VERSLAG VAN DE VERGADERING
12 mei 2014

Aanwezig:              personeel: mevr. I. Van Craen, dhr. D. Van Hijfte 

                              ouders: dhr. Ph. Delforge, mevr. L. Storme

                              lokale gemeenschap: dhr Ph. Verly, dhr. G. Vermeulen, voorzitter dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.

                              Leerlingen : Gilles Delporte, Koenraad Van hulle  

Verontschuldigd:    mevr. P. Bouckenooghe, dhr. De Cordier, mevr. B. Van Garsse

 

1.Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten :

Samenstelling en rol van de beroepscommissie n.a.v. wijzigingen in het tuchtreglement en in de manier van betwisting van de beslissing van de delibererende klassenraad (punt 9)

2.Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 27.01.2014

Het vorig verslag wordt goedgekeurd.
 

3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)

            Zie bijlagen.

Dit wordt toegelicht door dhr Delforge en dhr Verly

Te onthouden punten uit de vergadering :

° de aanpak van de schoolbals wordt voorlopig enkel ondersteund door de scholen van De Bron en Edith Stein. Er was een gesprek met de schepen van onderwijs ;die heeft doorverwezen naar de jeugddienst. Er wordt aangedrongen op een code voor alle schoolbals , vb geluidsnorm (+ controle + uitdelen van oordopjes), einduur (met wellicht het verschuiven van de fuivende jongeren naar een andere buurt in Gent, manier van identificatie bij ingang van de bals, …

° er werd nota genomen van de knelpunten, ontstaan door het nieuwe inschrijvingsdecreet

° M-decreet : (‘M’ staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) samenwerking zal nodig zijn

4. Toekomst van het MCSG

Zie documenten op minerva.

Naar aanleiding van een mail van de scholengemeenschap, worden aan elke schoolraad de volgende vragen voorgelegd :

  1. inschrijven stopzettingsclausule in oprichtingsovereenkomst
  2. opportuniteit van stopzetting?

 

De voorzitter is van mening dat de oprichtingsovereenkomst niet opnieuw dient opgemaakt te worden met opname van een stopzettingsclausule. Indien er besloten wordt om een einde te maken aan de overeenkomst, kan dit met een eenvoudig document op het moment zelf. Alle leden verklaren zich hiermee akkoord.

 

De vergaderingen van het MCSG worden niet altijd zinvol ingevuld; meestal staan er enkel informatieve punten op de agenda, Wellicht is dit de reden van het klein aantal personen dat aanwezig is op die bijeenkomsten. De kennisname van “problemen” waar de andere scholen van de scholengemeenschap mee te maken krijgen, wordt wel als “interessant” ervaren.

Alle leden van de schoolraad zijn evenwel van mening dat de rechten – die alle leden van de schoolraad via dat orgaan hebben – niet moeten weggegooid worden. Overleg in de schoolraad mondt uit in overleg met CAIM zoals advies in de schoolraad tot advies in het MSCG kan leiden. Alle geledingen van de schoolraad willen graag dit recht behouden, doch vinden een samenkomst op niveau van de SG enkel nuttig indien de vergadering ook leidt tot meer dan uitwisseling van informatieve weetjes. 

Dit wordt via mail aan de directeur van de scholengemeenschap overgemaakt.
 

5.      (enkel voor basisschool)

 

6. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing inzake de vaststelling voor de humaniora van de criteria voor de aanwending van lestijden 2014-2015.

De voorzitter meldt dat de specifieke invulling – die steeds op de eerste schoolraad van elk schooljaar ter sprake komt – enkel informatief is, doch dat de criteria in overleg met de schoolraad moeten vastgelegd worden; er zijn geen wijzigingen t.o.v. vorige schooljaren. Het streefdoel van maximaal 25 leerlingen per klas wordt zeker gehanteerd in het eerste jaar.

De criteria worden goedgekeurd.

7. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schooltarieven 2014-2015 humaniora

           

De nieuwe tarieven werden reeds aan alle leden bezorgd; De prijzen, genoteerd met een * houden enkel een indexverhoging van 1% in.

Opm :

  1. Tarieven schooljaar 2014-2015 : er wordt gespecificeerd bij wie men zich moet wenden bij vragen omtrent de schoolrekening (Tom De Backer)
  2. tarief voor avondstudie, enkel tijdens de examenperiode, wordt expliciet vermeld
  3. tarieven maaltijden moeten nog besproken worden met Sodexo (afhankelijk van de prijzen van de goederen)
  4. prijs leerlingenkaart is afhankelijk van het tarief van de schoolfotograaf
  5. de directeur vraagt, of er naar analogie met de algemene indexering, ook een indexering van 1% mag toegepast worden op de maxima die worden vooropgesteld voor de buitenlandse reizen in de derde graad. De schoolraad geeft positief advies en er mag afgerond worden tot op de eerstvolgende euro.
     

8. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging

schoolreglement humaniora

Zie wijzigingen reeds overgemaakt aan de leden van de schoolraad; wijzigingen n.a.v. ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het secundaire onderwijs en betreffende de participatie op school

 

Blz 5 : naar aanleiding van een verplichte taaltest, af te nemen bij alle leerlingen, wordt een positieve houding van de ouders verwacht indien uit die test mocht blijken dat er taalondersteuning nodig is (en ook wordt aangeboden)

Blz 10 : modaliteiten bij het aanvaarden van een “vrije leerling” moeten beschreven zijn, evenals deze bij het veranderen van richting of vrijgesteld worden van vakken (topsport- en topcultuurstatuut zie ook blz 12). Leerlingen die in het eerste jaar Latijn volgen, kunnen in januari niet meer overstappen naar een klas zonder Latijn omdat dit praktisch niet haalbaar is ; de punten op het rapport worden dan ook berekend, zonder inachtname van de punten voor Klassieke talen. Leerlingen komen vaak in een klas met Klassiek Talen terecht, tegen het advies van de basisschool; De voorzitter vraagt of er kan worden opgezocht hoe de leerlingen presteren die tegen het advies in toch voor een eerste jaar met Klassieke Talen kiezen. (opdracht secretariaat in augustus )

Blz 12 : luxeverzuim

Blz 13 : de school moet de ouders erop wijzen dat onderwijs aan huis mogelijk is bij langdurige afwezigheid wegens gezondheidsproblemen of wegens zwangerschap; de verkorte notatie TOAH wordt aangepast naar “tijdelijk onderwijs aan huis”

Blz 15 avondstudie wordt aangevraagd per schooljaar en eventueel gewijzigd per trimester

Blz 15 tijdens geen enkele pauze mogen de leerlingen zonder toestemming in de gangen vertoeven

Blz 21 mogelijkheid om als ordemaatregel de leerling te schorsen voor één dag; dit wordt decretaal mogelijk maar moet worden aangevuld met “desgevallend herhaald doch niet aansluitend, waarbij een andere activiteit wordt voorzien” zoals decretaal voorgesteld

Blz 22 : als tuchtmaatregel mag een schorsing tot maximaal 15 dagen

“ten vroegste op de derde werkdag” moet worden aangepast naar “zo snel mogelijk, maar niet vroeger dan de derde werkdag ..;”

Blz 25 nieuwe verplichting in verband met taalscreening

Blz 28 4.3.4 wordt herwerkt n.a.v. een wijziging in de samenstelling van de beroepscommissie. Vanaf heden zijn er 2 verschillende beroepscommissies mogelijk : een commissie waarbij men terecht kan indien met niet akkoord gaat met een beslissing omtrent een tuchtmaatregel en een commissie waarbij men beroep kan aantekenen indien men niet akkoord kan gaan met een beslissing inzake deliberatie.

Het VSKO stelt een ad hoc commissie voor, doch de leden van de schoolraad en de voorzitter in het bijzonder hadden liever een commissie opgericht met vaste leden daar er expertise en rechtlijnigheid nodig zijn.

Momenteel had zo’n commissie geen bevoegdheid om een beslissing teniet te doen (gaf steeds raad aan de Raad van Bestuur van het college om de klassenraad opnieuw samen te roepen en de beslissing opnieuw te bekijken) doch vanaf schooljaar 2014-2015 zal deze beroepscommissie de eindverantwoordelijkheid moeten nemen en de beslissing bekrachtigen of teniet doen.

Het voorstel om 6 leden te behouden, biedt perspectieven indien er leden afwezig zouden zijn wegens vakantie. Bij stemming moet er steeds paritair gestemd worden : aantal “interne leden “ (waaronder lid van de klassenraad indien er moet geoordeeld worden over betwisting inzake deliberaties) die zowel directie, leerkracht, lid schoolraad, leerling, … kan zijn moet niet noodzakelijk gelijk zijn aan het aantal “externe leden” (waarbij de voorzitter liefst  2 juristen zou zien zetelen …).

De voorzitter zal aan de hand van het ontwerp van decreet een tekst uitschrijven die via elektronische weg kenbaar zal worden gemaakt aan alle leden van de schoolraad zodat er nog voor het eind van dit schooljaar over kan gestemd worden door de leden. (elektronische procedure)

 

9. Vastleggen vergaderdata schoolraad humaniora voor 2014-2015

 

De volgende data worden weerhouden :

13 oktober 2014

26 januari 2015

11 mei 2015

 

De voorzitter houdt eraan de algemeen directeur de danken voor de fijne jarenlange samenwerking en deze laatste bedankt de voorzitter voor zijn deskundige inbreng.

Volgende vergadering: maandag 13 oktober 2014

 

Dit bericht delen:Ga terug