VERSLAG VAN DE VERGADERING
23 januari 2012

Aanwezig:  personeel: dhr. D. Van Hijfte ; mevr. P. Bouckenooghe
ouders: mevr. Benedicte Derveaux, dhr Frank Raat
lokale gemeenschap:, dhr. De Cordier , dhr. G. Vermeulen, voorzitter
dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
Leerlingen : Marie-monique Franssen, Caroline Hutsebaut, Stéphanie De Man (voorzitter leerlingenraad)
Verontschuldigd: Dhr F. Van Heddeghem, dhr. D. Barbaix; mevr. L. Storme

 

– Verwelkoming van de nieuwe leden door de voorzitter
– Inleiding door de voorzitter :
° basisschool en humaniora vergaderen samen
° mandaat van de leerlingen is geldig voor de humaniora
° doel : inspraakorgaan in schoolbeleid in ruime zin (advies vragen, overleg voeren, vrij    praten over zaken die de school aanbelangen) Elke geleding kan op elk moment een punt    op de agenda laten plaatsen (laten weten aan voorzitter of via secretaris)
° bij overlegbevoegdheid is geen afwijking meer mogelijk
° indien de school tegen het advies van de schoolraad ingaat, is een motivatie        onontbeerlijk
° indien er moet gestemd worden, wordt er gestemd per geleding; de directie heeft
   geen stemrecht
° leerlingen worden ook uitgenodigd op vergaderingen van het medezeggenschapscollege;    dit betreft meer technische dossiers

– Voorstelling van alle leden van de schoolraad

1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten : geen

2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 17.10.2011
Het vorig verslag wordt goedgekeurd mits volgende bemerking : of de opendeurdag moet  vervroegen zal afhangen van de nieuwe inschrijvingprocedure die op komst is voor het  schooljaar 2013-2014. Dit zal tijdens de volgende vergadering van de schoolraad  besproken worden.

3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)
Zie bijlage.

4. Advies inzake herziening van de deliberatienormen en bijkomende proeven vanaf schooljaar 2012-2013 
  Zie bijlage “deliberatienormen”
Het debat over de herziening van de deliberatienormen en bijhorend  de uitzonderlijke en individuele gevallen die om bijkomende proeven vragen om tot een beslissing te komen, wordt vandaag enkel opgestart; de definitieve tekst zou in mei moeten afgewerkt worden om dan opgenomen te worden in het schoolreglement.
Dit voornemen om minder bijkomende proeven te geven komt er na opmerkingen van de doorlichting die vond dat er te veel bijkomende proeven worden georganiseerd in de derde graad van onze school. Het uitzonderlijke karakter van de bijkomende proeven wordt nu duidelijk vermeld in de deliberatienormen.
Bemerkingen van de leden van de schoolraad :
° De deliberatienormen moeten fair en transparant doorgevoerd worden.
° Leerlingen denken nu dat ze recht hebben op bijkomende proeven want in de huidige 
        deliberatienormen (derde graad punt 2.3) staat gespecificeerd wanneer een bijkomende
        proef wordt gegeven.
° Ouders zullen toch blijven vergelijkingen maken met andere leerlingen; waarom heeft hun
        kind die kans via een bijkomende proef niet gekregen?
° Is het de bedoeling dat herexamens bijna volledig afgevoerd worden? (zoals in andere
   Jezuïetencolleges)
° Pedagogisch argument : leerlingen gebruiken soms de bijkomende proef om hun inspanningen
    te spreiden (cfr uitstekende resultaten bij bijkomende proeven).
° Bijkomende proeven zijn slechts valabel als ze écht uitzonderlijk zijn; de reden tot
   het toestaan van een bijkomende proef moet aantoonbaar en objectief zijn.
° Indien er (bijna) geen bijkomende proeven zouden zijn, zullen er meer C-attesten uitgereikt
    worden; zou dit de leerkrachten aanzetten om anders te gaan quoteren?
° Er is alleszins nood aan een goede communicatie naar de leerlingen toe.
° De aanwezige leerlingen vinden het afschaffen van de bijkomende proeven een straf voor
    alle leerlingen; slechts enkele leerlingen gokken op een tweede kans; de meeste spannen
    zich in voor alle vakken.  In het zesde jaar verlangt geen enkele leerling naar een
    bijkomende proef want iedereen wil  graag samen met de andere leerlingen afstuderen
    eind juni. Een bijkomende proef in het vijfde jaar betekent voor hen vooral een  
    waarschuwing voor het zesde jaar : géén bijkomende proef in het zesde jaar staat garant
    voor een superlange zomervakantie.
° De delibererende klassenraad is wel toegeeflijker in het zesde jaar t.o.v. het vijfde jaar.
° Leerkrachten zouden eind juni toch over genoeg materiaal moeten beschikken om te kunnen
     oordelen; attitude in de loop van het schooljaar is ook nog belangrijk.
° De wijze van motivatie tot het toestaan van een bijkomende proef is uitermate belangrijk;
    onvoldoende of onduidelijke motivatie kan inderdaad leiden tot betwistingen vanwege de
    ouders.
° Van de deliberatienormen kan nog steeds afgeweken worden; indien grondig gemotiveerd,
   kan een mildere beslissing getroffen worden. (nooit strenger dan de deliberatienormen)
° De klassenraad kan autonoom bepalen de bijkomende proef te laten vallen.
° Een enquête bij vijfde- en zesdejaars heeft aangetoond dat ze bijkomende proeven zinvol
    vinden om de leerstof bij te benen.
° Ons systeem loopt vrij goed, waarom zouden we aanpassen?
==> leerlingen moeten steeds kansen blijven krijgen
==> bijkomende proeven moeten uitzonderingen blijven
==> soms is in 1 vak, ondanks inspanningen, slecht gescoord
° heroriëntatie is mogelijk na de tweede graad
° heroriëntatie na 5de jaar is ook mogelijk mits een gemotiveerde toelatingsklassenraad
° Leerlingen, die slechts 40% scoren en een A-attest zouden krijgen (wegens afschaffing
   bijkomende proeven) zouden een vreemde boodschap krijgen
° Er wordt nog steeds een verschil gemaakt tussen een componentsvak en een ander vak
==> Algemeen besluit : bijkomende proeven niet afvoeren

5. Informatief : Definitieve resultaten PISA-onderzoek  
  Zie bijlage (openen met adobe reader)
Betreft digitale geletterdheid : leerlingen moesten vragen beantwoorden via teksten en allerhande info die via internet te vinden was.
Betreft vijftienjarigen (konden  dus tweede-, derde- of vierdejaars zijn)
Resultaten :
° Vlaanderen scoort goed (blz 4)
° digitale geletterdheid op school iets lager in vergelijking met de algemene leesvaardigheid
        (hierin de top)
  Wordt er eens nagedacht over het gebruik van de laptop in de klas, ook om te mailen en  te chatten? Een bezoek aan een school die deze methode al gebruikt, lijkt interessant.
° onze schoolresultaten : (blz 10-13)
  – digitale leesvaardigheid : uitstekend (1e plaats)
  – wiskundige geletterdheid : uitstekend (gedeelde 2e plaats)
  – wetenschappelijke geletterdheid : uitstekend (1e plaats)
  – digitale geletterdheid : zeer goed (6e plaats)
° fig 2A (blz 14-17) toont aan dat onze school goed scoort tov 5 referentiescholen (met gelijkaardige leerlingen) en dat onze school zich uiterst rechts bevindt op de grafiek waar er een link wordt gelegd met de socio-economische index.
° achtergrondgegevens leerlingen : 7% “allochtonen” eerste- generatieleerlingen en tweede- generatieleerlingen bij de leerlingen van onze school die meededen aan het onderzoek;

 

Volgende vergadering: maandag 14 mei 2012

 

Dit bericht delen:Ga terug