VERSLAG VAN DE VERGADERING
4 oktober 2010

Aanwezig:     personeel:    mevr. P. Bouckenooghe
    ouders:  mevr. L. Feremans, mevr. M.-L. Krekels, mevr. L. Storme
    lokale gemeenschap: dhr. D. Barbaix, , dhr. G. Vermeulen, voorzitter
    dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
    Leerlingen: A. Spaas, T.  Castro, A. De Sutter (5ejaars)
Verontschuldigd:    dhr. De Cordier , dhr. D. Vanhyfte, Dhr F. Van Heddeghem

– Verwelkoming van de nieuwe leerlingen door de voorzitter
– Inleiding door de voorzitter :
° basisschool en humaniora vergaderen samen
    ° mandaat van de leerlingen is geldig voor de humaniora
    ° doel : inspraakorgaan in schoolbeleid in ruime zin (advies vragen, overleg voeren, vrij       praten over zaken die de school aanbelangen) Elke geleding kan op elk moment een punt       op de agenda laten plaatsen (laten weten aan voorzitter of via secretaris)
– Voorstelling van de nieuwe leerlingen en alle leden van de schoolraad
 
1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten : geen
2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 17.05.2010
Er wordt bevestigd dat het vorig verslag op de site van de school te vinden is. Het         vorig verslag wordt goedgekeurd.

3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)
    Ter info voor de nieuwe leerlingen wordt gemeld dat er vanuit deze schoolraad een     afvaardiging bestaat voor het MCSG. De voornaamste taak van de SG is de rationalisering     van het onderwijsaanbod. De namen van de afgevaardigden worden nogmaals     gecontroleerd (en dan bezorgd aan de SG).
    Personeel : rotatie van de 3 leerkrachten
    Ouders : mevr. L Krekels met mevr. L. Storme als back-up
    Lokale gemeenschap: afwisselend dhr Barbaix en dhr De Cordier
    Leerlingen : A. Spaas en T. Castro.
    Indien er moet gestemd worden, is dit op niveau van     de geledingen en tellen alle     aanwezige leerlingen samen slechts voor 1 stem. (idem andere geledingen)
    
4. Vastleggen/herbevestigen resterende vergaderdata schooljaar 2010-11
    Volgende data blijven geldig : maandag 17/01/11 en 09/05/11 telkens om 19.30 uur.
5. Informatief : schoolresultaten 2009-2010 humaniora
    ° zie cijfermateriaal reeds aan de leden bezorgd
    ° 3 C-attesten in zesdejaar is veel, doch het waren duidelijke gevallen ; één ervan is pas       sedert Kerstmis in onze school en zat duidelijk in de foute richting
      cfr deliberatienormen
    ° slaagpercentage toelatingsexamen arts/tandarts :
       18/26 leerlingen geslaagd = 69 % is meer dan Vlaams gemiddelde : 24,3%
    ° B-attesten : aantal afhankelijk van onze criteria (3 jaar geleden naar meer
           rechtsduidelijkheid omtrent deze normen); deze zijn ook nog individueel bespreekbaar.       Vrij veel in 5e jaar; zou eigenlijk een uitzondering moeten worden, doch deze school       ziet dit eerder als een voordeel : de leerstof wordt grondig herhaald en ook              door de leerlingen zelf niet als negatief ervaren.
    ° veel bijkomende proeven t.o.v. andere  Jezuïetencolleges
    ° doorlichting vond ook dat er teveel bijkomende proeven werden gegeven, doch de            enquête onder de leerlingen die een bijkomende proef als positief aanzag, sprak in ons       voordeel
    °  deliberatienormen moesten ook in schoolreglement komen
    ° schoolverlaters : diverse redenen :verhuis, andere richting die we niet
       kunnen aanbieden, … zeker niet wegens ontevredenheid
    ° veel B-attesten in eerste graad (cfr criteria) doch dit is nodig zodat op basis van de       behaalde resultaten naar de juiste richting kan worden georiënteerd. Een B-attest kan       er dan komen voor Grieks, Latijn of wetenschappen
    ° een componentsvak weegt altijd zwaarder door
    ° een waarschuwing komt er als de klassenraad denkt dat de leerling(e) beter kan
    ° procentueel wordt dit nogmaals verduidelijkt; typfout bij “resultaten 2009-2010”:       totaal aantal lln 2e jaar = 153 ipv 1453

6. Informatief: leerlingencijfers basisschool en humaniora schooljaar 2010-11.
– Cijfers op 1 oktober 2010:( zie bijlage)
– 16 meer dan vorig schooljaar
– de school werd reeds als vol beschouwd eind februari 2010.
– max 25 leerlingen per klas in het eerste jaar
– 2 GRLA om praktische redenen toch één grote autonome klas
– vanaf het derde jaar zijn er telkens 6 klassen
– de buffer voor het eerste jaar werd goed ingeschat ; er zijn 18 leerlingen die na       
  inschrijving toch niet kwamen opdagen (meestal betreft het dan inschrijvingen in
  verschillende scholen om op zeker te spelen)

7. Advies aan inrichtende macht m.b.t. vaststelling voor de basisschool en de     humaniora van het nascholingsbeleid 2010-11.
Zie bijlage (was nog niet aan de leden bezorgd)
– professionalisering schoolsecretariaat; technisch gedeelte van de school is ingewikkelde
  materie
– Leerlingenbegeleiding staat centraal, er is één persoon meer die onder de middag voor  
  leerlingenbegeleiding zorgt
– Nascholingen worden zo veel mogelijk buiten de lesuren opgenomen
– steeds na overleg met directie
– informatie wordt doorgegeven aan collega’s of ter beschikking gesteld in de
  leraarskamer.
– budget dit jaar al volledig opgesoupeerd (wegens besparingen is de toelage fors
  verminderd) ; tijdschriften zijn ook in nascholing inbegrepen

8. Overleg met inrichtende macht m.b.t. de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden 2010-2011 voor de humaniora (m.b.t. BPT-uren)
– zie bijlage reeds aan leden bezorgd
– criteria lestijden ongewijzigd
– BPT = bijzondere pedagogische taak
– meer leerlingenbegeleiding nodig; meer leerlingen met leerstoornissen die we in de mate  
  van het mogelijke proberen opvangen ( we zijn geen psychologen) ; externe steun van
  CLB sterk verminderd
– mentoruren zijn weggevallen (besparingen)
– meer toezicht nodig (speelplaats, gangen) want meer leerlingen
– 1 BPT-uur veronderstelt  1,5 uur prestatie
– voor sommige BPT-uren werken de leerkrachten meer dan 1,5 uur (bibliotheek,
   koor, toneel,…)

9. Advies van de schoolraad humaniora over een voorstel tot oprichting van de studierichting derde graad ASO Economie-wetenschappen en Sint-Barbaracollege  (progressief vanaf het vijfde jaar)
– vorig jaar werd dit reeds aangevraagd doch geweigerd wegens algemene
  programmatiestop
– bijna alle ASO-scholen uit Gent zullen dit opnieuw aanvragen omdat het geen meerkost
  betekent voor  het Ministerie
– aanvraag wordt via de scholengemeenschap ingediend
– interessanter voor die leerlingen Economie waarvoor 6 uur wiskunde te zwaar weegt en
  3 uur wiskunde iets te weinig is in functie van bepaalde richtingen van het Hoger
  Onderwijs
– de schoolraad keurt dit voorstel opnieuw goed

10. Resultaten bevraging ouders ivm studiereizen 3e graad
    – zie resultaten in bijlage
– er werden 286 formulieren teruggezonden van huidige leerlingen en 15 van
  oud-leerlingen; 17 documenten tellen voor 2 leerlingen en 6 voor 3 lln op school.
– men vindt de reizen wel de moeite waard, doch mag budgettair niet te zwaar doorwegen
– dichter bij huis zijn ook leuke dingen te beleven
– het zou goedkoper kunnen zonder tussenkomst van een reisbureau doch dit zou toch wel
  een enorme inspanning van de verantwoordelijke leerkracht vergen (verzorgt nu al de
  gidsbeurt) + risico’s want zonder reisbureau is er geen echte “back-up” bij problemen
– reis in zesdejaar wordt aanzien als de bekroning van hun schoolloopbaan
– inspraak van leerlingen in reisbestemming is te overwegen, maar de ervaring leert ons
  dat  er binnen één klas vele voorstellen zijn
– moet zowel groepsgebonden als cultuurgebonden activiteit blijven
– sociaal interessant om in een jeugdherberg te overnachten?
– zeker niet goedkoper tijdens de schoolvakanties
– evolutie t.o.v. (heel) vroeger : Rome en Griekenland zijn niet meer zo populair (niet alle
  klassen hebben Latijn)
– reizen zijn nu éénmaal duurder geworden, doch prijs moet binnen de perken blijven
– redenen van ouders die niet hebben gereageerd :
    ° hebben geen probleem met kostprijs???
    ° willen hun kinderen de retoricareis niet ontzeggen, wat ook de prijs moge zijn??
– kosten reis vijfdejaar beperken
– leerlingen zouden zelf de reis mee kunnen uitwerken; creatieve oplossingen zoeken
  zonder aan kwaliteit in te boeten
– de abdijen of kloosters in sommige landen  zijn geen (goedkope) optie in vergelijking
  met hotels
– algemeen besluit :
     °  een belangrijke minderheid heeft een probleem met de totale kostprijs van          reizen in 5 en 6 en dus moet daar rekening mee gehouden worden
    °   advies : richten naar prijs tussen 850 en 1000 euro (5 en 6 samen)

Volgende vergadering : maandag 17 januari 2011

Dit bericht delen:Ga terug