Aanwezig:               personeel:, dhr. D. Van Hijfte      

                              ouders: Dhr. S. Maertens

                              lokale gemeenschap: dhr. Ph. Verly, dhr. G. Vermeulen, voorzitter

                              dhr. C. Brabant, afgevaardigde schoolbestuur (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.

                              Leerlingen : Matthieu Meeus  

Verontschuldigd:    mevr. P. Bouckenooghe, dhr. De Cordier, mevr. L. Storme, mevr. I. Van Craen , dhr. B. Van Vlem

 

 

De voorzitter heet mevr. Carmen Cloet welkom. Zij is lid  van de oudervereniging van de basisschool en vervangt dhr. Bert Danckaert. In korte bewoordingen verklaart hij hoe de schoolraad werkt en hoe de raad is samengesteld.

 

 

 

 1.  Eventuele toevoeging agendapunten
   
  Geen
   
 2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 26.01.2015

  Het verslag wordt goedgekeurd

   

 3. Informatief : toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)

  Er werd geen vergadering gepland wegens gebrek aan agendapunten

   

 4. Overleg met het schoolbestuur m.b.t. ontwerp van beslissing inzake de vaststelling voor de humaniora van de criteria voor de aanwending van lestijden 2015-2016
   

Zie bijlage reeds aan de leden bezorgd. Deze zijn dezelfde van de criteria van het huidig schooljaar.
Er wordt nog steeds gestreefd naar klassen met maximaal 25 leerlingen (zeker in het eerste jaar) maar voor sommige afdelingen lijkt dit een onmogelijke opdracht. Klassen van 28 leerlingen zijn inderdaad “grote” klassen, maar het is toch niet opportuun deze op te splitsen in 2 (te) kleine groepen van 14 leerlingen. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de richtingen die de leerlingen kiezen.
Het is zoals steeds ook de bedoeling elke leerkracht een opdracht te geven voor zijn/haar vast benoemde uren.
De schoolraad verklaart zich akkoord met de vaststelling van deze criteria.

 

 1. Overleg met het schoolbestuur m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schooltarieven 2015-2016 humaniora

  Zie bijlage reeds aan de leden bezorgd. De cijfers, gemarkeerd in het rood, duiden op wijzigingen ten opzichte van huidig schooljaar. Dit betreft meestal de aanpassing aan het indexcijfer (+1%).
  De (prijs van de) blokfluit (eerste graad) mag verwijderd worden, daar dit niet meer is opgenomen in het leerplan Muzikale Opvoeding. Er wordt opgemerkt dat de prijs van de huur van een kluisje in eerste graad niet dezelfde is als die van tweede en derde graad. Dit is fout en wordt aangepast.
  Op de vraag of het Frans tijdschrift wel wordt gebruikt, kan de directeur melden dat dit slechts wordt gefactureerd aan die leerlingen waarvoor hun leerkracht Frans dit expliciet vraagt (en dus gebruikt).
  Voor het internaat wordt de maandelijkse bijdrage berekend door het jaarlijkse “kostgeld” (kost en inwoon) te verhogen met de “kosten” (van de activiteiten) en te delen door 10. Voor de derde graad ligt het cijfer van de kosten lager omdat zij aan minder activiteiten deelnemen. De vijfdes zijn onder andere al aan de slag bij VZW’s voor hun sociale stage op woensdagnamiddag of helpen jongere leerlingen met hun taken.
   

 2. Overleg met het schoolbestuur m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schoolreglement humaniora

  De wijzigingen in het schoolreglement worden overlopen :

 • Vanaf volgend schooljaar wordt economie-wetenschappen ingericht vanaf de derde graad en vervalt de richting economie-wiskunde (zie ook punt 9)
 • De capaciteit voor het eerste jaar is vastgesteld op 160 . Ingevolge het M-decreet moeten we ook leerlingen met “speciale noden” inschrijven onder voorwaarden. Het is de bedoeling dat de nodige aanpassingen voor die (eventuele) leerlingen haalbaar zijn voor de school.
 • Blz 15 (3.1.4.4) : de term “cultuurstatuut” wordt aangepast naar “topkunststatuut”
 • Blz 16 (3.1.4.5) : de afwezigheid van een leerling tijdens de week voor of na een schoolvakantie hoeft niet meer gestaafd te worden met een doktersattest
 • Blz 17 (3.1.4.6) “heeft de leerling mogelijk recht” is geen duidelijke omschrijving; als er sprake is van recht, dan is dit niet “mogelijk recht”. Dit wordt aangepast in “heeft de leerling onder bepaalde voorwaarden recht”. De voorwaarden zijn op heden nog niet omschreven !
 • Blz 18 (3.1.5) : betreft verduidelijking : bij het begin van een trimester wordt “tijdens de eerste week”
 • Blz 31 (4.2.1) : invoeging flexibel leertraject; dit was tot op heden nog niet opgenomen in het schoolreglement
 • Blz 31 (4.2.4) : specifieke onderwijsbehoeften : deze paragraaf wordt opgenomen in het schoolreglement (tekst overgenomen van het VSKO) n.a.v. het M-decreet
 • Blz 32 (4.2.4.2) Sommige leden van de schoolraad vinden dat dit niet hoeft opgenomen te worden; dat dit eerder aanleiding zou kunnen geven tot het vlugger opvragen van een kopie van de afgelegde examens. Deze zin zou echter een drempelverhogend effect beogen ; “eventueel kan een kopie bezorgd worden” moet ervoor zorgen dat de directeur daarvan zeker op de hoogte is evenals de leerkracht die de toets/examens heeft gecorrigeerd.

   

 1. Evaluatie nieuwe inschrijvingen humaniora 2015-2016

  De oudervereniging van de basisschool heeft hierover al vergaderd. Zij hebben schrik dat hun kind niet zou kunnen ingeschreven worden.
  Kamperen hoeft écht niet. Er zijn nu nog vrije plaatsen; net zoals de vorige jaren, hebben we geen leerlingen moeten weigeren. Door het feit dat de ouders in de kerk terechtkonden tijdens de nacht, was één ouder ervan overtuigd dat er nog geen rij wachtenden was …
  Vooraf inschrijven kan wettelijk niet. Andere scholen doen dit wel (het LOP laat dit dus oogluikend toe. Dit is echter geen reden voor onze school om het ook te doen).
  Dit inschrijvingsdecreet is enkel geldig voor de school, niet voor het internaat waar men vrij de parameters kan opstellen. (Volgens datum van aanmelding en bepaalde criteria zoals bijvoorbeeld zoon van oud-leerling).

   

 2. Vastleggen vergaderdata schoolraad humaniora voor 2015-2016 en voorstel van afvaardiging in de schoolraad voor de verschillende geledingen

  Volgende data werden weerhouden : 19 oktober 2015, 25 januari 2016 en 23 mei 2016.

  Voor de humaniora zullen dezelfde leerkrachten blijven zetelen in de schoolraad.
  De oudervereniging kan nog geen kandidaten aanduiden tot na de eerstvolgende vergadering van oktober
   

 3. Informatief : herinnering ; inruiloperatie economie-wiskunde voor economie-wetenschappen

  Zie melding aan het Ministerie.
  Daar onze aanvraag tot het oprichten van een bijkomende richting (economie-wetenschappen) reeds verschillende malen werd geweigerd, heeft de school geopteerd voor een inruiloperatie: economie-wiskunde, waar momenteel slechts één leerling is ingeschreven in het zesde jaar, wordt opgeheven ten voordele van de richting economie-wetenschappen. Deze wordt progressief ingevoerd.

   

Volgende vergadering : maandag 19 oktober 2015

 

Dit bericht delen:Ga terug