VERSLAG VAN DE VERGADERING 14 mei  2012

Aanwezig:              personeel:  mevr. P. Bouckenooghe

                              ouders: mevr. L. Storme  

                              lokale gemeenschap: dhr. De Cordier , dhr. G. Vermeulen, voorzitter

                              dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.

                              Leerlingen : Marie-monique Franssen, Pauline De Potter, Stéphanie De Man (voorzitter leerlingenraad)

Verontschuldigd:    dhr F. Raat ; dhr F. Van Heddeghem, dhr. D. Van Hijfte ; dhr. D. Barbaix

 

1. Eventuele toevoeging bijkomend(e) agendapunt(en) :

Dit wordt toegelicht door P. Vinck : betreft een project dat zou kunnen opgestart worden voor de vierdejaars:

Het Jezuïetencollege van Mons (culturele hoofdstad Europa in 2015) zoekt uitwisselingsstudenten voor deelname aan een cultuurproject.   In Mons kunnen vierdejaars kiezen voor Nederlands of Engels als tweede taal. Er zijn ginds 2 klassen op zoek naar (2) klassen uit Vlaanderen die gedurende een drietal dagen les zouden volgen in Mons (waar uitsluitend Frans zou worden gepraat).  Dit kan geïntegreerd worden in onze lessen Frans.

Bedenkingen :  

 • 2 klassen aanduiden (4u Frans) of werken met vrijwilligers ?
 • wat dan met de andere klassen vierdejaars?
 • praktisch gemakkelijker te organiseren per klas, wat ook resulteert in
 • minder werk voor onze leerkrachten
 • er wordt momenteel weinig klassikaal gedaan voor de taalvakken
 • best heen en terug tijdens hetzelfde schooljaar
 • er kan worden gerekend op gastgezinnen voor het verblijf
 • kunnen 2 kleinere klassen samengenomen worden? Liefst niet.
 • dit kan het eerste jaar aanzien worden als een experiment; Indien dit
 • een succesverhaal blijkt te zijn, kunnen we uitkijken naar andere
 • Jezuïetencolleges om alle vierdes te laten deelnemen.

De schoolraad kan zich hierin vinden en geeft positief advies.

2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 23.01.2012

Het vorig verslag wordt goedgekeurd.

3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)

4. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing inzake de vaststelling voor de humaniora van de criteria voor de aanwending van lestijden 2012-2013.    

Dezelfde normen van vorig schooljaar blijven gehanteerd

 

 •  grote klassen worden bij voorkeur gesplitst per klas, eerder dan per vak
 •  opmerking : er zijn geen extra lokalen meer ter beschikking
 •  liefst homogene opsplitsing
 •  lestijden voor volgend schooljaar ahv aantal leerlingen op teldatum 01/02/2012
    +7 lestijden, doch vorig schooljaar 2 lestijden gebruikt van 2010-2011
    => 5 lestijden meer tov schooljaar 2011-2012
 •  nog geen rekening gehouden met uren die we ontvangen van de Scholengemeenschap
5. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schooltarieven 2012-2013 humaniora

 • verhoging maaltijden en studie enkel te wijten aan aanpassing index (+3.18%)
 • lidgeld oudervereniging wordt verhoogd tot 12 euro (was 9 euro) op verzoek van de
 • oudervereniging; wordt slechts éénmaal per gezin aangerekend en is niet wettelijk
 • verplicht te betalen.
 • uitstappen worden iets duurder (verhoging reiskosten, inkomgelden)
 • totaalkost uitstappen derde graad maximaal 1050 euro (was vorig schooljaar 1000 euro)
  ==> De schoolraad keurt deze aanpassingen goed.
6. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing i.v.m. wijziging schoolreglement humaniora

          

 • aanpassing namen leden Raad van Bestuur
 • naam voorzitter leerlingenraad wordt later meegedeeld
 • wijziging reglement wetenschappen n.a.v. aangepaste regelgeving inzake etikettering
 • bijkomende vraag i.v.m. kluisjes :
  ° huidige regeling : elke leerling is verplicht te betalen voor de huur van een kluisje en zelf te zorgen voor een slot                       
  ° niet alle leerlingen maken er gebruik van (o.a.internen)
  ° neemt veel werk in beslag voor het leerlingensecretariaat (slotjes controleren)
  ° voorstel om volgend jaar niet verplicht te maken voor derde graad; geen wijziging in de loop van een schooljaar
  ° leerlingenraad had hierover al vergaderd en kwam tot volgend besluit :                          
   – huidig systeem behouden voor eerste en tweede graad : kluisje is handig om bijvoorbeeld PO-gerief in op te bergen
   – vrije keuze voor derde graad ; liefst gemakkelijk toegankelijk (speelplaats)
  ° ondertussen zijn er nog verdere besprekingen gehouden en is het schoolbestuur uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ze het gebruik van de lockers niet langer verplicht zouden maken (dus ook niet voor de leerlingen van 1 tot 4), maar wel sterk aanmoedigen. 
  Op die manier worden leerlingen die de lockers absoluut niet nodig hebben, niet meer verplicht er een te huren, wat overigens tot enige frustratie leidde.  Vanuit de leerlingenbegeleiding werd ook gesignaleerd dat voor sommige jongere leerlingen een verplicht gebruik van een kastje eerder tot meer chaos leidde dan de verhoopte orde.
  We zouden dus volgend schooljaar bij wijze van experiment de lockers vrij willen aanbieden.

 

Oorspronkelijke tekst in schoolreglement:

Persoonlijke bezittingen

Laat waardevolle voorwerpen nooit achter in je boekentas of jas en breng geen grote geldbedragen mee naar school.  Als maatregel tegen diefstal en vandalisme voorziet de school voor elke leerling een kastje waarin boekentassen, sportkledij en waardevolle voorwerpen e.d. verplicht worden opgeborgen tijdens de pauzes.  De schooldirectie behoudt zich het recht voor om bij oneigenlijk gebruik de inhoud van de locker in het bijzijn van de gebruiker te controleren.

Nieuwe tekst in schoolreglement:

Persoonlijke bezittingen

Laat waardevolle voorwerpen nooit achter in je boekentas of jas en breng geen grote geldbedragen mee naar school.  Als maatregel tegen diefstal en vandalisme moedigt de school elke leerling aan een locker te huren waarin boekentassen, sportkledij en waardevolle voorwerpen e.d. kunnen worden opgeborgen tijdens de pauzes.  De schooldirectie behoudt zich het recht voor om bij oneigenlijk gebruik de inhoud van de locker in het bijzijn van de gebruiker te controleren.

 

7. Vastleggen vergaderdata schoolraad humaniora voor 2012-2013

Volgende data  worden vastgelegd voor volgend schooljaar :

  8 oktober 2012

  28 januari 2013

  13 mei 2013

 

Volgende vergadering: maandag 8 oktober 2012

 

Dit bericht delen:Ga terug