Aanwezig:

personeel: dhr. P. Ascoop, mevr. I Bracke,  dhr. K. Ysebaert
ouders: dhr. C. Tuypens
lokale gemeenschap: dhr A. Despiegeleer, Mevr. Karakaya , dhr. G. Vermeulen, voorzitter,
Leerlingen : E. Derveaux (voorzitter), A. Vandeputte
afgevaardigde I.M: dhr. G. Dalcq
secretaris: evr. P. Lataer
Verontschuldigd:    dhr. S. Maertens, dhr. J. Van Hoorde, dhr. B. Van Vlem 

– Verwelkoming van de nieuwe leden door de voorzitter

– Inleiding door de voorzitter :

 • basisschool en humaniora vergaderen samen (tijdsbesparing en nuttig om op beide niveaus te overleggen)
 • mandaat van de leerlingen is geldig voor de humaniora (4 geledingen voor humaniora; 3 geledingen voor basisschool)
 • de vierde geleding betreft personen die socio-economisch verbonden zijn met de school
 • doel : inspraakorgaan in schoolbeleid in ruime zin (overleg voeren, vrij  praten over zaken die de school aanbelangen) Elke geleding kan op elk moment een punt   op de agenda laten plaatsen (laten weten aan voorzitter of via secretaris). Enkel mits akkoord van de schoolraad kan er de avond zelf nog een agendapunt worden toegevoegd.
 • indien er een stemming plaats vindt, wordt er per geleding gestemd
 • vroeger bestond er advies- en overlegbevoegdheid, nu nog enkel overlegbevoegdheid
 • de directeur is gemandateerd door het schoolbestuur en dit bestuur is 100% gebonden aan het goedgekeurde overleg. Indien het schoolbestuur niet akkoord gaat, moet dit gemotiveerd worden en opnieuw worden voorgelegd aan de schoolraad
 • de directeur is niet stemgerechtigd

– Voorstelling van de nieuwe leerlingen en alle leden van de schoolraad

1.  Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten :

12 : advies oprichting 3e jaar Steam
13 : voorstellen vanwege de leerlingenraad
14 : nieuwe softwarelicentie
De schoolraad gaat akkoord om deze punten deze avond nog te behandelen
 

2.  Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 22.05.2017
Het verslag wordt goedgekeurd.
 

3.  Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)
De voorzitter verklaart dat een MSCS een niet-verplicht orgaan is, zoals een schoolraad over de scholen van de scholengemeenschap heen. Op verzoek van ons college is dit orgaan nog actief, doch enkel indien er relevante punten te bespreken zijn. Er heeft recentelijk geen vergadering van het MCSG plaats gevonden.

4.  Vastleggen/herbevestigen resterende vergaderdata schoolraad schooljaar 2017-18 (maandag 22/01/18 en 14/05/18, telkens om 19.30 uur)

De data worden genoteerd door de nieuwe leden.

5.  Informatief: schoolresultaten 2016-17 humaniora 

Zie bijlage reeds aan de leden bezorgd.
Ook dit jaar geen uitschieters of opmerkelijke resultaten. Het aantal B-attesten is gedaald omdat de minimumpercentages om leerlingen toe te laten tot een wetenschappelijke richting in de tweede graad verlaagd zijn. Dat de leerlingen (en hun ouders)  niet steeds het advies ter harte nemen, blijkt uit het hoge aantal C-attesten in het vijfde jaar (5 in de richting 5EW-WE) waar
hoge eisen aan de wetenschappen worden gesteld. Ook in de basisschool (advies 6
e leerjaar) wordt het advies vaak naast zich neergelegd. 

Positief is dat er dit jaar geen beroepscommissies nodig waren (= geen verzet tegen toegekende attesten)
Op de vraag waarom er toch leerlingen met een A-attest de school verlaten wordt geantwoord dat er vaak al schoolverlaters zijn na de eerste weken omdat de moeilijkheidsgraad en het tempo vaak te hoog liggen voor sommige leerlingen. Ook na Kerstmis worden sommige leerlingen opnieuw georiënteerd. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk in een richting terecht komen waar ze zich goed voelen en die aansluit op hun capaciteiten.
Na het schooljaar 2015-2016 waren er inderdaad meer leerlingen met een A-attest die toch onze school hebben verlaten.
Op de vraag of de bijkomende proef als een positieve maatregel mag worden beschouwd, wordt geantwoord dat alle 19 leerlingen geslaagd waren na hun bijkomende proef. De leerlingen gaan ervoor als ze de kans krijgen!

6.  Informatief : resultaten toelatingsexamen arts/tandarts.

Ook dit jaar een goed slaagpercentage. Het cijfer is zelfs nog hoger gezien een leerling een klacht had ingediend, er één vraag op zijn verzoek werd geschrapt en hij daardoor ook geslaagd was. De leerlingen worden hierop sterk voorbereid in het tweede semester van het zesde jaar door (betalende) extra lessen op woensdagnamiddag voor de vakken wiskunde, fysica, chemie en biologie. Volgens de directeur blijkt uit gesprekken met ouders dat er leerlingen zijn die om die reden nog inschrijven in het vijfde jaar. De voorzitter van de leerlingenraad wist echter niet eens van het bestaan af van extra lessen …

7.  Informatief: leerlingencijfers humaniora schooljaar 2017-18

Zie bijlage reeds aan de leden bezorgd.
De humaniora heeft veel leerlingen ingeschreven, gezien het beperkt aantal lokalen. Er wordt opgemerkt dat de “omgekeerde piramide” van vroeger is verdwenen. In het eerste jaar (159 leerlingen) zitten er ongeveer evenveel leerlingen als in het vijfde jaar (157) daar waar er vroeger veel meer leerlingen gehuisvest waren in de eerste graad.
De directie had gehoopt op meer inschrijvingen voor het eerste jaar, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd met het aantal instromers in het vijfde jaar. Er moesten zelfs leerlingen geweigerd worden. Op de vraag waarom het college instromers bereikt, heeft de directie mogelijke antwoorden gevonden. Uit gesprekken met ouders blijkt dat:
– er aantrekkingskracht is voor de sterk wetenschappelijke aanpak, wat een goede voorbereiding blijkt te zijn op het ingangsexamen voor geneeskunde
– er geen andere Gentse scholen de richtingen LaWi6+2, GRWI6+2 of GRWE aanbieden
Op de vraag of we de wetenschappelijke richtingen in die mate verder zullen blijven promoten, wordt geantwoord dat elke richting wordt gepromoot. Er wordt zelfs gedacht aan een extra uur chemie of fysica in de niet-wetenschappelijke richtingen LAWI6 of GRWI6. Op de vraag of er een B-plan is voor de leerlingen die niet slaagden in het ingangsexamen, wordt negatief geantwoord. Niet iedereen die meedoet aan het ingangsexamen, is daadwerkelijk ook geïnteresseerd in geneeskunde; sommige leerlingen willen gewoon zichzelf eens testen… Een instroom blijft nog steeds wenselijk, gezien het geringe aantal eerstejaars. Volgend jaar zal er wellicht een extra klas vijfdes zijn, gezien het groot aantal vierdejaars. Het invullen van de klassen blijft natuurlijk ook sterk afhankelijk van de interessesfeer van de leerlingen. Grieks-Latijn is zoals immer een sterke richting; de leerlingen zijn niet enkel sterk in Grieks en Latijn, doch in alle vakken.

8.  Overleg met het schoolbestuur m.b.t. vaststelling voor de humaniora van het nascholingsbeleid 2017-18

zie document, reeds aan de leden bezorgd.
De directie heeft beslist om elk jaar rond een bepaald thema te werken. De focus van dit schooljaar wordt voornamelijk gericht op 3 gebieden :
– evaluatie en rapportering (n.a.v. doorlichting)
– diversiteit (zie pedagogische studiedag)
– ICT en pedagogie
De persoonlijke bijscholingen variëren volgens de interesses van de leerkrachten. De procedure blijft ongewijzigd : toestemming vragen aan directie, vervanglessen of –opdrachten voorzien en toelichting geven aan collega’s in vakvergadering. Liefst allemaal binnen het verkregen budget; jaarlijks wordt dit echter overschreden ….
 

9. Follow-up : doorlichting : ICT, tucht en discipline, diversiteit, puntenverdeling

Niet enkel omdat de doorlichting dit vraagt, doch omdat het waardevol is: evaluatie ! De directie wil dit jaar de billijkheid onder de loep nemen. Niettegenstaande de leerlingen nog altijd moeten uitgedaagd worden, mag het niet mogelijk zijn dat een leerling in onze school geen 50% behaalt en in een andere school dit 70% zou kunnen zijn, enkel en alleen vanwege een verschil in quotering. Er moet steeds verwezen worden naar de basisdoelstellingen en het al of niet behalen ervan. Gelet op de wijzigingen van onze deliberatienormen, zal de gewijzigde aanpak van evaluaties ook niet in 1 jaar afgehandeld zijn. In de vakvergadering wordt verzocht minstens éénmaal per jaar hierover schriftelijk te rapporteren. De proefwerken moeten trouwens in de lijn liggen van de gegeven overhoringen, niet alleen qua vraagstelling maar ook qua moeilijkheidsgraad. Verschillende leerkrachten mogen voor hetzelfde vak geen verschillende puntenverdeling gebruiken!
Er wordt ook nog gemeld dat de leerplandoelstellingen zelf niet helemaal duidelijk zijn omschreven: moet je om te slagen 50% van de basisdoelstellingen behaald hebben om moet je alle basisdoelstellingen behalen om te slagen? Blijkbaar is het behalen van de helft van de basisdoelstellingen voldoende om te slagen.
Er wordt opgemerkt dat de basisdoelstellingen elk jaar “lager” komen te liggen; zelfs in de lagere school, waar bijvoorbeeld de Franse taal enkel mondeling mag geëvalueerd worden.

ICT: de backbone is geïnstalleerd. Het wifi-pilootproject wordt in de loop van het tweede semester opgestart; voor de eerst graad worden google-chromebooks aangekocht.
Leerkrachten kunnen hiervan ook gebruik maken.

Tucht, discipline : op vraag van de collega’s  werd er gebrainstormd over de manier waarop tuchtproblemen dienen aangepakt te worden. Er werd een vergadering georganiseerd voor geïnteresseerden. Blijkbaar worden te veel leerlingen te snel uit de klas gezet en kan de tuchtverantwoordelijke niet volgen.

Diversiteit : voorafgaandelijk wordt nog even gemeld dat er een nieuw jezuïetencollege zal opgericht worden in Molenbeek.
De pedagogische studiedag stond volledig in het teken van diversiteit. Diversiteit is tweeërlei :
– wordt heel ruim opgevat: verschil in geslacht, seksuele voorkeur, afkomst, … maar mét behoud van hoge kwaliteit. Men merkt hierbij op dat het binnenhalen van diversiteit niet gelinkt moet worden aan het dalen van de kwaliteit.
Het college heeft een werkgroep voor diversiteit in het leven geroepen, die voornamelijk een adviserende functie heeft en een grote input had tijdens de laatste studiedag. Momenteel wordt gewacht op evaluatie. Het is de bedoeling dat er een visietekst uit voortvloeit die in het schoolreglement wordt geïntegreerd. Dat de leerlingen de mogelijkheid krijgen om op te groeien in een divers milieu moet als meerwaarde worden beschouwd.

Dat er nog steeds angst heerst bij de leerkrachten dat “het niveau” zal dalen, moet gecounterd worden met de vraag: “wat begrijpt men onder het woord niveau ?” Het is niet de bedoeling om alle ex-OKAN-leerlingen automatisch een A-attest te bezorgen, maar ze moeten op zijn minst alle kansen hiertoe krijgen.

Het imago van onze school blijkt nog vaak een drempel te zijn voor de “diverse leerlingen”. Nochtans wordt onze school als tolerant beschouwd. Dat ze toch meer B-attesten krijgen in de eerste graad, heeft veelal te maken met het feit dat de thuistaal niet het Nederlands is.
Leerkrachten wijzen de directie er echter op dat leerlingen onderling toch hard kunnen zijn tegenover elkaar. Na de pedagogische studiedag zijn er meer leerkrachten gaan letten op het gebruik van scheldwoorden die kunnen kwetsen. Als er iemand “homo” roept naar een medeleerling, kan dit voor een toehoorder die net op het punt stond zich te outen, meteen betekenen dat hij/zij dit niet meer durft.

Op de vraag of het college de school diverser wil maken of de diversiteit wil benadrukken, wordt meegedeeld wat de doelstellingen zijn:
– bewustwording van onze verengde blik
– de school moet ten dienste staan van de samenleving; we willen de leerling ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid meegeven

10.  Bouwplannen

Er is een opstart gepland in maart 2018 voor de bouw van 4 nieuwe wetenschapsklassen die in 2019 en 2020 operationeel zouden moeten zijn : 2 fysicalokalen en 2 chemielokalen.
Er komt een restyling van de school die door de aangestelde architecten als “vuil” wordt omschreven. De kerk wordt eveneens onder handen genomen ; eerst wordt de buitenkant aangepakt en daarna wordt er nagedacht aan de invulling van de ruime binnenplaats : de fietsenstalling zou naar de ondergrondse speelzaal kunnen; de speelzaal naar de bibliotheek en de bibliotheek naar de kerk. Minister Crevits heeft heel wat geld vrijgemaakt voor de bouw van nieuwe scholen, maar niet voor verbouwingen …

11.  Inschrijvingsprocedure vanaf 2018-2019 via CAR

Geldt enkel voor het eerste jaar.
De directeur leest de “sneuveltekst” voor met de vraag of die voldoende helder is, ook voor niet-leerkrachten, want het is de bedoeling dat die tekst op de website verschijnt volgende week.
Vragen/opmerking :
=> Er wordt voorgesteld om “digitaal” aanmelden te noteren
=> het woordje “dan” is verwarrend; wat wordt bedoeld met “dan” ? Na de openschooldag?
=> de te ondernemen stappen moeten schematisch voorgesteld worden
=> er is nergens melding van de vrije inschrijvingen die na de voorgestelde termijn nog kunnen gebeuren

Op de vraag of wat er gebeurt na het bereiken van de vooropgestelde capaciteit, wordt geantwoord dat het écht om puur toeval gaat of je kind al dan in de school van voorkeur (want je mag 3 scholen aanduiden) kan worden ingeschreven (via een ticket die je zal ontvangen- wellicht ook digitaal)
Met het ticket ben je echter nog niet verplicht om in de aangewezen school in te schrijven. We weten nog niet of dit problemen met zich zal meebrengen. Wordt er effectief ingeschreven (in de school, aangewezen door het ticket, maar niet de eerste keuze) maar wachten de ouders nog op eventueel openstaande plaatsen in hun school van voorkeur na de termijn van de digitale aanmelding?
Alle Gentse scholen moeten dezelfde tekst op hun website noteren
Instromers kunnen ingeschreven worden vanaf de 2e schooldag na de paasvakantie.

12.  Oprichten van 3e jaar STEAM

Momenteel heerst er voornamelijk enthousiasme bij de leerkrachten en leerlingen van het tweede jaar STEAM. Het zou jammer zijn dit niet door te trekken naar de tweede graad. In het huidige systeem kunnen de leerlingen van 2 STEAM enkel doorstromen naar 3 Economie  of 3Wetenschappen. Het voorstel dat zou worden voorgelegd, voorziet naast de “gewone” wetenschappen ook een wet-steam, met 3 verschillen :
– PO wordt AC (artistieke component)
– 1u Nederlands wordt 1 u toegepaste informatica
– richting wetenschappen wordt experimenteler, minder wiskundig doch praktischer ingevuld.  
De leerkrachten van PO en fysica werden hierover al aangesproken
Het is niet de bedoeling dat deze richting extra in de verf wordt gezet; alle richtingen blijven gelijkwaardig.
Er wordt opgemerkt dat dit niet enkel voor de wetenschappen, maar ook voor de richtingen Latijn en Grieks-Latijn een optie kan zijn; LA4 of LA5 of Last …
De schoolraad geeft positief advies wegens logische verderzetting onder voorbehoud van latere aanpassingen en bedenkingen.
Er wordt gesuggereerd om
– de eerste graad STEAM nog te evalueren
– na te gaan of dit geen nadelige gevolgen heeft voor andere richtingen
– dit dan eventueel ook nog uit te breiden naar vierde, vijfde en zesde jaar.
 

Voorstellen vanwege de leerlingenraad 

De leerlingen hebben 2 voorstellen waarvoor ze de het advies van de schoolraad vragen :
– kan er ook dispensatie worden toegestaan – enkel aan de leerlingen van de derde graad-  indien de leerkracht die het eerste uur diende les geven op voorhand heeft verwittigd niet aanwezig te zullen zijn? Idem voor het zesde (voorlaatste) lesuur indien zesde én zevende lesuur dispensatie
– Kan de schooldag ingekort worden door ofwel de speeltijd in de namiddag weg te laten ofwel door én de middagpauze en de namiddagpauze vijf minuten in te korten?
M.b.t. het eerste voorstel laat de directie alvast weten dat dit geen recht mag worden, doch een mogelijkheid; indien de leerkracht bijvoorbeeld een toets wil plannen, heeft dit voorrang.
M.b.t. beide voorstellen vinden de aanwezige leerkrachten dat ze dit eerst eens moeten overleggen met andere leerkrachten van de derde graad, net zoals de ouders dit graag eens zouden voorleggen op de volgende ouderraad.

Daar er nog heel wat vragen zijn, meer bepaald i.v.m.:

 • verzekering (i.v.m. voorstel dispensatie)
 • modaliteiten (i.v.m. voorstel dispensatie)
 • reacties leerlingen van eerste tot en met zesde jaar (i.v.m. voorstel inkorting schooldag)
 • doel en zin van beide voorstellen
 • praktische haalbaarheid (refter) (ivm voorstel inkorting schooldag)

wordt dit agendapunt verdaagd naar de volgende vergadering.
De leerlingen van de eerste graad vinden de middagpauze meestal uitstekend; er zijn dan ook heel wat activiteiten voor hen.
De leerlingen van de derde graad vinden de middagpauze ook niet te lang, want zij mogen onder de middag de school verlaten
De leerlingen van de tweede graad vallen wat uit de boot. Hun middagpauze zou wat interessanter moeten gemaakt worden.
De leerlingenraad engageert zich om een ruimere groep leerlingen hierover te bevragen.
 

13. Nieuwe softwarelicentie
zie document, uitgedeeld op de vergadering zelf
Vroeger werd het bedrag dat moest betaald worden voor een licentie, anders berekend dan nu (op basis van het aantal fulltime- equivalent (opdracht vanaf 5u/week telt als 1 FTE). Dit betekent een grote meerkost voor de school. Voor de leerlingen kan ook toegang gegeven worden tot een platform waar ze legaal kunnen downloaden.
Omdat dit punt binnen de directie nog niet helemaal is uitgeklaard  (adjunct-directeur heeft dit voorgesteld) wordt dit agendapunt naar de volgende vergadering verschoven.

Met vriendelijke groet,
Peggy Lataer (secretaris)
Gert Vermeulen (voorzitter)

 

Dit bericht delen:Ga terug