VERSLAG VAN DE VERGADERING
17 mei  2010

Aanwezig:     personeel: dhr. D.Van Hijfte
     ouders: mevr. L.Feremans, mevr M.L. Krekels
leerlingen: Eduard Vander Cruysse, An-Sofie Vanhulle (vertegenwoordigd door Louis-Cédric Haverbeke)
    lokale gemeenschap: dhr. D. Barbaix, dhr. G. Vermeulen, voorzitter
dhr. P. Vinck, directeur, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg)
    mevr. P. Lataer, secretaris.
Verontschuldigd: mevr. Bouckenooghe, dhr. Decordier, M. Krekels, dhr. F.Van Heddeghem

1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten
    geen.

2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 25.01.2010
    Het vorig verslag wordt goedgekeurd. Men kan dit raadplegen op de website van de
school.

3. Informatief : toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) van daarin vanuit onze lokale schoolraad)
    De verslaggeving voor de humaniora gebeurt door M.L. Krekels :
    – het nieuw project van CLB werd voorgesteld; verwondering bij sommige ouders omtrent       het feit dat gegevens van -12 jarigen niet door hen kunnen ingekeken worden, doch       enkel     door de leerling zelf.
    – vraag over de noodzaak  van 3 scholengemeenschappen in Gent
    – uitleg over het proeftuinproject “gemotiveerd” zie www.gemotiveerd.be
    – ondertekening van nieuw huishoudelijk reglement
    – problematiek van stageplaatsen ; wordt nog wat toegelicht door dhr. P. Vinck :
        ° vroeger werd de administratie ivm stagiairs door de directie behandeld; later         werden er “mentoruren” ingericht  = niet-organieke uren, toe te kennen aan een         leerkracht die     hiervoor lesvrij werd gemaakt en die zich met die (hoop!)             administratie kon bezighouden. De huidige minister van onderwijs heeft deze voor         volgend schooljaar afgeschaft.
        ° leerkrachten in opleiding moeten kansen krijgen, doch de werklast voor het sec.         onderwijs wordt te hoog
        ° I. Dierickx-Visschers ijvert al 10 jaar voor eenvoudiger formulieren en na 2         wijzigingen lijken de formulieren al efficiënter, doch er blijft nog veel             schrijfwerk.
    – problematiek van het spijbelen
    – engagementsverklaring ivm gebruik Nederlandse taal is té absoluut (is in onze school al       aangepast/afgezwakt)
    – capaciteit van de Gentse basisscholen is te klein; nood aan tolk- en vertaaldienst
    – reflectie over flexibeler traject in sec. scholen, zoals bij de universiteiten (= vakken       “meenemen naar volgend jaar)
    – programmatieaanvraag derde graad EC-WE (door alle scholen ASO van de SG
       aangevraagd) ; goedkeuring niet toegezegd wegens programmatiestop
    – hervorming sec onderwijs uitgesteld tot 2014

4. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing inzake de vaststelling voor de humaniora van de criteria voor de aanwending van de lestijden 2010-2011
    – zie bijlage – geen wijzigingen t.o.v. vorig schooljaar
    – wegens groter aantal leerlingen op teldatum 1 februari zullen er 45 lestijden meer        kunnen verdeeld worden
    – streefdoel om de deelgroepen consistent te houden
    – BPT-uren worden voornamelijk gebruikt om de zwakkere leerlingen te ondersteunen       (bijlessen Frans, wiskunde)
    – volgend schooljaar zullen er 6 klassen zesdejaars zijn, dus zal er naar een nieuw            klaslokaal moeten gezocht worden ;waarschijnlijk zal het lokaal 174 worden gebruikt,       daar er door de plaatsing van beamers en PC’s in vele lokalen minder nood     zal zijn       aan een “speciaal ingericht lokaal”, zoals lokaal 174.

    De criteria worden goedgekeurd.

 5. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schoolreglement humaniora
    Zie bijlagen :
    – Reglement sportzaal aangepast : zie doorhalingen
    – Engagementsverklaring, geïntegreerd in schoolreglement
        ° de 4 verplichte items staan erin vermeld
        ° betreft de min of meer voorgestelde tekst van VSKO die voor alle scholen van           de scholengemeenschap zal gebruikt worden
        ° leerlingen die 18 jaar zijn, kunnen autonoom tekenen
        ° staat goed  gerubriceerd onder “wat beogen wij” en vóór “wie is wie”
        ° in punt 2.2.4. i.v. m. aanmoedigen gebruik Nederlands als taal ,is het laatste           zinnetje al aangepast/afgezwakt
        ° de tekst wordt n.a.v. juridische bemerkingen van G. Vermeulen i.v.m.               beroepsgeheim , aangepast (gewijzigde versie reeds in bijlage)
        ° CLB kan aan de leerling(e) voorstellen om ouders in te lichten
        ° momenteel verricht het CLB  prima werk; school en ouders hebben soms               bedenkingen over het feit dat er geen feedback naar hen gebeurt (mag niet)
        ° indien kind in gevaar is, moet het beroepsgeheim geschonden worden
        ° “begeleider” betreft leerlingenbegeleider van school, niet van CLB, en stuurt           vaak door naar CLB ingevolge complexiteit van het dossier. De zorgcoördinator           heeft geen beroepsgeheim
        ° alle leerlingen moeten duidelijk weten dat ze elke leerkracht kunnen aanspreken           voor     persoonlijke problemen die op studies kunnen wegen
        ° “info, gegeven door derde die wil dat zijn info vertrouwelijk blijft “ slaat               juridisch nergens op .
        ° melding van deze aanpassing uiteraard ook aan CLB laten geworden
    De schoolraad keurt deze aangepaste versie goed.
6. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging   schooltarieven 2010-2011 humaniora

    Zie bijlage
    – wijzigingen t.o.v. vorig schooljaar in rood
    – wijzigingen maaltijden en broodjes ingevolge indexaanpassing (+1.8%)
    – wijziging studies ingevolge noodzaak aan derde locatie (dus derde persoon nodig)
    – wijziging schooltijdschrift ingevolge stijging drukkosten
    – bezorgdheid van ouders over stijging van kosten schooluitstappen; het ganse pakket     moet betaalbaar blijven voor iedereen
    ==> er zal een bevraging van de ouders gebeuren i.v.m. wenselijkheid van behoud van een     reis in vijfde en zesde jaar dan wel vervanging door een reis in alleen zesde jaar, en i.v.m.     het budget (mag een dure overnachting in een hotel vervangen worden door een     goedkopere in een jeugdherberg?)
    ==> reis tijdens de schoolvakanties ?

    De schoolraad keurt deze nieuwe tarieven goed. Bevraging moet evenwel gebeuren!

7. Informatief : verslag vergadering leerlingenraden SJ-colleges
    Verslag door Morgan Krekels
    – betreft een samenkomst van alle leerlingenraden , zonder voorbereide agendapunten
    – vraagstelling over de invulling van de 4 pijlers van het pedagogisch project in de eigen       school, waarbij op 1 punt dieper werd ingegaan
    – bespreking van problematiek van allochtonen, stempel elite-school , sociale stage
    – zoeken naar mogelijke oplossingen : peter-en meterproject, allochtonen aansporen       om toch naar katholieke school te komen (interessant om andere godsdienst te leren       kennen)
    – wordt aanzien als zeer waardevol initiatief
    – volgend jaar moet men niet van nul starten, doch kan men via concrete werkpunten       nagaan in hoeverre er vooruitgang is geboekt
    – scholen vullen elkaar perfect aan

8. Resultaten PISA-onderzoek
    – Screening in verschillende scholen naar productiviteit in het onderwijs onder de            vijftienjarigen
    – Betrof deze keer : wetenschappelijke en wiskundige geletterdheid en leesvaardigheid
    – Vlaanderen scoort internationaal goed
    – onze school wordt voorgesteld door rode vierkantje; blauwe vierkantjes stellen vijf       referentiescholen voor (met hetzelfde profiel als de onze)
    – betreft 1e schoolfeedback
    – terug te vinden op de website van de school en in bijlage

9. Vastleggen vergaderdata schoolraad humaniora voor 2010-2011

    04/10/2010
    17/01/2011
    09/05/2011

Dit bericht delen:Ga terug