Aanwezig:

 • personeel: dhr. D. Van Hijfte
 • ouders: mevr. L. Feremans, mevr. M.-L. Krekels
 • lokale gemeenschap: dhr. D. Barbaix , dhr. De Cordier , dhr. G. Vermeulen, voorzitter
 • dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
 • Leerlingen : A. De Sutter (5ejaar)
 • Verontschuldigd: mevr. L. Storme , mevr. P. Bouckenooghe, Dhr F. Van Heddeghem, Anthony Spaas, Tomas Castro

1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten : geen

De vraag wordt gesteld of eerst alle punten voor de basisschool kunnen behandeld worden, en daarna die van de humaniora, zodat de leden van de basisschool vroeger de vergadering kunnen verlaten. De voorzitter vindt dit geen goed idee; de vierde geleding moet immers over alle punten overleg plegen. De leden van de basisschool hebben dan wel geen stemrecht over de zaken van de humaniora, maar mogen wel een mening uiten.

2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 17.01.2011

Het vorig verslag wordt goedgekeurd.

3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)

Mevr. L Krekels geeft een woordje uitleg over de vorige vergadering van het MCSG die heeft plaats gevonden op 24 februari ll.

 • steeds weinig leerlingen aanwezig ; misschien beter om ze éénmaal per jaar te informeren?
 • info ivm lerarenopleiding
 • steunpunt spijbelen
 • flexibele leertrajecten: Edith Stein zal niet meedoen aan dit traject want er zijn voldoende mogelijkheden in de school zelf om oplossingen te bieden aan de leerlingen die steun nodig hebben voor een bepaald vak. De scholengemeenschap moet niet instappen in dit traject; dit is immers niet decretaal verplicht
 • geluidsoverlast bij schoolbals : in het contract met de plaats waar het gebeuren plaats vindt, kan men best een decibellimiet opnemen. (op vraag van een ouder van onze school)

  St-Barbara heeft ook nog de volgende maatregelen genomen :

  • uitdelen gratis oordopjes
  • voorzien van geluidsluwe zaal
  • metingen ter plaatse zelf
 • Er wordt voorgesteld om dit te veralgemenen naar alle scholen van de Scholengemeenschap; Daar hieromtrent nog geen wetgeving is en we dit liefst zonder aanpassingen aan de bestaande reglementeringen willen oplossen, vraagt men of de andere scholen van de SG zich ook willen engageren om geluidsoverlast preventief aan te pakken.

  Sommige leerlingen konden de gratis oordopjes waarderen, anderen gooiden die gewoon weg.

 • Oriëntatienota van minister Smet (zie verder)

4. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing inzake de vaststelling voor de humaniora van de criteria voor de aanwending van lestijden 2011-2012

De algemene doelstellingen zijn dezelfde als vorig jaar.

In plaats van ICT-coördinatoren, is er volgend jaar slechts één coördinator

 • De invulling van de lestijden kan pas in de grote vakantie verwezenlijkt worden. (afhankelijk van de resultaten en de keuzes van de leerlingen)
 • Volgend jaar : ook 3 leerlingenbegeleiders
 • aantal leerlingen op 01/02 van dit jaar iets hoger t.o.v. 01/02 vorig jaar
 • er kunnen geen klassen meer bijgemaakt worden
 • impact verhuis van basisschool naar Bijlokehof :
  • vorig jaar was het eerste jaar al volgeboekt, dit jaar zijn er nog enkele plaatsen vrij, rekening houdend met het feit dat sommige leerlingen, die al officieel ingeschreven zijn,toch niet komen opdagen
  • er is minder instroom van leerlingen van onze eigen basisschool
  • streefdoel : maximum 175 leerlingen in het eerste leerjaar

5. Resultaten bevraging bij derdejaarsleerlingen en bij leerkrachten ivm pauze tussen twee examens (opvolging)

Resultaten van de enquête bij de leerlingen :

wenst altijd een speeltijd om 10.10 u , zelfs bij één examen 8%
wenst enkel een speeltijd indien 2 examens 47%
wenst nooit een verplichte speeltijd 45%

==> een kleine meerderheid kiest voor een pauze

Resultaten van de enquête bij de leerkrachten

wenst altijd een speeltijd om 10.10 u , zelfs bij één examen 0%
wenst enkel een speeltijd indien 2 examens 29%
wenst nooit een verplichte speeltijd 50%

Opmerkingen:

 • sommige leerlingen kunnen baat hebben aan een korte adempauze
 • kunnen de vierde-, vijfde- en zesdejaars best ook bevraagd worden over hun ervaringen van het examen in het derde jaar?

De Schoolraad adviseert om in het derde jaar bij twee examens een speeltijd in te lassen.

6. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schoolreglement humaniora

(aangepaste versie werd reeds aan de leden bezorgd)

 • Blz 5,6 en 7 : betreft aanpassing van namen van leden van Raad van Bestuur, van leerlingenraad, van leerlingenbegeleiders
 • Blz 17 : er wordt vanaf nu uitdrukkelijk verwezen naar pagina I van de schoolagenda
 • Blz 18 : toedienen medicatie verboden; aanbeveling van de Guimardstraat; een ingekorte versie werd overgenomen in ons reglement. Bij schoolreizen worden best de ouders verwittigd vooraleer medicatie wordt toegediend.
 • Blz 19 : aanvulling; heeft te maken met foto’s die ongewild op facebook terechtkomen.
  Alhoewel het niet realistisch is te denken dat er geen ongewenste foto’s meer zullen gemaakt worden, kan het door opname in het schoolreglement al sommigen afschrikken;
 • Blz 21 : aanbeveling Guimardstraat om data ivm rekeningen en betaling ervan op te nemen in het schoolreglement
 • Blz 30 : data moet gepreciseerd worden : voorstel om “zesde” dag aan te passen naar “derde” dag wordt negatief onthaald: “derde” dag is in praktijk niet haalbaar (aangetekende zendingen worden niet altijd dezelfde dag opgehaald in het postkantoor)
  ===> “zesde” moet blijven staan ; in praktijk kan best al op voorhand gemaild worden

Gemakkelijkheidhalve wordt punt 7 als laatste item behandeld

8. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schooltarieven 2010-2011 basisschool

Zie bijlage reeds aan de leden overgemaakt

Betreft enkel aanpassing aan de stijging van de index, gekende stijging van de papierprijzen, stijging van de reiskosten.

De prijs van de handboeken zijn een waarschijnlijke prognose

Bij de uitstappen van de derde graad moet er nog een correctie worden aangebracht n.a.v. het advies van de schoolraad : (11) moet verwijzen naar een bedrag tussen 850-1000 euro voor 5 en 6e jaar samen

7. bespreking oriëntatienota hervorming secundair onderwijs (“Mensen doen

schitteren”). Druk op CTRL + klik op de volgende link : Eerste oriëntatienota hervorming secundair onderwijs (pdf, 65 p.)

Vanuit MCSG is de vraag geopperd of elke school een standpunt kan innemen t.a.v. de oriëntatienota van het secundair onderwijs, zodat de scholengemeenschap een antwoord

kan geven aan de minister.

De leden van de Schoolraad hebben via de link in de uitnodiging de oriëntatienota kunnen doornemen. Pierre Vinck schetst kort de onderliggende bedoeling van de nota; ondanks de kwaliteit van het onderwijs, blijven er twee problemen:

 • er is een te groot verschil tussen de sterkste en de zwakste leerlingen
 • er is een te groot percentage aan ongekwalificeerde uitstroom
 • doel : indeling naar ASO-TSO-KSO-BSO wordt achterwege gelaten en er wordt gewerkt met belangstellingsgebieden , met een basispakket en een differentiatiepakket.

Opmerkingen/bedenkingen van de schoolraad:

 • Door o.a. het PISA-onderzoek is gebleken dat het Vlaams onderwijs heel hoog scoort t.o.v. andere landen; het bewijst hiermee de effectiviteit van het bestaande onderwijs.
 • De ongekwalificeerde uitstromers behoren vooral tot het TSO en BSO. De stem van die scholen zal hoogstwaarschijnlijk zwaarder doorwegen dan die van een ASO-school
 • Het watervalsysteem zal niet opgelost raken met behulp van differentiatie
 • Dit voorstel zal nadelig zijn voor de zwakke én de sterke leerlingen :

  de zwakke leerlingen zullen ontmoedigd zijn omdat zij niet tot de extra oefeningen zullen komen; de sterke leerlingen zullen het huidige niveau niet meer halen omdat er aan een trager tempo zal moeten gewerkt worden; differentiatie kan immers niet alles oplossen.

 • De overheid zou beter een voorbeeld nemen aan het systeem van Finland : allochtone kinderen krijgen er al heel vroeg intensief en verplicht taalonderricht aangeboden, waarbij 2 leerkrachten instaan voor 4 leerlingen. Tegen het begin van de lagere school kan elk kind in Finland probleemloos Fins of Zweeds (de tweede officiële taal in Finland) spreken.
 • Het geld dat deze onderwijshervorming zal kosten, kan beter geïnvesteerd worden in de ondersteuning van zwakke leerlingen (meer omkadering), anders zal het onderwijs de sociale kloof niet kunnen dichten (migrantenkinderen, kansarmen). Bij de 15% drop-outs betreft het immers meestal maatschappelijk kwetsbare kinderen; het onderwijs is niet de oorzaak van hun situatie.
 • Er is bovendien het probleem dat de ouders hun kind in een foute (te hoge) richting laten starten, tegen het advies van lagere school en CLB in. De overheid zou hier iets moeten aan doen.
 • In verband met de definitie “competentie” (zie nota blz 54) : “de bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen geïntegreerd aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten.” Moet echter alles alleen maar in functie van een maatschappelijke activiteit gezien worden? In het ASO zijn de niet onmiddellijk ‘nuttige’ inhouden van bepaalde vakken heel belangrijk voor de intellectuele en emotionele ontwikkeling van een kind.

Besluit: de voorgestelde onderwijshervorming in de Oriëntatienota is een wilde gok en biedt geen enkele garantie dat het probleem zal opgelost worden.

De schoolraad deelt de zorg van de minister, maar is niet positief over zijn voorstel; het betreft immers een grote hervorming met grote risico’s.

9. Vastleggen vergaderdata schoolraad humaniora voor 2011-2012

Volgende data worden vastgelegd:

17 oktober 2011, 23 januari 2012, 14 mei 2012 (telkens om 19u30)

Volgende vergadering: maandag 17 oktober 2011

Dit bericht delen:Ga terug