Aanwezig:

personeel:Mevr. V. De Grave, dhr. K. Ysebaert
ouders: Dhr. S. Maertens
lokale gemeenschap:Mevr. S. Karakaya, dhr. J. Van Hoorde, dhr. G. Vermeulen, voorzitter,
Leerlingen :W. Verstraete (voorzitter) , L. Plasschaert
afgevaardigde I.M:  
secretaris: mevr. P. Lataer

Verontschuldigd: dhr. Brabant, dhr. C. Tuypens, dhr. D. Van Hijfte, dhr. B. Van Vlem,R. Van Tilburgh
Uitgenodigd :      dhr. G. Dalcq, algemeen directeur ad interim

– Verwelkoming van de nieuwe leden door de voorzitter.
– Voorstelling van de leden van de nieuwe samenstelling van de schoolraad
– Inleiding door de voorzitter :

 • basisschool en humaniora vergaderen samen (tijdsbesparing en nuttig om op beide niveaus te overleggen)
 • mandaat van de leerlingen is geldig voor de humaniora (4 geledingen voor humaniora; 3 geledingen voor basisschool)
 • doel : inspraakorgaan in schoolbeleid in ruime zin (overleg voeren, vrij  praten over zaken die de school aanbelangen) Elke geleding kan op elk moment een punt op de agenda laten plaatsen (laten weten aan voorzitter of via secretaris). Enkel mits akkoord van de schoolraad kan er de avond zelf nog een agendapunt worden toegevoegd.
 • de directeur is normaal gezien (dhr. G. Dalcq nog niet) gemandateerd door het schoolbestuur en dit bestuur is 100% gebonden aan het goedgekeurde overleg. Indien het schoolbestuur niet akkoord gaat, moet dit gemotiveerd worden en opnieuw worden voorgelegd aan de schoolraad.

Voor de agendapunten van deze schoolraad is er formeel overleg gepleegd met het schoolbestuur. Voorstelling van  alle leden van de schoolraad

 

 1. Verkiezing voorzitter: Conform art. 4.1 van het hh reglement werd de heer Gert Vermeulen – in zijn afwezigheid, door de leden verkozen als onafhankelijke voorzitter. Pas daarna heeft hij de vergadering vervoegd en voorgezeten
   

 2. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten.:
  geen
   
 3. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 23.01.2017
  Het verslag wordt goedgekeurd

 

 1. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)

  De voorzitter verklaart in het  kort het nut van de vergadering over de scholen van de scholengemeenschap heen. Dit orgaan moest niet blijven bestaan maar is op verzoek van ons college nog niet ontbonden – participatie is voorzien bij decreet.
  Er werd afgesproken dat er enkel vergaderingen op verzoek van één van de scholen zullen gehouden worden.
   

 2. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement schoolraad.
  zie voorstel, opgemaakt door de voorzitter
  Het huishoudelijk reglement, dat weinig wordt gebruikt, had een update nodig. Het betreft meestal een vereenvoudigde versie van de vorige.
  Alle wijzigingen worden één voor één overlopen :
  – 1.1 geen verwijzing meer naar het BS en de vorige wijzigingen
  – 2.2 en 2.3 en 2.5 door de stabiele afgevaardigden bij de geledingen is het onnodig te melden dat deze personen in het begin van elk schooljaar worden aangeduid of worden vervangen indien een mandaat wordt beëindigd.
  – 4.1 bij het begin van een nieuwe mandaatperiode dient formeel de voorzitter gekozen te worden, vandaar dat dit ook vandaag gebeurde voor aanvang van de vergadering.
  – 5.1 belangrijkste item : onderwerpen van overlegbevoegdheid EN “indien het schoolbestuur of zijn gemandateerde …” , een invoeging – decretaal bepaald in 2016- betekent dat de leden niet in eigen naam beslissingen kunnen nemen, maar eerst moeten overleggen met hun achterban.
  – 5.3 indien het schoolbestuur niet akkoord kan gaan met het voorstel van de schoolraad, moeten ze een gemotiveerde eindbeslissing nemen, zoals het decreet het voorschrijft.
  – 5.5 na voorlegging door het schoolbestuur van een ingrijpende verandering in de school(organisatie) moet de schoolraad binnen de 21 dagen hierover overleggen. Deze 21 dagen kunnen opgeschort worden door een schoolvakantie…
  – 7.2  en 7.3 Omdat de situatie zich al heeft voorgedaan : formele invoering van de mogelijkheid om elektronisch te vergaderen : in dringende gevallen (vb verplichte wijzigingen die heel laat door het Ministerie of Katholiek Onderwijs zijn overgemaakt)kan een extra vergadering zich opdringen.
  Ter info : verschil met huishoudelijk reglement basisschool :  gelijke onderwijskansenbeleid (verplicht in hum), schoolwerkplan (verplicht in bas), leerlingenraad (enkel aanwezig in hum)
  De schoolraad aanvaardt alle vooropgestelde wijzigingen. Een aangepaste versie zal op de website van het college verschijnen.
   
 3. Overleg met het schoolbestuur m.b.t. ontwerp van beslissing inzake de vaststelling voor de humaniora van de criteria voor de aanwending van lestijden 2017-2018
  zie voorbereidend document
  Wijzigingen ten opzicht van vorig schooljaar :
  minstens 9 BPT uren voor leerlingenbegeleiding (sterk punt van de school)
  – organisatie van STEAM : 2 x 5 uren ipv 1 x 5 uur (2e jaar wordt opgericht)
  – geen ondersteuning ex-OKAN meer voorzien

  Streefdoel : max 25 lln per klas, maar dit kan soms oplopen tot 29…

  Wordt verwacht : meer BPT-uren voor ICT omdat er meer ICT moet gebruikt worden tijdens de lessen door de leerlingen zelf (pijnpunt volgens doorlichting) Momenteel zit de school in een voorbereidende fase (backbone en installatie WIFI voorzien) waar vooral externen een ganse kluif aan hebben (en in mindere mate onze eigen ICT-verantwoordelijken) Een participatievergadering (met – te weinig – leerkrachten) stelt voor vanaf 01/01/2018 de leerlingen te laten werken met google-Chromebook; evaluatie volgt in augustus 2018. Indien in de loop van volgend schooljaar zou blijken dat er zich een wijziging opdringt in het aantal gebruikte BPT-uren voor ICT en softwarebeheer, geeft de schoolraad ondertussen al de bandbreedte die hiervoor nodig zou blijken.
   

 4. Overleg met schoolbestuur m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schooltarieven 2017-2018 humaniora
  zie bijlage
  eerste graad : slechts 3 wijzigingen : betreft aankoop van materiaal dat duurder is geworden.
  Reizen derde graad : via ouderraad is overeengekomen dat 910 euro voor de retoricareis en 230 euro voor de uitstap in het vijfde jaar moet volstaan.
  Op de vraag wat er gebeurt met leerlingen die het financieel moeilijk hebben, wordt gemeld dat er steeds contact kan opgenomen worden met de directie en het economaat. (zie schoolreglement) Dit wordt nog behandeld in de werkgroep diversiteit en wordt ook meegenomen als agendapunt voor de volgende schoolraad.
  Vergelijking met andere scholen hebben uitgemaakt dat we zeker niet duurder zijn wat betreft de eindejaarsreis. Men mag evenwel niet vergelijken met het GO dat andere subsidiëring geniet.
  De tarieven van de maaltijden werd met slechts 1,14% verhoogd, wat lager is dan de index.
  Ondertussen wordt ook gemeld dat de aankoop van boeken vaak een grote hap uit het budget in beslag neemt. Er worden echter vaak boeken tweedehands doorverkocht en er wordt pas van handboek gewisseld indien de teksten achterhaald zijn (vb Nederlands) of omdat er andere leerplannen werden opgesteld door de overheid. Een zelf opgestelde cursus mag zeker gebruikt worden, maar vaak betekent dit ook heel veel werk dat dan jaren moet worden gebruikt om rendabel te zijn.
  Het lidgeld voor de ouderverenging (12 euro per gezin) wordt niet alleen gebruikt om voordrachten te organiseren, maar vaak om de school te sponsoren. Dit is trouwens ingevoerd op vraag van de ouderverenging.
  Het blijft een zorgpunt voor de schoolraad : de kosten moeten beheersbaar blijven !
   
 5. Overleg met schoolbestuur m.b.t. beslissing i.v.m. wijziging schoolreglement
  (enkel voor basisschool)
   
 6. Doorlichting humaniora.
  zie document reeds aan de leden bezorgd = dit werd reeds besproken in een personeelsvergadering.
  a. algemeen
  Belangrijk om te onthouden is
  – dat dit een momentopname betreft
  – dat de school toch zijn eigenheid wil behouden (persoonlijkheid van leerling en leerkracht)
  – dat we blijven staan achter ons eigen opvoedingsproject (wat trouwens vaak aansluit bij de verwachtingen van de doorlichting – zie onderlijnde woorden)
  – dat er een verschil is tussen het perspectief (opvoedingsproject) en doelstellingen (leerplan)
  – dat er toch heel wat positieve punten van het algemeen schoolbeleid te melden waren, bijvoorbeeld het studiesucces, de leerlingenbegeleiding, …
  – dat we ons kunnen vinden in de aangehaalde aandachtspunten zoals de (weinige) aandacht voor onderzoekscompetenties (wordt al aan gewerkt) en het tekort aan sturing vanuit de directie zodat  de evaluatie te leerkrachtgebonden wordt.
  Dat er gesanctioneerd wordt bij taalfouten voor een vak- anders dan Nederlands – kan niet volgens de doorlichting. Nochtans zijn er schriftelijke afspraken die bepalen om hoeveel punten (of procenten) dit maximaal kan gaan.

  b. focus (de doorgelichte vakken in een bepaalde graad)
  Ook hier heel wat positieve punten waaronder de goede samenwerking binnen de vakgroepen ,de prachtige werking van de leerlingenbegeleiding, de duidelijke deliberatiecriteria, de uitrusting van de klaslokalen, de ruime aandacht voor cultuur, de rapportering, …
  Aandachtspunten die aan bod kwamen voor die vakken zijn dan de té sterk gestuurde projecten (liever proefondervindelijk) , de klemtoon op uitbreiding en verdieping, de doorslag van de punten van de examens t.o.v. de kleinere toetsen, de uitdaging om meer ICT in de lessen in te plannen. Aan dit laatste wordt momenteel ook al gewerkt(cfr opmerking bij criteria lestijdenpakket)

  De directie heeft alle positieve punten en aandachtspunten nog eens opgelijst (blz6) en een voorstel gelanceerd :
  – De directie wil nauwer betrokken worden bij de vakgroepen en heeft de data van vakvergaderingen opgevraagd. Het is de bedoeling dat ze minstens éénmaal per jaar zo’n vergadering bijwonen (en bijsturen)
  – de 4 vaklokalen van chemie en fysica worden vernieuwd; het schoolbestuur gaf hiervoor inmiddels haar goedkeuring

– ICT zal meer worden ingezet tijdens alle lessen
– Er werd een driejarenplan vooropgesteld waarbij telkens één actiepunt grondig onder handen wordt genomen. Volgend schooljaar is dat het criterium van de billijkheid in de evaluatie.

Op de vragenlijst kwamen slechts 9 antwoorden. De gebundelde antwoorden werden reeds besproken tijdens een personeelsvergadering. De directie begrijpt dat er nog groeipotentieel is op sommige aandachtspunten maar probeert het evenwicht te behouden tussen wat het college dierbaar is en de zinvolle werkpunten. Binnen de drie jaar worden de vakken met voorbehoud opnieuw geëvolueerd door het doorlichtingsteam.

Wat vindt het korps belangrijk? Op- of aanmerkingen?
– onderzoekscompetenties zijn belangrijk doch daar is al heel wat energie en tijd in gestoken
– leerlingen zijn zelf vragende partij om méér te kennen dan de basisdolstellingen
– tegenstrijdigheid in de positieve en negatieve punten : de leerlingen die ons college verlaten, kennen in hun verdere studies meestal een groot succes (dankzij de vele uitdagingen) maar onze manier van werken en evaluatie is te vaak gebaseerd op uitbreiding?
– het behaalde percentage in onze school kan inderdaad een hoger percentage opleveren in een andere school met een andere manier van evalueren. Is dit beter?
– afhankelijk van het vak zijn de basisdoelstellingen gemakkelijker te onderscheiden van de uitbreidingsdoelstellingen.
– Geen enkel leerplan meldt hoe er moet geëvalueerd worden. Nergens vind je een voorbeeld…
– Evaluatie is inderdaad soms nog te afhankelijk van de individuele leerkracht
– De aanpak van de taalfouten in een ander vak dan Nederlands wordt later nog behandeld.

– opm : de manier van doorlichting mag ook wel eens doorgelicht worden …
 

 1. Informatief : verslaggeving personeelsvergadering humaniora
  Tijdens de personeelsvergadering kwam voornamelijk het circulatieplan aan bod.
  Het Sint-Barbaracollege heeft een prachtige brochure uitgegeven waarbij voornamelijk positief wordt gecommuniceerd over het nieuwe circulatieplan. Er werd een fietsactie georganiseerd onder stimulans van de ecologicagroep en de voordelen van het fietsgebruik worden in de verf gezet.
  Over welke punten willen de leerkrachten graag eens vergaderen en onderhandelen? Voornamelijk meer aandacht aan de vaker voorkomende tuchtproblemen, al of niet gerelateerd aan het welbevinden van de leerkrachten en de manier van lesgeven (klasmanagement)
   
 2. Vastleggen vergaderdata schoolraad humaniora voor 2017-2018
  maandag 9 oktober 2017
  maandag 22 januari 2018
  maandag 14 mei 2018

   

 

 

 

 

 

 

Dit bericht delen:Ga terug