VERSLAG VAN DE VERGADERING
28 september 2009

Aanwezig:     personeel:    mevr. P. Bouckenooghe, Dhr F. Van Heddeghem; dhr. D. Vanhyfte
    ouders:  mevr. L. Feremans
    lokale gemeenschap: dhr. D. Barbaix, dhr. De Cordier, dhr. G. Vermeulen, voorzitter
    dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
Verontschuldigd:    mevr. L. Storme

– Verwelkoming van de nieuwe leerlingen door de voorzitter
– Inleiding door de voorzitter :
° basisschool en humaniora vergaderen samen
    ° mandaat van de leerlingen is geldig voor de humaniora
    ° doel : inspraakorgaan in schoolbeleid in ruime zin (advies vragen, overleg voeren, vrij       praten over zaken die de school aanbelangen)
– Voorstelling van de nieuwe leerlingen en alle leden van de schoolraad
  (leerling die vijfde jaar vertegenwoordigt is nog niet verkozen)
1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten : geen
2. Goedkeuring verslag schoolraad basisschool dd. 18.05.2009
    Het vorig verslag wordt goedgekeurd
3. Vastleggen/herbevestigen resterende vergaderdata schooljaar 2009-10
    Volgende data blijven geldig : maandag 25/01/10 en 17/05/10 telkens om 19.30 uur.
4. Informatief : schoolresultaten 2008-2009 basisschool en humaniora
    ° zie cijfermateriaal
    ° geen vergelijking met Vlaams gemiddelde, want door de school zelf opgesteld
    ° interessant om weten : hoe zou het zijn met de leerlingen die 5 jaar geleden zijn
       afgestudeerd op ons college (voorstel om dit eens in cijfers om te zetten)
    ° wel gekend : slaagpercentage toelatingsexamen arts/tandarts : 20/28 leerlingen
       Geslaagd = 72% (Vlaams gemiddelde : 36%)
    ° B-attesten : aantal afhankelijk van onze criteria; deze zijn ook nog
       individueel bespreekbaar.
    ° schoolverlaters : diverse redenen :verhuis, andere richting die we niet
       kunnen aanbieden, …
    ° weinig bijkomende proeven in 3e graad (liefst zoveel mogelijk al attest toekennen
      in juni); toch nog veel t.o.v. andere Jezuïetencolleges
    ° vijfdejaars meestal tevreden met impact van bijkomende proef : leerstof, nodig voor
      zesde jaar, is beter gekend
    ° leerlingen met een A-attest worden soms aangeraden om naar een andere school uit
      te kijken; de ouders volgen meestal dit advies (“gezond verstand”)
    ° veel B-attesten in eerste graad (cfr criteria)
    ° zijn criteria goed gekend door leerlingen? (wordt dikwijls genoeg herhaald volgens
      de voorzitster van de leerlingenraad)
    ° algemene conclusie : alle resultaten zijn vrij normaal; geen beroepsprocedures
      ingezet dit schooljaar …
5. Informatief : leerlingencijfers humaniora schooljaar 2008
– Cijfers op 28 september 2009:( zie bijlage reeds ontvangen)
– Meisjespercentage bedraagt nu ongeveer 34% t.o.v. 30 % vorig schooljaar
– Internaat is met zijn 106 leerlingen volgeboekt
– minder uitstroom in jaar 2 tot en met 5
– instroom van jaar 2 tot en met 6 bijna uitsluitend meisjes
6 Samenstelling van de delegatie van de ouders en de lokale gemeenschap voor het MCSG van scholengemeenschap Edith Stein
– leerkrachten : mevr. Petra Bouckenooghe, dhr Frank Van Heddeghem,
  dhr. Dirk Vanhyfte
– leerlingen : Ann-Sofie Vanhulle (lid) en Eduard Van der Cruysse (vervangend lid)
– ouders : voorlopig mevr. L. Feremans ( er moet nog iemand aangeduid worden)
– vierde geleding : dhr Paul De Cordier (lid) en dhr. David Barbaix (vervangend lid)
Er zal intern worden afgesproken wie welke vergadering zal bijwonen.
7. Advies aan inrichtende macht m.b.t. vaststelling voor de humaniora van het nascholingsbeleid 2009-10.
Zie bijlage
– Leerlingenbegeleiding staat centraal, dit jaar ook voor alle opvoeders van alle
  Jezuïetencolleges tijdens de pedagogische studiedag die zal plaatsvinden op 5 okt e.k.
– Nascholingen worden zo veel mogelijk buiten de lesuren opgenomen
– steeds na overleg met directie
– budget dit jaar (nog) niet volledig opgesoupeerd
– informatie wordt doorgegeven aan collega’s of ter beschikking gesteld in de
  leraarskamer.
8. Overleg met inrichtende macht m.b.t. de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden 2009-2010 voor de humaniora (m.b.t. BPT-uren)
– Zie bijlage
– Weinig verschil t.o.v. vorige jaren (totaal 3.8%)
– 3 uren die nog niet waren toegekend op moment van vergadering van O.R., nu toegekend
  aan leerkrachten, die nog geen fulltime tewerkstelling hadden (K. Deleu => peterschap
  en P. Notteboom => toezicht )

Volgende vergadering : maandag 25 januari 2010

Dit bericht delen:Ga terug