet langer verplicht. Op vraag van onze schoolraad werd dit echter nog niet opgegeven, doch zullen er niet nodeloos vergaderingen worden samengeroepen op dat niveau van de scholengemeenschap.

 

Het nieuwe huishoudelijk reglement wordt overlopen.

Punt2.2 : leden van de geledingen worden ten laatste op 1 september afgevaardigd. De oudervereniging zal dus op de bijeenkomst van juni al een naam naar voren moeten schuiven. De duur van de afvaardiging (één schooljaar) wordt beschouwd als een mogelijk nadeel. Graag opteert de schoolraad voor  zoveel mogelijk continuïteit. De leden van de oudervereniging bevestigen dat het de bedoeling is om eenzelfde persoon zo lang mogelijk in eenzelfde hoedanigheid af te vaardigen. Een mandaat in de oudervereniging is trouwens steeds voor 2 jaar. Formeel moet dit wel jaarlijks bevestigd worden.

2.3. Een vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap wordt ook jaarlijks – bij het begin van het schooljaar- gecoöpteerd door de leden van de andere geledingen, eveneens voor de duur van één schooljaar.

2.4. onverenigbaarheid : personeelslid van bijvoorbeeld geen mandaat meer hebben als het ouder wordt van een kind van de school.

2.5. wat gebeurt er als een mandaat stopt én de oplossing hiervoor

3. blijft onveranderd

4.1. het voorzitterschap zal vanaf heden jaarlijks verlopen.   Ook hier zal dus jaarlijks een document moeten opgemaakt worden.

4.6. is overgenomen uit het vorig huishoudelijk reglement

5. bevoegdheden ! De voorzitter leest de onderwerpen van overleg nogmaals voor en benadrukt de punten die tot nu toe weinig of niet ter sprake kwamen in de schoolraad : experimenten en projecten, infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied van de aanbesteding vollen, welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid, …

Deze worden aan het schoolbestuur overgemaakt. Het schoolbestuur van haar kant informeert de schoolraad over geplande beslissingen die zullen worden voorgelegd. Het staat de schoolraad vrij bepaalde onderwerpen niet op de agenda te plaatsen.

6. Er is informatierecht, doch het is niet de bedoeling persoonlijke info door te geven, behalve indien die kan worden geanonimiseerd.

7.3. de uitnodiging zou best een week voor de vergadering worden overgemaakt aan de leden; de term “ten laatste in de week voor” mag blijven staan doch in principe wordt dit gelezen als minstens zeven dagen voor de vergadering.

7.6. om de vergadering te beperken worden geen extra punten toegevoegd op het einde van de vergadering.

7.7. “gelijk aantal stemmen” wordt vervangen door “een stem”

7.8. de voorzitter moet op het einde van elke vergadering de genomen beslissingen nog eens oplijsten.

7.10. het verslag wordt door de secretaris aan de leden bezorgd.

8.1. moet worden

            Voor alle geledingen :              via de website

            Voor de personeelsleden :        Ad valvas in de lerarenzaal

                                                           via melding op de weekkalender

                                                           Elektronische melding dat het verslag op de website kan

                                                           geraadpleegd worden

            voor de ouders :                       via vergadering ouderraad en weekkalender

            voor de leerlingen :                  elektronische melding

                                                           via melding op de weekkalender

8.2. de website moet elk jaar de ledenlijst controleren en eventueel aanpassen

9.1 Dit betreft een wijziging, dus de ingangsdatum blijft ongewijzigd

 

De procedure-overeenkomst wordt nog eventjes overlopen. Daar alles nu in het aangepast huishoudelijk reglement is verwerkt, heeft dit document geen meerwaarde meer. De schoolraad stelt voor om dit op te heffen met onmiddellijke ingang. Het schoolbestuur moet hiervan op de hoogte gebracht worden en het document moet offline gehaald worden.                                                 

Volgende vergadering : maandag 11 mei 2015

 

Dit bericht delen:Ga terug