VERSLAG VAN DE VERGADERING

20 oktober 2014

Aanwezig:              personeel:  dhr. J. Rombaut

                              ouders: dhr. A. Nelde , mevr. Pattyn

                              lokale gemeenschap: dhr. G. Vermeulen, voorzitter

                                  dhr. C. Brabant, afgevaardigde I.M. (voor de punten van overleg)

                                  mevr. P. Lataer, secretaris.

Verontschuldigd:    dhr. B. Danckaert, dhr. Decordier, mevr. A. Dedeyne, mevr. I. Dierickx-Visschers, Dhr. P. Verly

 

– Verwelkoming van de nieuwe leden door de voorzitter

– Inleiding door de voorzitter :

° basisschool en humaniora vergaderen samen (tijdsbesparing en nuttig om op beide

niveaus te overleggen)
° mandaat van de leerlingen is geldig voor de humaniora
° doel : inspraakorgaan in schoolbeleid in ruime zin (advies vragen, overleg voeren, vrij  praten over zaken die de school aanbelangen) Elke geleding kan op elk moment een punt   op de agenda laten plaatsen (laten weten aan voorzitter of via secretaris)
° indien er een stemming plaats vindt, wordt er per geleding gestemd

° advies : De schoolraad kan vrij spontane adviezen verstrekken; conform het nieuwe decreet moet het schoolbestuur er gemotiveerd op antwoorden.

° overleg : Het vroegere onderscheid tussen verplichte adviesbevoegdheid en overlegbevoegdheid werd door het nieuwe decreet opgeheven ten voordele van een veralgemeende overlegbevoegdheid tussen de schoolraad en het schoolbestuur of zijn gemandateerde (in casu: de algemeen directeur). Het schoolbestuur of zijn gemandateerde neemt een gemotiveerde eindbeslissing na het overleg of na onderhandeling, en brengt de schoolraad in kennis van de beslissing.

° de directeur is niet stemgerechtigd

° de voorzitter zal tegen de volgende vergadering een voorstel van huishoudelijk reglement voorbereiden dat is aangepast aan het nieuwe decreet; hij zal ook initiatief nemen om de procedureovereenkomst i.v.m. de samenwerking tussen de schoolraad en het schoolbestuur in de mate van het nodige aan te passen.

– Voorstelling van alle leden van de schoolraad

 

1. Eventuele toevoeging bijkomend(e) agendapunt(en) :

Geen

2. Goedkeuring verslag schoolraad basisschool dd. 12.05.2014

            Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Ignatius (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)

Er werd geen vergadering gehouden wegens gebrek aan agendapunten.
Indien er verslagen komen van de scholengemeenschap, zullen deze ook worden opgenomen in een mailing naar de leden van de schoolraad.                         

4. Vastleggen/herbevestigen resterende vergaderdata schoolraad schooljaar 2014-15

            De volgende data worden opnieuw bevestigd : 26/01/2015 en 15/05/2015 (19.30u)

7. Informatief: leerlingencijfers basisschool schooljaar 2014-15.

            Zie bijlage

Normaal gezien is het aantal lestijden afhankelijk van het aantal leerlingen op 1 februari van elk jaar. De leerlingen mogen opnieuw geteld op 1 oktober van hetzelfde kalenderjaar worden omdat Gent een capaciteitsgemeente is; Dit betekent dit jaar een stijging van 52 leerlingen t.o.v. . februari 2014 en dus een extra derde leerjaar én een extra zesde leerjaar; volgend schooljaar hopen we dus niet te dalen met meer dan 12 leerlingen, zodat we het aantal klasjes kunnen behouden.

Aantal leerlingen van de kleuterschool : 115 op 1 oktober (was 112 op 1 februari 2014) Net zoals de vorige jaren worden nog een 20-tal kleuters verwacht die in de loop van dit schooljaar zullen instappen…

De zes kleuterklassen zijn momenteel het maximaal aantal klassen dat beschikbaar is. Het is van de jaren ’90 geleden dat het aantal leerlingen van de basisschool het cijfer van 500 leerlingen behaalde …

De bezorgdheid van de directeur is momenteel de bereikbaarheid van de school.

      
8. Advies aan inrichtende macht m.b.t. vaststelling voor de basisschool van het nascholingsbeleid 2014-15.

            Zie bijlage (Minerva)

Verschillende nascholingen worden aangeboden door de directeur in het begin van het schooljaar. De leerkrachten kunnen laten weten wie interesse heeft . De directie kijkt dan wat (ook financieel) haalbaar  is. De nadruk ligt dit jaar op de kleuterleidsters.

Zoals elk jaar worden de startdagen – aangeboden door Cebeco- gesmaakt door de nieuwe leerkrachten.

De pedagogische studiedag was niet zo’n onverdeeld succes.

De directeur volgt nascholing over de gewijzigde wetgeving,

Belangrijk is dat de bijscholingen gespreid worden over het schooljaar , liefst op schoolvrije dagen worden gevolgd of toch zeker kunnen opgevangen worden door collega’s (of interim leerkrachten)

           Pastoraal is er een goede samenwerking met Cebeco.

9. Overleg met Inrichtende Macht m.b.t. aanpassing schoolreglement i.v.m. de interne beroepscommissie.

Voorafgaande opmerking : De schoolraad heeft geen bezwaar tegen

  • Taalkundige correcties
  • Aanpassing lay-out
  • Eenduidige terminologie
  • Eenvoudige schrijfstijl (jij als leerling, de leerling, jij of je ouders , … )

voor zover dit geen inhoudelijke wijzigingen met zich meebrengt.

De schoolraad geeft uitdrukkelijk mandaat aan de algemeen directeur om de juiste terminologie in het schoolreglement te gebruiken en preciseert dat de lay-out mag aangepast worden (sommige titels zijn nietszeggend …)

 

De voorgestelde wijzigingen moeten in het schoolreglement opgenomen worden wegens decretale aanpassingen. (deze werden in augustus pas gepubliceerd)

Betreft enerzijds de nieuwe procedure om  beroep aan te tekenen tegen tijdelijke en definitieve uitsluitingen (BAS1a en BAS1b) en anderzijds niet-afleveren van het getuigschrift basisonderwijs (BAS2).

De nieuwe beroepscommissie bestaat uit interne leden (leden van de klassenraad en evt. een lid van het schoolbestuur) en uit externe leden (personen die niet op de payroll van de school voorkomen bv. oud-leerkrachten of leden van de schoolraad, …)

De voorzitter van de schoolraad geeft een overzicht van hoe de samenstelling van de verschillende beroepscommissies er (conform een overleg in de zomervakantie tussen hemzelf en Pierre Vinck als toenmalig algemeen directeur en afgevaardigd bestuurder) zou uitzien:

 

type beroepscie

interne leden (generiek)

externe leden (nominatim)

BAS1a tijdelijke uitsluiting

zorgleerkracht

titularis

lid RvB (Jan Vande Moortel)

Gert Vermeulen (vz)

Tom Boterberg

N.N.

BAS1b

def. uitsluiting

zorgleerkracht

titularis

lid RvB (Jan Vande Moortel)

Gert Vermeulen (vz)

Tom Boterberg

N.N.

BAS2 getuigschr. basisond.

directeur

titularis

lid RvB (Jan Vande Moortel)

Gert Vermeulen (vz)

Tom Boterberg

N.N.

HUM1

def. uitsluiting

adjunct-directeur portefeuille leerlingenzorg

titularis

lid RvB (Jan Vande Moortel)

Gert Vermeulen (vz)

Tom Boterberg

N.N.

HUM2 deliber. klassenr.

vz klassenraad (de facto: (adjunct)directeur)

titularis

lid RvB (Jan Vande Moortel)

Gert Vermeulen (vz)

Tom Boterberg

N.N.

 

interne geleding: steeds met inbegrip van klastitularis

BAS 1a en 1b : zeker zonder de directeur (beroep tegen beslissing van tijdelijke of definitieve uitsluiting)

BAS 2 : zeker met inbegrip van de directeur (beroep tegen beslissing niet-afleveren getuigschrift basisonderwijs)

 

Formeel dient dit voorstel wel nog door het schoolbestuur bekrachtigd (vergadering voorzien op 21 oktober 2014).  

 

Blz 19  punt 8: 

  • Er is steeds advies van het CLB nodig indien de school beslist dat de leerling best een jaartje overdoet
  • Nieuwe procedure voor het instellen van het beroep tegen de beslissing van het niet verkrijgen van het getuigschrift van het basisonderwijs ; de procedure is conform het voorstel van de Guimardstraat
  • Indien er na overleg tussen directie en ouders beroep wordt aangetekend, moet de beroepscommissie samengeroepen worden; dit zou best nog gebeuren tijdens de eerste helft van juli.
  • De voorzitter opteert voor een generieke en relatief stabiele samenstelling van de tuchtcommissie

 

Blz 28 (privacy)

Punt 16.2   Ouders die wensen dat er informatie niet wordt doorgegeven, hebben decretaal verzetsrecht, behalve indien de overdracht wettelijk verplicht is.

Punt 16.4 voorstel tot wijziging : kopie moet gratis aan ouders worden aangeboden

Opm : in het basisonderwijs wordt er geen specifieke medische gegevens opgevraagd.

 

Blz 31

Punt 9.4 decretaal verplichte nieuwe procedure om beroep aan te tekenen tegen tuchtmaatregelen (BAS2)

 

Blz 36

Samenstelling beroepscommissie

De schoolraad beveelt aan dat het schoolbestuur zou opteren voor een generieke en stabiele samenstelling van de beroepscommissies, zoals deze zomer overeengekomen tussen de voorzitter en Pierre Vinck (supra), en die samenstelling ook publiek zou maken in het vademecum, dit met het oog op transparantie.

 

Alle voorgestelde wijzigingen worden aanvaard door de schoolraad,

   

Volgende vergadering : maandag 26 januari 2015

 

Dit bericht delen:Ga terug