VERSLAG VAN DE VERGADERING 23 januari 2017 

 

Aanwezig:  personeel:   dhr. D. Van Hijfte, dhr. K. Ysebaert ouders:   dhr. C. Tuypens  lokale gemeenschap:  Dhr. P. Verly , dhr. G. Vermeulen, voorzitter,  Leerlingen :   W. Verstraete (voorzitter) , L. Plasschaert, R. Van Tilburgh afgevaardigde I.M:  geen (niet nodig wegens geen punten van overleg) secretaris  mevr. P. Lataer 

 

Verontschuldigd:   dhr. C. Brabant, dhr. P. De Cordier, dhr. S. Maertens ,mevr. I. Van Craen, dhr. B. Van Vlem   

 

Uitgenodigd : dhr. Guy Dalcq, algemeen directeur ad interim 

 

 

 Voorstelling van dhr. Guy Dalcq 

 

 

1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten.: enkel voor de humaniora 

 

Korte mededeling van de timing n.a.v. het definitief verslag van de doorlichting; zie punt 4bis 

 

 

2. Goedkeuring verslag schoolraad humaiora dd. 10.10.2016  Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

 

3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad) De voorzitter verklaart in het  kort het nut van de vergadering over de scholen van de scholengemeenschap heen. Ook dit maal werd er niet vergaderd. 

 

 

4. Bis : Stand van zaken : doorlichting humaniora Het college heeft het definitief verslag ontvangen. Het verslag werd reeds op de vergadering met het schoolbestuur besproken en zoals wettelijk bepaald, werd een ondertekend duplicaat terug bezorgd aan het Ministerie. 

° Eerst zullen de betrokken leerkrachten het deel – dat op hun vak van toepassing is –  ontvangen ° Een week later zullen alle leerkrachten het verslag ontvangen  ° Binnen de 30 dagen wordt aan ouders en leerlingen  gemeld waar het verslag terug te vinden is ° op 13/02/2017 wordt op de personeelsvergadering het verslag grondig besproken ° In samenspraak met de betrokken leerkrachten zullen actiepunten worden opgesteld. 

 

 

 

5. Informatief : herkiezing schoolraad (april 2017) 

 

De samenstelling van de schoolraad kan vierjaarlijks aangepast worden; de leden van de ouderraad stellen zelf een vertegenwoordiger voor. Om de continuïteit te waarborgen, wordt telkens dezelfde persoon (indien herkozen) vooropgesteld. De schoolraad verzoekt de huidige voorzitter om zijn taak nog verder te zetten omwille van de continuïteit en de competenties van de voorzitter. 

 

Vanaf 1 april 2017 moeten er zich dus opnieuw kandidaten aanbieden om de geledingen in de schoolraad te vertegenwoordigen.  Wat de externe geleding betreft, laat de heer Verly weten dat hij zijn mandaat ter beschikking stelt. Ook de heer De Cordier wenst zijn mandaat niet te vernieuwen.  De algemeen directeur suggereert dat hij voor de externe geleding zal op zoek gaan  naar personen die affiniteit met het college hebben maar eventueel ook behoren tot een minderheidsgroep; de voorzitter zelf mag maar hoeft geen lid van de schoolraad te zijn. Ook vanuit de ouderraad moeten er opnieuw leden aangeduid worden om deel uit te maken van de schoolraad.   

 

   

 

Volgende vergadering : maandag 22 mei 2017 

Dit bericht delen:Ga terug