Aanwezig:

personeel: mevr. I Bracke
ouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypens
lokale gemeenschap: dhr A. Despiegeleer, dhr Jo van Hoorde
Leerlingen : F. Verstraete (voorzitter),  N. De Bie, D. Willocq
afgevaardigde I.M: dhr. G. Dalcq
secretaris: mevr. P. Lataer
voorzitter : dhr. G. Vermeulen

Verontschuldigd:dhr. P. Ascoop,  Mevr. Karakaya , dhr. B. Van Vlem , dhr. K. Ysebaert

Verwelkoming van de nieuwe leden door de voorzitter

– Inleiding door de voorzitter :

° basisschool en humaniora vergaderen samen (tijdsbesparing en nuttig om op beide niveaus te overleggen)
° mandaat van de leerlingen is geldig voor de humaniora (4 geledingen voor humaniora; 3 geledingen voor basisschool)
° de vierde geleding betreft personen die socio-economisch verbonden zijn met de school
° doel : inspraakorgaan in schoolbeleid in ruime zin (overleg voeren, vrij  praten over zaken die de school aanbelangen) Elke geleding kan op elk moment een punt op de agenda laten plaatsen (laten weten aan voorzitter of via secretaris). Enkel mits akkoord van de schoolraad kan er de avond zelf nog een agendapunt worden toegevoegd.
° indien er een stemming plaats vindt, wordt er per geleding gestemd
° vroeger bestond er advies- en overlegbevoegdheid, nu nog enkel overlegbevoegdheid
°de directeur is gemandateerd door het schoolbestuur en dit bestuur is 100% gebonden aan het goedgekeurde overleg. Indien het schoolbestuur niet akkoord gaat, moet dit gemotiveerd worden en opnieuw worden voorgelegd aan de schoolraad.
° de directeur is niet stemgerechtigd

 

 Voorstelling van de nieuwe leerlingen en alle leden van de schoolraad

 

 1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten :
  14. Humane wetenschappen
  De schoolraad gaat akkoord om dit punt deze avond nog te behandelen
   
 2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 14.05.2018 en 25.05.2018
  Beide verslagen worden goedgekeurd.
   
 3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)
  De voorzitter verklaart dat een MSCS een niet-verplicht orgaan is, zoals een schoolraad over de scholen van de scholengemeenschap heen. Op verzoek van ons college is dit orgaan nog actief, doch enkel indien er relevante punten te bespreken zijn. Er heeft recentelijk geen vergadering van het MCSG plaats gevonden.
   
 1. Vastleggen/herbevestigen resterende vergaderdata schoolraad schooljaar 2018-19 (maandag 21/01/19 en 20/05/19, telkens om 19.30 uur)
  De data worden genoteerd door de nieuwe leden.
   
 1. Informatief: schoolresultaten 2017-2018 humaniora
  Zie bijlage reeds aan de leden bezorgd. De zin over de zesdejaars moet aangepast worden.
  Ook dit jaar geen uitschieters; er wordt wel opgemerkt dat er veel B-attesten zijn in het vierde jaar. Meestal is dit om de leerlingen te beschermen ; het geven van een advies wordt immers niet altijd opgevolgd. Een B-attest wordt ook altijd gewetensvol uitgereikt en niet zomaar lukraak.
  De directie vindt het aantal schoolverlaters eerder een punt dat aandacht verdient. Op de vraag waarom er toch leerlingen met een A-attest de school verlaten wordt geantwoord dat er vaak al schoolverlaters zijn na de eerste weken omdat de moeilijkheidsgraad en het tempo vaak te hoog ligt voor sommige leerlingen. Gemiddeld 15 tot 20 leerlingen verlaten de school al voor midden september. Ook internen die niet kunnen aarden verlaten soms de school of  vriend(inn)en van leerlingen die de school verlaten en dan samen met hen naar een andere school op zoek gaan.
  Ook dit jaar zijn er heel wat schoolverlaters onder  het aantal leerlingen dat een B-attest ontving.

  Aanvullend punt 14 kan hier nu behandeld worden :

  Verschillende leerlingen die een B-attest ontvangen, kunnen hun schoolcarrière niet verder zetten op ons college omdat we geen humane wetenschappen aanbieden. Deze richting bestaat enkel in de bovenbouw en veronderstelt een invulling van 2 uur cultuurwetenschappen en 3 uur gedragswetenschappen. In onze scholengemeenschap is het enkel het St Janscollege die deze richting aanbiedt. Er is een onderlinge afspraak dat dit voorlopig zo blijft. Deze richting is voornamelijk geweerd in het katholiek onderwijs en wordt niet overal aangeboden om versnippering – door een te groot aanbod – te vermijden.
  De aanvraag van een nieuwe richting kan pas na goedkeuring van het schoolbestuur en in overleg met de andere scholen van de scholengemeenschap. Voor 30 november zou dit ook voor het DPCC en het Ministerie moeten voorgelegd worden, wat nog niet het geval is.
  Belangrijk is dat we het enkel bij ASO-richtingen zouden houden en niet in het vaarwater van de Gentse TSO-scholen komen. De oprichting van deze richting lijkt echter verschillende positieve punten te leveren : zo zouden de leerkrachten op deliberaties met meer kennis van zaken kunnen discussiëren; en kunnen de leerkrachten met een gerust hart de humane wetenschappen adviseren omdat de leerlingen dan bij ons op school kunnen blijven. Momenteel krijgen leerlingen met een A-attest soms het advies naar de humane wetenschappen over te gaan omdat dit best bij de interesses van die bepaalde leerling past, maar blijft die toch op ons college omdat die geschikte richting niet door ons wordt aangeboden.
  Op de vraag van de voorzitter of op die richting nog vaak wordt neergekeken wordt positief geantwoord, net zoals de leerlingen die Klassieke Studiën volgen nog neerkijken op de leerlingen van de modernes.
  Het beleid van onze school is echter gefocust op alle leerlingen en de adviezen op het jaarrapport zullen in die zin structureel gewijzigd worden en niet enkel meer in functie van het aantal uren wiskunde die de leerling zou (moeten) aankunnen. De leerlingendelegatie vindt het ook moeilijk om in te schatten of het motiverend werkt om tegen het advies in een richting te gaan volgen dan wel die richting te volgen omdat hij/zij die graag wil volgen.
  Leerkrachten zijn vragende partij voor de oprichting van de humane wetenschappen en leerlingen zijn ook wel voorstander…
  We zullen dus op zoek moeten gaan naar psychologen en criminologen om het corps te versterken.
  Het zal de taak worden van de leerkrachten om erover te waken dat alle richtingen gelijkwaardig worden behandeld. Zelfs in de basisschool is het al een heuse uitdaging om de ouders warm te maken voor die nieuwe cultuur. Ouders zullen beter kunnen inschatten wat die richting inhoudt, als die wordt aangeboden. Dit zou ook geen enkele materialistische aanpassing vergen.
  De schoolraad geeft unaniem positief advies voor de oprichting van de richting Humane Wetenschappen.
  Op niveau van de scholengemeenschap willen alle andere ASO-scholen dit eveneens, dus daar worden geen problemen verwacht. Enkel het Ministerie kan dwars liggen. Ter info wordt nog meegedeeld dat de volgende richtingen worden geschrapt : Grieks, Grieks-wetenschappen en Economie-Wetenschappen.
   

 2. Informatief : resultaten toelatingsexamen arts/tandarts.
  Ook dit jaar een uitzonderlijk goed slaagpercentage. Er was dit jaar immers maar één zittijd en sommige leerlingen nemen gewoon deel om zichzelf eens te testen. Volgens de directeur blijkt uit gesprekken met ouders dat er leerlingen zijn die om die reden nog inschrijven in het vijfde jaar.
  Dit schooljaar startten er 32 leerlingen van ons college aan de richting geneeskunde.
   
 3. Informatief : leerlingencijfers humaniora 2018-2019

  De humaniora heeft veel leerlingen ingeschreven : met 887 leerlingen is de school boordevol. Na de wettelijke inschrijvingstermijn stonden er 21 leerlingen op de wachtlijst. Goed nieuws is dat alle leerlingen van onze basisschool zijn ingeschreven en dat er uiteindelijk niemand hoefde geweigerd te worden.
  Dit jaar is er een kleinere tweede graad maar een grotere derde graad. Maar liefst 23 leerlingen startten voor het eerst met het vak economie in de derde graad na heroriëntatie (B-attest andere richtingen/gebrek aan Humane Wetenschappen).
  In het eerste jaar was er teveel interesse voor de STEAM-richting (31 leerlingen) zodat er geopteerd werd voor 2 klassen. De eerste moderne start zoals gebruikelijk met een beperkt aantal leerlingen, wat na het eerste trimestrieel rapport kan worden aangedikt met een aantal leerlingen uit de richting met Klassieke Studiën.
   

 4. Overleg met het schoolbestuur m.b.t. vaststelling voor de humaniora van het nascholingsbeleid 2018-2019

Ook dit jaar legt wil de directie graag focussen op bepaalde zaken :

 • Vakspecifieke opleidingen
 • Opleidingen in verband met diversiteit
 • Opleidingen in verband met het onderwijskwaliteitskader in onderwijshervormingen
 • Opleidingen in verband met innovatieve leermethodes
 • Opleidingen ronde diversiteit en taalbeleid
 • Opleidingen over de verder ontwikkeling van de STEAM-richting
   
 1. Follow-up : tucht en discipline, onderwijskwaliteitskader

  Vorig jaar was er een grote bezorgdheid over de tucht want de school kende een moeilijk schooljaar, voornamelijk op het internaat.
  Er werden aan de leerkrachten tips en adviezen gevraagd die leidden tot beleidsmaarteregelen die werden voorgesteld op 31 augustus. Maandelijks worden deze maatregelen herhaald via een bericht op smartschool (opfrissing noodzakelijk). Het is de bedoeling dat de leerkrachten de duidelijke afspraken kennen en ook toepassen. Een maandelijks tuchtrapport wordt opgesteld door de tuchtverantwoordelijke, mevrouw de Meyer, en aan iedereen bezorgd.(melding van aantal leerlingen die uit de klas werden gezet én de reden ervan)
  In het tweede semester zal een evaluatie volgen en zal er gevraagd worden naar de mogelijke resterende pijnpunten.
  Dit betreft nog ordemaatregels en staat volledig los van de tuchtregeling, die slaat op een schorsing van meer dan één dag; in voorkomend geval moet de directie de klastitularis eveneens verwittigen.
  Er moet evenwel opgemerkt worden dat we echt niet te klagen hebben over onze leerlingen en dat een leerling pas uit de les moet worden gezet als alle andere middelen niet helpen…

  Onderwijskwaliteitskader : De pedagogische studiedag werd gewijd aan dit thema. Dit is niet enkel nieuw voor de leerkrachten maar ook voor de leerlingen en ouders. Indien de doorlichting komt, zullen ook zij hierover bevraagd worden. We raden aan de terminologie van de doorlichting te gebruiken. De voorzitter vraagt de tekst van de pedagogische studiedag aan alle leden te bezorgen en dit opnieuw als agendapunt voor de volgende schoolraad te noteren.
   

 2. Bouwplannen

  Zoals iedereen al heeft kunnen lezen in de voorbereidende info, staan er heel wat projecten op stapel.

  Wat is belangrijk om te vermelden?
   

 1. Wetenschapslokalen : opstart wordt verwacht Pasen 2019 om te eindigen met de chemielokalen in september 2020
 2. Waterleiding en buizen van de verwarming : iedereen heeft wellicht de projectleider al gezien die alle leidingen in kaart zal brengen
 3. Restyling : integrale aanpak van blok 40 die dringend gemoderniseerd moet worden in samenspraak met Energent : van de 7 nieuwe maatregels die de energieaudit heeft voorgesteld, zullen er 5 worden uitgevoerd o.a. dubbele beglazing en het aanbrengen van een verkliklicht zodat er ook kan bespaard worden. Het is eveneens de bedoeling dat de leerlingen er zich van bewust worden dat ze kunnen bijdragen om het sluipverbruik te beperken…
 4. Turnzaal : zal wellicht pas laten kunnen starten (na restyling blok 40)
 5. Kerk : nog geen concrete plannen
 6. Project Drongen : nieuw is dat de toestemming er nu is, dus dat de eerste graad gedeeltelijk naar Drongen kan ondergebracht worden. Deze schitterende locatie kon het financieel niet meer houden met enkel inkomsten van retraites. Een capaciteitsstad zoals Gent wil deze plek aan de jeugd geven. De schoolgebouwen in de Savaanstraat zullen een kleinere eerste graad huisvesten; een strategische beslissing…
  Het is de bedoeling met en honderdtal leerlingen te starten in Drongen.
 7. Maeterlinckzaal : moet er nog gewacht worden om dit operationeel te maken?
 8. Wachtgeld : is toegezegd voor een bedrag van 6 miljoen euro. De effectieve storting kan wel nog op zich laten wachten tot 2025
 9. Basisschool : verwachte werken :
  1. Herbepleisteren buitengevel
  2. Rolluiken of koepels voor de te warme klaslokalen
  3. Zonwering op de speelplaats van de kleuterschool
 10. Meisjesinternaat : 49 studentenkoten in de Savaanstraat kunnen verbouwd worden tot een meisjesinternaat. De toestemming wordt verwacht in november 2018…
   
 1. Inschriivingsprocedure vanaf 2019-2020 via CAR

  Dit zal een overgangsjaar worden met een andere timing dan de voorgaande jaren. Broers en zussen krijgen nog steeds prioriteit maar zullen zich eveneens moeten inschrijven volgens de gangbare regels. Pas op 29 mei 2019 (na de verkiezingen dus) zal het precies cijfer van het aantal inschrijvingen kenbaar gemaakt worden.
  Het wordt als positief aanzien dat alle bemerkingen van ons college zijn opgenomen in het “Gents algoritme” die de leerlingen zal toewijzen aan een bepaalde school.
   

 2. Voor basisschool (wordt samen met punt 13 behandeld)

   

 3. Aanpassing schoolreglement humaniora.

  Op vraag van de directie wordt de term “tekort” nauwkeuriger omschreven, liefst als punt C3 bij de opmerkingen over de deliberatiecriteria en dit om misverstanden te vermijden : is er een tekort van 50% of vanaf 49,4% omdat dit laatste immers op het rapport wordt afgerond tot 50% ?

Dit bericht delen:Ga terug