VERSLAG VAN DE VERGADERING
17 januari 2011

Aanwezig:     personeel:    mevr. P. Bouckenooghe
    ouders:  mevr. L. Feremans, mevr. M.-L. Krekels
    lokale gemeenschap: dhr. De Cordier , dhr. G. Vermeulen, voorzitter
    dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
    Leerlingen : F. Claeys, D. Vandewalle allebei 6ejaars, A. De Sutter (5ejaar)
Verontschuldigd:    mevr. L. Storme ,dhr. D. Barbaix, dhr. D. Van Hijfte, Dhr F. Van Heddeghem

– Verwelkoming van de nieuwe delegatie leerlingen van de leerlingenraad door de voorzitter
– Inleiding door de voorzitter :
° basisschool en humaniora vergaderen samen
    ° mandaat van de leerlingen is geldig voor de humaniora
    ° doel : inspraakorgaan in schoolbeleid in ruime zin (advies vragen, overleg voeren, vrij       praten over zaken die de school aanbelangen) Elke geleding kan op elk moment een punt       op de agenda laten plaatsen (laten weten aan voorzitter of via secretaris)
    ° leerlingen kunnen meer info over schoolraad navragen bij voorgangers
  – In de ouderraad van de basisschool wordt mevr. I. De Rijcke vervangen door mevr. H. Van     Hoorebeke
 
1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten : geen
2. Goedkeuring verslag schoolraad basisschool dd. 04.10.2010
Het vorig verslag wordt goedgekeurd.

3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)
    
    Mevr. L Krekels meldt dat ze reeds toelichting heeft gegeven bij het onderwerp     “flexibele trajecten” tijdens een vergadering met de ouderraad. Ze meldt eveneens dat      dit een onderwerp zal zijn van de eerstvolgende vergadering van het MCSG die zal     plaatsvinden op 24 februari 2011 en lanceert een warme oproep tot deelname aan deze     vergadering.

 
4. Advies : Examenregeling in 1e graad en 3e jaar : pauze tussen examens?
Bevraging bij leerkrachten van de 1e graad en het 3e jaar leerden ons dat het wenselijk kon zijn om een verplichte pauze in te schakelen indien er 2 examens dienen afgelegd te worden op één voormiddag.
Niet alle derdejaars kunnen immers de tijd, nodig om een examen af te leggen, goed inschatten en spenderen te veel tijd aan het ene examen, zodat er te weinig tijd rest voor het tweede examen.
Bij 5 van de 6 andere Jezuïetencolleges is dit systeem reeds ingeburgerd.
Bij wijze van test werd de volgende werkwijze ingevoerd tijdens de recentste
kerstexamens :
– eerstejaars : altijd een pauze, ook bij één vak
– tweede- en derdejaars : verplichte pauze ( 10.10u – 10.25u) bij 2 verschillende vakken
Belangrijk : Er moet er over gewaakt worden dat elk examen apart in 2 uur kan geklaard worden !
Een eerste snelle evaluatie leert het volgende :
– de leerlingen vinden dat kwartiertje ontspanning wellicht heilzaam
– vooral bij de derdejaars zijn er minder grote verschillen in de resultaten van 2 vakken die op dezelfde dag werden afgelegd.
– meer evenwicht in de proefwerken van twee verschillende vakken (leerkrachten hebben slechts 2 uren voor hun proefwerk)
– aantal vragen van de leerlingen om te gaan plassen bijna nihil
Mening van de aanwezige leerlingen :
– probleem wordt gewoon doorgeschoven naar het vierde jaar; als je bij de kerstexamens je tijd niet goed hebt ingeschat, zal je dit proberen vermijden bij de volgende examenperiode en kan je dit zeker als je in het vierde jaar terechtkomt
– pauze kan ook stress veroorzaken : nog gauw wat studeren …
– is groepsgebonden ; sterke klasgroepen hebben geen nood aan een pauze
– tijdens de pauze is er veel lawaai in de gangen
Een ouder informeert of het leren omgaan met tijdsindeling al kan worden aangeleerd a.h.v. grote toetsen – in praktijk niet haalbaar; het is nu al moeilijk om het aantal toetsen goed te verdelen over de week.
De schoolraad geeft het advies een bevraging bij de derdejaars te organiseren.
Er wordt nog de bedenking gemaakt dat er ook bij het vierde, vijfde en zesde jaar moet over gewaakt worden dat het afleggen van 2 examens op één voormiddag haalbaar moet zijn. Vanaf het vierde jaar moet er immers meer neergeschreven worden dan een paar woordjes…

5. Informatief : Resultaten toetsafname informatieverwering en – verwerking in het tweede jaar (onderzoek KUL)
Zie bijlage.
Het betreft een enquête in opdracht van de overheid om de effectiviteit van het onderwijs te meten. goed het onderwijs werkt, hoe goed de leerlingen zijn, hoe goed de leerkrachten zijn …
Van ons college werden 32 leerlingen uit het tweede jaar geselecteerd (2GRLAb en 2MOWa van vorig schooljaar)
Er werd getoetst naar de capaciteit om info te halen uit verschillende bronnen. (tabellen, kaarten, grafieken,…)
Op de laatste bladzijde refereert men naar de vakken waar deze competentie in de eindtermen staat.
Op bladzijde 3 staan de resultaten voor onze school, waarbij we kunnen aanstippen dat het maximaal aantal behaalde punten van alle geteste scholen ook behaald werd door een leerling van 2MOWa.
X staat voor het gemiddelde resultaat en SD voor standaarddeviatie (gemiddelde afwijking van het gemiddelde, waarbij 50 de standaarddeviatie is; hoe kleiner de waarde van SD, hoe kleiner het verschil tussen de onderlinge leerlingen) .
De toetsafname toont aan dat onze leerlingen heel goed scoren.

Tot slot herinnert mevr. ML Krekels ons nogmaals aan de datum van de eerstvolgende MCSG en benadrukt dat er soms technische, maar vaak ook belangrijke zaken besproken worden.
De voorzitter wijst erop dat de leerlingendelegatie zijn stempel kan drukken op alle zaken die leerlingen aanbelangen.

Volgende vergadering : maandag 9 mei 2011

Dit bericht delen:Ga terug