Aanwezig:

personeel: mevr. I. Van Craen
ouders: dhr. Ph. Delforge
lokale gemeenschap:, dhr. De Cordier , dhr Ph. Verly, dhr. G. Vermeulen, voorzitter dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
Leerlingen : Gilles Delporte
Verontschuldigd:mevr. P. Bouckenooghe; dhr. D. Van Hijfte ; mevr. B. Derveaux ; mevr. L. Storme

– punt 2 wordt eerst behandeld : de vertegenwoordigers van de vierde geleding worden voorgesteld : dhr De Cordier en nieuw lid dhr Verly vertegenwoordigen zowel basisschool als humaniora en dhr Vermeulen representeert de basisschool. Alle leden worden gecoöpteerd. Dhr Vermeulen wordt formeel aangewezen als voorzitter.
– Verwelkoming van de nieuwe leden door de voorzitter

– Inleiding door de voorzitter :

 • basisschool en humaniora vergaderen samen
 • mandaat van de leerlingen is geldig voor de humaniora
 • doel : inspraakorgaan in schoolbeleid in ruime zin (advies vragen, overleg voeren, vrij praten over zaken die de school aanbelangen) Elke geleding kan op elk moment een punt op de agenda laten plaatsen (laten weten aan voorzitter of via secretaris)
 • bij overlegbevoegdheid is geen afwijking meer mogelijk; dit is bindend
 • indien de school tegen het advies van de schoolraad ingaat, is een motiveringonontbeerlijk.
 • indien er moet gestemd worden, wordt er gestemd per geleding; de directie heeft geen stemrecht.
 • leerlingen worden ook uitgenodigd op vergaderingen van het medezeggenschapscollege;dit betreft meer technische dossiers.
 • de voorzitter vraagt om het pedagogisch project van de school aan alle leden te bezorgen. Dhr Vinck verduidelijkt dat er momenteel wordt gewerkt aan een hertaling hiervan en dat dit zal besproken worden op de gemeenschappelijke pedagogische studiedag tijdens het schooljaar 2014-2015.

– Voorstelling van alle leden van de schoolraad

 1.  Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten : geen
   
 2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 28.01.2013
  Het vorig verslag wordt goedgekeurd.
   
 3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)
  Zie bijlagen.
  Er wordt afgesproken wie onze school zal vertegenwoordigen; deze namen zullen  dan ook via het secretariaat overgemaakt worden aan het MCSG.
  Er wordt gevraagd om alle info die via het secretariaat van het MCSG aan de vertegenwoordiging wordt bezorgd, ook over te maken aan alle leden van de schoolraad. Dhr Delforge heeft alle documentatie reeds aan het secretariaat van de schoolraad bezorgd. Dit zal via mail ter info verspreid worden.
  Te onthouden punten uit de vergadering :
  oudercomité van onze school wil meer campagne voeren tegen alcoholmisbruik op de schoolbals en info over de organisatie van deze festiviteiten – staat als agendapunt vermeld bij de volgende vergadering
  55% van de leerlingen die school lopen in de scholen van onze SG, komen niet uit Gent zelf vanaf 01/09/2014 zijn scholengemeenschappen niet meer verplicht
  bespreking van het ontwerpdecreet tot het oprichten van scholenassociaties met rechtspersoonlijkheid; oorspronkelijk zou er geopteerd worden tot het samenkomen van scholen met minimum 10 000 leerlingen in totaal, doch in het gemeenschapsonderwijs zijn de leerlingenaantallen relatief klein en zouden er teveel scholen moeten associëren, zodat men heeft verminderd tot een totaliteit van minstens 2 000 leerlingen.
  Onder de directies van de Jezuïetencolleges werd reeds gepraat over een eventuele associatie van de 7 colleges, samen met de basisscholen. Het zou dus een niveau-overschrijdende en regio-overschrijdende associatie worden met als doel de knowhow te vergroten en te professionaliseren. Wellicht zullen ook de andere congregaties een associatie verkiezen : Salesianen, Jozefieten, Broeders van Liefde.  Momenteel zijn er in het Gentse 3 scholengemeenschappen : Edith Stein, De Bron en Stroming.
  De leerkrachten vragen zich af wat er met hen zal gebeuren bij reaffectatie. Dit kan inderdaad verregaande gevolgen hebben maar wellicht zullen er overgangsmaatregelen worden voorgesteld en lokale buffers worden voorzien. De associatie zou ook openstaan voor niet-jezuïetencolleges.
  Momenteel is er een werkgroep vanuit CEBECO opgericht die de mogelijkheid tot oprichting van een associatie van de Jezuïetencolleges onderzoekt. De schoolraad wil graag op de hoogte gehouden blijven van de ontwikkelingen.
   
 4. Toekomst van het MCSG
  MCSG moet slechts blijven verder bestaan als één school erom vraagt. Er is nog geen detailbepaling.
   
 5. Informatief : schoolkalender 2013-2014 humaniora (vergaderkalender en vrije dagen).
  Voor de humaniora wordt een pedagogische studiedag voorzien op 30/09/2013 en wordt op 2 mei 2014 een gemeenschappelijke vrije dag voorzien voor alle scholen van SG Edith Stein.
   
 6. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing inzake de vaststelling voor de humaniora van de criteria voor de aanwending van lestijden 2013-2014.
  De voorzitter meldt dat de specifieke invulling – die steeds op eerste schoolraad van elk schooljaar ter sprake komt – enkel informatief is, doch dat de criteria in overleg met de schoolraad moeten vastgelegd worden; er zijn geen wijzigingen t.o.v. vorige schooljaren. Het streefdoel van maximaal 25 leerlingen per klas wordt zeker gehanteerd in het eerste jaar.
  De criteria worden goedgekeurd.
   
 7. Advies aanvraag programmatie richting economie-wetenschappen
  De aanvraag van de vorige jaren werd afgewezen wegens een programmatiestop.
  Het Sint-Barbaracollege vraagt echter opnieuw de oprichting van deze economie-wetenschappen aan omdat het nuttig kan zijn voor sommige leerlingen die een oplossing zoeken tussen economie gecombineerd met wiskunde (6 uur/week) of in combinatie met talen (3 uur/week). Dit zou geen autonome klas worden en dus geen extra uren kosten.
  De schoolraad adviseert positief.
   
 8. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schooltarieven 2013-2014 humaniora
  De nieuwe tarieven werden reeds aan alle leden bezorgd; De prijzen, genoteerd met een * houden enkel een indexverhoging van 1% in.
  De prijs van de schoolagenda verhoogt van 8 tot 8.5 euro; de huur van het kastje blijft facultatief. De kosten voor RAD (roken, alcohol en drugspreventie) zijn opgetrokken van 10 tot 15 euro omdat de sprekers (ex-verslaafden) hun tarieven hebben aangepastt
  Er wordt gevraagd om de maximumkost van de retoricareis te verhogen van 850 tot 875 euro. Dit wordt goedgekeurd maar men moet er blijven over waken dat de prijs aanvaardbaar en relatief democratisch blijft.
  Ter info meldt de directeur dat nog steeds de voorkeur wordt gegeven aan een vakantie per klas (en niet per jaar) en dat elke klas zijn eigen bestemming kiest. De  vraag of die reis niet kan gepland worden in de paasvakantie, roept vragen op over de prijs. Tijdens de schoolvakanties liggen de tarieven immers merkelijk hoger.
   
 9. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schoolreglement humaniora

  Zie wijzigingen reeds overgemaakt aan de leden van de schoolraad.
  Het aangepaste schoolreglement zal ook terug te vinden zijn op de site van onze school.
  Blz 10 : verduidelijking (op verzoek van VVKSO)
  Blz 14 : verduidelijking over het naar binnen en naar buiten gaan via de portiersloge en/of de schoolpoort. Vanaf dit schooljaar mogen internen (mits toestemming van de ouders) van de derde graad ook onder de middag de school verlaten.
  Blz 15 : aanpassing codes op de leerlingenkaart
  Blz 17 : sokken/kousen zijn niet meer verplicht
  De vermelding “je houdt op school het hoofd onbedekt” roept vragen op bij de leerkrachten van de basisschool; wat moet er gebeuren met de Sikhs die op de basisschool wel met hun specifieke tulband worden toegelaten? De directie meldt dat deze kinderen zijn ingeschreven maar dat er duidelijk is gezegd dat ze bij het binnenkomen op school hun hoofddeksel moeten afdoen. Niet elk lid van de schoolraad kan zich vinden in deze omschrijving in de rubriek “kledij” Er wordt uniformiteit gevraagd met het reglement van de basisschool ! De directeur zal dit aankaarten bij de Raad van Bestuur.
  Blz 24 : omschrijving in plaats van opsomming van de betreffende schooljaren
  Blz 28 : de voorzitter merkt op dat de aangetekende zending beter niet naar het privé-adres van de voorzitter van de beroepscommissie wordt verzonden
  Blz 28-29 de verwijzing “de derde dag nadat jullie het resultaat werd meegedeeld is “ is een uitdrukking die nog vatbaar is voor interpretatie : wanneer is het resultaat (telefonisch – mondeling- schriftelijk) meegedeeld? Wanneer is de brief per post toegekomen? Er kan geen exacte datum bepaald worden van het tijdstip waarop de “mededeling” gebeurt.
  De voorzitter ziet in de wijziging geen verbetering – integendeel- en vraagt om de oorspronkelijke tekst mbt de “zesde werkdag na verzending” te behouden
   

 10. Deliberatiecriteria humaniora : voorstel wijzigingen
  Zie bijlage “deliberatienormen”
  De vooropgestelde aangepaste tekst, opgesteld op advies van de voorzitter, werd getoetst aan de bevindingen van de leerkrachten.  De werkgroep van leerkrachten die zich over de tekst heeft gebogen, had graag de alinea over de “negatieve punten” weggelaten en het maximaal aantal vak tekorten van 3 teruggeschroefd naar 2. In de derde graad kunnen de leerlingen immers op die manier berekenen voor welke vakken zij zich moeten inzetten en voor welke niet om nog aanspraak te maken op bijkomende proeven.
  De voorzitter kan zich daar helemaal niet in vinden en betreurt ten zeerste deze voorstellen.
  De transparantie die tot nu toe gehanteerd werd in het Sint-Barbaracollege , is zeker een troef van de school. Het zou jammer zijn daar nu verandering in te brengen. De klassenraad neemt weliswaar volledig autonome beslissingen, maar er is ook een verplichting om individueel te motiveren. Leerlingen moeten telkens op eenzelfde manier beoordeeld worden, ongeacht hun inzet voor een vak in de loop van het jaar of hun gedrag tijdens het schooljaar.
  Volgens de gevraagde normen krijgt een leerling uit de eerste graad een A-attest indien voor elk vak geslaagd, en kan er in elk ander geval een B- of C-attest afgeleverd worden. Zijn er dan wel nog normen? De voorzitter vreest voor nog méér beroepsprocedures, daar de ouders de resultaten niet meer zullen kunnen toetsen aan neutrale normen.
  In de derde graad mag het aantal vaktekorten zonder probleem van maximaal 3 naar 2 worden gebracht, doch indien de  verwijzing naar de negatieve punten ook zou verdwijnen, is dit in strijd met de vermelding naar een “beperkt” tekort (blz 1 van de deliberatiecriteria). Wat doe je met 2 grote tekorten voor Latijn en wiskunde voor leerlingen die LAWi volgen?
  De directeur meldt dat dit probleem zich nog niet heeft gesteld, doch de voorzitter gaat ervan uit dat dit wel kan gebeuren. Er is een verschil tussen een beperkt tekort en een beperkt aantal tekorten.
  De leden van de beroepscommissie werden ook niet gehoord in deze materie en zijn nochtans steeds betrokken partij bij een betwisting van het toegekend attest.
  De directeur zal dit voorleggen aan de Raad van Bestuur en de bezwaren van de voorzitter doornemen met de lerarenraad en de leden van het beroepscomité.
   
 11. Vastleggen vergaderdata schoolraad humaniora voor 2013-2014
  De volgende data worden weerhouden :
  1. 4 oktober 2013
  2. 27 januari 2014
  3. 12 mei 2014

   Volgende vergadering: maandag 14 oktober 2013

 

Dit bericht delen:Ga terug