Geachte Heer / Mevrouw,

Beste ouder,

Het schooljaar is uit zijn startblokken geschoten. Dat betekent niet alleen dat leerlingen de boekentas opgepakt hebben, maar ook dat binnenkort de schoolbals opnieuw van start gaan. Vele scholen in het Gentse organiseren in samenwerking met directie, leerkrachten en/of ouders een schoolbal of fuif. In dat opzicht hebben we als leerkrachten en directie in het verleden een mooi parcours afgelegd met de laatstejaars. Onder toezicht van leerkrachten en ouders zijn onze leerlingen gegroeid in het opnemen van hun verantwoordelijkheid en organiseren van hun schoolbal. Ook in deze materie proberen we de pijlers van ons opvoedingsproject te realiseren en onze leerlingen te laten groeien in vrijheid en verantwoordelijkheid. We willen hen het plezier van een bal niet ontzeggen, maar hen uitnodigen om dit op een zo respectvol mogelijke manier te organiseren en beleven.

Met de scholen van de scholengemeenschappen De Bron en Edith Stein hebben we daarover overleg gepleegd teneinde de visie op elkaar af te stemmen. Daarbij zijn een aantal maatregelen afgesproken waarmee we buitensporig gedrag willen vermijden. Zo bijvoorbeeld bannen de meeste scholen sterke drank op hun schoolbal. Er is een tijdstip afgesproken waarop de muziek ophoudt en de deuren dichtgaan. Ook geluidsnormen worden nageleefd en gerespecteerd. Dronken leerlingen komen er niet in. Een professioneel security team wordt ingeschakeld om toe te zien op de veiligheid.  Elke school is daarbij bekommerd over het welzijn van de leerlingen. In dat opzicht bent u als ouder en zijn wij als scholengemeenschap partners en delen we elkaars bekommernis.

Er blijft echter een punt van zorg waar wij als school weinig vat op hebben en vrij machteloos tegenover staan. Voorafgaand aan veel schoolbals worden zogenaamde prébals georganiseerd. Daarbij nuttigen sommige jongeren sterke drank of een behoorlijke hoeveelheid alcohol alvorens op het bal te verschijnen. Dit doet afbreuk aan de waardigheid van het plezier. Tevens getuigt het ook van een gebrek aan respect voor al de mensen (leerlingen, leerkrachten en ouders) die zich belangeloos inzetten om het bal te doen slagen. Wij zijn er ons van bewust dat wij als school maar kunnen voortbouwen op het fundament aan opvoeding dat u in uw kinderen gelegd hebt. Die taak kan u hierin ter harte nemen. Daarom vragen wij als school om daar op toe te zien dat ze ook daarin verantwoordelijkheid leren opnemen.

Vriendelijke groet,
De directie

Dit bericht delen:Ga terug